mm DE EEMLANDEü 4000 Militaire situatie onveranderd Hpto |ii litf! ié v£ ;x mm 1210 Handelsverdrag met België Belangrijkste Nieows L. J. SCHOONMAAKTIJD Vrijdag 8 Rffaart 1935 Uitgave: VAIKHOFF Ca. Bureau: Arnhemschepooriwal 2a 33e Jaargang No. 212 KRACHTVERHOUDINGEN GELIJKWAARDIG Trommelvuur in Macedonië THEEFABRIEK AFGEBRAND Moedige daad van Colijn Jr. ZAL THEUNIS AFTREDEN? IJ l ^1^1' ysV i ERNSTIGE AUTOBOTSING TE WASSENAAR Drie gewonden Te!. 1788 TeL 1788 TAXt TEL. 1830 Eetrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Laatste berichten Eerste fotsvd pag. 3 WEERVERWACHTING 6 uur 17 min. Fa. v. d. en v. d. Brink ca Zn TELEFOON DET fS /yVOORJIW UWADRES fI TAXI AMEKSFOORTSCK DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering teteo ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 4 re8e,s H.05 met inbegrip van een bewi snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn vcor de helft van c'en prijs. - Kleine Adverientiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 rebels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1 1»Eewijsnummei extra i 0.05 Dc eilanden Kios en Samos door de opstandelin* gen bezet BELG It ADO, 7 Maart. De bladen in Belgrado melden dat de militaire situatie in Griekenland in de afgeloopen 24 uur slechts weinig veranderd is. Generaal Kon- dylis. die het opperbevel over de regoerings- troepen vocrl, schijnt groole bezwaren te hebben om eon beslissende» slag te openen en daarmee hel bloed vergieten Ie beginnen. De „Politika" is van meening, dat de kraebtverhoudingen iusschen do regeering en Venizelos nog altijd gelijkwaardig zijn. De opstandelingen zijn in Noord-Grieken land evenzeer met een mobilisatie begonnen als do regeering in het centrum van het land. Zij beschikken ook over voldoende wa penen en munitie, aangezien dc goed voor ziene depots Ie Seres, Kawalla en Dedea gatsj in hun handen zijn gevallen. Anderzijds stuurt de regeering vele reser visten weer naar huis aangezien zij niet be trouwbaar geacht worden. Grieksche vluch telingen uil Klcin-Azië worden in het geheel niet in het leger opgenomen. De dagblad- censimr te Al bene is verscherpt en de dag bladen moeren geen extra edities meer op straal brenger. Ook Venizelos voert drukke propaganda te gen de regeering. Boven Athene heeft hij strooibiljetten laten uitwerpen, waarin bet volk wordt ongernenen tegen de rcgeen'ng. Hoewel van officicele zijde verklaard wordt dat de schepen der opstandelingen te langzaam zijn om er mee Ie kunnen operee- ren en zij bovendien gebrek aan kolen heb ben, verwacht men een aanval op Saloniki. Aanval der opstandelin gen op Saloniki? Volgens particuliere berichten zou een ior- pedoboot der opstandelingen voor Saloniki zijn aangekomen, eenige scholen op dc blad hebben gelost cn zich toen weer verwijderd hebben. De vloot zou talrijke passagierssche pen met zich mee voeren, die onderweg zou den zijn gekaapt en aanboord waarvan zich soldaten van de eilanden bevinden, die als versterking voor het vierde legercorps aan do Thracische kust aan land zouden wor den gebracht. ATHENE, 7 Maart (V.D.). Na de bezet ting van Mylilene door de opstandelingen zijn thans ook de eilanden Kios en Samos door den kruiser „Averoff" cn twee torpedo- booten der opstandelingen bezet. De regee ring heeft dezen overval voorzien cn hecht niet veel waarde aan de bezetting dezer eilanden. In Macedonië kon een vliegtuig der regeeringslroepen ondanks ongunstige weersomstandigheden de stellingen der re bellen met succes hij Serres bombardccren. Egyptische voorzorgs maatregelen ALF.XANDRIK, 7 Maart (V.D.). Voor het geval dat schepen der Grieksche opstan delingen toevlucht zouden zoeken in de ha ven van Alexandria heeft de Egyptische re- geciing opdracht gegeven dat de bemannin gen van deze schepen ontwapend zullen worden, de kanonnen onbruikbaar gemaakt en de munitie in beslag genomen. Op de belangrijkste strategische punten van de slacl zijn politieposten geplaatst oni evcnlue.ele demonstraties te voorkomen