üt EEMLANDEU staatsraad a.w.F. IDENBURGt pbusimasms amebsföörtsch dagblad 4000 Belangrijkste Nieuws l j. luycx zoon dirit (Daqbkud Aaêl ikanA jcml ppJi Donderdag28Februari 1935 I Uitgave: VALKR0FF Ce. Ba/eau: Artihemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 205 OUD-GOUVERNEUR GENERAAL SCHADEVERGOEDING GEWFIGERD 15 CENT PER WEEK F 1.95 Tel. 17 88 DE COLLECTIES VAN J. P. MORGAN FINANCIEEL CONFLICT Tel 17S8 Verdeeldheid onder de Fransche ministers DE REIS VAN SIMON DE RAMP TE MOSKOU Licht 6 uur 3 min. HET ADRES V03R UW AME1SF00MBCF DAGBLAD IBOWHEMENfSPRIJS pei 3 ma"ndcn vo°' Amersfoort 2.10 per maand 0.75. per weck (mei gum verzekering tegen ongelukken1 t 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Afzonderll|ke nummers 10.05. FOSTREKKNING 47910 TELEFOON 1N1ERC 51J PR!JS DER ADVEHTEHTIEW -°'-3 regels I 1.03 met inbegrip van een Dewusnummef i elke regel meet f 0 25 Liefdadigheids advcrtcntHfo voor a« hclft van den pri|s Kleine Advertentlün ..KEITJES bl) vooruitbetaling 1—5 regelt 50 ce«t- elke regel meet 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewi)snumraei extra I 0.05 Algemeen bekend en hoogs geacht polificus heens gegaan V-GRAVENHAGE, 28 Febr. Hedenochtend in de vroegte is in hef Roode Kruisziekenhuis te Den Haag overleden de minister van staat, staatsraad A. W. F. ldenburg, t>ud gouverneur gene? raai van Ned Iridic, oud gouver» neur van Surname, oudsininis* ter van koloniën. Alexander Willem Idenburg werd geboren le Rotterdam. 74jjn vader wns daar officier van gezondheid »ij (j0 marine. In 18G7 kwam hij op schooi yos to Utrecht, waar zijn vader zich als Mmcesheer had gevestigd. Verder Mep hij iaar de 1I.B.S. af. waarna hij op zijn 10c jaar ging naar de Kon. Mil. Academie te Breda, w-elke hij vier jaren bezocht. n 1882 ging hij als ijlen oud?minister Idenburg Aiitcrant der genie naar Indië, reeds ge- huwL want „dat is altijd heter voor jonge lui fie naar Indië gaan". Hij werd in Indië gepiatst bij het korps genietroepen te Wil len» l. In 1885 werd hij overgeplaatst naar dciy Gew. Geniedienst in Soerahaja. Twee jaar later werd hij adjudant van de Genie troepen en in 1889 volgde zijn overplaatsing bij (den Gew. Geniedienst in Atjeh. Het vol gende jaar werd hij te Padang Padjang plaatselijk genie-chef en in 1892 verkreeg hij eert functie op het hoofdbureau der genie te Batavia. In 1883 was hij gepromoveerd tot 1ste luitenant en in 1892 lot kapitein. Van 1894893 was hij met verlof in het va derland. In Indië teruggekeerd werd hij ge plaatst bij het Dep. van Oorlog te Weltevre den. Spoedig daarna werd hij benoemd tot adjudant van den leger-commandant. De gezondheidstoestand van zijn vrouw noodzaakte hem in 1901 met vervroegd ziek teverlof naar Holland terug te keeren.Thans zou zijn actieve politieke loopbaan een aan vang nemen. Reeds in 1897 was hij door het district Schiedam candidaat gesteld voor de Tweede Kamer, maar niet gekozen. Bij zijn aankomst in Europa in 1901 werd hem we derom een eandidatuur aangeboden, en wel in de districten Schiedam en Utrecht. Hij werd echter niet gekozen, maar werd door het district Gouda, dat mr. Th. Heemskerk had gesteld, die echter opteerde voor Am sterdam, toch in de Kamer gebracht. Voor den politieleen arbeid bleek de heer Idenburg minstens even bekwaam als voor den arbeid in dienst van het Indische leger. Het vertrouwen, dat het A.R. volk in hem stelde werd niet beschaamd. Pas in de Ka mer, viel hem in 1902 door het overlijden van den Minister van Koloniën, mr. T. A. J. van Asch van Wijck, in het kabinet-Kuv- per de portefeuille voor koloniën ten deel. Hij was door zijn jarenlange ervaring in Indië voor dezen arbeid als