4000 ABONNEMENTSPRIJS pet 3 maanden voor Amersfoort 2.10 per maand 0.75, per 1 weck (met gratis verzekering tegen ongclukkcni f 0.17V* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DÉ EEMLANDEU PRIJS OER ADVERTENTIEN •-* n;°.5.'.nbT.'p T "D bT.|S™" Maandag 11 Februari 1935 I Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 190 Lucht-Locarno punt van discussie John Simon's bezoek aan Parijs Parlement ontbonden Zijn kind in woedevlaag verbrand RIJNWATER IS GEVALLEN OPWINDING TE WEENEN ROEMENIE BEZUINIGT DEFENSIEVERSTERKING IN AMERIKA De maritieme tegenstellingen EEN WEERZIEN NA VELE JAREN Tel. 1788 Lawine-gevaar nog niet geweken UITVINDER OVERLEDEN EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op aradere pagina's Laatste berichten Eerste Iblad pag. 3 WEERVER VVACHT1NG Buitenlandsch weeroverzicht 5 uur 30 min. L. J. LUYCX ZOOSti TELEFOON H li DIT SS AVOOR UW UWABRES AMERSF1 DAGBLAD elke regel meer f 0.25 Licfdadlghelds-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiön ..KEITJES' bi) vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Italië staat er niet vijandig tegen* over, doch stelt voorwaarden Wat Italics standpunt betreft met betrek king: tot de overeenkomsten van Londen, is nu een officieele mededeelinjp: gepubliceerd. Do verantwoordelijke Italiaanschc krin gen, aldus het communiqué, hebben met groote belangstelling de onderhandelingen gevolgd, die te Londen zijn gevoerd tusschcn dc Fransche en de Engelsche rcgccringen, besprekingen waarvan Italic voortdurend op dc hoogte werd gehouden. Deze verantwoordelijke Italiaanschc in stanties hebben met sympathie de slotver klaring omtrent de besprekingen vernomen en zijn van gevoelen, dat daarin de moge lijkheid ligt opgesloten van een overeenstem ming met Duitschland en daarmede het be gin van een tijdperk van samenwerking tus schcn do belanghebbende mogendheden. Wat speciaal het pact voor wederzijdsche luchtbescherming betreft, zal het standpunt weldra in den geest van een principieclc in stemming worden vastgelegd, waarbij intus- schen do bijzondere toestand van Italië ten opzichle van Engeland en omgekeerd nog con punt van bespreking zal uitmaken. Dc verantwoordelijke instanties van Italië hebben met voldoening kennis genomen van het standpunt van Engeland ten aanzien van de onafhankelijkheid van Oostenrijk en het Fransch-Italiaansch accoord van 7 Jan. 1.1. Sir John Simon, dc Engelsche minister van buitenlandsche zaken, is niet, zooals werd verwacht, met hot vliegtuig van 1 uur 's middags van Pariis naar Londen vertrok ken, maar ging met het a vond vliegtuig. In goed ingelichte Engelsche kringen verzekert men. dal Simon den voor- en namiddag met golfspel in dc buurt van Parijs heeft doorge bracht en dat hij geen ontmoeting heeft ge had mt Fransche staatslieden. In öfficeele kringen te Londen neemt men aan, dat het plan van de luchtcónvcntie ge wijzigd zal worden in dien zin, dat er een protocol aan toegevoegd zal worden, waar door Engeland en Italië geen wedcrzijdsche verplichtingen ter waarborging van hun res pectieve grenzen door liet verleencn van mi litaire hulp op zich zullen nemen en waar door Italië, dat verklaart het principieel eens 1e zijn met de luchtconvcntic, deze zal kun nen onderleckcnen. liet wordt zeer waar schijnlijk geacht dat tusschcn Rome en Lon den nieuwe onderhandelingen zullen wor den g?.opend over deze aangelegenheid. Reeds zijn, naar Reuter nader seint, van Italiaanscho zijde