FONTEIN SCHIPPERS HET DUITSCHE ANTWOORD uit modi Amersfoort! v£ 4000 DÉ ÉÉMLANDED Engelsch vliegtuig verongelukt Belangrijkste L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandca vo°' Amersfoort 2.10, per maand I 0.75, per PRIJS OER AOVERTENTIEN van l-4 regel. 1105 met l„begrip van een bew.isnumnae» Zaterdag 16 Februari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 195 VREDE VOOR ALLES Een luchtconventie gewenscht DE ONDERGANG VAN DE MACON Japan betuigt deelneming HAUPTMANN VECHT OM ZIJN LEVEN Tel. 1788 FLANDIN WEET ZICH TE HANDHAVEN Netelig werkloosheidsprobleem maken bekend, dat de zaakvoorlopig i s verplaatst naar 35 Hendrik V2H Viandenstraaf EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad. pag. 3 WEER VER WACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 5 uur 38 minuten HET ADRES VOOR UW AMERSFOGMSCH DAGBLAD w«k (mei gratis vertekering tegen ongelukken! I 0.l7'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f J.-> Af:onderll|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 515 elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-advertentlén voorat helft van den prijs. Kleine Advcrtentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra 10.05 Duurzame regelingen slechts dank zij vrije overeen; stemming te bereiken BERLIJN, 15 Febr. (Rculer). liet ant- Woord op het communiqué van Londen, dat 5de Rijksminister van buitcnlandsche zaken, [von Ncurath, den Engelschen ambassadeur Sir Eric Pliipps en den Franschen ambas sadeur Francois Poncct heeft gegeven, luidt Bis volgt: Do Duitsche rcgcering weet zich eensge zind met de Koninklijke Britschc regeering len met de Fransche regeering in den op rechten wensch de beveiliging van den vrede te bevorderen, welks behoud evenzeer 5n het belang van de veiligheid van Duitschland als in het belang van de an- idere Europeesche staten is. Von Neuratli De Duitsche rcgcering juicht den geest van vertrouwelijke gedachtenwisscling tus- schen afzonderlijke rcgecringcn, die tot uiting komt in de medcdcelingen van de Koninklijk Britschc en de Fransche regee- ling, toe. Zij zal het haar voorgelegde gcheclc com plex der in het eerste gedeelte van het communiqué van Londen opgeworpen Europeesche problemen aan een nauwkeu rige bestudeering onderwerpen. Deze zal evenzeer gedragen worden door den geest van overtuigden vredeswil als door de zorg voor do veiligheid van het Duitsche rijk in zijn aardrijkskundig bijzonder blootgcslel-* do situatie in het hart van Europa. De Duitsche regeering zal in het bijzon der onderzoeken met welke middelen het gevaar van den wedlnop kan worden ver meden. «lat ontstaan is door het zich ont trekken van de zwaarbewapende staten aan de in verdragen bepaalde ontwapening. Zij is ervan overtuigd dat slechts de in het Engelsch-Franschc communiqué tot uiting komende geest van vrije overeenstemming tusschen souvereine staten kan leiden tot duurzame internationale regelingen op het gebied der bewapeningen. De Duitsche regeering juicht het voorstel toe, do veiligheid te verlioögen tegenover plotselinge aanvallen uit de lucht door een zoo snoedig mogelijk af te sluiten conven tie. die het onmiddellijk gebruiken van de luchtstrijdkrachten bepaalt van de onder teekenaars ten eunUn van bet slachtoffer van een niet uitgelokten luchtaanval. Zij is principieel bereid haar luchtstrijd- hraehten te gebruiken als afschrikwekkend middel tegen verstoringen van den vrede. Zij is derhalve geneigd, in vrije overeen stemming met de in aanmerking komende regeeringen spoedig middelen en wegen te vinden, waarmede een zoodanige ronven- 1 ie kan worden gerealiseerd, welke do grootst mogelijke veiligheid van alle onder teekenaars waarborgt. De Duitsche rcgcering is van