4000 /ty# 6 ct' per K M- %/*s A P. Goedkoop terug uit Moskou vS DE EÊMLANDEft -ft** Medische Hulp BEGROOTÏNG VAN SURINAME Belangrijkste J. LUYCX ZOOI Zaterdag 23 Februari 1935 33e Jaargang No. 201 Lof voor het huidige Rusland Concurrentie te over ITALIË VERSCHEEPT TROEPEN UIT MOOI AMLRSrOORTl TeL 1788 Tel. 1788 Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude EXEMPLAREN TAXI DRUK WERK VOOR DR. COLÏJN TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 5 uur 53 minuten CORSETTEN AMERSFQGRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maand=n voo. Amersfoort 2.IO. per maand l 0.75, per wcck Gratis verzekering tegen ongelukken! I 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewïjsnummef - elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-advertcntlën voor da helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1— 5 regela 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Bewijsnummer extra i 0.05 De reis van burgemeester De Vlugt had grootcn invloed AMSTERDAM, 22 Februari. Tot de passagiers van de verkeersmacliinc der Deutsche Lufthansa, die vanmorgen van Berlijn op Schiphol arriveerde, behoorde de lieer P. Goedkoop Dzn., zoon van den Leer D. Goedkoop Dzn., directeur der Ne- derlandschc Scheepsbouw Maatschappij le dezer stede. liet l'eit dat dc lieer P. Goedkoop gerui- men tijd te Moskou onderhandelingen heeft gevoerd, die mede geleid hebben tot de Zaterdag j.l. bekend geworden opdracht aan do Nedcrlandsche Scheepsbouw Maat schappij tot den houw van twee motorsche pen voor houttransport van ruim 3G00 ton draagvermogen, is voor ons aanleiding ge weest hem op het terrein van dc Amster- damsche luchthaven te verwelkomen, hem naar zijn indrukken van zijn verblijf te Moskou het een en ander te vragen. De heer Goedkoop deelde ons mede, dat hij groolc bewondering had opgevat voor hetgeen door dc Russen in het ophouwplan wordt gepresteerd. IJji luid. in dc. vijf we ken, welke hij te Moskou had doorgebracht gelegenheid gehad, om verschillende instel lingen. ziekenhuizen, dc krachtcentrale, arbeiderswoningen, enz. te bezichtigen, waarbij hij onder den indruk was gekomen van de groote krachtsinspanning, die door de Russen wordt ontwikkeld, teneinde het algemcene welvaartspeil omhoog te bren gen. Vooral ook de snelle vorderingen van liet gigantische werk van den ondergrond- sclicn spoorweg die een der beste dei- wereld zal worden dwong zijn bewonde ring af. Met man en macht wordt aan dit grootschc werk gearbeid en daarbij doet zich het merkwaardige feit voor, dat vele bewoners van Moskou, die bij andere be drijven werkzaam zijn, na afloop van hun dagtaak hun vrije uren opofferen om bij hef werk aan de ondcrgrondsche een band je moe te helpen! Hoc was het verloop der besprekingen, die- U zelf hebt gevoerd? Het was buitengewoon interessant, al dus onze zegsman, ik heb gedurende den gansehen tijd, dien ik te Moskou heb door gebracht, te doen gehad met de Maschino- Ttr.port, de inkoopcentrale voor de gezamen- lijkc Russische reederijen. Deze instelling beschikt over zeer bekwame ingenieurs, die op het gebied van scliceps-, machine- en motorbouw volkomen ter zake kundig zijn. Monigc_ bespreking, die ik met hen heb ge voerd in het groote kantoorgebouw der Centrale, begon om 12 uur en eindigde 10 uur later. Er is dan ook heel wat afge praat Hadden dc besprekingen betrekking op een bepaald object? Zii betroffen den bouw van zes stoom schepen voor houttranspört. Ik heb dc Russische ingenieurs in dit verband uit voerig ingelicht over oen type motorschip, waarvan dc