voorstellen gedaan, die volgens den diplomatioken medewerker van dc Daily Telegraph het volgende behelzen: „Aangezien Engeland nictwensclit de lucht- garantieuit te breiden lot het geval van een aanval van een onderteekenaar op Italië, is ook Italië niet voornemens zijn verplichtin gen dienaangaande uit te strékken tot hulp aan Groot-Britannië. Aangezien intusschon is voorgesteld, dat Groot-Britannië een garantie ontvangt van Frankrijk, Duitschland en België, dat een van deze staten Engeland niet zal aanvallen, verlangt Italië zijnerzijds ook, dat deze lan den dit aan Italië garandccren". Jeftitsj voelt zich niet sterk genoeg BELGRADO, 10 Februari (V.D. De re- genlscliapsiaad liccfi een decreet uitge vaardigd; waarbij de Kamer ontbondui wordt Nieuwo verkiezingen zullen plaats hebben op 5 Mei. Verklaard wordt, dat dc premier Jef titsj dit decreet bewerkt heeft, daar bij zich niet zeker voelde van liet resultaat der debatten, die Maandag in. de Kamer zouden worden gehouden over de begroo ting. Ilij zou daarom langs dezen weg trachten, verschillende oppositioneelc K i- merled mi te vervangen door afgevaardig den, die zijn plannen beter gezind zouden zij 11. GRIEP-SLACI-ITOFFERS De griep epidemie heeft in verschillen F Fransche garnizoenen op Vrijdag verscb' i dene dooden geéischt. Vier soldaten van h*t 12Gstc regiment infante te Brivc zijn in he' hospitaal overleden. In het garnizoen van Bourgos vallen eveneens twee dooden te be treuren. Ook in het garnizoen vanGaen zijn twee soldaten aan griep gestorven. Uit dc ontvangen berichten blijkt echter, dat dc griep over het algemeen afneemt. De gouverneur van dc provincie Buenos Aires, Martinez de lloz, die, door aanhan gers van dc linkervleugel van ziin eigen nn- tiónaal-democratischc partij, Donderdagmid dag met geweld gedwongen was tot aftre den, is Vrijdagmiddag op instructie der fe derale regeering in zijn functie hersteld. NIEUW DELHI, 0 Febr. (Reuter). liet zoontje van een Mohanuneclaanschcn land bouwer, die eeu bedrag van -100 rocpijcn (ongeveer ƒ1200) aan bankbiljetten, zijnde de gehccle opbrengst van zijn katocnoogst, in een lade had opgeborgen, wist dc bank biljetten in handen tc krijgen en wierp deze juist in het vuur, toen zijn vader thuis kwam. Deze ontstak hierover zoo in woede, dat hij het kind opnam en in het vuur wierp, waar bet verbrandde, nadat de moeder ver geefs getracht had het nog tc redden. Dc moeder pleegde daarop zelfmoord door in een put te springen. De mail is gearres teerd. KEULEN, 9 Febr. (V. D.) Sinds gister avond is op den gchcelcn Rijn en alle zij rivieren dc val ingetreden. Men verwacht, dat deze scherp zal doorzettendaar uit vele plaatsen vorst wordt gemeld, uit Mainz zelfs tot 11 gr. Bij Lolir vertoont zich het eerste drijfïjs op den Rijn. BRAND IN MARINE-ARSENAAL Volgens een nicdcdecling van het ministe rie van oorlogsmirine is brand uitgebroken in een patronenfabriek van bel arsenaal dor marine te Cherbourg. Vijf gehouwen werden een prooi der vlammen. Drie arbei ders liepen ernstige wonden op, een. arbei der kwam om het leven. De opgeslagen munitie kon tijdig in veiligheid worden ge bracht. Zoowel de nazi's als socialisten leggen opnieuw bedrijvig* beid aan den dag LONDEN, 9 Febr. (V.D.) Dc Daily Tele graph meldt uit Wecncn, dat in verband met de hernieuwde activiteit der nazi's cn dc bedreiging der socialisten op 12 Februari, den verjaardag van den strijd togen dc fas cisten, tc demonstreeren, overal