4000 DÉ EÉMLANDEU MINISTERRAAD Nieuws Licht op L. J. UYCX ZOON DIT as 1w WosKsJsg 27 Februari 1935 IE PARIJS Sir John Simon's bezoek PLEZIERVAARTUIG GEKENTERD ITALIË WAPENT ZICH OOSTENRIJK'S MINISTERS AFGEREISD Te!. 1788 33e Jaargang Ha. 294 Te!. 1788 FATALE ONTPLOFFING Uitvoering bepleit van doodvonnissen REBELLEN VEROORDEELD Ontbinding der nat.-soc. organisaties Verklaringen van kolonel Adam Vorsten tegen Indische constitutie RELLETJES IN ALGIERS TAXI TEL. 1830 Petrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op aradere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEER VER WACHTING 6 uur 1 min. TELEFQO N ia A rs VOOR UW UWADRES TAXI AMERSFÜORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p€' maandeo voor Amersfoort 2.10 per maand 1 0.75. per weck (met gran» verzekering tegen ongelukken) f 0.W/+ Binnenland franco per post per 3 maanden t 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTRfcKLNING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een Dewtjsnummef elke regel meer f0 25 Llefdadlghelds-advertcniiën voorde helft van den prijs - Kleine Advertcotiön „KEITJES bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— BewIJsnumraei extra I 0.05 Laval bericht over het contact der mogendheden PARIJS, 26 Febr. (V. D.) Onder voor zitterschap van den president der republiek, Lebrun, is lieden een ministerraad gehou den. Volgens het offïcieele communiqué heeft de minister van buitenlandsche zaken Laval rapport uitgebracht over de loopen- de onderhandelingen en over dc resultaten van het bezoek aan Parijs van de Oosten- rij kschc ministers. Na een rede van den minister van justitie hesloot dc ministerraad een wetsontwerp in to dienen, dat de publicatie van onware be richten. die in staat zijn de discipline of het moreel van het leger, de marine of de luchtmacht te ondermijnen, strafbaar zal stellen. De ministerraad heeft zich er ver der aceoord mede verklaard, dat de minis ter van binncnlandsche zaken, Regnier op 2 Maart zijn ontworpen reis naar Algerije teil uitvoer zal leggen. Het rapport van Laval In den ministerraad heeft Laval den pre sident der republiek het wetsontwerp ter ratificeering van de in Rome tot stand ge komen overeenkomsten inzake koloniale concessies van Frankrijk aan Italië en den status der Italianen in Tunis ter ondertee- kening voorgelegd. In welingelichte kringen verluidt, dat Laval in dit verband rapport heeft uitge- Laval bracht over zijn besprekingen met de Oos- tenrijksche ministers, welke grootendeels betrekking hadden op het plan inzake een Donaupact. Laval heeft medegedeeld, dat hij uit het contact met de Oostenrijkse he ministers een bevredigenden indruk heeft gekregen. Weliswaar is gpen tekst opge steld, aangezien het Donaupact slechts in samenwerking met de overige belangheb bende landen kan worden geredigeerd, maar de Fransche minister van buitenlandsche zaken en dc beide Oostenrijksche ministers zijn het eens kunnen worden over een for mule. waarin hun gelijke opvatting wordt neergelegd en geconstateerd wordt, dat deze de huidige onderhandelingen in aanzienlij ken omvang vooruit kan helpen. De Fransche ambassadeur te Rome is gis teren door een uitvoerig telerram van den Quay d'Orsav ingelicht, ondat hij de Ita- liaansche regeering zal kunnen inlichten over de in Parijs verrichte werkzaamheden. De EngelscfcDuitsche besprekingen In welingelichte politieke kringen wordt bekend, dat het rapport, dat Laval heeft uit gebracht in den