Nedcrlandsche Scheepsbouw Maatschappij liet patent heeft en dat aoar zijn bijzondere consliuctie, bij uitstek ge- scliikt is voor liet vervoeren van groote ladingen hout. Men had voor dit patent reed dadelijk zeer veel belangstelling en zoo werden de prijzen vergeleken niet die van dc stoom schepen. Was er concurrentie? En niet zoo zuinig ook! antwoordde de heer Goedkoop lachend. De kapers op de kust waren Engclschc, Italiaanschc en Decnsehc scheepsbouwers. I-Iet prijsverschil tusschen dc Engelsche calculatie en de onze was zoo groot, dat de Mascbino-Import de Engelschen uitnoodigde naar Moskou over te lcomen. Aan dit verzoek is voldaan en zoo waren het daarna vier groote Engelsche werven, die t.c Moskou waren verte&cn- woordigd. U begrijpt in dit verband wel, welk een buitengewoon groolc voldoening het vopr mij was naar huis te zijn gekomen met een opdracht voor twee schenen schepen, te louwen volgens ons eigen pa tent in mijn zak. Het was voor het. kantoor vaak een drin gen van scheepsbouwers, om toegelaten te worden! Dc andere vier schepen zijn nog niet besteld. Ilulde aan Dr. de Vlugt Ik stel liet bijzonder op prijs te kunnen verklaren, aldus de lieer Goedkoop dat twee factoren in liet verwerven van deze opdracht een groote rol hebben ge speeld. In de eerste plaats de medewerking door Amsterdam's Burgemeester Dr. W. do Ylugt. verleend. De reis van Dr. dc Vlugt naar Moskou heeft grootcn invloed gehad op hel succesvolle verloop der laatste on derhandelingen en ook voor de mogelijk heden in dc. toekomst. Ik liet wij fel of ik, in dien Dr. de Vlugt thuis was gebleven, de order ooit zou hebben gekregen. Verder is op bet bereikte succes mede van veel in vloed geweest de Russische reis van de Nedcrlandsche commissie, bestaande uit de liceren Van Walree, Rcdmciicr en Mole naar. Ook aan dc werkzaamheid van deze hoeren heeft de Nederlandsche Scheeps bouw Maatschappij veel te danken, alsook do hoofdstad iu het algemeen, v.-ant alleen dcor de Russise,w> order zal er oen jaar werk zijn voor ongeveer zevenhonderd man Hqopt 1* in dc toekomst weer naar Moskou te gaan? Zeer zeker, antwoordde dc heer Goedkoop. Er ligt in Rusland voor ons land een groot afzetgebied voor tal van jaren, in de eerste plaats voor onze schccpsbouvv- industric. En wat nu nog de twee schepen betreft, welke wij gaan bouwen; van groot belang is daarbij dat ook do constructie van de motoren in Nederland geschieden zal. Zooals U weet heeft dc firma Stork tc IIcngelo daarvoor opdracht gekregen. Dc Russen hadden aanvankelijk alleen belang stelling voor de Zwitsérsche, en Duitsche productie op dit gebied en het is daarom een feit van bctcckcnis dat de Maschino- Import, mede door dc informaties, die ten deze verstrekt werden, door ingenieur J. Overweg, van de firma Stork, ook de moto ren in Nederland laat bouwen. Hieraan is tevens wederom dc invloed van Dr. do Vlugt en van dc Nedcrlandsche Commissie niet vreemd geweest. Offensief optreden ligt echter niet in de bc* docling ROME, 22 Fcbr. (Reuter.) Dc troepen- verschepingen op groote schaal naar Ita- liaansch-Oost-Afrika zullen Zaterdag, van Messina uit, beginnen. Het gaat om dc ver scheping van dc oji Sicilië liggende divisies, waarvoor o.a. het. groote passagiersschip Vulcania, dat 21000 ton meet, gebruikt zal worden. Dit schip is Vrijdagmiddag van Napels, waar sanilaiic troepen, pionniers en artillerie met voorraden materiaal aan boord gegaan waren, reeds naar Sicilië in zee gestoken. Aan boord bevindt zich ook generaal Graziaril, die zich onderscheiden heeft bij de