4000 <1% DE EÊMLANDEU VAN RUILHANDEL EN AUTARKIE Pfontenkw. Jorss Weide" 'I TAXI Belangrijkste Nieuws L J. LUVOX ZOON Woensdag 20 Februari 1935 Uitgave: VALKK0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 198 ONAANVAARDBARE MOTIES Interpellatie afgewezen TWEEDE KAMER Wenscht U mooie hees ters in den tuin? KRIMP 10,6 WIELRIJDERS DOOR AUTO AANGEREDEN Tel. 1788 Tel. 1788 GEEN SOCIALISTISCHE BETOOGING Trein Parijs-Amsterdam ontspoord EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagüna's Laatste berichten Eerste Wad pag. 3 WEERVERWACHTING 5 uur 47 minuten DOOR MARECHAUSSEE MISHANDELD? TELEFOON 121® DIT IS AVOOR UW UW ADRES AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Pe' 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 075. per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderll)ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEH va°l-*re9e,s f 105 mct inbegrip van-een bewijsnummef eikeregel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentiifn voorde helft van dco prijs. Kleine Advertentlün „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I,—Bewijsnummer extra I 0.05 PARLEMENTAIR OVERZICHT Franschc baretten contra Engclsche wollen mutsen DEN HAAG, 10 Februari. Rcplickcn- <lag bij dc Indische bcgrooling Baron van Boctzclacr van Dubbeldam (C.H.) had zich weer bezorgd gemaakt, dat dr. Colijn, als voorzitter van den raad van ministers, minister van koloniën en minis ter van waterstaat ad interim, te veel te doen had. Wij begrijpen deze bezorgdheid niet goed, want wij kunnen ons geen be langrijke voorzieningen, „Koloniën" betref fende, herinneren, waaromtrent achterstand zou beslaan. IIoc liet zij, minister Colijn antwoordde, 1c hopen, dat spoedig weer het tijdstip zou zijn aangebroken, waarop hij zich aan slechts één departement zou be hoeven te wijdon. Dit zou ook kunnen bc- teekenen, dat er een nieuwe minister van koloniën komt en dr. Colijn definitief mi nister van waterstaat wordt. Maar dit zal .denken wij, waarschijnlijk niet do bedoe- Dr. Colijn ïing zijn. Moge spoedig een opvolger van den betreurden minister Kalff zijn intrede doen. Dr. Joexcs (V.D.) had uit .eenige opmer kingen, aoor den bewindsman in eerste in stantie gemaakt, geconcludeerd, dat er ten aanzien van den financieclen toestand van Indië reden was om de toekomst een klein beetje optimistisch tegemoet te zien. Dit was, naar minister Colijn antwoordde, voor hem alweer een les, dat men nooit te veel moet zeggen! Z.F.xc. deelde mede, dat er een complex maatregelen wordt overwogen, waardoor van de eerste twintig milliocn, die er tekort zijn, zestien a zeventien mil liocn zal worden gevonden. Welke deze maatregelen zijn, hebben wij niet verno men, daar de Volksraad biervan dc pri meur moet hebben. De hceren Rutgers (A.R.) en Joekes (V.D.) hebben heden nog weereen fiscaal uitvoer recht op rubber verdedigd, dat dc heer Van Kempen (Lib.) echter afwees. De beide eerstgenoemde» en minister Colijn voerden als rechtsgrond er voor aan, dat dc over heid met dc restrictie een maatregel heeft genomen, waardoor de rubber in een hetere positie is gekombn. Maar Z.Exc. voegde er bij,, dat de vraag, of zulk een uitvoerrecht wenschelijk is, afhangt van den rubber- prijs. Bij den tegcnvvoordigcu prijs zouden enkele rnbberondernemingcn bet uitvoer recht wel kunnen betalen, maar „de mid- delondemcniingcn" zijn, aldus de bewinds man, nu met dc lippen juist even boven water uit gekomen en, gezien den prijs, zouden zij dooi een uitvoerrecht weer kopje onder gaan. De hoeren Wester man (X. II.) en Van Poll (R.K.) achten een herleving van het vrije ruilverkeer 'onniogeliik, maar minister Co lijn is vast overtuigd, dat liet nationalisti sche, autarkische strew-n moet breken op de macht dor feiten. Dit verschil is van belang ten aanzien van de vraag, of