ministerraad, betrekking heeft gehad op de a.s. Engelsch-Duitschc besprekingen. Men wijst er op. dat Engeland weliswaar toegestemd heeft in een tweegesprek met Düi'tschland, maar dat voordien de Engel- sche minister van buitenlandsche zaken de gelegenheid van zijn bezoek in Parijs zal benutten voor een ontmoeting met den Franschen minister van buitenlandsche za ken. Men meent in Parijs te kunnen zeggen, dat de Fransche cn dc Engelsche regeering liet er over een zijn het princinc van de ge lijktijdigheid der Loridensche voorste'len van 3 Februari beslist in stand te houden. Deze princioieele overeenstemming hint ech ter den Britschen onderhandelaars bij hun onderhandelingen met Düi'tschland volle dige bewegingsvrijheid, aangezien de Parij- sche regeering slechts bijkomstig belang hecht 'aan Ce nrocedurckwesties en overi gens dc Londenschc regcering voorstelt het standpunt van 3 Februari te handhaven. Gelijktijdigheid heteekent, dat alle onder handelingen over de Londensche voorstellen tot een einde moeten hebben geleid. Een speciale rangorde voor de onderhandelingen is echter niet bepaald. Met het oog op de houding van de Duifsche regcering is te verwachten, dat hii de Bcrlijnsche onder handelingen Sir John Simon waarschijnlijk het ontwomen luchtnact in de eerste nlaats te berde zal brengen. In Parijs houdt men echter ook vast aan hot Oostnnct en het multilaterale van den verlerziidschen hij- stand. Daarom zal de Fransche regeering zich voornl mol dc verwerkelijking van dit pact bezig honden, dat haar meer direct aangaat dan het Fn^esche kahinet. aange zien Engeland in ieder geval daaraan niet X!Ü deelnemen. Zes passagiers zijn omgekomen; 22 worden vermist NEW YORK, 26 Febr. In de nabijheid van Santa Lucia is in de Caraibischo Zee een overladen pleziervaartuig in den storm gekenterd. Zes passagiers verdronken, ter wijl 22 nog vermist worden. De leden der bemanning en 71 passagiers konden gered worden. Nabij New Orleans kenterde in den storm een visschersboot. Twee visschers verdron ken, twee worden nog vermist. Voortgang van de troépen* transporten naar Afrika ROME, 26 Febr. (Reuter) Omtrent de troepentransporten naar Italiaansch Oost- Afrika cn de daarmede in verband staan de voorbereidingen is hedenavond de vol gende officieelc mcdedceling uitgegeven: De inscheping van de troepen en liet ma teriaal naar Oost-Afrika ter tijdige verster king van de verdedigingsposities onzer bei de koloniën, gaan in volkomen order ver der. In de eerstvolgende dagen zal de divi sie Gavanina in Napcis worden samenge trokken. De oproeping van verdere lichtingen voor die van het jaar 1911 is uitgesloten. Afgezien van dc. officieren en specialisten, die noodig mochten blijken. Daarbij is afgezien van het geval van Europcesche complicaties, die in de tegen woordige periode na de laatste te Rome en Londen verkregen overeenkomsten en met het oog on de verdere nog omvattende ont wikkelingen. die daaruit kunnen voort vloeien en zich in dc richting der Italiaan- schc politiek bewegen, uitgesloten schijnen. Toch moet er aan herinnerd worden, dat Ttalië op grond van do nieuwe fascistische besluiten, waardoor de militaire dienst plicht uitgebreid wordt van het achttiende tot het viif-cn-twintigste levensjaar, 37 lich tingen met een totaal van 7 tot 8 millioen man kan mohiliseeren. De lichting 1914 wordt op het normale tijdstip, op 1 April onder de wapenen ge roepen. Dagelijks komen voorts hii het mi nisterie duizenden aanbiedingen van