4000 DE EEMLANDEU Moeilijkheden li 1210 Succes L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS 3 vo°' Amersfoort 2.10 per maand 0.75. per Vrijdag 15 Februari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 194 der Britsche regeering HAUPTMANN-PROCES Oud-strijders beginnen een proces HET VRAAGSTUK VAN DE LUCHTBESCHERMING rc" Tuin Britsche boot gestrand ITALIAANSCHE TROEPEN GEDEELTELIJK SCHEEP EEN ZESTAL VISSCHERS VERDRONKEN Tel. 1788 I**-"* Rusland en 't Oostelijk Locarnc NIEUWE DOUANEREGELING IN 'T SAARGEBIED EEN RADIUM-BRUILOFT „OMEGA" PIANO'S EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHT1NG Buitenlandsch weeroverzicht 5 uur 33 minuten TELEFOO N DIT IS nVOORUW UW ADRES li TAXI AMER SFÖORTSCH DAGBLAD weck (met gratis verzekering tegen ongelukken» f 0.17Vr Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC JIJ PRI IS DFR ADVFRTFNTIFN van l-4regels t 1.05 met tnbegrip van een bewijsnummef eike regel meer f0.25 Llefdadlgheldsadvertentlto voord# helft van den prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cet*c elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra i 0.05 Lansbury dient een motie van wantrouwen in. Treedt minister Stanley af? LONDEN, 14 Febr. (Reuter). „Do regec- ring van Z.M. heeft het vertrouwen des lands verloren". Met deze woorden eindigt Macdonald Üe motie van wantrouwen, die hedenmid dag door den leider der oppositie, Lansbury, in het Lagerhuis is ingediend tegen de na tionale regecring. In de motie wordt de re geering verweten, dat zij geen politiek van werkverschaffing voor het groote en toene mende aantal werkloozen voert en het huis heeft misleid omtrent dc uitwerkingen van de bepalingen inzake de werkloozen-onder- steuningen. Onder daverenden bijval van de Lahourhankcn beschuldigde Lansbury de re geering van politieke onbekwaamheid. Hierop sprak Macdonald zijn hieronder volgende redevoering uit, die herhaaldelijk door ironische interrupties van de labour- oppositie werd onderbroken. Dc opgewon den antwoorden op deze interrupties vorm den, evenals de interrupties zelve, wel een bewijs voor de gespannen situatie, die in het Lagerhuis heerschte. De eerste minister zeide, dat liet beter zou zijn, dat de oppositie in plaats van critiek üit te oefenen zou samenwerken met de re geering fn het uitwerken van practische plannen om het probleem tc behandelen^ De regecring zou met vieugde alle voorstel len aannemen, van welke zijde zij ook kwa men, mits zij beslist constructief waren. De regeering doelt op het terugbrengen in de industrie van de werkloozen en op het trek ken uit het nationale inkomen van de te genwaarde aan diensten, die zij geleverd hebben als vrije en onafhankelijke werkers. Ofschoon spreker den omvang van het pro bleem niet wilde kleineercn, moest hij er toch op wijzen, dat de toestanden des lands vooruitgaan. De laatste paar dagen zijn po gingen gedaan om een gevoel van onzeker heid te scheppen en verklaringen zonder een schaduw van gegrondheid en klaarblij kelijk meer bestemd voor linancieele dan voor politieke doeleinden, zijn afgelegd, vol gens welke de regeering een beroep zou doen op het land. Als redenen tot optimis me haalde Macdonald aan dc stijging van 12% in den Britschen export gedurende Januari. Voorts wees hij op de voortduren de uitbreiding van de staalindustrie en zei- de, dat 1934 het beste kolenjaar was geweest sinds 1930. De onderhandelingen, die thans gevoerd worden met andere landen, belo ven verdere verminderingen in het aantal werkloozen. Tenslotte zette hij uiteen, dat de geheele politiek der regecring en vooral de financieele politiek de industrie vertrou wen had geschonken tot het opzet ten van plannen, waardoor dc werkloosheid aanzien lijk verminderd is. Reuter