4000 'A <Ksd (Omblad lw&i JthanA ami DE EEMLANDED PRESIDENT MASARYK 85 JAAR Graaf Bethlen iïei. uitgetreden Belangrijkste L J. LUYfêX ZOOI I PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 rcgcIs 1,05 mct inbc2riP van ccn bewijsnummef Donderdag 7 iaart 1935 Uitgave: VALKK0FF Baresa: Ainlismschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 211 Loopbaan, die respect afdwingt Goüdsending verdwenen Te!. 1788 FELLE BRAND TE SCHIEDAM RAMP MET D.-TREIN Vijf dooden, twaalf gewonden TAX! TEL. 1330 betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste Iblad pag. 3 WEERVERWACHTING 6 uur 15 min. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per week (met gratis verzekering te3en ong( o:1—J maand 0.65; per v0ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD elke regel meer f 0:25 Liefdadigheids-adverïentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 rebels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Eewijsnummer extra 0.05 Een krachtige grijsaard aan het hoofd van Tsjecho=S!owakije, dat hem ten zeerste be* wondert Eerenaam: vader des vaderlands I-Ieden herdenkt president Thomas G. Masaryk, sedert 1918 president van de repu bliek Tsjecho-Slowakije, zijn Sosten geboor tedag. Ongetwijfeld zal deze dag voor de Tsjechen een ware feestdag zijn. Op dezen dag zullen zij gelegenheid vinden hun po pulaire» president een grootsche en warme huldo te bereiden. Thomas Garrigue Masa- r\*t is geboorlig uit Göding in Moravië. Hij zag den 7dcn Maart 1850 het levenslicht. Masaryk's ouders waren arme handwerks lieden. Toen Thomas nog jong was, was zijn vader koetsier bij de keizerlijke familie en vad-er Masaryk, die veel reisde, nam den jongen Thomas vaak op zijn reizen mee. Zoodoende leerde hij de. wereld kennen en deed intusschen een grondige kennis op van de arbeidende klasse, wier leef en leed hem zeer ter harte ging. Tot zijn 10de jaar bleef de jonge Thomas op dc lagere school. Hij was een ijverig leer ling; vooral de geschied- en aardrijkskunde hadden zijn grootc belangstelling. Op 11 jarigen leeftijd werd hij door zijn vader naar Hustopec gebracht om daar dc Duitsche tweejarige H.B.S. te bezoeken, om dat er in dien tijd nog geen Tsjechische H. B. S. bestond. Thomas doorliep deze twee klassen zon der moeilijkheden en toen hij geslaagd was, had hij juist den 13-jarigen leeftijd 'bereikt. Zijn ouders wilden hem cp een kweekschool voor onderwijzers plaatsen, maar hiervoor was Thomas nog te jong en werd niet toe gelaten. Hij kreeg tc Wcenen een betrek king als slotenmaker, doch de mechanische arbeid in dc slotenmakerswerkplaats beviel hom niet en wekte in hem een groot ver langen naar zijn tehuis en zijn ouders. Om dit heimwee te verdrijven, kocht hij van zijn overgespaarde geld wat boeken en een aüas. Verder solliciteerde hij naar ccn be trekking, waarbij hij zijn geest kon verrij ken, doch hot liep den jeugdigen Thomas niet mëe. Tenslotte werd het verlangen naar huis hem te machtig en op een dag keerde Thomas heimelijk naar zijn ouders terug, die hem echter geenszins met open armen ontvingen. I)e dorpsbewoners noem den hem „een gedrost student" en in die jaren heeft de latere president veel le ver duren gehad. Hij ging bij een hoefsmid in de leer, doch zijn meester was lang niet zachtzinnig en vaak gebeurde het, dat hij den jongen sloeg, wanneer deze een paard slecht had beslagen. Zoo verliepen Thomas moeilijke jeugdja ren, totdat één zijner vroegere schoolmees ters, ccn zekere Ludvik uil Hustopec, hem vooruit hielp. Ludvik bracht een bezoek aan Thomas' ouders cn wist te bewerkstel ligen, dat Thomas naar een kweekschool voor onderwijzers ging. Op de school voelde Thomas zich heel wat gelukkiger. Hij stu deerde vlijtig en sloot vriendschap met vele medescholieren. Op vijftienjarigen leeftijd kwam hij op een Weensch gymnasium en later wei*d hij kwcekeling op de school van den vader van zijn vroegeren onderwijzer. Hier voelde Thomas Masaryk zich thuis: hij leefde met studenten en studeerde zop- veel hij er