vrij willigers binnen, waarmede naar hehooron rekening wordt gehouden. Twee nieuwe di visies onder den naam Gavanina II en Pe- loritnna II zijn gevormd. Het geheele voor verschening bestemde materiaal wordt door gelijktijdige productie van nieuw materiaal weer aangevuld. Belgische officieren in Ahessinië De Ifaliaansche regeering heeft gepro testeerd tegen de aanwezigheid van leden der Belgische militaire missie in Ahessinië in dc voorgestelde commissie tot vaststel ling van de grenzen tusschen Ahessinië en Ttaliaansch Somaliland. Dc Belgische gezant Ie Addis Abeba heeft derhalve van de regcering te Brussel op dracht gekregen den Be'rische officieren in Ahessinië mede Ie doelen, dat zij geen deel van deze commissies kunnen uitma ken. LONDEN, 2G Febr. (V.D.) Sir Robert van Sittart als vertegenwoordiger van den minister van buitenlandsche zaken en lord- grootzeggelbcwaaidcr Anthony Eden, bene vens de. Oostenrijksche gezant hebben he den Schuschnigg cn von Berger Waldencgg uitgeleide gedaan bij bun vertrek uit Lon den haar Weenen. Tijdens hun tweedaag- sche bezoek hebben de Oostenrijk-cho mi nisters den leden der Britschc regeering vol ledige inlichtingen verstrekt aangaande de loopende gebeurtenissen in Oostenrijk en hun recente besprekingen met de Fransche ministers. Zij hebben ook uiting gegeven aan hun dankbaarheid voor dc assistentie, aan Oostenrijk verleend door Engeland met betrekking tot de conversie van de Volken- bondsleening. Den Oostenrijkschen minis ters werd dc verzekering gegeven, dat de Britsche regeering met sympathie en aan dacht de pogingen \olgl, die gedaan wor den om de politieke cn economische toe standen in midden-Europa te stabilisecren. DOODVONNIS IN OOSTENRIJK WEENEN, 26 Febr. De jury-rechtbank te Wels ui Opper-Oostcnrijk veroordeelde den 37-jarigen bediende Emmerich Burgs- galler wegens liet onbevoegd in zijn bezit hebben van springstoffen ter dood. GRIEPEFIDEMIE IN FRANKRIJK PARIJS, 26 Febr. (V.D.). In verhand met de griep-epidemie, die in bijna alle Fran sche garnizoenen hcerscht, heeft de opper bevel hebber van het derde legercorps te Rouaan de herhalingsoefeningen, die van IS Febr. tot 24 Maart zouden worden ge houden, afgelast. 6 ct. per K.M, Binnen- en buitenland Dll BLAIt HKKt'i EEN DAG'ELIJKSCUB CECONTNOt.F.F.HDF (triA AC. VAN Dc strijders voor het kiesrecht der vrouw in Frankrijk ontplooien den laat- sten tijd een groote activiteit. O.a. heeft het dagblad Lo Matin een proefstem- ming georganiseerd. Men ziet op de foto twee jonge Franqaiscs, die in 't café de la paix hun stembiljet in de bus laten glijden. Verscheidene dooden te betreuren Op het Fransche s.s. Gouverncur-général Jonnart zijn tijdens lossing in de haven van Tunis ecnige kisten vuurwerk ontploft. Negen havenarbeiders,inboorlingen,, werden daarbij gedood on enkele anderen zwaar gewond. Het schip werd tevens beschadigd. MADRID. 2(1 Febr. (V.D.) Het opperste pernrhtshot Ie Madrid liccft der reReenng een advies doen toekomen, waarin, naar van welingelichte zijde wordt vermeld, de uitvoering van de in verband met den Oc- toberopstand uitgesproken doodvonnissen wordt bep'eir. o.a. tegen Trodooiiro Menen- dez I nis f.nrcia, Anibat lioces en Manuel Garcia Lopez. De krijgsraad van Gijon heeft "22 personen, die bij de October-revolutie in Spanje een rol hebben gespeeld, veroordeeld: 16 tot le venslange tuchthuisstraf cn in liet geheel 112.000 peseta's boete, welke besteed zullen worden a!s schadeloosstelling; drie