meldt verder nog: Het Hoogerhuis heeft het wetsontwerp in zake werkïoozensteun aangenomen. De ko ninklijke goed'-cuiing zal morgen worden gegeven. Treedt minister Stanley af? LONDEN, 14 Februari (Reuter). In ver band met dc ontevredenheid over zijn poli tiek vooral inzake de werkloozenondersteu- ning, doet het gerucht de ronde, dat de mi nister van arbeid, Stanley, eraan zou den- kpn, zijn ontslag aan te vragen. In de avondzitling van het parlement is de door Lansbury ingediende motie van wantrouwen tegen de regecring verworpeii met 374 tegen 6S stemmen. STAKING TE LODZ WARSCHAU, 14 Febr. (V.D.). Heden begint te Lodz en door de textielarbeiders- bonden in verband met den strijd om een nieuw collectief verdrag afgekondigde sta king van wevers. OOK GRIEP TE DOVER LONDEN, li Tehr. (Reuter). Te Do ver zijn 90 soldaten door dc griep aange tast. TEGEN HET STRAATRUMOER De Engplschc minister, van verkeerswezen Hore Bclisha, heeft in het Lagerhuis zijn bereidheid tot uiting gebracht om in gun stige overweging te nemen ieder verzoek van locale autoriteiten betreffende een uitbrei ding hij wijze van proefneming van de stille aoues gedurende volle 24 uur. Ongeregeldheden na het bekend worden van het vonnis FLEMINGTON, li Febr. (V.D.) De di recteur van de gevangenis van Flemington heeft heden bekend gemaakt, dat Haupt- mann Zaterdag naar Trenton zal worden overgebracht en daar zal worden opgesloten in dc cel der ter dood veroordeelden in dc gevangenis aldaar. De openbare meening is omtrent het von nis tegen Hauptmann zeer verdeeld. Aan hangers van Hauptmann hebben, naai* eorst thans bekend wordt, na de afkondiging van bet vonnis verscheidene vensterruiten van het gerechtsgebouw ingeworpen. De verde diger van Hauptmann, Reilly, heeft ver klaard, dat tegenover talrijke uitlatingen van bekende persoonlijkheden, die zich te gen Hauptmann richtten, geconstateerd moet worden, dat het vonnis naar zijn meening een der grootste justitieele dwalingen vormt die ooit zijn voorgekomen. De juryleden hebben aldus verklaarde Reilly verder talrijko onomstootelijke fei ten buiten beschouwing gelaten. De verdedi ging is er thans mede bezig talrijke ontwer pen uit tc werken om in beroep te kunnen gaan. Ook is een aanvang gemaakt met het bijeenbrengen van een fonds voor het beroep van Hauptmann, daar de verdediging sterk in het nadeel staat tegenover de staatsaan- klagers door gebrek aan geldmiddelen. Geen gratie van Roose velt mogelijk WASHINGTON, 14 Felir. In bot minis- terie van justitie wordt verklaard, dat president Roosevelt niet het recht heeft gratie to verleenen in het proces tegen Hauptmann, aangezien het vonnis niet is geveld door een federale instantie, maar door het gerechtshof van den staat New- Jersey. Het proces-Hauptmann heeft een drama tische wending genomen, doordat een ver volging wegens meineed zal worden inge diend tegen vier getuigen décharge, die verklaringen over het alibi van Haupt mann hadden afgelegd. Men verwacht dat de zaak in hooger beroep opnieuw voor zal komen op 14 Mei a.s. (Reuter). PARIJS, 14 Febr. (V.D.). Te Parijs is een merkwaardig proces aanhangig gemaakt tegen de weduwe van generaal Echard, tij dens den oorlog commandant van het 302e regiment infanleric. Het proces is aanhan gig gemaakt door 32 oud-strijders, voorma lige soldatenpan dit regiment. Tijdens den wereIdoorlo{S$ diende bij dit regiment de kunstschilder Georges Lcroux. Aanvankelijk moest hij achter de loopgraven wagens schil deren, totdat de regimentscommandant, des tijds nog overste Echard, hem ontdekte en hem naar de loopgraven zond, waar Leroux een groote serie oorlogsteekcningcn, schilde rijen en aquarellen maakte, die hij allo aan den regimentscommandant afstond en daar door tenslotte