opvatting dat onderhandelingen in grootcren kring, die uiteraard wrijvingen met zich meebrengen, in het belang van de af sluiting van een zoodanige, in haar uit werking volkomen nieuwe luchtconventie moeten worden vermeden. Voor de Duitsche regecrinc deelneemt aan zoodanige onder handelingen houdt zij het voor wcnschelijk cen reeks principieele voorafgaande proble men in afzonderlijke besprekingen met de betrokken regeeringen op te helderen. Zij zon het derhalve toejuichen wanneer na de voorafgegane Fransch-Engclschc beraad slagingen allereerst de Koninklijk Biit- sehe regeering als dip rWlpecinster a«n de besprekingen van Londen, weke tegelijker tijd garant, is van Locarno, in directe gedachienvvisseling zou willen treden met de Duitsche regeering. T)c Duitsche rcgce ring is het eens met de Fransche en de Koninklijk Britsche regeering wat betreft de opvatting dat liet afsluiten van een luchtconventie een helahgrijke stap zou zijn op den weg naar de solidariteit der Euro peesche staten en geschikt kan zijn om ook de andere F.iironeesoho problemen te bren gen tot ecu alle staten bevredigende op lossing Reuter meldt verder nog: Uit Londen: ITet Duitsche antwoord op tic Engelsch-Fransche voorstellen wordt op het oogenblik in het Foreign Office bestu deerd. Van toonaangevende zijde verluidt dat met de bcstudcering verscheidene dagen gemoeid zullen zijn. Uiteraard kan dus nog niets gemeld worden over den officieelcn indruk. Uit Parijs: De Fransche ministers zullen Dinsdag a.s. onder voorzitterschap van pre sident Lebrun bijeen komen in een minis terraad, om te beraadslagen over het Duit sche .antwoord op de Fransch-Engelschc voorstellen.. Drie van de negen inzitten; den gedood LONDEN, 15 Febr. (V. D.) Een En gelsch driemotorig militair vliegtuig dat on derweg was van Napels naar het marine- vliegtuigstation Calafrana op Malta is hedenmiddag nabij Messina tegen een heu- vclrij aangevlogen en in brand geraakt. Volgens de tot dusverre ontvangen berich ten zijn drie van de negen inzittenden ge dood. Reuter seint nader, dat S inzittenden van het verongelukte militaire vliegtuig, zijnde de gchcele bezetting, om .hot leven gekomen zijn. De duisternis en hevige regenval zijn oorzaak, dat men eerst Zaterdag een onder zoek in zal kunnen stellen. Kapitein Lehmann wijt de ramp aan constructie; fouten Inzake den ondergang van do Macon heeft kapitein Lehmann van den Luftschiffbau Zeppelin verklaard, dat hij de oorzaak van de catastrophe toeschrijft aan de constructie van het Ameriknanschc luchtschip, hetgeen reeds door Amcrikaansche persberichten is bevestigd. De Macon is door de Amerikanen volgens principieel eigen construclicbeginsc- lcn van de Good-Year-Zeppclin-Corporation onder schecpsingcnieur dr. Arnstcin ge bouwd. De constructie van de heide Amcri kaansche reuzcnllichtschepen Akron cn Ma con was volkomen verschillend van die der Duitsche luchtschepen Graf Zeppelin on LZ 1927. De Luftschiffbau Zeppelin zal zich der halve niet laten beïnvloeden door de betreu renswaardige catastrophe bij het verdere uitwerken van zijn plannen. De tot dusverre door den Zeppelin volbrachte daden zijn ook onder de moeilijkste weersomstandigheden uitgevoerd en hebben bewezen, dat een luchtschip ook tegen liet ongunstistc weer is opgewassen. De Luftschiffbau stelt zich ton doel de luchtschepen steeds verder te ontwikkelen en ze steeds veiliger te houwen cn te besturen. De oorzaak van de ramp van de Macon is volgens een bericht uit San Francisco nog niet komen vast te staan. Commandant Wi ley verklaarde zijn eigen opvattingen te heb ben over de aangelegenheid, doch hij maak te den Jeden van liet hof geen deelgenoot van zijn meening. Geen van de andere leden der bemanning kon een