lot ieder 12 jaren gevangenisstraf, terwijl drie wer den vrijgesproken. De krijgsraad te Ovicdo heeft twee revo- lutionnairen tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. ONTVLUCHT MOORDENAAR ACHTERVOLGD DALLAS, 26 Febr. (V.D.) De federale en staatspolitie doen gezamenlijk pogingen Ier opsporing van den ontvluchten gevan gene en moordenaar Raymond Hamilton, die Zondag j.l. te Mackincy werd gewond tijdens een gevecht met dc politic. Haruil- ton en een onbekende mei gezel vluchtten vermoedelijk naar bet Zuiden. Zijn spoor werd gisteren teruggevonden, nadat hij drie boerenknechten, die hii als gijzelaars had meegenomen, in vrijheid had gelaten 30 mijl ten Z. van Fort Worth met de waarschuwing niéts aan de nolitie te zeg gen, voor zij hun woning te Mackinev had den bereikt. Hamilton gaf bun hun auto mobiel terug, nadat bij een andere bad ge stolen. De jongens verklaarden, dat Ha milton hen behoorlijk had behandeld. BIJNA ELF MILLIOEN WERRLOOZEN W ASHINGTON. 26 Febr. (Y.D.). In een officieele statistiek van de Nira-administra tie wordt het aantal workloozen in Decern her 1934 aangegeven als 10.830.000. Het par ticuliere instituut voor speciaal onderzoek van het cïcnarïcnient van Nijverheid, ver klaart, dat'het aantal werkloozeh, tijdens de amMsoo'rïodc van Roosevelt is gedaald met 2.767.000. TERECHTSTELLINGEN IN DUITSCIiLAND BERLIJN, 2» Febr. (YD.) Op de binnen nlaats van de gevangenis te Ploetzensee is gisteren wederom een vrouw terechtge steld', ditmaaal een zekere Fran Juchnie- wicz, die wegens moord ter dood veroor decld was. OPHEFFING DER DROOGLEGGING LITTLE ROCK. 26 Fchr. (Reuter). De slant Arkansas h^eft mei een kleine meer derheid bet besluit genomen, om de droog legging op te heffen. Vraagt prijs van onze C 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lensderweg 212. De leiders in Oppcr»Oostenrijk nemen een desbetreffend besluit De Oostenrijksche regeering deelt officieel mede, dat de illegale nationaal-socialisti- sch partij in Opper Oostenrijk der regee ring heeft aangeboden zich te ontbinden. De leiders van de organisatie hebben zicli op cerewoord verplicht de onder-leiders te bevelen om zich ter beschikking van de autoriteiten te stellen. Deze zelfontbinding omvat tezamen 20.000 man. n.l. 7000 S.A.- manncn. 700 S.S.-mannon, 1500 man Ilitler- ieugd en voor do rest niet-militantc partij leden. Dc leiders van do nationaal-socialis- ten in Opper-Oostcnrijk hebben tegelijkertijd aan de plaatselijke autoriteiten een groot aantal wapens, munitie en twee geheime radio zenders uitgeleverd. Naar aanleiding van deze officieele mode- decling verneemt de Woenschc correspon dent der N.R.Ct.: De polilie had reeds in December zeer be zwarend materiaal tégen de Opper-Oosten- rijksche nazi's in banden. Er werd een zeer streng onderzoek ingesteld, dat dezer dagen ton einde zou worden gebracht. Men kan aannemen, dat do nationaal-socialistischc leiders van flit onderzoek kennis hebben ge kregen en zich gehaast hebben zich vóór dc afsluiting van het onderzoek aan tc mel den. Yolgens een andere lezing hebben de meest vooraanstaande nationaal-socialisti sche leiders in Opper-Oostcnrijk ingezien, dat de voortzetting van de illegale werk zaamheid uitgesloten is. omdat Oostenrijk in de laatste weken belangrijke buitenland sche waarborgen togen bet nationaal-socia- 'isme heeft gekregen. Zij hebben daarom hun werkzaamheid opgegeven en getracht nvt do Oostenrijksche regcering contact te krijgen. Kolonel Adem. de secretaris-generaal van hel Yaderlandsche Front en minister van propaganda, heeft tegenover journalisten verklaard, dat deze wending niet als een verrassing is gekomen, dat de regeering erlYer eenigen tijd zal afwachten of de verklaring van lovaliteit werkelijk uit het hort'komt en niet slechts door overwegin gen van oonortuniteit is ingegeven. Reuter meldt nog uit Weenen: Ofschoon de bes.issing inzake ontbinding van de nat.