KX, 4000 disd (DaqbLad!wz& JthanA ami puk wmk Grleksclie stap bij den Volkenbond L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per DE EEMLANDEa Zaterdag 9 fêaart 1935 Uitgave: VALKH0FF Cs. - Bureau: Anihemssliepoortwal 2a 33e Jaargang Mo. 213 BANKPAPIER VERBRAND Frankrijk blijft neutraal UIT tl GDI AtlLRSFGORT ZWARE BRAND TE BLOEMEND AAL Koude bemoeilijkte hst blusschinsrswerk Tel. 178S lel 1788 TAXI TEL. 1830 Petrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI GROOTE BRAND TE RHENEN GESPANNEN TOESTAND OP CUBA Nieiuws op andere pagina's Eerste blad pag. 3 WEER VERWACHTING 6 uur 19 min. HET ADRES V03R UW week (met gratis vente'rermt te-en ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.35. Afzonderlijke nummers f 0.05 FOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-adverientiën voor de helft van den prijs. - Kleine Adverientiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 rebels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1 1.—. Eewijsnummei extra 0.05 Groote veldslag in Macedonië ten voordeelt der ops standelingen ATHENE. 8 Maart. De minister van economische zaken Pcsinatzoclou heeft l»e vel gegeven, dat in alle steden, die door opstandelingen worden bedreigd, de bank biljetten verbrand moeien worden. Volgens telegrammen van de eilanden Sjioa en Sy- res hebben de bankdirecteuren daar aan dit bevel gevolg gegeven. Zij hebben in to taal bankpapier lot een bedrag van 150 mil- lioen prachmcn verbrand. Italiaansche oorlogsschepen naar de Aegeïsche zee ROME, 8 Maart Met liet oog op de ge beurtenissen in Griekenland zijn de Ita liaansche kruiser „Trinto" en de torpedo jagers „A da Moslo" en „A Figafefta" naar de Aegeïsche. zee vertrokken. Zij zullen voorloopig binnenloopen in een der havens van de Dodckancsos GENEVE. 8 Maart. De permanente ver tegenwoordige»' Aan Griekenland hij dcii Volken hond, Raffael, beeft van zijn regee- ring opdracht gekregen vanmiddag con be zoek le brengen aan den secretaris-gene raal Aan. den Volkenbond. Hier wordt alge meen aangenomen, dat-dit bezoek in vol band staat met den slap. dien de Bnlgaar- sohc vertegenwoordiger bij den hond giste ren heeft ondernomen Gebrek aan levensmiddelen bij de opstandelingen ATHENE, 8 Maart. (V.D.) De stellingen der opstandelingen in Macedonië zijn he denmiddag door 13 vliegtuigen der regie ring met succes gebombardeerd. Volgens zekere berichten hebben de op standelingen allen moed verloren, daar hij hen een gevoelig gebrek aan levensmidde len begint te ontstaan. Ycnizclos zou het voornemen hebben naar Egypte té vluchten. BELGRADO, 8 Maart. (V.D.ï Ofschoon de Zuid-Slavische bladen geenszins oen overwinning der opstandelingen in Grieken land zouden toejuichen, blijkt uit de gepubli ceerde berichten loch, dat de toestand dér rcgeeringsl roepen niet alleen in Macedonië maar ook op dc eilanden langzamerhand slechter wordt. Sedert Donderdagmiddag woedt in Macedonië een groote veldslag, waarhij echter niet dé rcgeeringsl roepen, maar de opstandelingen de aanvallers schijnen te zijn. De veldslag schijnt ten vöordeele van de opstandelingen te ver- lortperi. Het kanongedonder, «lat oorspron kelijk aan de Oricksch-Bulgaarsche grens duidelijk hoorbaar was, trok in den loop van heden steeds verder ZuidAvnarts. Be richten uit Saloniki melden, dat de stad in staat van verdediging wordt gesteld. 'Ondanks het ongunstigeAveer zouden ver scheidene Vliegtuigen der opstandelingen de staatsgebouwen in Saioniki hebben gebom bardeerd. Dé vliegtuigen (Ier rpgeeringstroe pen echter zouden zich hébben beperkt tot het uitwerpen Aan vlugschriften. In Belgrado is men van meening, dat de ernstigste hinderpaal voor de Grieksche rc- geeringstrccpcn het gebrek aan munitie is. Deze omstandigheid en niet het weer zou schuld zijn van het niet optreden tégen de opstandelingen. Daar alle groote munitie depots van Griekenland in het Noorden en Noord-Oosten van het land zijn ingericht bevinden zij zich thans in handen der op standelingen, die gereed schijnen te zijn ge komen met de verdecïing van \vapcnen en munitie onder de bevolking. PAKIJS. 