ge streefd moet worden naar een imperiale zelfvoorziening van Nederland en Indië. Minister Colijn, legt liet erop toe, dat beide gebiêdsdeclen eikaars welvaart, telkens als zich daarvoor een gelegenheid voordoet, zul len doen toenemen, door eikaars.producten af Ie nemen, enz. Maar hij waarschuwt, dat het tol een werkelijke zelf voorziening van Nederland en Indië niet kan komen. Als wij alle koffie, die wij nooilig hebben, uit Indië moeien betrekken, zeidc Z.Exc., moe ien wij den molischcn verbieden, Santos- of Guatcmalakoffie te nemen. „Nu zegt mr. Wcslcrman wel, dat de rcgecring leiding moet geven, maar ik wil eerlijk zeggen, dat ik daar niet hij betrokken zal zijn." In het inoicantilislisehe tijdperk verbood de rcgec ring in Engeland «len ïnenschcn. baretten van Fransch fluweel te dragen, en gelastte zij hun, wollen mutsen Ie gebruiken, om tie Engclsche vvolnijverheid te steunen. Ook was men in dien tijd verplicht, op bepaalde dagen visch te eten, opdat dc Engclsche visscherij voldoenden afzet zou kunnen vin den. Wij behoeven er niet rouwig om te zijn, dal minister Colijn zulk een tijd niet wil doen herleven. Men krijgt overigens in bot algemeen den indruk, dat de heer Van Poll zich dc zaken wal te gemakkelijk heeft voorgesteld. Als hij opmerkt, dal cr in Jndie zooveel ijzererts is, dat onze metaal industrie hierheen moet laten komen, stelt de bewindsman daar aanstonds tegenover, dat een metaalindustrie, vvefkc haar grond stof van zoo ver laat komen, nooit in staat zal zijn om te concurreeren. De minister v erklaarde ten slotte, dat, als de Kamer eenige door den communist Rocstam Effcndi voorgestelde moties mocht aannemen, dc regeering ze niet zou uitvoe ren. Ontsteltenis verwekte deze mcdcdec- ling niet. Dc kans op aanneming scheen niet groot tc zijn. Zelfs de voorsteller van dc moties lachte! Dc communist Schalkcr had aan de Ka mer verlof verzocht, de rcgecring tc inter- pcllecrcn over don nood «Ier kleine tuin ders en boeren. Maar dc Kamer heeft met GS tegen 4 stemmen een voorstel van voor zitter Ruys dc Bccrcnbrouck aangenomen oin dit verzoek niet toe to staan. Alleen de communisten slemden ertegen. Dc meer derheid was van mccning, dat de zaak kon wachten tot dc behandeling van de begroo- ling van het landbouwcrisisfonds. EERSTE KAMER Dij dc behandeling van dc begrooting Van binncnlandschc zaken (welke de Kamer zonder stemming heeft goedgekeurd) heeft dr. Wibaut (S.D.) de wijze afgekeurd, waar op minister Dc Wilde is opgetreden togen Gedeputeerde Stalen van Noord-Holland om hen to dwingen, dc ambtenaarssalarissen te verlagen. Z.Exc. zeidc, dat, als hij in één geval lankmoedigheid had betracht, liet in dit geval was. Hij wees op dc noodzakelijk heid van meer uniformiteit in de salarissen, ook wat de gemeenten betreft. De heeren Wibaut en Dc Zeeuw (S.D.) zijn voor dc autonomie der gemeenten op gekomen .en hebben liet standpunt der re geering ten deze gekritiseerd. Mr. Drooglee- ver Fbrtuyn (Lib.), in gematigder termen sprekende, maande nochtans tot voorzich tigheid, opdat dc gemeentelijke zelfstandig heid niet sterker zou worden aangetast, dan strikt noodig is. Jhr. Van Asch van Wijck (A.R.) daarentegen betoogde, dat dc regeering nog strenger en scherper tegen dc gemeenten moet optreden, daar zij z.i. nog lang niet zuinig genoeg zijn. Minister De Wilde verdedigde zijn gedragslijn, in zonderheid dr. Wibaut tegemoet voerende, dat doze heelemanl vergeet, dat de r.cgeë- ring de bestaande wetten rnocl toe passen. Z.Exc. stelde voorts in het licht, wat het zeggen wil, dat de gemeenten gezamenlijk 2800 millioen schuld hebben, op den ernst van welk feit ook mr. Droogl oever Forluyn liacl gewezen. En in liet algemeen merkte dc bewindsman op, dat, waar zich commu naal egoïsme voordoet, dc rcgecring ver plicht is, in te grijpen. Tegenover