in handen kwamen van Echard's weduwe. Thans willen de oud-strijders van het 302e regiment infanterie een herinnerings- album uitgeven, waarvoor zij het reproduc tierecht van 120 aquarellen en teekeningen hebben gevraagd. Leroux heeft inmiddels naam gemaakt, behoort tot de bekendste schilders van Frankrijk en is lid van de Academie voor Schoone Kunsten. De wedu we Echard weigert echter het reproductie recht af te staan, ook nadat beslag op de collectie was gelegd. De 32 soldaten hebben thans een civiele eisch aanhangig gemaakt om alsnog het reproductierecht door den rechter toegewezen te krijgen. Het oordeel van Frans sche generaals Sedert dc Londensche besprekingen over een luchtveiligheidspact houden de Fran sche bladen zich druk met het vraagstuk der luchtbescherming bezig. In dc Excelsior vindt men een uitlating van den minister voor de luchtvaart generaal Denain, die toe juicht, dat te Londen de volken voor de eer ste maaL maatregelen tot bezwering van het luchtgevaar hebben overwogen. Van betce- kenis is, dat Frankrijk daarbij als eerste bondgenoot Engeland heeft gevonden. De ergste vrees, die de hoofdsteden der ver schillende landen voor bomaanvallen koes teren, kan hierdoor verzacht worden. De Figaro publiceert een met toestemming van maarschalk Pétain door generaal Duchène, die inspecteur-generaal van de luchtverdediging is, afgelegde verklaring. Duchène wijst op het plotselinge van een luchtaanval en beveelt vooral maatregelen tot voorkoming van een paniek aan. Men kan er niet aan denken, honderden mil Har den uit te geven voor den bouw van beton nen kelders voor iedereen. De werkelijke luchtbescherming bestaat uit de voorberei- ling van het transport van deelen der hc- volking uit de groote steden naar minder centraal gelegen plaatsen in de omgeving. DEN HET GEBRUIK VAN STALMEST Wanneer we voor bemesting van onzen tuin gebruik maken van stalmest kunnen we daarvoor gebruiken koemest ronder strooisel of de een of andere mestsoort met strooisel vermengd. Dit laatste noemen we ruige mest. Is het strooisol in deze mest in verre staat van ontbinding dan spreken we van rotte mest. Deze mest kan afkomstig zijn van paard, koe, varken of een andere diersoort. Veelal kunnen we mest koopen, die afkomstig is van verschillende diersoor ten en dit is voor bemesting van den tuin ook wel het meest wenschclijke. Of we aan ruige of aan rotte mest de voorkeur geven hangt af van de grondsoort. Op stijve klei grond gebruiken we bij voorkeur ruige- en op schrale zandgrond rotte mest. Wanneer wc de benoodigde stalmest lang van te voren aankoopen is het wenschclijk om deze aan een hoop te zetten en met een dun aard- laagje af te dekken. Van niet op de juiste wijze bewaarde stalmest gaan heel wat voe dingsstoffen verloren, eerstens door uitspoe ling bij regenval en ten tweede door ver- vluchting van stikstof in ammoniakvorm. Waneer we van stalmest 1 M3. per Are ge bruiken hebben we behoorlijk gemest en kunnen we een goeden oogst verwachten. De diepte waarop we de stalmest onderwer ken mag hoogstens 1 steek zijn. Op schrale zandgrond zullen wc de mest dieper onder werken dan op zwaren kleigrond. Zoo zul len we ruige mest ook dieper onderwerken dan rotte mest. Mest zonder strooisel, n.l. koemest, moet men ook niet diep onderwer ken. Waar we deze mest gebruiken kunnen we het beste den grond eerst flink omspit ten en ruw in den steek laten liggen. Daar na wordt de mest aangebracht en met een riek even ondergewerkt, Behalve de reeds genoemde mestsoortcn gebruiken we ook wel compost voor bemesting van onzen tuin. Wanneer we dit zelf voorradig hebben zal het gewoonlijk bestaan uit afval van onzen tuin, dat we aan een hoop hebben gezet. Het zijn dan voornamelijk rottende