groote op winding hccrscht. Er zijn voorzorgsmaatre gelen genomen ter bescherming van dc bondskansclanj; 500 personen zijn gearres teerd. De Rocnicenschc ministerraad heeft zich uitvoerig bezig gehouden met den fiiian- cieclcn toestand. Dc nieuwe minister van financiën Victor Anlonescoe legde in zijn verslag den nadruk op de noodzakelijkheid dc uitgaven in het begrootmgsjaar 1935-1936 met minstens twee milliard lei te verlagen. In het verdere vcrlooi) der beraadslagin gen werd besloten, dat ieder ministerie voor het begrootingsjaer 1935-1936 zijn uit gaven zal moeten verminderen met 10 van dc laatste begrooting. Voorts mogen van nu af geen nieuwe benoemingen of bevor deringen van ambtenaren in openbaren dienst plaats vinden. Minister-president Tatarcscoc beeft den koning reeds het ontwerp van clc nieuwe begrooting overhandigd, gelijk dit door den ministerraad is ojigestcld. Vrouwelijke royalisten, die den fascistisclicn groet brengen ter gelegenheid van- de begrafenis van een vooraanstaand royalist, die tc Parijs door communisten werd gedood Marinebasis wordt ingericht op Hawaï WASHINGTON, 'J Febr. (Reutel). - In een gclieirne vergadering met dc militaire chefs heeft do militaire senaatscommissie het plan besproken om op Ilavvai een mari nebasis in to richten, waarvan do kosten 11 millioen dollar zouden Bedragen. Er werden verschillende plannen besproken tot ver sterking der kustverdediging, alsmede dc plannen tot motorisccring van liet leger cn moderniscoring van dc bewapening. Deze plannen zullen tc /.anion met het plan van dc viootbasis "tc Hawaï in één onkel plan worden samengevoegd, waarmede eon be drag van iOS millioen dollar gemoeid zal zijn. Vrijdag hooft de Amerikaanschc mi nister van oorlog dc leden benoemd van den staf van het „groot hoofdkwartier va i het vliegercorps", dat op 1 Maart in functie zal treden on zal bestaan uit vijf regimen ten, waarvan drie in Amerika en één in do Kanaalzone en één op Hawaï zullen worden gestationneerd. De Zuid-Af rikaaiïsche premier Hértzog heeft zijn standpunt uiteengezet inzake de vorklarng van den minister van defensie Pi row, volgons welke de Zuid-Afrikaansche rcgcering niet bereid is deel tc nemen aan welk algemeen plan ook voor dc defensie van het Britschc wereldrijk. Hertzog deelde mede, dat do verklaring van Pirow de politiek der rcgcering weer geeft. Yice-admiraal Jamamoto, dc Janansehe gedelegeerde op de Londenschc voorberei dende vlootbesprekingen, die onderweg is naar Japan, is tc Charbin aangekomen. In een verklaring aan de pers zcide hij o. m. niet te geloovcn, dat dc vlootbesprekingen van Londen een succes opgeleverd hadden, hoewel dc besprekingen toch niet zonder profijt geweest zijn. Vc mogendheden begrij pen thans elkanders streven, maar hebben lc Londen geen overeenstemming kunnen bereiken. Ik weet niet aldus ging Jama moto voort of dc Amerikaanschc en de Japansche eischen met elkander in over eenstemming kunnen worden gebracht. Wanneer zij niet met elkaar in overeen stemming gebracht worden, bestaat er geen hoop voor dc vlootconfcrcntic." TH ESS AI.UN (Ontario), 9 Febr. (Reuter). Zes-en-vecrtig jaar geleden verdween op mvstpricuze wijze de toen twaalfjarige Maud Gillespie, die er met ccnige andere personen op uit was getrokken om bessen te plukken. Deze verdwijning heeft indertijd een min stens even groote sensatie veroorzaakt als dc ontvoering van de baby van Lindbergh Zes weken lang hebben 500 mannen met