verovering van Cyrenaica dooi de definitieve nederlaag der Senocsi. Van Italiaanschc zijde wordt er opnieuw de nadruk op gelegd, dat deze troepenver schepingen voor 't grootste gedeelte slechts het karakter dragen van een voorbehoeden de maatregel, dat offensief optreden niet in liet voornemen ligt en dat zij uitsluitend dienen Ier verdediging van dc thans in Generaal Graziana Italiaanschc handen zijnde stelling in So- maliland. De bladen geven levendige beschrijvin gen van dc ontvangst der troepen in de havensteden. BLOEMEN IN DE TUINEN Onze wakkere firma Melchior heeft me opnieuw verheugd cn alweer kan ik er aan toevoegen: juist op lijd. Nu het voorjaar nadert wordt het zoo zachtjesaan tijd om ons eens opnieuw te gaan interesseeren voor onze bloemen en heesters in den tuin. Hier cn daar ontdekt men dan nog wel eens een plekje, waar eigenlijk wat in moest of tenminste iets er bij. Wat zal 't nu zyn? En wc laten verschillende* dingen in onze gedachten de revue passeeren, de dingen, die we kennen. Maar er zijn er nog veel en veel meer, die we niet kennen, misschien wel eens hier of daar gezien hebben, maar waarvan we den naam. laat staan dc eigen schappen. niet kennen. Zie. in deze bchoefle voor.ziet al vast hel nieuwe, deeltje van de serie „Natuur wetenschappelijke zakboeken", waarvan we reeds drie deeltjes in den loop der tij den hebben besproken en waarvan nu deel vier voor ons ligt. Het behandelt cn is ge titeld „Bloemen in onze tuinen" en wel dezulke, die vanaf het vroege voorjaar onze tuinen kunnen opluisteren. De tekst is weer geschreven door onzen bekenden Dr. Jac. P. Thijsse cn dus behoeven we over tekst en inhoud vast niet veel te zeggen. Dat is natuurlijk allemaal best in orde. Zeker .zou dokter Thijsse zijn naam niet hoog houden, als hij ons van de bloemen, welke we al in onzen tuin hebben staan niet allerlei nieuws cn merkwaardigs wist te vertellen, vooral in verband met bloe- mer.bezoek der insecten bestuiving en meer zulke natuurhistorische merkwaardigheden. Maar hii vertelt ons nog veel meer: waar de planten oorspronkelijk vandaan zijn ge komen, waarom sommige beter dan andere gedijen, schaduw, zon, kalk in den bodem en zoo meer Het werkje is weer versierd met bijne honderd fraaie gekleurde afbeel dingen en doel schrijver en uitgever alle eer aan. Het is gebonden en gebrocheerl te verkrijgen. Wij bevalen de gebonden exemplaren als de meest duurzame het sterkst aan cn hopen het nevens zijn voor gangers vooral in bezit van onze jeugdige bloemenliefhebbers. A. JOMAN. Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.N. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusderweg 242. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCBM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Amersfoortsche Iluisartsen-Vereeniging. Zondag hebben dienst dc volgende bnrgcr- geneesheeren Blees, Utr. weg 122; Tel. 1733. Hendriks, Berken weg 25; Tel. 1384. Linschoten, Soestcrweg 329; Tel. 112. Boodschapnen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van de overige genecsbeercn heeft Zon dag dienst Dr. Honig, Van Persijnstraat 27; Tel. 690. Zondag en de gebecle week 's nachts heelt dienst de apotheek van de firma Kok, Langestraat 74; Tel. 165 cn Java-Apotheck, Lcusderweg 212; Tel. 1887. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen Mevrouw Daams, Puntenburgcrlaan 21. Mevrouw de Leeuw, St. Anfridusstraat 5. De parlementaire redacteur van het „Algemeen Handelsblad" heeft reden om aan tc nemen, dat er kans is, dat tot minister van Waterstaat zal -worden be* noemd jhr. ir. O. C. A. van Lidth dc Jeude, directeur der Neder* landschc Maatschappij van Ha* venwerken, liberaal lid der Pro* vincialc Staten van Utrecht cn lid van den gemeenteraad van Baarn. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN UNTERWASSER SANKT GALLEN, 22 Februari. (V.D.) Ook den tweeden dag van ltaar verblijf in linterwasser beeft 1I.K.1L Prinses Juliana ijverig gebruik gemaakt van dc nog steeds aanwezige sportmogelijkheden. Zoowel des ochtends als des middags beeft zij zich aan de skisport gewijd. II.M. dc Koningin beeft evenals gisteren bijna den gebeden dag in liarc vertrekken doorgebracht. Men necnit aan, dat zij zich aan staatszaken heeft gewijd. NIEUWE FRANSCHE SLAGSCHEPEN PARIJS, 22 Febr. (V.D.). Frankrijk zal dezer dagen twee nieuwe slagschepen bou wen, elk van 33.000 Ion. PARLEMENTAIR OVERZICHT Hen gouverneur voor Suri» name cn Quravao? In beslag genomen lectuur TWEEDE KAMER DEN IIAAG, 22 Februari. Eerst beeft minister Colijn een weekje in de Eerste Ka nier moeten doorbrengen om als voorzitter van den ministerraad aan de algemcene be raadslagingen over dc Ruksbegrooting deel le nemen. Daarna moest bij bet Binnenhof oversteken oni in dc Tweede Kamer een kleine veertien dagen mee tc doen aan de behandeling van dc Indische begrooting. De ze moest gister eindigen, opdat dc Kamer lieden de Surinaamscho bcgrooting zou kun nen afhandelen. Dit laatste was noodig, om dat dr. Colijn als waarnemend minister van Waterstaat dc volgende weck in de Eerste Kamer zich aan bet hegrootingsdebat over „Waterstaat" moet wijden. Daartusschen door moet hij als premier de groote lijnen der tc volgen staatkunde in allerlei kwesties trekken en zijn twee departementen behee- rcn. Moge althans aan het interim van Wa terstaat spoedig een eind komen. De Indische begrooting van Oorlog beeft de Kamer lieden met 49 tegen 13 stemmen en dii1 van Marine bij zitten en opstaan aan genomen. Tegen stemden de sociaal-demo craten, communisten cn utr. Arts (R.K.V.P De Vrijzinnig-democraten stemden, naar uit een stemmotiveering van mr. Joekes bleek, voor, omdat er op Oorlog aanmerkelijk is bezuinigd (12 millioen) en omdat dc com missie-Kan onderzoekt, hoe de samenstel ling van de vloot minder kostbaar kan wor den. zonder dat zij voor baai doeleinden minder berekend wordt. Bij dc behandeling van dc Surinaamscho bcgrooting scheen baron van Boctzelacr van Dubbeldam (C1I.) iets te gevoelen voor het denkbeeld, één gouverneur voor Suriname cn Curacao aan te stellen. Dc hoeren IJzer man (S.D.) cn Fcber (R.K.) echter wezen liet denkbeeld af, daar de gewesten h.i. te ver van elkaar verwijderd en le verschillend in karakter zijn. Dc hecren IJzerman en van Boctzelacr keurden af, dat een 70-jarig redacteur van een vreemdsoortig, maar ongevaarlijk blaad je „De Banier", tot vier weken gevangenis straf en tot een geldboete is veroordeeld, wegens beleedigirig. De man heet Sarucco cn is een orthodox-protestant. I-Iij heeft over de zaak een brochure geschreven en aan Kamerleden gestuurd, maar de justitie heeft deze lectuur in beslag genomen! Ter bevordering van de welvaart van Su riname bevalen de hoeren Rutgers (A.R.), Fcber, van Kempen (Lib.) en Westerman (N.H.) een proef met bacpvcncultuur aan, waarbij dc vruchten dan ver voerd moeten worden niet met een Decnsehc lijn, die een aanbod beeft gedaan, maar met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Baron van Boctze lacr, bang voor bladziekte, is minder hoop vol gestemd jegens een bacovencultuur. De laatste afgevaardigde bepleitte steun aan liet