mevrouw PothuisSmit (S 1).), die mét de vervanging van vrouwelijke door mannelijke arbeidskrachten niet kon mee gaan, verdedigde dc minister zijn streven op dit punt. Hij nam verder eenige burgemeesters, van wie dc heer Hermans (S.D.) het had afgekeurd, dat zij het recht, van vergade ring beperken, onder zijn bescherming, van oordeel, dat vergaderingen van communis ten moeten worden tegengegaan in het be lang der openbare orde. Dit betrof ook den overleden burgemeester van Vclscn, dpn beer Rambonnet, aan wiens plichtsgevoel en toewijding de heer Hermans, bij zijn cri- lick, overigens hulde had gebracht. Dr. Polak (S.D.) had erop aangedrongen, dat streekcommissics verordenende be voegdheid zouden krijgen, opdat niet dc Mr. de Wilde gemeenten, afzonderlijk optredende, na tuurschoon zullen verwoesten. Volgens den minister zou op deze wijze dc gemeente lijke autonomie in het gedrang komen! Maar noodzakelijk is. dat dc rcgecring maatregelen neme tegen dc vernieling van natuurschoon. Wij vrcézen, dat dr. Polak niet overdreef, toen hij zei, dat als liet zoo doorgaat, over eenige tientallen jaren in bet Gooi b.v. slechts eenige verspreid lig gende natuurmonumenten over zullen zijn. Mr. lleerkens Thijsscn (ILK.) heeft gewe zen op de schadeposten, die gemeenten met een druk doorgaand verkeer hebben van ongelukken, welke daar voorkomen met mensehen,' in andere gemeenten wonende en die, na genezen te zijn, hun vèrplcegkos- ten niet kunnen of willen betalen. Z.Exc. stelde ecu wijziging van de armenwet in lie: vooruitzii ht Daardoor echter zal geen voorziening worden getroffen ten aanzien van mciischeiij die niet willen betalen! KLEINE HEESTERS Een goed winterwerkje in den sierluin is het snoeien van heesters. Dit is een werkje dat met overleg moet gebeuren opdat we ons doel niet voorbij streven. Immers plan ten we heesters om van hun bloei, mooie vruchten of andere sierlijke eigenschappen te genieten. Bij het snoeien is het onze be doeling, dc sierwaarde dezer heesters te be vorderen. We hebben dus graag veel, maar ook graag mooie, groote bloemen en sier- vruchten, en waar het sierbladheeslers be treft, fraaie en groote bladeren. De meeste bloemheeslers bloeien in het voorjaar en den voorzomer. Nu bloeien reeds winter jasmijn, tooverhazelaar en peperboompje: al spoedig volgen gele kornoelje en Chineesche klokjes en in Mei, Juni volgt de groote massa. Dan bloeien Japanschc kers, sneeuw bal, Weigelia, sering, jasmijnsoorten, Dcutzia Spiraeasoorten en vele andere. Deze allen mogen we dus nu in geen geval kort snoeien, daar we anders immers dc bloemknoppen zouden v/egknippen. Bij bovenstaande soor ten knippen we alleen gebroken en doode takken weg. Als het oude struiken zijn, kun nen we bovendien wat uitdunnen, waardoor meer licht kan toetreden en de bloemen grooler zullen worden. Beter is het om dit uitdunnen toe te passen, kort na den bloei, dus in den zomer. Het gespaarde hout zal zich dan krachtiger ontwikkelen en dit zal ook het geval .rijn met de bloemknoppen. Een gedeelte der bloemhecsters bloeit pas in den nazomer of herfst. Dit is o a. het ge val met Buddleia, Hypericum of herfslhooi, Sorbaria, Ceanolhus, Hydrangea en sommige Spiraeasoorten. Wanneer we goed opletten zien we dat bij deze heesters de groei van het vorige jaar in bloei is geëindigd, zoodat de bloemreslen of de zaadpluimen zich aan het uiteinde van het jonge hout bevinden. Deze heesters zullen we nu kort insnoeien. We knippen dan het eeniarige hout terug tot op een paar oogen. Wanneer we deze heesters niet kort insnoeien zullen ze ook wel bloeien, maar de bloemen zullen dan be langrijk kleiner blijven. Ten slotte hebben we nog de heesters die we om hun bladeren, aanplanten. Dit is o.a. het geval met dc flu- weclboom of Rhus, bruinbladerige pruim- of Prunus cerasifera