bloedhonden dc omgeving afgezocht, zon der evenwel een spoor van hel kind ic vin den. De moeder van Mand Gillcsjhc heeft rooit de hoop opgegeven haar kind nog eens tc zullen weerzien en het is niet uitgesloten, dat deze hoop binnenkort vervuld zal wor den. Een houthakker zou namelijk van oen avialeur hebben vernomen, dat deze in een Indiaansch kamp nabij «Ie I-Iudson Baai een blanke vrouw beeft gezien, die dc moeder was van vijf Indiaanschc kinderen. Deze vrouw zou aan den vlieger verteld hebben, dat haar familie tc Thcssalón woonde en men vermoedt thans, dat zij dc langgezochto Maud Gillespie is. Ernest Iletzcl, cen 35-jarige mail, die in F.lzas-Lotharingcn geboren is heeft giste ren zijn oude moeder teruggezien, na ge durende 21 jaar naar haar te hebben go zocht. Moeder en zoon werden bij het uit breken van den wereldoorlog van elkander gescheiden en allo pogingen, elkander weer to vinden, bleven tot dusver vruchteloos. Een advertentie, welke Hcntzcl in cen El- zasser blad plaatste, had succes, aangezien hij cen telegram van zijn moeder ontving. Binoen- en buitenland 6 ct. per K.M Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagcn9 Passagiers verzekerd. Vaste staudplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Strenge koude in Silezië Een van dc grootste lawines der laatste dagen heelt het onbewoonde dorpje Schel lenberg in de Zillcrlaler Alpen bereikt cn vernietigd 12 woningen. 23 stallen, do her borg en het kerkje. Dc lawine had cen breedte van 2 k.n. Jr.» het Selrainn-dal (tm W. van Innsbruck) werd een toerist uat Wecncn door een lawine overvallen, maar hij kon nog worden gered. In Oost-Ti rol werd een boer slachtoffer van ecu lawine; zij ai lij kis nog niet geborgen. De wintersportplaats St. Anton was lan gen tijd van licht verstoken, daar dc ka- bcllcidingcn gestoord waren. Do hotels werden verlicht met kaarsen en petroleum lampen Oj) cenigc andere plaatsen werd aan ho telletjes ecnige schade toegebracht. Som mige dalaen zijn van de buitenwereld af- gesuteden. Bij sterken Oostelijken wind hccrscht hi Silezië strenge koude. Uit dc bergen wórdt 15 tot 20 graden vorst gemeld. Ook op het vlakke land is dc temperatuur meest onder tien graden vorst gedaald. Op dc sneeuwtoppen werd Vrijdagavond bij windsterkte 8 oen temperatuur van 18 graden vorst geregistreerd. MILA AN, 9 Febr. Een groep van vier dóuane-heamhtcn werd aan de Italiaansch- Oostenrijksche grens in het Pusterdal, nabij Sexten, door cen lawine bedolven. Twee der beambten konden slechts als lijken geborgen worden. Do derde beambte werd ernstig ge wond, de vierde bleef ongedeerd. DUITSCHER AANGEHOUDEN 1IOEXSBROEK, 10 Febr. Hier ter plaatse lioeft dc politie den Duilscher R. aange houden, die ervan verdacht wordt, in rela tie te hebben gestaan niet dc communisten, die dezer dagen te Amsterdam gearresteerd zijn. R. bevond zich reeds sinds December te Hoonsbrock en kreeg somtijds geld uit Amsterdam gestuurd. II. weigerde aanvan kelijk ecnige inlichtingen tc geven, doch korten lijd liet hij toch voldoende los om zijn arrestatie tc wettigen. Dc politic is thans nog doende met tc on derzoeken of dc pas, welke dc man in zijn bezit heeft, ook vcrvalscht is. HENNESSY MOET VERTREKKEN SAARBRUCKEN, 10 Febr. (V.D.) De direc teur van binnchjandschc zaken, Heimburger, heeft Hennessy, den chef der Saarlandsche politic, een brief gezonden, inhoudende, dat liij uiterlijk li Februari zijn post moet ver laten, zijn uniform moet