van de Ve.nizelisten, waaruit meer dan de helft van de Grieksche kolonie te Alexandria be staat. Tevens wil de. regeering botsingen tus seben ben en de Grieksche bewoners van Alexandria, die de Grieksche regecring trouw zijn gebleven voorkomen. Reeds hebben vele Grieken verlof ge vraagd om aan boord van de opstandige oor logsschepen te mogen gaan. ISTANBOUL, 7 Maart (V.D.). De Turk- sche autoriteiten hebben vijf Grieksche koopvaardijschepen, die op doorvaart door de Bosporus waren, aangehouden aangezien men verdenking koesterde dat zij geladen waren met levensmiddelen en kolen voor dc Grieksche opstandelingen. Een dor aange houden schepen is eigendom van de familie Venizelos. Uit Istanboul vertrekkende schepen wei geren passagiers voor Griekenland mee te nemen. LONDEN, 7 Maart (V.D.). Met het oog op den huidigen toestand in Griekenland is het wcnschelijk gebleken, een Britsch oor- logsselupl te zenden naar de Grieksche wa teren, Z.M.'s Royal Sovereign is in dc Baai van Rhaleron buiten Athene hedenmiddag om 12 uur gearriveerd. ATHENE, 7 Maart (V.D.). De Engel- sclie gozant Waterlow heeft heden een be zoek gebracht aan den Griekschen premier Tsaldaris, vvien hij zijn medegevoel tot uiting bracht met de binnenlandsch politie ke gebeurtenissen in Griekenland. Hij uiMe den wensch, dat het herstel der orde zoo spoedig mogelijk en met zoo min mogelijk bloedvergieten tot stand zou kun nen worden gebracht. In het leven op straat in Athene is de uit zonderingstoestand, vooral des avonds dui delijk merkbaar. Vanaf 9 uur mogen geen auto's meer rijden. Slechts weinig wande laars, die voorzien zijn van een speciale ver gunning bevinden zich op straat. Ieder oogenhiik weerklinkt door de nachtelijke slilte hel „hall" van ccn politiepost. In Macedonië houdt het winterweer, dat de slrljdoperalies zwaar belemmert aan. Do bergen zijn in de hooger gelegen streken met een sneeuwlaag van 20 c.M. bedekt, terwijl in de lagere streken een ondoordringbaar moeras een oprukken vrijwel onmogelijk maakt. Bovendien beersebt veel mist, die het uitzicht sterk belemmert. Reizigers, die uit de aan de Bulgaarsch- Grieksche grens liggende slad Petrisj in Sofia zijn aangekomen, doelen mede, dat men sedert. 10 uur hedenmiddag zeer duide lijk artillerie-trommelvuur, lievig machine geweervuur en verhoogde infanteric-aciivi teit i-n dc streek ten Zuiden van Petrisj kan weernemen. Het vuur houdt ononderbroken aan. Indertijd de grootste ter wereld MEDAN, 7 Maart. (Aneta), Dc theefabriek van de onderneming Pcrtnanangan van het Ned. Indisch landbouwsyndicaat, is gister avond afgebrand De administrateur van de onderneming Mr. P. Colijn. een zoon van den minister-president, heeft met eigen le vensgevaar het kaïitoorarchief gered. De oorzaak van den brand is onbekend. Per soonlijke ongelukken -kwamen niet voor. De schade wordt door verzekering gedekt. De fabriek Permanangan is in 1020 ge bouwd. De bouwkosten bedroegen 1mil- lioen gulden. Het was in dien tijd de groot ste theefabriek ter wereld. DE SUIKER SEMARANG, 7 Maart. (Aneta). „Dc Locomotief" verneemt, dat dc Vol ksr.aad le den Prawoto en Soetardjo bij den Volksraad een voorstel indienden, om gebruik te ma ken van hot petitie-recht dat de Volksraad bezit, op grond van artikel 1>S der Ned.-Indi- schc Staatsregeling, teneinde der Koningin en den Sta'cn-Gencraal te verzoeken het Regeerings-ingriipen in de suikerindustrie na April 1936 na te laten, althans de suiker-, verkoop niet aan banden te leggen, aange zien bet ingrijpen der Regeering uiterst schadelijk zou ziin voor de Java-suiker-indu- strie, den handel en de Inheemschc bevol king. De beslissing ligt bij de Vlaanische katholieken BRUSSEL, 7 Maart. De positie van hot kabinet Th'eimis is sedert de kamerdebatten van gisteren over de verboden Vlaamsehe hetooging te Brussel plotseling critiek ge worden cn dc stemming van vanmiddag zou gemakkelijk tot aftreding der regeering kunnen leiden. Thcunis heeft n.l. verklaard dat hij zal aftreden indien een der heide