plantendee- len. Op dezen composthoop mogen geen zieke plantendcelcn of onkruidzaden terecht komen, om besmetting te voorkomen. Naast deze compost zullen we ook steeds v/at stal mest of kunstmest gebruiken. Het meest aan te bevelen is een behoorlijke bemesting met stalmest, waarnaast dan nog wat kunstmest word gebruikt. We gebruiken dan geen ge mengde kunstmest, maar de enkelvoudige stoffen, zoodat we b.v. bladgroenten een extra stikstofbemesting, peulvruchten een extra fosfor- en kalkbemesting en knol- en wortelgewassen een ruime kalibemesting kunnen geven. Wanneer we zoo mesten, zul len we de meeste kans op een ruimen oogst hebben. Ncderlandschc assistent tic gevraagd YARMOUTH, II Febr. CV.I).). Op de Haisborough Sanrls nabij Great Yarmouth is dc Engelschc vrachtboot Campus, metende 3667 register-ton en afkomstig uit Cardiff, gestrand. Het schip heeft Nederlandsche as sistentie gevraagd. Daarop is het bergings vaartuig Holland van de reedenj Doeksen op Terschelling naar de plaats van de stran ding uitgevaren. De afstand bedraagt 180 mijl. Ook uit Hoek van Holland is een her- gingsvaartuig vertrokken. ROME, 14 Febr. Het transport van de heide gemobiliseerde Italiaansche divisies is begonnen met de verscheping van kleine onderdeden uit Zuid-Italiaansche havens. Deze onderdeelen bestaan voornamelijk uit kwartiermakers en technische troepen. Van Italiaansche zijde wordt uitdrukke lijk verklaard, dat het tijdstip voor massaal transport nog niet is aangebroken. DRONTHEIM. It Febr. (V.D.). Een vis- schersvloot, die bij mooi weer was uitge varen, werd in volle zee door den storm verrast. De meeste booten konden met groote moeite de haven weer bereiken. Zes visschers vonden echter den dood in de golven. 200 VISSCHERS OP IJSSCHOTS AFGEDREVEN STOCKHOLM, 14 Febr. (Reuter). Naar uit Helsingfors gemeld wordt, zijn in dc na bijheid van Fredriksham op een groote ijs schots ongeveer 200 visschers afgedreven. Het reddingswerk is onmiddellijk ter hand genomen. Eenige vliegtuigen zijn uit AVi- borg voor een verkenningsvlucht gestart. 108 SLACHTOFFERS DER GRIEP EPIDEMIE PARIJS, li Febr. (V.D.) Volgens berich ten in de bladen zouden tot dusver 10S sol daten tengevolge van den griep overleden zijn. Binnen- en bnitcnland 6 ct per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze fi A 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Laval ontvangt ambassa* deur Potemkin PARIJS, 14 Febr. (V.D.) De Fransche bladen hechten groote beteekenis aan het onderhoud, dat de Fransche minister van buitcnlandsche zaken gisteren heeft gehad met den ambassadeur der sovjetunie Potem kin. Volgens de Petit Parisicn heeft de Rus sische ambassadeur volkomen geruststel lende verklaringen gekregen. De houding van Frankrijk tegenover het Oostelijk pact blijft ongewijzigd en standvastig. Het Oos telijk pact is het hoofdbestanddeel van het ontworpen diplomatieke mechanisme, dat men na ontvangst van het Duitscho ant woord in beweging zal zetten. De Excelsior is nog duidelijker. Laval heeft blijkbaar den sovjet-ambassadeur opnieuw de verzekering gegeven, dat de Fransche regeering over eenkomstig het Fransch-Russische protocol van Gcnèvo geen afzonderlijke onderhande lingen met Duitschland zal beginnen, zoo lang liét Oostelijk pact niet tot stand is gekomen. PARIJS, 14 Febr. (Reuter.) Do Staats courant deelt mede, dat met ingang van 18 Februari het Saargebied geen deel meer zal uitmaken van het Fransche douanegebied en zal worden gevoegd bij het Duitscho douanegebied. De Fransche douane zal dus op dien datum worden verplaatst naar do giens van Frankrijk en het Saargebied. MELBOURNE, 14 Febr. (Reuter). Een echtpaar alhier hcoft zoojuist zijn 70-jarige echtvereeniging gevierd. Dc man is 94 en de vrouw 90 jaar