oorzaak voor den ondergang Aan liet luchtschip aangeven. De vroegere au-commandcr generaal Wil liam B. Mitchell gispte de wijze a an ma noeuvreeren hij stormAvcer. De Japansche minister van marine, Osoc- mi, heeft den Japanschen marine-attaché te Washington opgedragen de gevoelens van deelneming van Japan met het verlies van liet marine-luchtschip Macon ter kennis te brengen van den Amerikaanschen staatsse cretaris voor de marine, SAvanson. Voor den raad van onderzoek vorklaaide Wilev, de commandant van het Aerongelukte luchtschip Macon, dat de eerste trilling door liet luchtschip lien, toen hij het bevel gaf: „Roer naar links! De sterkste van de als gevolg van dit hevel ontstane trillingen Avarên vlak voor de gasccllcn, die ineen gedrukt AA-erden. ZES MENSCHEN VERBRAND CAiRO, 15 Febr. f Reuter). Bij een brand te Bcnisaleh nabij Minia zijn zes personen om liet leven gekomen cn tAvce ernstig gc- Avond. Talrijke huizen cn veel vee is door de vlammen verleerd. LORKEN Hoe het komt, dat dennen cn sparren ook in den Avinter groen zijn, weet tegenwoor dig, geloof ik, elke goed ontwikkelde schooljongen wel: Er zitten twee of drie jaargangen naalden aan en in den herfst valt er cén van af, zoodat er altijd ccn paar overblijven. Heel eenvoudig, hè? Niet alle naaldboomcn echter doen het zoo en onder de uitzonderingen behoort de Lork of Larix. Die staat nu geheel kaal, want aan gezien die maar cén jaar zijn naalden houdt staat die alle winters kaal. U zult hem op uw wandelingen wel eens opmerken, dunkt me, want zijn karakter als naaldboom is ook in den winter niet te miskennen. Bo vendien zitten er dan nog de aardige kleine kegeltjes aan, die niet gauw afvallen, maar de zaden aan den boom al uitstrooien. We hebben er niet zoo heel veel van in onzen omtrek, maar toch kan men Avel hier cn daar er zien slaan. Ik Avijs u op Birk- hoven, Nimmerdor en Lockhorsl. Een heel laantje er \*an vinden we even voorbij ho tel Birkhoven, van den straatweg rechts tot den spoorweg. Eigenlijk zijn dit een beetje vreemdelingen. Dc gewone Lork heet Larix curopaea, ook wel Larix decidua, maar wat daar in het laantje slaan zijn an deren. Dit zijn Japansche lorken, Larix Cep- tolepis, die zich van de gewone onderscheidt door twee wille strepen op de onderzijde der naalden. Straks kunt ge dat weer con- stateeren, maar eerst moeten de boomen hun mooie pakje aan hebben. Dan is het al jeugd en frissche levenskracht Avat hij openbaart. Uit de knobbelachtige knopjes komt allerlei. Het kan zijn, dat het bosjes lichtgroene naalden worden op erg korte takjes of wel heel lange dunne takken, die erg hard groeien en hier en daar naalden dragen, welke dan alleen slaan. Maar het kan ook zijn dat de knoppen bloemen te zien geven en dat is het allermooist: mooie gele bosjes meeldraden of- de aanstaande \TUchten, de staraperbloemen, die van het aller-allermooiste rood zijn, dat ik ken. Nog is het niet zoo, maar We gaan er zeker heenl En dan: gaat dat zien!! A. JOMAN. FLEMINGTON, 10 Februari. (V.D.). In een schriftelijke verklaring merkt Bruno Hauptniann op: „Ik geloof oprecht, dat dc grootc bcAVóndering van liet. Amerikaanschê volk voor den getroffen vader, kolonel Char les Lindbergh, oorzaak is van het oordeel tegen mij cn ik geloof tevens, dat het oor dcel Aan de jury, die mijn zaak behandel de, daardoor is beïnvloed." Gisteren heeft Hauptniann tevens den eersten stap gedaan in zijn poging aan dc elcctrocutie te ontkomen, door een petitie te tcekenén aan rechter Thomas Trenchard, waarin hij den staat Verzoekt een deel van de kosten te Avillcn dragen aoot de behan deling in hooger beroep, die 25000 dollar zal kosten. Maandag a.s. zal het verzoek tol her ziening van de zaak bij liet gerechtshof worden