var. Pissardii, vlierstruik of Sambucus. waarvan v.erschillende varië teiten met gekleurde of fraai ingesneden bla-v deren, bonlbladericf»: kojaoclie of Cornussen bonte Acer at A. Negundo./olvvar. Ook van deze knippen we het eenjarige hout terug tot op een paar oogen. Overigens letten we bij het snoeien ook op den vorm van de te behandelen exemplaren. Daarbij behouden we zooveel mogelijk evenwicht in de strui ken. Thans beste planltijd. Schrijf mij, wal IJ wenscht. Besdragon Ie, vo&rjnarsbloeicnclc, zomerbloeien de, heesters niet beperkten groei, dus voor den kleinen tuin. of groote heesters om veel riVrntc te vullen. Ik dii-n U graag van advies en geef U raad hoe te planten. Twee hunner zwaar gewond APELDOORN, 19 Febr. Omstreeks zes uur hedenavond heeft op den Arnhemschen straatweg ter hoogte van Woeste Hoeve een aanrijding plaats gevonden, waarbij twee personen zijn gewond. Nabij de school reed op dat tijdstip een drietal wielrijders, Ita- liaansche graniet bewerkers, werkzaam bij den bouw van liet seminarium tc Apeldoorn, toen uit de richting Apeldoorn een auto na derde welke bestuurd werd door den heer Verhoeve uit Tiel. Bij het dimmen voor een tegenligger heeft de bestuurder dc drie wiel rijders niet bemerkt, zoodat een aanrijding niet kon worden voorkomen. Alle drie per sonen werden door dc auto tegen den grond geslingerd. Twee van het drietal bleven be wusteloos op den weg liggen. Dr. de Jong uit Locncn vei leende dc eer- sto hulp, waarna op diens advies do beidt slachtoffers, die zwaar gewond waren, naar het ziekenhuis te Apeldoorn zijn vervoerd. Tegen den bestuurder Aan dc auto is pro ces-verhaald opgemaakt. Dc toestand van de jongste van dc beide slachtoffers, wier na men onbekend zijn, was zeer ernstig. De derde Italiaan kwam er met eenige scliaafwondcn af. DOOR LOCAALTREIN GEGREPEN APELDOORN. 19 Febr. Hedenmiddag te omstreeks twee uur is op den onbe- waakien overweg op de Kaycrbrug een personenauto bestuurd door den heer F. G. B.. handelsreiziger tc Amsterdam, door i locaalIrein ApeldoornDieren gegre pen. De lieer B. die alleen in den wagen zat, kreeg verwondingen aan het hoofd. Hij werd in een nabij gelegen woning bin nengedragen waar hem door dr. S. R. Hormanidcs dc eerste hulp werd verleend. Dc auto is totaal versplinterd. De trein die na dc aanrijding stopte, kwam met on geveer een half uur vertraging in Dieren C ct. per K.IC. Binnen- en buitenland Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 212. Vandervclde intcrpellcert in de Belgische Kamer BRUSSEL, 19 Februari (V.D.). In dc kamer is lieden door Vandervclde een inter pellatie tegen dc rc gecring ingediend namens de socialis tische parlii. met bc trekking lot het door dc regeering uitgevaardigde ver bod van dc socialis tische betooging op 24 Februari a.s. in dc hoofdstad. Hier bij werd de kwestie van vertrouwen door dc rcgecring gesteld; dc motie van vertrouwen werd aangenomen met 89 tegen <3 stemmen en 1 stem blanco, De behandeling van dc interpellatie van Vandervclde had een zeer stormachtig ver loop. Zoowel Vandcrvelde hij do verdediging van zijn interpellatie als Theunis hij de ver dediging van het regecringsbelcid, werden herhaaldelijk door interrupties onderbroken. Een oogenblik leek het zelfs alsof het tot handtastelijkheden zou korten tusschen den minister van Justitie, Bovcsse en de socia listen. Op sommige momenten was het ru moer zoo luid, dat dc voorzitter van de Ka- mor machteloos den orkaan, die in de zaal woedde, moest gadeslaan, aangezien hij niet niet in staat was zich verstaanbaar te ma ken. In dc nabijheid van het parlement had dc politie uitgebreide maatregelen genomen voor de handhaving van dc orde. Een krach tige afzetting was uitgevoerd. Talrijke gewa pende agenten van politie hebben den ge beden middag tot in den avond in dc om