SAARGEBIED 4000 di&i (Daqhïpjd kohl tkanA ami p&h wo&k WEER VRIJ uit mooi DE ÊEMLANDEü Amersfoort L. J. LUYCX ZOON Zaterdag 2 Maart 1935 MASARYK 85 JAAR ITALIË ZENDT STEEDS MEER" TROfcEEN Tel. 1783 Tel. 1788 GAAT PRAJADHIPOK HEEN? EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op amdlere pagina's Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 6 uur 6 min. FOQRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p" 3 maancltn vo°' Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 5IJ PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1-4 105 met «obegrip van een bewijsnummef elke regel meer f 0.25 Llefdadlgheids-advertenti&n voor dê helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 ce»*t. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I,—Bewijsnummer extra f 0.05 De overdracht heeft heden plaats gevonden Uit Saarbrücken wordt d.d. 1 Maart ge- 6eind: Heden is voor het Saargcbied de grootc dag aangebroken voor den terugkeer tot liet Duitsche rijk, waartoe bij do volksstemming van 13 Januari j.l. door de Saarbevolking met groote meerderheid de wensch is uit gesproken. Nadat gisteravond de voorzitter der regeeringscoinrnissic, dr. Knox, zijn functie had overgedragen aan den voorzitter van de door den Volkenbond ingestelde commissie van drie, baron Aloisi, verliet hij na een verblijf van bijna 15 jaar het Saar gcbied. Den geheelen nacht heerschtc er leestvrcugdc in Saarbrücken cn van 12 uur af marcheerden allerlei organisaties met mu ziek door do straten, die versierd waren met dennegrocn cn tallooze Duitsche vlag gen. Tegen 2 uur vannacht begonnen reeds de extra-treinen in Saarbrücken binnen te ko men en steeds nieuwe, troepen trokken on der het zingen van marschliederen, hoorn geschal en tromgeroffel door de straten der stad. Tegen 2 uur arriveerde de lijfslan daard van Adolf Hitler, gevolgd door den mot spaden uitgerusten arbeidsdienst cn vele andere S.A.- en S.S.-formaties. Om 7.40 liedenmorgcn arriveerde aan het hoofdsta tion do speciale trein met de leden der rijksregeering. Vooral rijksminister dr. Frick en de rijkspropaganrlaminister dr. Oocbbels werdén stormachtig toegejuicht. In hun gezelschap bevonden zich tevens de rijksministers Seldtc cn I-Iierl, alsmede de directeur-generaal van de rijksspoorwegen Dorpmüllcr cn vclo hoogo partijfunctiona rissen. Tegen 0 uur vertrokken de autoriteiten naar het regeeringsgebouw, waar de over dracht van het bewind in handen van rijks minister dr. Frick zou plaats hebben. Een reusachtige menigte had zich langs den weg geschaard, achter een afzetting van S.S.-liedcn. Orn half 10 begon de plech tigheid in het regeeringsgebouw, waar ba ron Aloisi in tegenwoordigheid van slechts enkele autoriteiten namens den Volkenbond het bewind overdroeg. Hij verklaarde hier bij o.a., dat door de overdracht van het ïSaargebicd aan Duitschland een clement van onrust uit de betrekkingen tusschen de mogendheden verdween en hij sprak de hoop uit, dat dit een voorteeken van den vrede in Europa zou zijn. Dr. Frick dankte de commissie cn ver klaarde, dat thans do wcnsch van 15 jaar van de Saarbevolking in vervulling is ge gaan. De Duitsche regeering is overtuigd, dat met de oplossing van de Saarkwostie c-en belangrijke stap is gedaan op den weg tot algemeene verbetering van den interna tionalen Europeeschen toestand. Na de regccringsoverdrarht werd om kwart over 10 de Duitsche vlag officieel geheschcn. Dr. Frick hield een toespraak tot het volk van het Saargebied, waarin hij zeide, flat hot uur der bevrijding, waarop men 15 jaar had gewacht, thans had geslagen. De Duitsche kleuren wapperen eindelijk weer over het Saargebied. Om kwart over 11 droeg rijksminister Frick de regeeringszaken van het Saarge bied opnieuw over aan gouwleider Bürckel, den rijkscommissaris voor het Saargebied. In een uitvoerige rede dankte dr. Fricl< Bürckel voor alles wat hij tot nu toe had gedaan en waarvoor binnenkort Hitler per soonlijk hem zijn dank zou uitspreken. Frick gaf een uitvoerig overzicht van do geschiedenis der afgeloopcn 15 jaar en bracht hulde aan de trouw van de Saar bevolking. Ook te Berlijn cn in bet gehecle rijk wordt vandaag feest gevierd en overal wordt gevlagd. Hitler is per vliegtuig via Mannheim naar het Saargebied vertrokken. De nat.