ingediende moties zou worden aangenomen. Het heeft dan ook groot opzien gebaard -lat het blad van den oud-minister Sap. dc „Standaard", die in de Vlaamsehe bewe ging de gematigde richting der Vlaamsehe katholieken vertegenwoordigt, zich voor dc radicaalste der beide ingediende resoluties uitspreekt cn wel voor die van den Vlaam- schen nationalist Boreinon cn don katho lieken Vlaming Vindevogel. waarin de bon ding der regeering wordt befrsurd en die van burgemeester Max afgekeurd De twee de de Vlaamsehe katholieken in ge- Thcunis diende motie beperkt zich tot afkeuring van de houding van burgemeester Max. Ook de liberalen hebben verklaard uit bet kabinet te zullen treden wanneer deze mo tie wordt aangenomen, zoodat dc beslissing ligt bij den Vlaamsclien vleugel der katho lieke partii. die vanmiddag voor bet begin van de kamerzitting in een speciale verga dering is bijeen gekomen. Men ziet op bovenstaande foto Grieksche rebellen, die na feilen strijd zich over gaven en nu onder scherpe bewaking naar de gevangenis worden overgebracht. WASSENAAR. 7 Maart. fn de gemeen te Wassenaar heeft vanmiddag een gecom pliceerde autobotsing plaats gehad, waar bij twee personen zwaar gewond werden, terwijl een derde iets minder ernstige kwetsuren opliep. Omstreeks half drie reed op den Leid- schen straatweg een vrachtauto, die uit de richting Leiden kwam cn bestuurd werd door B. uit Ucgslgeest. Naast den bestuur der had v. d. B.. eveneens uit Oegstgeest, plaats genomen. B. wilde een voor hem in dezelfde richting rijdende personenauto, be stuurd door den beer T. uit Utrecht, passee- ren en kwam dezen dan ook op zij, juist l.oen uit de lego.novergestn.de richting een auto, bestuurd door K. uit 's-Gravcnzandc, was genaderd. Vermoedelijk reed nog een vierde wagen naast de auto uit 's*Graven- zand e. Op een gegeven oogenblik lagen hier dus drie on misschien zelfs vier auto's naast elkaar op don weg, die daarop natuurlijk geenszins berekend is. Een ongeluk was dan ook vrijwel niet te vermijden. De wa ren uit Oegstgeest kwam in botsing met die lit. Utrecht, met het gevolg, dat beide te am een J;oom vlogen. Vervolgens was liet 2e auto uit 's-Gravcnzande, die tegen de Utrechtsche reed. Toen medische hulp arriveerde onder lei- 'ing van dr. Hubbc ing, gemeente-arts van Wassenaar, bleek, dat de dubbele botsing niet zonder ernstige gevolgen was geble ven. B uit Oegstgeest had een zware her senschudding cn diverse kwetsuren beko men, terwijl v. d. B., die naast hem had gezeten, een beenbreuk en 'verschillende verwondingen had opgeloopcn. De beide zwaargewonden zijn met 'n Uaagsöhc zieken auto overgebracht naar het Academisch ziekenhuis te Leiden. Dc heer T. uit Utrecht was ernstig aan liet hoofd gewond cn bad bovendien verschillende snijwonden. Zijn toestand was echter niet zoo ernstig als die der beide inzittenden van de vracht auto. Ook de lieer T. is naar. het Acade misch ziekenhuis vervoerd. De heer K. was geheel «ongedeerd gebleven evenals de an dere inzittenden van dezen wagen. De drie auto's, dio zoo goed als geheel vernield waren, zijn opgesleept naar de po- liiiegarage van Wassenaar, waar zij in be slag zijn genomen in verband met het. on derzoek, dat is ingesteld, nadat proces-ver baal was opgemaakt/ De ravage onmiddellijk na dc botsingen was groot. Daar de gehavende wagens schuin over den weg stonden, ondervond het verkeer op dezen vcethereden weg ge- ruimen tijd stngnatio, waardoor een groote drukte ontstond. Er was echter genoeg po litie aanwezig om regelend op (o treden. Binnen- en buitenland 6 ct. per K IT. Vraagt prijs van ouzo C a 7 pars, wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation Kantoor: Leusderweg 242. Bevredigende oplossing' voor het steenkolen* vraagstuk GISTEREN GETEEKEND Donderdag heeft te Brussel aan het Ministerie van Buitenland* sche Zaken en Buitcnlandschen Handel de onderteekening plaats gevonden van dc Nederlandsch* Belgische Handelsovereenkomst, die het resultaat is van de beur* telings te Brussel