inleveren cn met verlof moet gaan. Heimburger verklaart in opdracht van Knox te handelen Men ver wacht, dat Hcnnessv niet zonder protest aan dit bevel gevolg zal geven. TORONTO (Ontario), 9 Febr. (Reuter). Op 88-jarigen leeftijd is alhier overleden Robert King, dc uitvinder van dc eerste automatische breimachine. King, die Engelschman van geboorte was cn van beroep ingenieur, kwam op 19-jari- gen leeftijd naar Canada Te Orel la (Ontario), is cen zekere James Tresidder, die, naar men aanneemt, de eer ste man was, die over de telefoon beeft ge sproken, overleden. Hij was in dienst van Graham Roll, loen deze zijn proeven nam, welke leidden tot dc uitvinding van dc tele foon. AANVARING OP DE KUST VAN DELAWARE PHILADELPHIA, 9 Febr. (V.D.). Het uit Londen komende stoomschip „London Corporation" is op de kust van Delaware in aanvaring gekomen met het vrachtschip „Cape May". De hotsing was zoo hevig, dat de hoog van het ecne schip diep in dc flank van hel andere schip drong. De „London Corporation" nam meer dan 100 personen, waaronder zich 9 gewonden bevonden, van de zwaar beschadigde „Cape May" aan boord. Onmiddellijk na de aanvaring wierp de bemanning van liet Engelsche schip ton wen over naar do Cape May cn bond bei de schepen aan elkaar. JDJT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten 6 ct. per K.M, Standplaats O//"O Stationsplein Hotel „Monopole" SPORT Jubilcumvvcdstnjdcn van II.V.C. (Tweede Blad, pag. 1). Het zesde lustrum van II.V.C. (Tweede Blad, pag. 1). Verwachting: Zwakke lot matige N.W tot Z.W. wind half lot zwaar bewolkt, aanvan kelijk weinig of geen neerslag, tempe ratuur om liet vriespunt 's nachts, overdag lichte tot matige dooi. Hoogste barometerstand 771.5 tc Rochcfort. Laagste barometerstand 745.5 tc Ingö. Sinds Zaterdag is over Frankrijk dc baro meter flink gestegen, zoodat dc kern van liet hoogedrukgebied zich naar de omgeving der Golf van Biscuyc verplaatst met een uitloö- per over Beieren. Over dc Britschc eilanden, Scandinavië cu Noord-Duitschland daalde dc luchtdruk. Over het N. van Zweden en Noorwegen be vindt zicli cen depressie welke een secun- dairen uilloopcr heeft, over Zuid-Zweden, De nemarken en Noord-Duitschland. Hoewel hij IJsland sedert Zaterdag do druk wat hoogcr werd, handhaafde zich in deze omgeving cn den Zuidelijk daarvan ge legen oceaan dc dcpressictocstand. Tengevol ge van bovengenoemde drukverandering viel wind uit W. richting, waardoor over het grootste gedeelte van het vaste land dc tem peratuur aanzienlijk steeg. Dc vorst wordt van meer Oostwaarts terug gedrongen. Zij bleef streng in Oost-Duitsch- laiul en Polen, matig in Midden-Duitsch- land, Zwitserland cn Midden-Frankrijk. Over Scandinavië werd het weer kouder, niet iu Midden-Zweden strenge vorst en matige vorst over het gcheelc schiereiland, uitge zonderd aan dc Noorschc kust. Vrijwel over al viel ecnige neerslag, nergens echter bizon- der veel. Ton onzent bracht de bovengenoem de secundaire wat sneeuw. Het weer is over bet geheel waarnemings gebied vrij rustig. Ten onzent mag eenigo verdere tcnipcratuursstijging worden ver wacht. LAMGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 ONZE BUIKCORSETTEN voor zware figuren. Nedcrl. fabrikaat. Prijs: f 5.30, 6.50 en hoger. Dragen geen spt^iaal merk, maar werden door zoveel mcncen gedragen en voldoen zj goed, dei zc wel haast alle andci*3 erken gaan verdringen. 1 TAXI r

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1