lust in had. Daar er aan dc be trekking als kweekeling echter geen salaris was verbonden, voorzag Thomas in zijn on derhoud door nu en dan op het orgel te concerteeren. Nog verliet zijn vroegere weldoener,' de oude schoolmeester Ludvik, hem niet. Toen President Masaryk Thomas 19 jaar oud was, mocht hij aan dc W'censche universiteit studeeren er. drie jaar later promoveerde Thomas Masaryk op een proefschrift over „liet wezen en dc ziel bij Plato". Na zijn promotie studeerde Thomas nog een paar te Leipzig, waar hij zijn toekomstige echtgenootc, Charlolte Gar rigue, leerde kennen. Charlotte Garrigue was de dochter van den directeur der „Gcr- mania Insurance Cy" te New York. In het voorjaar van 1878 vond het huwelijk te Brooklyn plaats. Teruggekeerd te Wecncn, vestigde Masa ryk zich als privaat-docent in de philosophic en hier schreef hij zijn eerste groote, socio logische werk „Der Sclbslmord als sozialc Massenersoheinung der modernen Zivilisa- lion" (1881). In 1882, toen de Praagsche universiteit werd gesplitst in een Duitsche en een Tsje chische afdeeling, werd de toen 32-jarige Masaryk benoemd tot hoogleeraar aan dc Tsjechische hoogcschool. Een jaar later richtte de vooruitstrevende hoogleeraar het Tsjechisch tijdschrift „Ateneum" op. Dit tijdschrift maakte ccn grooten opgang, door dat Masaryk een machtigen invloed bleek te hebben op de Tsjechische litteratuur. Van tijd tot tijd verschenen hierin bijdragen van den leider, welke dikwijls aanleiding gaven tot heel wat gekijf cn geschrijf; Masaryk kreeg zoodoende een groote bekendheid. Hei is dan ook niet overdreven, wanneer men zegt, dat Masaryk's politieke loopbaan met de oprichting van „Ateneum" aanving. Im mers: van de litteratuur en de philosophic ging men naar de politiek. Vijf jaar na dc totstandkoming van het tijdschrift richtten enkelen van Masaryk' geestverwanten het tijdschrift „Cas" (De Tijd) op cn in 1889 nam Masaryk hiervan zelf dc leiding en maakte van het maand schrift een weekblad. In 1S91 werd nog een tijdschrift opgericht, n.l. het maandblad „Nase Doha" (Onze Eeuw). Masaryk, de strijder voor Slowakije's geestelijke cn cultureclc verheffing, werd in 1S91 door de Jong-Tsjechen, die ijverden oor de onafhankelijkheid van Bohcmen, gekozen tot lid van het parlement. Als zoodanig verzette Masaryk zich scherp tegen de annexatie van Bosnië en toen in 1914 de oorlog uitbrak, vluchtte hij naar Italië cn vervolgens naar Zwitserland, om zich eindelijk voorloopig tc Londen te ves tigen. Hier gaf Masaryk colleges, terwijl van hieruit ook de Tsjechische onafhanke lijkheidsbeweging door hem, in samenwer king niet Benesj, word geleid. Masaryk droog er veel toe bij, dat in den droeven oor logstoestand een nieuw nationaal leven ont stond in zijn vaderland. Hij ijverde voor ccn vrij en onafhankelijk Tsjecho-Slowakije; zijn moeite en zorgen zijn inderdaad beloond geworden. Hoewel Masa ryk in zekeren zin revolutiónnairc denk beelden koesterde, moet hij nochtans een vredelievend mensch worden genoemd. Ook Duitschland had steeds zijn volle belang stelling. Altijd heoft Masaryk gehoopt op een nauwe samenwerking met dit in den oorlog zoo beproefde land. Het jaar 1918 was ccn beslissend iaar voor den toon reeds 68-jarigen staatsman. In dat jaar koos zijn volk hem tol presi dent van dc republiek Tsjecho-Slowakije. Dat Masaryk een beminde cn gewaardeerde figuur is, blijkt wel uit het feit, dat hij se dertdien steeds weer opnieuw tot leider der republiek werd herkozen. Masaryk is er in geslaagd zijn volk een eigen wil te geven en het volk heeft hem zijn dankbaarheid getoond door hem tot driemaal toe te herbenoemen tot presi dent van het land, dat hem zoo lief is cn waarvoor hij zijn geheelc leven heeft ge werkt. Het Tsjechische volk zal zijn presi dent. nog geen jaar geleden opnieuw tot hoofd der republiek gekozen, trouw blijven cn niet alleen aan zijn persoon, maar ook aan zijn nioreelen steun en zijn politiek be leid. waarmede hij Tsjecho-Slowakije heeft gemaakt, tot wat het thans