ingediend. Naar uit Kamcnz (Saksen) Avordt gemeld, verklaarde Hauptmami's moeder, Frail Pau line Hauptniann, gisteren, dat zij naar Ame rika zou gaan, 0111 voor het leven van haar zoon te pleiten. Zij zal trachten het geld voor dc reis bij elkaar te brengen. Zij vcr- ki Mide, dat, hocA\el zij 70 jaar is, zij zal trachten alles te doen aaut in haar vermo gen ligt om haar zoon tc redden. Behalve een telegram aan president Roosevelt heeft zij thans ook ceil telegram gezonden naar Harold Hoffman, den gouverneur van den staat N'cav Jersey, Avaarin zij o.a. erop aa ijst, dat zij in den oorlog haar man cn tAvee zoons heeft verloren en waarin zij verzoekt om verzachting van het vonnis. Do gouver neur verklaart, dat hij zal antwoorden, dat hij de zaak pas kan behartigen, Avanneer hij lid is van het hof van gratieverleening, nadat dc uitspraak Aan dc behandeling in hooger beroep zal zijn geschied. Naar Reuter uit New-York meldt, is dc vrouw van Hauptniann met baar kind naar New-York teruggekeerd, wa8r zij bij vrien den logeert. De verdedigers Aan Haiiptmann houden vol, dat zij in hooger beroep willen gaan. Eenigen Avillcn een fonds stichten om de kosten tc dekken, anderen Avillcn den staat New-Jersey dwingen tc betalen op grond van de wet, Avclkc voorziet in de hulp aan minvermogenden. Hauptniann heeft door bemiddeling van zijn verdediger Lloyd Fischer verklaard bij God te zAvercn, dat hij niets te maken heeft met de ontvoering cn met den moord. Ilaiiptmann zegt voorts: Ik ben absoluut onschuldig cn indien het mijn lot zou Avordcn de door het gerecht uitgesproken straf te ondergaan, zal ik ster ven met dc betuiging van mijn onschuld tegenover dc Avcrcld. Ten slotte spreekt Hauptniann opnicmv zijn vertrouAven uit in liet Averk van zijn verdediger. Het ministerie van justitie demonteert het bericht van de Daily News (New-York), vol gens hetwelk den autoriteiten iels hekend 7.011 zijn van een medeplichtige van Haupt niann. Binnen- en buitenland 6 ct. per K M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 212. Amersfoortsche Huisartscn-Vereeniging Zondag hebben dienst dc volgende burgcr- geneeshccrcn Breedvcld, K. Wilhelminastr. 5. Tel. 547. Kamerling, Utr. weg 35. Tel. 142. Plomp, Rcgentcssclaan 15. Tel. 1359. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van de overige gcnccshccrcn heeft Zon dag dienst Dr. Zandt, Bankastraat 38; Tel. 1374. Zondag cn dc gehecle week 's nachts heeft dienst dc apotheek van dc firma Ittmann, Langestraat 9. Tel. 164. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen Mcatouav Daams, Puntenburgcrlaan 21. Mej. v. d. Grient, Breestraat 8. Een theater directeur heeft, volgens Reu ter, dc juryleden in hot proces-Hauptmann aangeboden een tournee van twaalf weken door het gehecle land tc maken met oen sa laris van .'100 dollar per Avcck. De juryleden hebben het voorstel in overweging genomen, maar tot dusver nog geen uitsluitsel gege ven Dc door liem voorgestane reso; lutie door de Kamer met 444 tegen 124 stemmen aan; vaard Naar Reuter meldt, heeft dc Fransche Ka nier Vrijdagmiddag dc debatten Aoortgczet over de Avcrkloosheid in Frankrijk. Er Ava- ren vier resoluties ingediend, een commu nistische, Avaarin o.m. dc instelling van ccn Averkloozenfonds Avordt geeischt, verhooging van Averklopzcnsteun cn invoering a an de vecrligürcn-Aveek zonder verlaging van loo- nen; ccn socialistische, die afschaffing van OAciAvcrk, invoering van do veertig» ren- wcck cn een program van openbare werken, benevens belastingverlagingen beoogt: een nco-socialistischc, die, instelling van een par lementaire commissie vraagt inzake Avcrk loosheid en verder een resolutie, die door verscheidene afgevaardigden, van de radi caal-socialisten