aangewezen en was het ook met zijn voorganger eens over de te vo'gen gedragslijn. Slechts kort heeft de heer Idenburg in deze hooge functie de belangen van zijn geliefd Indië mogen be hartigen. De val van het Ministerie-Kuyper in 1905 maakte ook aan zijn werkzaamheid een einde. Op andere wijze zou hij echter wel dra den arbeid voor Tndië voortzetten, en wel als opvolger van den heer Lely als Gouverneur van onze West. Tot 1908 heeft hij deze functie bekleed, in welken tiid hii de bevolking aan zich had weten te hinden en belangrijke maatregelen had genomen, vooral met betrekking tot de Zondagsrust. Tn 1008 aanvaardde hii opnieuw de por- tefeieuille van Koloniën, thans in het minis terie-Heemskerk. Toen echter in 1909 een op volger moest worden benoemd voor Gouver neur-Generaal van Heulz. was tie Minister van Koloniën de aangewezen man, en zoo vertrok dus de heer idenburg naar Oost- Indië. om in de hooge functie van Gouver neur-Generaal zijn belangen te behartigen, den arbeid van Van Heutz voortzettend en ten einde voerend. Hij heeft ons gezag in Indië In de buitenwesten geconsolideerd en metterdaad van kracht doen zijn. Voor vele moeilijkheden werd hij tijdens zijn bestuursperiode geplaatst. We memo reeren de beweging van den Sarikat Islam die aanstuurde op meerdere zelfstandigheid van den Inlander. De Gouverneur-Generaal doorzag echter de draagwijdte van deze be weging, en wist met de noodigc tact een meer fel hardhandig optreden waartoe som migen meenden te moeten aansporen, te vermijden. Hij heeft deze actie niet verbo den, maar haar in de juiste hanen welen te leiden. In verband hiermee bracht onder de Imlo-Chineczen het uitroepen der reou- bliek in China in 1912 eenige beroering. Be langrijker was echter de moeilijkheid die werd veroorzaakt door het optreden der Indische partij, cn de actie van Douwes Dekker. Deze organisatie van Indiërs, waar toe alle bevolkingsgroepen konden toelre den, voerde in haar program losmaking van Nederland en beoogde een geheel zelfstan dig Indië. Op grond van het revolutionnair karakter der verecniging, onthield de heer Idenburg haar rechtspersoonlijkheid. Do lei ders staakten echter hun actie niel. waarom de Gouverneur-Generaal er loo moest over gaan Douwes Dekker. Soewardi Socriani- grat en Dr. Tjiplo te interneeren. Spoedig viel daarop de beweging, die uit te hetero gene elementen was opgebouwd, uiteen. De heer Idenburg heeft als Gouverneur- Generaal ook bevorderd de verdere ontwik keling van het gemeentewezen in Indië. De aanleg van spoorwegen en verdere bevorde ring van het verkeer, alsmede de ontwikke ling der havens en scheepvaartlijnen is door hem mede in het bizonder behartigd. Ook hij gedaan wat in zijn macht was om den toestand van het onderwijs en de ver houdingen op dat terrein le verbeteren Gelijk gezegd heeft ilc heer Idenburg tot 19lb de functie van Gouverneur-Generaal he kleed. Zijn beste krachten heeft hij in dlc pcriooe aan onze Oost gegeven. Ii het vaderland teruggekeerd, aanvaard de hij in hot Ministerie-B'jiys in 19i8 op- mouw de portefeuille van Koloniën. Helaas noodzaakte zijn gezondheidstoestand hem, het volgende jaar ontslag te vragen. De In dische jaren hadden tengevolge gehad dat de heer Idenburg zich niet meer met de oude kracht aan zijn werk kon geven. Dit behoefde echter gelukkig niet tc verhinde- rer dat hij de A.R. Partij nog op vele wijzen met zijn talenten diende. In 1920 brachten de Prov. Staten van Z.