is: een bloeiend, welvarend land, dat in dc rij der Europec- schc landen zeker niet de laatste plaats in neemt. „C03TA MCA" IN AANVARING AMSTERDAM, 7 Maart. Gistoravond omstreeks 10 uur is de „Ccsta Rica" van de IC. N. S. M. op weg naar Hamburg op het Noordzeekanaal ter hoogte van liet zij kanaal B te IJ mui den in aanvaring geko men met liet in ballast uit Hamburg terug- keerende s.s. Klipfontein van de Holland— Afrika lijn. De aanvaring was niet van ernstigen aard en beide schepen konden na een kort oponthoud de reis voortzetten. Zoowel de Costa Rica als de Klipfontein hebben schade aan de boeg opgeloopen. DE PECH VAN DE KWARTEL PALEMBANG. 7 Maart. (Aneta). Daar de reparatie van do Kwartel, welke gisteren tc Palembang met een klein defect is op gehouden, langer bleek te duren dan aan vankelijk was gemeend, is de Oehoe te 12.15 met passagiers en post naar Holland ver trokken. De Kwartel zal waarschijnlijk morgen worden gerepareerd en daarna naar Bandoeng terugkceren. Binnen- en buitenland Zal ccn openlijke strijd tegen dc regeering worden aangekondigd? BOEDAPEST, 6 Maart. De voormalige minister-president graaf Bethlen, de leider der parlementaire regecrin&spartij heeft heden in een korte brief aan den voorzitter van deze partij der nationale eenheid mede gedeeld, dat hij uit do partij treedt. Ter nio- tiveering van dit besluit wijst Bethlen erop, dat de gebeurtenissen vün gisteren de tus- schen minister-president Gönibös en hem getroffen politieke overeenkomst nietig hebben gemaakt, zoodat de politieke leiding, die hij met overtuiging had kunnen steu nen, thans niet meer gewaarborgd is. Graaf Bethlen heeft zijn aanhangers bijeengeroe pen voor een beslissende bespreking, die vanavond zal plaats vinden. Bethicrv Men verwachtte, dat alle legitimistische afgevaardigden tot de Bethlen-groep zullen toetreden en den openlijken strijd legen de regeering zullen aankondigen, doch reeds is gebleken, dat van de 150 afgevaardigden der regecringspartij slechts 30 of 40 Graaf Bethlen zullen voigen. terwijl de overwe gende meerderheid zich vóór de regcering Gönibös uitspreekt. Bethlcn's groep schijnt in den strijd legen do regeering op den steun van bepaalde financiccJc kringen le kunnen rekenen. Zooals thans békend wordt was het do bedoeling van de onder leiding van Graaf Bethlen staande groepen der rcgeeiings- partij om samen met de liberalen, dc legi timisten cn de democratische oppositie dc regeering Gönibös in dc zitting van giste ren ten val te brengen. De regeering was va» dit plan echter tijdig op de hoogte ge bracht cn besloot daarom lot onmiddellijke ontbinding van het parlement. Niet.politiekc sensatie van den daj> LONDEN, G Maart (YD.) De, ditmaal niet politieke, sensatie van den dag is het spoorloozc verdwijnen v;ui een lading goud, in baren cn gemunt, uil een goed afgcslo ten ruimte van het vliegveld Croydon bij Londen. Dc goudzen cling was gisteravond in drie kisten op Croydon aangekomen en zou hedenmorgen door de gewone verkeers vliegtuigen naar Parijs cn Brussel worden doorgezonden. Toen de ambtenaren van de luchtvaartmaatschappij hedenmorgen dc stalen deuren van de zwaar beveiligde ruimte openden, moesten zij constateeren. dat de deuren geopend waren en dat het goud spoorloos was verdwenen/ I)e onmid- dol 1 ijk in kennis gestelde crimineelc politie zoekt thans koortsachtig naar den waarde vol Ion goudvoorraad. Daar liet transport met het oog op het groote gewicht van het goud moeilijkheden moet hebben geboden gelooft men, dat de dieven gebruik gemaakt hebben van een vrachtauto. De waarde van het goud bedraagt ongeveer 130.000 gulden. SP AD A TER DOOD VEROORBEELD PARIJS. 6 Maart. (V.D.) De Corsicaan- sche handiet Spada. is door do jury van Bastia wegens talrijke moorden ter dood veroordeeld. Ondanks vele verzachtende omstandighe den, die Spacla's verdediger voor hem deed gelden, hebben de leden van de jury met algemeene stemmen het vonnis geveld. 6 ct. per K.K\ Vraagt prijs van onze 6 i 7 per3. wagons. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusderwcg 242. DJT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCOB GECONTRO LEER DB OPMAG VAN EXEMPLAREN Brandweer kwam veel te laat doordat het alarmsignaal niet gewerkt had Lampekappenzaak verwoest SCHIEDAM, 7 Maart. Gisteravond heeft door tot nu toe onbekende oorzaak ccn felle brand gewoed in een magazijn van radioartikelen, lampen enz. „Het Licht punt" genaamd en gevestigd aan de Hoog straat. Aangezien het brandalarmeerings- toestel defect was. verscheen dc brandweer eerst een half uur later ter plaatse. Hel vuur werd met 10 stralen aangetast, doch het bleek niet meer mogelijk het pand te behouden, liet vuur sloeg over op twee kleine huizen aan de Langehaven, die aan de achterzijde werden vernield. Ook de bo venverdieping van een naast gelegen pand werd door de vlammen aangetast, doch hier slaagde men er in uitbreiding te voor komen. De winkelier, do heer B. Bouman, was' tegen brandschade verzekerd In verband met den brand, is hedenmor gen de. winkelier onder verdenking van brandstichting door dc politic aangehou den. Ou het hoofdbureau van politie werd de heer B. door den waarnemend commis saris, den hoofdinspecteur Dasoul, ccn ver hoor afgenomen. Omtrent het resultaat van dit verhoor wenschtc de. politie ons geen inlichtingen te verstrekken. Wij vernemen verder nog, dat de bewo ners van de aangrenzende huizen, die scha de tengevolge van den brand hebben ge leden. niet waren verzekerd J'rnstigc ontsporing in het Zuiden van Frankrijk PAKIJS, 7 Maart. (V. IJ.) Gisteravond omstreeks 10 uur is op de lijn Bordeaux— Libourne tus&chcn de stations Ambes en St. Loubes de D-trcin van Angoulêmc naar Bordeaux ontspoord. Een 3c klas-wagon iel om en de volgende wagon schoof in elkaar; \ijf personen zijn om liet leven ge komen cn twaalf werden gewond, van wie twee ernstig. De trein was gelukkig niet druk bezet. In liet geheel reisden slechts 62 passagiers met dezen trein. liet stoffelijk overschot van de vijf dooden kon pas na cenigc uren werken worden gbborgen. De lijn Parijs—Bordeaux is in beide rich tingen versperd. Het verkeer is omgelegd, liet onderzoek naar dc oorzaak heeft uit gewezen, dat een wiel van den eersten wagen is gesprongen, waardoor eonige hon derden meter* verder een as brak, hetgeen leidde tot ontsporing. Een woord van waardecring verdient de machinist, die, niettegenstaande hij zelf was gewond, zorgde dat het ongeval werd gemeld cn dc signalen op onveilig werden gezet. Naar buiten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein ffe Hotel „Rffonopole" LLG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. BUITENLAND De opstand in Griekenland. (Eerste Blad, pag. 2.) BI NNLNLAND Prof. Dr. C. A. Verrijn Stuart spreekt over „Het bankroet der deflatie". (Tweede Blad, pag. 1.) Rapport uit de Ncd. Organisatie der Tnt. Kamer van Koophandel over de wenschelijk- heid ccner Internat ionaio circulatiebank. (Tweede Blad, pag. 2.) De Pelikaan deed Athene aan. (Tweede Blad, pag. 2.) UI7 DkN OM I RI K Pastoor Aveskamn te Hilversum överlo» den. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Met het Dagblad naar de Flora. (Derde blad. pag. 1). I-Iooge lasten der café- en restaurant houders. (Derde Blad, pag. 1). Gymnastiekuitvoering van „Wilhelmina." (Derde Blad, pag. 1). Ir. K. J. Hondius over Luchtbescherming. (Dcrdo Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Nederl. Met. Instil uut te de Bilt Meest zwakke wind uit O. richtin gen, nevelig tot licht bewolkt, waar schijnlijk droog weer, in hot O. lichte tnt matige vorst 's nachts, overdag om hot vriespunt, in het W. iiohie vorst 's nachts, overdag iets kouder. Hoogste barometerstand 77S.4 le Hclsing- fors Laagste barometerstand 749.5 te Isafiord. LnNGESTRAAT 49 51 TELEFOON 190 Wij brengen niet alleen een mooie collectie STOFFEN. Wij brengen in overgrote sortering ook do Nieuwste Garneringen, KNOPEN, KRA GEN. GESPEN. SLIPS, CEINTUURS, PUS- SEES, KANTEN enz.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1