af tot rechtsmidden, inge diend was en die den volgenden tekst heeft: Dc Kamer keurt de verklaring der rcgce ring goed en vertrouwt erop, dat de regee ring de wcrkloozcn te hulp zal komen door hun niet alleen dc middelen te verschaffen tot liet verzekeren van hun bestaan en het bestaan hunner gezinnen, maar ook, en vooral, door hun werk te bezorgen. Minister-president Flandin stelde aam aar ding van deze laatste resolutie voor en maakte gebruik van de gelegenheid om een uitvoerige verklaring af te leggen over de houding der rcgcering. In de eerste plaats moest men de rcgcering de mogelijkheid bieden tot handelen en haar verder ccn vol doenden tijd tot Averkcn toestaan. Men heeft reeds verscheidene voorstellen gedaan ter bestrijding van de Avcrkloosheid. Een oplos singsmogelijkheid is door Engeland gegeven, dal afziet Aan grootc openbare Avcrken, maar 111 plaats daarvan binnen hot kader van zijn in evenwicht zijnde begrooting den Averkloo7.cn toereikende middelen heeft ge geven voor het bestaan. Voorwaarde daar voor is echter, dat de Avcrkloosheid niet va rieert cn dat dc begrooting een zoodanige belasting kan dragen. Dc tAvccdc mogelijk heid ligt in openbare aa erken, maar daar voor moet dc openbare schuld-vergroot Avor- den, teneinde ze te financieren. Tenslotte kunnen dc arbeidsuren beperkt worden. Daardoor zal echter ook dc koopkracht der arbeiders dalen. De regeering wijst geen a an deze drie oplossingen van tevoren af. Men moet ze alle toepassen, in overeenstemming met de behoeften van Frankrijk. De resolutie wei d tenslotte door de Kamer met 414 tegen 124 stemmen aangenomen. Uit Parijs' \Vordt nog geseind, dat liet aan tal ingeschreven Averkloozen in Frankrijk op 9 Februari 190,500 bedroeg, tegenover 487,426 op 2 Februari. Verleden jaar bedroeg liet aantal op 9 Februari 343,715. DIT BLAD HEEFT EEN DA GELIJKSCHA GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten vjf. 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" STADSNir.UVTS .Vergadering der Kamer van Koophandel. (Twcèdo- Blacl pag. 1). Concert van het Amersfoort's Mannen* koor. (Tweede Blad, pag. 1). Lezing voor dc .Vereen, tot bevordering der bijenteelt, (Tweede. Blad pag. 1). Dc schooljeugd als bloemk Aveekers. (Tweede Blad pag. 1). Dc veetc en dc pook (TavcoiIc Blad pag. 1). SPORT De landenwedstrijd HollandDuitscli* land. (Tweede Blacl, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. e Dc Bilt. Verwachting: Stormachtige tot krach tige Zuid-Westelijke tot Westelijke wind, betrokken tot ZAvaar beAvoIkt, af en toe regen, Aveinig verandering in temperatuur. In de algemecnc drukvcrdeéling kwam Aveinig verandering. In het Zuiden blijft de luchtdruk hoog. In het Noordelijk ge deelte houdt de depressie-toestand aan. Over IJsland, Schotland en Ierland daalt de barometer flink. Stormachtige tot krach- ligc Avinden Avaaien over de Britschc eilan den, het Kanaal, de Noordzee, ons land, Noord- en midden-Frankrijk en West- en. Middcn-Duitschland. Dc Oceanische lucht toevoer deed over Grool-Britannié cn Ier land en vrijwel het gehecle vaste land de temperatuur stijgen. Over Zuid-Frankrijk werd het Avat kouder, terwijl in Scandinavië cn Finland dc vorst toenam. Regenachtig en betrokken Avcer hccrscht over bijna het gchcele Avanrncmingsgebied. Er is in den Aveerstoestand ten onzent nog -weinig ver andering te verwachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ONZE BUIKCORSETTEN voor zware figuren. Ncderl. fabrikaat. Prijs: f 5.30, 6.50 cn hoger. Dragen geen speciaal merk, maar worden door zoveel mensen gedragen en voldoen zo goed, dat zc wel haast alle andere erken gaan verdringen. 1 viACa \LLG.. VEILIG.. GOEDKOOP..

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1