en te 's*Gravcn* hage gevoerde onderhandelingen. Van Nederlandsche zijde werd de overeenkomst onderteekend door den heer Lamning, van Bel* gische ziidc deer den heer Sue* tens, voorzitters van de beide delegaties. Geliik bekend hebben de onderhandelin gen. die met enkele onderbrekingen bijna twee maanden geduurd hebben, een moeiy /.aam verloop gehad. Voor het. steen kokmvraagsf uk is ccn be vredigende oplossing govonden. De Nedpr- landsche kolenuitvocr naar België is ge: fcgeld op de basis van hef laatste gedeelte van het vorig iaar. Daartegenover beeft de Belgische Regecring genoegen genomen met ccn vermindering van den Belgischen ko'eninvoer in Nederland. Voor den afzet %an Nederlandsche land en tuinbouwproducten zijn een aantal rege lingen getroffen, die eenerziids een verboo ging anderzilds ccn heter gebruik van de exportmogelijkheden veroorloven. Zoo beslaat dc mogelijkheid tot den ver- boogden afzet van boter, terwijl voor den uitvoer naar België van mager weidevee een regeling is getroffen. Tevens is de rege ling van don uitvoer der Nederlandsche tuinbouwproducten, waarvan de invoer in België Is geoonUngcntecrd. ceoigfHns e'«s- lisch gemaakt. Daartegenover heeft de Ne derlandsche Regecring toegestemd in een verlaging van de monoooUchoffing op een benerkto hoe vee1 beid wit lof. Tenslotte is con regeling getroffen voor den wederziidscben af"ct van industrieel producten. Daarbij is do uitvoer naar Bel gië Ongeveer gehandhaafd on bet neil vim 1934. terwijl de invoercontingenten voor Belgische arlike'en aan de bestaande markt verhoudingen ziin aangepast. Hel thans geslo'on arrangement zal ge' ('en van 1 Februari 1935 tot 31 Januari 1936 De mogoliiklicid van een t"ssehen1iidRrli'' opzegging is voomevn voor hef geval zieli onverwaeb'e moGiliikl>e''pn in liet handels verkeer mochten voordoen. LOTERIJGELDEN VCOR DE KOLONISATIE BATAVIA,'7 Maart. (Aneta). Dc direc teur van het Binnenlandsch Bestuur stelde j aan de. Regecring voor om over 1935 uit openbare loienic i dc volgende bedragen be schikbaar te stellen: voor de s'ichting KoV> nisatie Pocloe Laout 10.000.voor dc Stichting Immigratie en Kolonisatie Nicmv- Gninea, welke haar kolonisatiecent rum bij Manokwari heeft, f 8590.—. voor de Vereen i- gi ïg Kolonisatie Niemv-Gumea (de lcoloni- satiestiehting Ilollandia f 7000.en voor het I.F.Y. ten behoeve van de kolonisatie ,.De Giesting" cn die te Tjampangkanaii f 2500.—. D17 ULAli HEEt'i EEN ÜAUELlJKSCHë (JECON I Rdl.FF.RDP O Pt A AC VAN Opgericht 13C8. Tel. 155 EXEMt'LAREH Naar bu)ten fa* n 6 ct. per K.M. V Standplaats Stationsplein Hotel „Monopple" op andere panaria's BlNNhNLAND De moord op hel Watqrlooplcin in behan deling voor de Amsterciamseho rechtbank. (Tweede Blad. n Do Tweede Kamer keirrt do begroot ing van bet wegenfonds goed. (Tweede Blad, pag. 3). Aanslag-poging op den hoofdredacteur van „liet Volk". t (Tweede BlacJ, pag. 3). SRURT Sensationeel einde van de Antwerpsche Zesdaagsche. (Eerste Blad, pag. 2). ST ADSNIbUWS Dr. Vcrbeek's opvolger benoemd. (Tweede Blad, pag. 1.) Feestwijn met een raio nasmaak. (Kan tongerecht). (Tweede Blad, pag. Dc Politiemuziek voor hel voetUcbf. iTwecde Blad, pag. 1.) Lezing van Mr. Owen voor de English Association. (Tweede Blad. iin~ Lezing over Vliegtuigbouw voor Ned. Fabrikaat. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon. Neder!. Met. Instituut te de Bilt Zwakke tot matige O. tot N.-O. wind, helder tot half bewolkt, weinig of geen sneeuw, liclde tol matige vorst des nachts, overdag om het vriespunt. Hoogste barometerstand 7S4.6 tc Karlsbad. Laagste barometerstand 756.1 tc Jan- maven. LMGESÏRAftl 43 51 fELCrOON 190 Complete Woninginrichting Leusderweg "2-24 V/ij- brongen uiet ai'.ecn een mooie collectio STDFFEN. Wij brengen in overgrole sortering ock do Nieuwste Garneringen, KNOPEN. KRA GEN. GESPEN, SLIPS, CEINTUURS, PLXS- SES3, KANTEN enz. wij leveren U van de kleincte gordijning tot uw geheele meubi leering

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1