z.g. plan-Brandou, propaganda voor rijslhoevcn, met ploegvee gedreven. Echter is er ook een plan-Van Dijk, om Suriname welvaart Ie geven door een mechanisch rijst bedrijf. Hiervan verwachten dc heeren Joe kes (V.D.) en Wandelaar (Lib.) wat, in te genstelling tot den lieer van Kempen, die betoogde, dat Suriname alleen wat aan rijst bedrijven heeft voor voorziening in de eigen behoeften, niet als rijstexportland, daar an dere rijslexporl landen veel goedkooper pro- duceeren. Mr. Wcndclaar verwacht van een mechanisch groot-rijstbedrijf heil voor do Hollandsche vverkloozen, in afwijking van zijn genoemden partijgenoot. Wenschte baron van Boetzclaer, dat wij een voorbeeld zouden nemen aan Frahsch cn Engelsch Guyana met betrekking tot vruchtencultuur en conservenfabrieken, ir. Fcber merkte op, dat wij deze vreemde ge westen moesten navolgen ten opzichte van liet bestuursapparaat, dat bij hen veel sober der is dan ten onzent. Mevrouw de Vries—Bruins (S.D.) kwam op voor verbetering van den gezondheidstoe stand dftr bevolking, waarvan dc kinderen leekencm van ondervoeding vertoornen, cn dc lieer 'wijnkoop (C.1J.) hield een rede op het thema: „Gouverneurs komen en gaan, maar dc ellende blijft". Minister Colijn bleek voor vcrecniging van de gouvernementen van Suriname cn Cura cao niets te gevoelen, altecn reeds, om den afstand. Z.Exc. betwistte den beer van Kempen, dal het de schuld van het bijzonder onder wijs zou zijn, dat het onderwijs in Suriname zoo duur is. Splitsing in kleine scholen kent men ginds niet. Dc overheid zal uilvoering van het baco- vcnplan alleen steunen, als zij, die liet heli- ben gevoerd, er zelf ook wat voor over heb ben. Vervoer van liet jiroduct mot een Ne derlandsche lijn zal hij eventueel bevorderen Voorzichtigheid noemde Z.Exc. met liet ba- cov cnproduct noodzakelijk. liet plan-Brandou wil dc bewindsman nog ccn jaar steunen, hoewel de resultaten van de proef tot dusver tegenvallen. En wat de levensvatbaarheid van het plan-van Dijk be treft, is afwachten de boodschap. In de zaak- Sarucco wilde Z.Exc. geen oordeel over het optreden der justitie uitspreken, maar be- rcffendc de inbeslagneming van de brochu re verklaarde hij: „Wie 't scbriklijkst ervan zwijgt, heeft 't allerbest gezeid"! De, Kamer heeft dó begroot ing zonder slem miiig goedgekeurd. Naar buiten Standplaats Stationsplein */j> Hotel „Monopole" BINNENLAND Do zaak der valscho II. V. A. aandcelcn voor de Amstordamschc rechtbank, (Derde Blad, pag. 1). Dc inbraak bij Wilton-Feycnoord. (Derde Blad, pag. 1). Dc ramp van de Uiver. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS Vergadering der Speeltuinvcrccniging Het Lcusderkwarlier. (Tweede Blad, pag. 1). Ilct derde lustrum van St. Ilubertus. (Tweede Blad, pag. 1). Dc Bergbewoners cn do Stadsbus. (Tweede Blad, pag. 1). Jaarvergadering van dc Ycrceni&ing Dierenbescherming. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door liet K. N. M. X. Ic Dc liilt. crwachting: Matige, tijdelijk wel licht toenemende wind uit Westelijke lichtingen, zwaar bewolkt met tijde lijke opklaring, waarschijnlijk regen of natte sneeuwbuien, iets kouder over dag. RIJDT VEILIG! Breng in bochten, weggebruikers, Geen collega's in den nood. Bocht naar rechts moet altijd kort zijn. Bocht naar links steeds ruim en grooi! LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 voor ieder iiguur Deskundige bediening. Passen, Veranderen, F»epareren, Corsets op maat cn volgens medisch voorschrift. YLLG.. VEILIG.. GOEDKGOP..

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1