liggende straten gepatrouilleerd. Buiten het parlement is hel echter niet tot incidenten gekomen. Dc tribunes van het parlement waren tijdens dc zitting dicht bezet. .Vandervelde Gelukkig geen slachtoffers tc betreuren Bill. >F.L, 20 Febr. De trein nr. 12*2, AmsterdamBrusselParijs, die te 1G.55 gisteren in Parijs moest aankomen, is to Ghiin nabij Bergen in Henegouwen ont spoord. Er zijn geen slachtoffers te betreuren; mot een anderen trein konden de reizigers ver der reizen naar dc Franschc hoofdstad. WcJ vond een déraillement der rijtuigen plaats, maar gelukkig zijn ze niet omgevallen. Uit Amsterdam meldde men gisteren nog aan de N.ILCt.: Toen wij ons vanmiddag, onmiddellijk na ontvangst van liet bericht over de ontspo ring naar het kantoor van den stationschef van het centraal station begaven, was deze juist van hét ongeluk in kennis gesteld. Ook hem was bericht, dat cr geen persoonlijke ongelukken waren geschied. Het betreft den trein, die om 10.0i uur met 37 reizigers uit Amsterdam vertrokken was. liet ongeval moet omstreeks 14.05 uur plaats gehad heb ben bij Glilin, S min. rijden vqn Bergen in I Ienegouwen v e rw ijcl erd l)c eerste trein, die hef. plaatsje moest pas- seeren, nadat de ontsporing had plaats ge had, zou te 21.50 uur op het C.S. arriveeren Zij kwam echter met ruim 30 minuten ver traging binnen. Het personeel van den restauratiewagen, waarmee wij een oogenblik spraken, had niets van het ongeval gezien. De trein was omgelegd over de lijn van Charleroi. Men wist ons mee te doelen, dat er van omval len van zes wagons geen sprake was. Ter plaatse was men bezig met herstelling van dc rails, in verband waarmede men den trein over con hulpspoor van zeer licht ma teriaal had geleid. Daarover is uiterst lang zaam gereden. De rails hebben den druk echter njet kunnen houden en schijnen te zijn weggezakt. Daarop zijn zes wagons ont spoord. Zij zijn echter alle blijven staan. Daaraan is liet te danken, dat dit ongeluk zoo wonderbaarlijk goed is afgcloopcn. PIT BLAD HEEFT EEN DAGELÏJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten hZ» e ct. per K.M. Standplaats Stationsplein fyfi" Hotel „Monopolo" BINNENLAND Minister Marclinnt over zijn beleid. (Tweede Blad, pag. 2.) Ilct reisrapport der K 18. (Tweede Blad, pag. 3). De pluimveehouderij en do crisis. (Tweede Blad, pag. 4). Een kamp voor vreemdelingen? (Tweede Blad pag. 3). STADSNIEUWS Eerste uitvoering van Bel Canto. (Tweede Blad, pag. 1). Een "overslagbedrijf aan den Koppel. (Tweede Blad, pag. 1). Uitbreiding van gebouw Concordia. (Tweede Blad, pag. 1). Verduistering van veroenigingsgcld. (Tweede Blad,' pag. 1), i Medegedeeld door liet Kon, NedcrJ. Mct. Instituut tc Dc Bilt. Verwachting: Krachtige aanvanke lijk tijdelijk stormachtige later afne mende Z. tot W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, later opklarend, af en toe regen, veel zachter 's nachts, later mogelijk iets kouder. Hoogste barometerstand 7GS.3 tc Marseille cn Züricli. Laagslo barometerstand 721.1 tc Vardü. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Voor dames, die van iets degelijks houden: Betere kwaliteiten in ZWARTE en MARINE STOFFEN Een zeel- mooie collectie. ARNHEM, 1 Februari. Naar wij ver nemen is door nil. II. II. Roobol, verdedi ger van P. de Bic. bij den Officies* van Ju stitie tc Den Boscli een aanklacht inge diend wegens zware mishandeling in de marechausseekazerne tc Oss, tijdens het verhoor van Dc Bic, tegen den opper wachtmeester der marechaussee, L. Curfs, eertijds te Oss. Men zal zich herinneren, dat, bij de be handeling in eerste instantie van de zaak De Bic, J. v. Hccsch ter t rechtzitting zei- de: ..Nu i 1 ik de waarheid zcgiron. Bij de marechaussee heb ik dc waar!iei.1 niet ge zegd. Daar ben ik mishandeld."

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1