-soe. organisaties in Opner-Oos- tenriik een slag toebrengt aan het geheel der beweging, vraagt men zich toch af. of hel hier niet gaat om een poring oud-nat.- soroïri?stcn te doen loetreden tot het vader land sche front om dit van binnenuit te ondermijnen. In dit onziclVt beeft Adam verklaard: ..Wanneer het er alleen maar om raat. de ooto'ofhere stoffen te vervan gen door een defaitistische propaganda, be treft het een verandering van methode, maar niet van programma." Een verklaring in het Engel» sche Lagerhuis te ver» wachten In een geheime conferentie hebben de Indische vorsten aldus een telegram uit Bombay met algemeenc stemmen een resolutie aangenomen, waarin zij het wets ontwerp inzake do Indische constitutie in zijn tegenwoordigen vorm onaannemelijk verklaren. In de resolutie zouden een aan lal fundamcnteelc wijzigingen worden ge vra'agd. Reuter verneemt, dat Samuel Tloare hc don in het Lagerhuis een verklaring zal afleggen over don toestand, we'ke gescha pen is als gevolg van do bijeenkomst, die de Indische vorsten hebben gehouden. ORAN, 26 Febr. (V.D Te Mostaganem in Algiers kwam het tijdens werkloozenbe- toogingen tot hevige straatgevechten tus schen werkloozcn en militaire troepen. De wcrkloozc arbeiders vielen met hun werk tuigen de soldaten aan cn verscheidene Al- gerijnsche fuseliers werden gewond. Pas laat in den avond konden uit Oran ontbo den troepen de orde herstellen. PRINS VAN WALES TE MÜNCÏIEN De prins van Wa'es is gistermiddag op doorreis te München aangekomen. Hij be zocht hot Icgo'-nujseum, het Kriegerdcnkmal en het Duitsclie museum. EXE Mi'LAREN Naar buiten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein C/p Hotel „Manopole" STADSNItUWS De gemeenteraad aanvaardt dc baatbe lasting. (Tweede Blad, pag. 1L Vertooning van dc film „Ontluikende Jeugd." (Tweede Blad, pag. 2), Eerste uitvoering van D O.T.O. (Tweede Blad, pag. 2). Het Plaatselijk Crisis Comité heeft geld noodig. (Tweede Blad, pag. 2). De verloting van Vreemdelingenverkeer. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door het K. N. M. I. te Dc Bilt te 20.00 uur. Verwachting: Matige Z.O. tot Z.W» wind, aanvan kelijk half tot zwaar bewolkt, later toenemende bewolking waarschijnlijk eenige regen, .aanvankelijk weinig verandering in temperatuur, later zachlsi. Hoogste barometerstand 760.1 te Ztlrich Laagste barometerstand 731.8 te Blacksod. l/\NGESÏRAAT 49 51 - TELEFOON 190 DAMES! Llaalct zelf uw kleding. MET PGREBOOH's PATRONEN, die we U gratis bij de slof bijleveren, is dit zeer eenvoudig cn U kunt zich meer costuums aanschr.ifcn. AMERIKAANSC9E EN JAPANSCHE VLOOTMANOEUVRES TOKIO. 26 Febr. (V.Dj. Naar verluidt, hoeft de regeering der' Ver. St. aan dc des betreffende instanties te Tokio doen weten, dat zij het bij de a.s. gelijktijdige manoeu vres van de Amcrikaansche en Japanse he marine in den Stillen Oceaan wcnschelijk acht, dot de vloten van bride staten op <jen,afstand van minstens 1800 mijl van el kaar blijven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1