-soc. studenten van de medische faculteit te Weenen hebben een betooging op touw gezet naar aanleiding van den te rugkeer van het Saargebied naar Duitsch land. De universitaire wacht greep in en arresteerde verscheidene honderden perso nen. Een poging tot een dergelijke betoo ging aan de philosophischc faculteit mis lukte. In een officieel communiqué nopens do gebeurtenissen in het anatomisch instituut der Weenschc universiteit wordt gemeld, dat de politie li studenten heeft gearres teerd. die vervolgd zullen worden. De ove rige studenten werden op vrije voeten go- steld Een „week van het openbaar geweten" in Tsjecho= Slowak ije In verband met liet feit, dat president Masaryk de volgende week zijn 85ste ver jaardag viert, zal Zondag a.s. in geheel Tsjee11o-S 1 ovvakije een „week van het Open baar Geweten" beginnen, welke ten doel heeft het morcclc bewustzijn van het volk te versterken. Gedurende deze week zal de bevolking voortdurend gewezen worden op de princi pes van democratie cn samenwerking, door middel van lezingen, debatavonden, kran tenartikelen e.d. Masaryk Opvoedkundige instellingen, vereenigin- gen op het gebied van kunsten en weten schappen, cultuur economie, athletiek e.a. zullen samenwerken, om deze week tot een succes te maken en het volk te wijzen op zijn verantwoordelijkheid, in het bijzonder wat de dit jaar te houden parlementsverkie zingen betreft. (Reuter). GINGKO BILOBA Toen ik het zoo over de naaldboomcn had heb ik mezelf beloofd, dat ik het toch ook eens moest hebben over dien Gingko. Al ja ren is het geleden, dat notaris Bolk me er van vertelde. En nog nooit had ik het er voer Dat komt ook wel omdat de boom staat op particulier terrein, maar ik geloof toch wel, dat de eigenaar of huurder van het terrein aan echte liefhebbers den zeld- zamen boom wil toonen. Het bedoelde terrein is dat, waar een paar jaar geleden Floralia haar tentoonstel ling hield: over het bruggetje dicht bij Mon nikendam Daar waren toen ook cactussen tentoongesteld in dat kleine huisje en vlak bij dat buisje staat de boom. Het is een vreemdeling uit Japan die Gingko biloba en naar het schijnt nog een overblijfsel van den ijstijd. Die zijn er echter meer, maar het allermerkwaardigste is dit: het is een naaldboom met bla deren. Heusch, echte mooie breede bla deren als een halve hand 200 groot. Ze zijn merkwaardig generfd; de nerven loopen na melijk waaiervormig uit cn zijn bijna niet vertakt. Ze doen me altijd denken aan die van het varentje, dat we in bouquetten zien, en dat wel maidenhair wordt genoemd. Maar de boom is een echte naaldboom, d.w. z. een conifeer. Men ziet ze weinig. Ik weet er nog maar één hier, n.l. in den tuin van het Rijksopvoedingsgesticht. Maar er zullen er wel meer zijn. Heel mooie zag ik inder tijd op het buiten van den heer Blauw te 's Graveland, waar ze ook vruchten droe gen. Dat kan onze Amersfoortsche boom nu niet, want de soort is tweehu'.zig en dus moeten er zoowel een mannelijk ,als vrou welijk exemplaar voor zijn. De vruchten zijn kogelvormig en. als ze rijp zijn, als gele sap-, pige steenvruchten twee aan twee gezeten aan den top van een dunnen steel, die aan een kersensteel herinnert. Als ze afvallen, is hel zaad nog niet rijp. Dat rijpt nog na, waardoor de kiem zich pas later ontwikkelt. Summa summarum toch wel een merk waardige boom, nietwaar? A. JOMAN. Plaatst Abcssynic vliegtuig» cn wapenorders in het buitenland? ROME, 1 Maart. (V.D.) In geliCc* Italië wordt lieden dc slag bij Adoea herdacht, waarbij duizenden Italiaanschó soldaten het leven lieten, toen de Italiaanschó troepen tijdens den Italiaansch-Abbcsynisclien oor log van 1890 door dc Ethiopische troepen van koning Menelik bij Adoea in de pan werden gehakt. Deze verjaardag zou men waarschijnlijk vrijwel onopgemerkt hebben laten voorbijgaan, indien hij niet viel in een periode van nationalistische opwinding, juist in verband niet het conflict met