-Holland hem in de ICersle Kamer. Tot Dec. 1924 heeft hij daar in zitting gehad, in welke periode hij ook het presidium bekleedde van de A.R. Eerste Kamerclub. In 1924 volgde zijn benoeming lot lit' van den Raad van Stale, in welk col lege hij deel uitmaakt van de afdeeling On derwijs en Koloniën. Bovendien werd hij in 192.? bij het zilveren regeeringsjuhileum van H. M. de Koningin benoemd tot Minister van Staat. De verdiensten van den heer Idenburg vonden verder erkenning door zijn benoe ming tot ridder van den Ned. Leeuw als ad judant van den legercommandant; tot com mandeur van deze orde tijdens zijn verblijf in Suriname en door zijn begiftiging met het groot kruis van den Ned. Leeuw bij zijn af treden als gouverneur-generaal van Ned.-In- dië. Daarnaast vielen den heer Idenburg meerdere buitenlandsche onderscheidingen ten deel. Naast het politiek terrein nam de thans ontslapene aan velerlei Christelijke actie in ons land deel. Zoo was hij o. a. directeur van de Vereen, voor Hooger Onderwijs op Geref. grondslag, terwijl hij ook de functie van president directeur heeft bekleed. Hij was voorts vice-voorzitter van de Dr. Abraham Kuyperstichting en ook eerc-voorzittcr van het Conti aal Comité der A. R. Partij. Voorts was hij o. m. vanwege de Generale Synode der Geref. Kerken deputaat voor den geeste lijken arbeid onder de verstrooide Gerefor meerden in Ned.-Indic. Naar aanleiding van de ramp van „De Ooievaar" te Bangkok De Haagschc rechtbank heeft heden uit spraak gedaan in een procedure tot schade vergoeding, welke hij haar aanhangig was gemaakt tegen de K.L.M. door de nabe staanden van ir. Baudart, een der slacht offers van de vliegramp met de Ooievaar op het vliegveld te Bangkok op 6 Dec. 1932. De rechtbank heeft eischeresse niet ont vankelijk verklaard in haar vordering tot schadevergoeding. Hiern-.eöe berichten wij onzen le zers, dat de abonnementsprijs op het met ingang van Maandag 4 Maart verlaagd zal worden op: De gratis VERZEKER ING TEGEN ONGEVALLEN voor de week-rbonné's blijft bestaan. De kwartaalabonnementen zullen met ingang van 1 April a.s. worden ebracht op: DIRECTIE AMERSFCORT3CH DAGBLAD Binnen- en buitenland Naar verluidt, zullen zij worden verkocht NEW YORK, 27 Febi\ (Y.n.L - Het bu reau van den financier John P. Morgan deelt mede, dat de bofvy.nde verzameling van ongeveer 9ÖÜ ivoren miniaturen uit de lGe lot de 19e eeuw, die eigendom van den John Pierpont Morgan multimillionnair is, in den loop van het jaar zal worden verkocht. Verschillende geruchten doen de ronde, dat Morgan voornemens zou zijn zich in Engeland te gaan vestigen en daarom zoo veel mogelijk van zijn bezittingen liquide zou willen maken. Panama wcnscht van Amerika geen gedeprecieerd geld te ontvangen PANAMA, 27 Febr. (Reuter). De repu bliek Panama heeft aan Washington een chëque van een kwart milliocn dollar te ruggezonden. die de Ver. St. hadden toege zonden voor de driomaandelijksche huur van het Panamakanaal. Panama weigert gedeprecieerd geld in betaling aan te ne men en laat uitkomen, dat het contract voor de pacht van het Panamakanaal beta ling in goud stipuleert. Panama deelt de Ver. St. ook nog mede. flat, indien deze be taling niet in gonrl zou worden verricht. Panama den dienst van de 13 millioen dollar honds die in de Ver. St zijn geplaatst, zal staken. 6 ct. per K.2C. Vraagt prijs van onzo 6 7 pars. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusdcrweg 242. Louis Marin Marin ten zeerste gebeten op zijn collega van binnen* landsche zaken PARIJS, 27 Febr. (V.D.).. Dc Echo dc Paris meent to weten, dat in een gisteren gehou den ministerraad de rcehs-geoi iënteerde mi nister zónder portefeuille. Louis Marin, felle criliok heeft geoe fend op het beleid van den minister van binnenlandsche zaken. Régnicr. Ma rin heeft er in de eerste plaats bezwaar 'ogen gemaakt, dat Ie minister van bin nenlandsche zaken een zoo zwakke hou ding aanneemt te genover het Marxis tische eenheidsfront en geen maatregelen heeft genomen om de incidenten tijdens het bezoek van len Oostcnrijkschcn bondskanselier aan Parijs te verhinderen. Bovendien ontkent Marin, flat de minister van binnenlandsche zaken dc bevoegdheid had een inspectiereis naar Algiers te onder nemen. Verscheidene ministers zouden zich aan de zijde van Marin hebben geschaard en slechts aan het ingrijpen van ministerpresident Flandin zou het tc flanken zijn, dat het conflict werd bijgelegd en Régnicr tenslotte loch met dc inspeel iereis word belast. Tij dens de afwezigheid van den minister van binnenlandsche zaken zal de minister van staat Herriot ad interim het ministerie van binnenlandsche zaken waarnemen. Zoo goed als zeker begeeft hij zich de volgende week naar Berlijn Naar uit Londen gemeld wordt, is het tijd stip voor het he/.ock van sir John Simon aan Berlijn nog niet definitief vastgesteld, doch zal het waarschijnlijk omstreeks het einde van de volgende week plaats vinden. In het Lagerhuis verklaarde lordgroot- zegelbewaarder Eden, dal hij niet kon zeg gen of het in het voornemen ligt sir John Simon te doen vergezellen door een twee den minister. De sovjet-unie heeft een offi- cicele uitnoodiging gezonden voor een be zoek van een Britsch minister aan Moskou ter bespreking van het Fransch-Engelsche plan voor de organisatie van den Europee- schen vrede. Volgens de Daily Telegraph was te Londen reeds eenige dagen hekend. dat een dergelijke uitnoodiging onderweg wa§. In den Woensdag te houden kabinets raad zal deze uitnoodiging ter sprake ko men; de sovjet-unie schijnt verzekerd tc kunnen zijn van een gunstig antwoord. Men verwacht, dat intusschcn ook uilnoo- digingen zullen binnenkomen van dc regco- ringen van Polen en Tsjecho-Slowakije, daar beide regecringen besprekingen willen voeren, welke overeenkomen met die, welke de volgende week te Brlijn zullen worden gevoerd. De leden van het kabinet zijn van mee ning, dat rechtstreeksche besprekingen ef fect zullen sorteeren, zoodat het waarschijn lijk is. dat bezoeken zullen worden gebracht aan de genoemde hoofdsteden. MOSKOU, 27 Febr. De justitie heeft te gen acht ambtenaren van de door een ont ploffing getroffen potloodenfabriek een ar restatiehevel uitgevaardigd. Het onderzoek is nog niet beëindigd, doch op grond van de reeds ontdekte resultaten schijnt het vast te staan, dat onvoorzichtig heid en nalatigheid van een bewaker oor zaak van do ramp is. Volgens de laatste berichten zijn nog vier lijken gevonden cn geborgen. D/7 ÜLAÜ HEK F! EEN O AtiKL IJ KSCHÊ (JECON l UOt FERDH OPI A AC VAN EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Maar buiten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Ofi- Hotel „fWonopole" op amdlere pagina's STADSNIEUWS Propaganda-avond van den Bond voor Staatspensionnccring (Eerste Blad, pag. 2). Dc griep in liet garnizoen. (Eerste Blad, pag. 2). Hoogste barometerstand 756.5 te Siirna. Laagste barometerstand 731.8 te Malinhead LANGESTRAAT 49 51 TELEFOON 190 DAMES! Maakt zelf uw kleding. MET PEREBOOM's PATRONEN, die we U gratis bij de stof bijleveren, is dit zeer eenvoudig en U kunt zich meer costuums aanschaffen. MIG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. PORTUGEESGHE OCEAANVLUCHT? Twee Portugccsche piloten zijn voorne mens, zoodra de weersgesteldheid gunstig is, van Lissabon uit een Oceonnvhicht le ma ken naar Rio de Janeiro in minder dan 48 uur. Hun vliegtuig staat gceed op het vlieg veld Sintra hij Lissabon. Het is de beroem de Cornet van hel echtpaar Mollison—John son, de „Black Magie". 15

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1