oud. Beiden zijn in Essex in Engeland geboren en als kinderen naar Australië gegaan. Zij hebben drie zoons, vijf dochters en vijf kleinkinderen, die allen in goede gezondheid verkeeren. De echtelieden lie tien jaar geleden hun diamanten bruiloft hadden gevierd, wisten aanvakelijk niet, hoe zij het feest thans moesten noemen. Tenslot te bésloten zij het een „radium-bruiloft" to noemen. GRATIE IN ALBANIË TIRANA, 14 Febr. (Reuter). Do koning heeft aan een aantal politieke veroordeel den gratie verleend; 27 werden in vrijheid gesteld, terwijl van 10, die tot levenslange gevangenisstraf waren veroordeeld, dc straf werd verminderd tot 10 jaar. STUDENTENSTAKING IN EGYPTE CAïRO, 14 Febr. (V.D.). Naar aanlei ding van een conflict tusschcn den rector van dc universiteit van Al Azhar en do stu denten, die het aftreden van den rector heb ben gcëischt, zijn de studenten in staking gegaan. De senaat der universiteit heeft thans gelast dat de studenten Maandag a.s. de colleges weer moeten hijwonen of dat an ders de universiteit gesloten zal worden. De studenten, die van meening zijn, dat zij de openbare nVeening op hun kant hebben zijn vast besloten de staking voort te zetten. VECHTPARTIJEN MET STAKERS PARIJS, 14 Febr. (V.D.) In verband rnet de sinds lang durendo staking in de handschoenenindustrie in dc stad Millau is het aldaar tot ernstigo vechtpartijen geko men, waarbij verscheidene schoten zijn ge lost. De politie trad met de blanke sabel op tegen de demonstranten. Wij leveren U thans een geheel nieuw kruissnarig instrument voor slechts f 425.— Vraagt conditie»? aan voor gemakke lijke betaling Fa, R. VAN DEN BURG. Arnh.straa» LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ONZE BUIKCORSETTEN voor zware lignren. NederL fabrikaat. Prijs: f 5.90, 6.50 en hoger. D *ig«r geen speciaal merk, maar worden door zoveel monden gedragen en voldoen zo goed, dat ze wel haast alle andere erken gaan verdringen. DIT BLAD HEB FT EEN DA GEL IJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar bulten W/» 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" STADSNIEUWS Tweede klas reizen voor derde klas geld. (Kantongerecht). (Tweede Blad, pag. 1). De Fruit- en Groentenveiling in 1934. (Tweedo Blad, pag. 1). Lezing van Tony dc Ridder voor den Protestantenhond. (Tweede Blad, pag. 1). Dictator en Democratie in den loop des eeuwen. (Tweedo Blad, pag. 1). Ds. de Jongh 25 jaar predikant. (Tweede Blad, pag. 2.)" Do Vcreeniging Kinderhulp in 1934. (Tweede Blad, pag. 1.) Medegedeeld door het K.N.M.I. to De Bilt. Verwachting: Matige tot krachtige tijdelijk wellicht nog verder toenemen de meest Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken tijdelijk regen, iets zachter. Nog steeds komt in do algemeen drukver- deeling weinig verandering. De hooge druk handhaaft zich in het Zuiden, terwijl over het Noordelijk gedeelte van het waarne mingsgebied de depressicstroming blijft aan houden. Thans daalt over Ierland de baro meter weer flink. In het algemeen is de wind wat afgenomen. Over Ierland en hier en daar in Duitschland waait het nog krach tig, verder meest matig. Dc temperatuur steeg over Zuid-IJsland, het Noorden van do Britsche eilanden, plaatselijk in Zuid-Frank rijk, terwijl de vorst over Centraal-Europa verder Oostwaarts werd teruggedrongen. In het overige gebied werd het kouder. Over vrijwel geheel Scandinavië vriest het weer streng tot rnatig. De neerslag was uitge breid, doch niet bizonder zwaar. De grootste hoeveelheid viel in liet N.W. van dc Brit sche eilanden, waar het nu nog regenachtig is en in Midden-Frankrijk. Ten onzent is weer toenemende wind te wachten met tijde lijk regen en lichte temperatuurstijging.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1