Abes- synië, naar welks grenzen in Italiaansch- Somaliland thans reeds 9U.0U0 Italiaansehe troepen zijn gedirigeerd, terwijl de versche ping van troepen en oorlogsmateriaal uit Napels, Messina cn andere havens nog re gelmatig voortgang vindt. Binnen enkele dagen vertrekt het trans portschip Campidolgo uit Napels en kort daarna opnieuw drie andere schepen. In Italiaansehe kringen wordt beweerd, dat Abessynië in verschillende landen or ders heeft geplaatst voor vliegtuigen en wa pens heeft gekocht. COLLECTIEVE WAANZIN ROME, 1 Maart. (Reuter). Uit Tortona wordt gemeld, dat aldaar een gezin, be staande uit vijf personen, door collectieve waanzin is aangetast. De menschen richtten een ware verwoesting aan in hun huis en j konden slechts na een wilde worsteling met dc politie overmeesterd worden en in een zenuwinrichting worden ondergebracht. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Na aankomst der eerste Italiaansehe expeditiecorpsen in Somaliland eerste parade plaats ZATERDAG-AVOND-KOOPJES in dc CORSET AFDELING. HALVE PRIJZEN Corsets, Corselettes, Stap-Ins, Gordels, Buste-Houders. Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.I«7. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 212. Zijn aftreden als koning van Siam is zeer waarschijnlijk LONDEN, 1 Maart (Reuter). Reuter verneemt op dc Siamecscho legatie te Lon den, dat de koning van Siam nog geen be- Koning Prajadhipok slissing heeft genomen onitrcnt zijn aftre den. Do beslissing zal binnen enkele dagen worden genomen, nadat de koning dc be richten heeft ontvangen over dc beslissing van het parlement in Bangkok. Naar wij van welingelichte zijde verne men, ligt aan dit Reutcrbericht een groote mate van waarschijnlijkheid ten grondslag. De koning immers, ontstemd over de on waardige behandeling, welke vele leden van zijn huis na de revolutie van medio 1932 van dc zijde der „nieuwe hoeren" ten deel is gevallen, zou weinig geneigd zijn aan de wenschen van dc leiders der Sia- mccsche volkspartij tegemoet tc komen. Be denkt men daarenboven dat sedert eenige jaren in Siam de voorspelling de ronde deed, dat koning Prajadhipok in 1935 zou sterven, cn weet men wat een zoodanige voorspelling in een Oostcrsch land kan bèteekenen, dan ligt het voor de hand, dat de koning vooralsnog weinig geneigd is naar Bangkok terug te keeren. Het is ons tevens bekend, dat dc koning bij zijn vertrek uit Siam een aanzienlijk vermogen heeft medegenomen. Vermoede lijk moeten wij dus eerlang de abdicatie van koning Prajadhipok tegemoet zien. BELGISCH KONINGSPAAR NAAR ENGELAND BRUSSEL, 1 Maart. (Reuter). Het Bel gische koningspaar is voor een particuliere reis naar Engeland vertrokken. j r® VLL'G.. VEILIG.. GOEDKOOP.. DIT BLAD HEEFT EEN DA GEL IJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten 'V/Irt 6 ct. per K.M, Standplaats 'w. Stationsplein fyjt- Hotel „Monopole" STADSNIEUWS Mooie stadswijk in wording. (Tweede Blad, pag. 1). Verkiezing voor do Kamer van Koop* handel. (Tweede Blad, pag. 2). De R.K. Middenstand vergadert. (Tweede Blad, pag. 2). Dc Nieuwe Motor- en Rijvvielvvct. 1 (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door liet Kon. Nederl. Met. Instituut tc dc Bilt. Verwachting: Meest matige Ooste lijke tot Noord-Oostelijko wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vries punt tot lichte vorst des nachts, over dag zelfde temperatuur. Hoogste barometerstand 777.1 Stensele. Laagste barometerstand 741.0 Boedapest Amersfoortsche Huisartsen-Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burger- geneesheeren Duyvis, Utr. weg 145; Tel. 396. Kolk, Utr. weg 9; Tel. 579. Lubsen, Snouckaertlaan 12; Tel. 290. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van de overige genccshecren heeft Zon dag dienst Dr. Honig, Van Persijnstraat 27; Tel. 600. Zondag en de gehcele weck 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Cramer, P. Euyslaan 93; Tel. 902. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: MeJ. v d. Grient, Breestraat 8B. Mevrouw de Leeuw, St. Anfridusstraat 5.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1