8 Maart. (V.D.) De omtrent den toestand in Griekenland binnenkomen de berichten hebben in politieke kringen alhier ccr.igc onrust gCAvekt. l)c door Tur kije en naar het schijnt ook door Bulgarije genomen of ontworpen maatregelen geven aanleiding tot bezorgdheid, dat de eerst zuiver binnenlandsch-Grieksche aangelegen heden hiiiterilahdsch-poHtiéko uitwerkingen kunnen hebben, Avaartcgonover de bij den vrede op den Balkan en de Middellandsfche Zee belanghebbende mogendheden niet on verschillig kunnen blijven. Men hoopt ech ter, dat fatale verwikkelingen vermeden zullen worden en hecht derhalve groot be lang aan het feit. dat Frankrijk eA'enals Engeland volkomen neutraal blijf* en voorts alles zal nalaten, wat zou neerko men op liet bepalen van een standpunt voor een der beide Grieksche partijen Communisten gearresteerd PARUS. 8 Maart. (V.D.) Volgens een bericht uit Athene heeft de po'itie uit AoorzichligheidsoverAvegingén in Athene en ecnige steden der provincie vele bekende communisten, die beschouwd worden als gevaarlijk aoor den socialen vrede, in ar rest gesteld. LONDEN. 8 Maait. iV.D.) Met hot oog op zekére misleidende berichten is heden officieel verklaard, dat dc Britsche icgee- ring op geen enkel moment ecnigerlei mee ning tot uiting l eeft gebracht over de hui dige troebelen in Griekenland. De stap van den Khgclschcn gezant te Athene is be perkt gebleven tot het lot uiting brengen van persoonlijke deelneming met het feit, dat de recente gebeurtenissen tot bloedver gieten aanleiding hadden gegeven. ATHENE. 8 Maart. (Reuter.) Verschei dene politieke persoonlijkheden, waaronder oud ministers van Vcnizclos, die in den aanving van den opstand gearresteerd wa ren, zijn op vrije voelen gesteld, daar zij verklaard hebben den opstand te desa- vouceren. Volgens een bericht uit Athene hebben vijftien regeeringsvlicgtuigen Vrijdag het station en de kazernes van Serres gebom bardeerd. Tegelijkertijd hebben zij waar- nemingen verricht. De rivier Stroema is buiten haar oevers getreden en heeft groote overstroomingen veroorzaakt. Overigens is de toestand aan het front dezelfde als Donderdag. De stemming der regee rings troepen wordt uitsteken I ge noemd. Het Atheenschc telegraafagcnt schap deelt mede: De geruchten, volgens Avelke in Grieken land een censuur op brieven zou zijn in gesteld, zijn volkomen ongemotiveerd. Zelfs de censuur op telegrammen welke door den krijgsraad is voorgeschreven, wordt zoodanig toegepast, dat, zooals ieder een kan vaststellen, alle berichten over de gebeurtenissen van deze dagen in bet bui tenland bekend Avorden, behalve dan na tuurlijk die, welke louter en alleen op fan tasie berusten. De arrestaties, welke hebben plaats ge had. hadden ten doel konkclarijen van op positionnccie kringen tegen te gaan In politieke kringen te Rome motiveert men het feit, dftj drie oorlogsschepen naar dg Aegische Zee zijn gedirigeerde met de verscherping van -den burgeroorlog in Grie kenland. Dé twee dagen geleden ingestelde versperring van het scheepvaart verkeer heeft hiertoe bizondere aanleiding gegeven, zégt men. Het besluit van .generaal Piés tiras, van Brindisi naar Milaan te gaan, is in Italië mot voldoening, ontvangen, daar Italië te genover de gebeurtenissen in Griekenland een neutraal standpunt wil innemen. Het Giornale d'Itnlia. ziet in het zenden, van oor logsschepen een voorzorgsmaatregel, welke uitsluitend betrekking beeft op de belangen der Italiaansche onderdanen in Trieken- land. Italië kan voor het bevriende Griek sche volk slechts Avenschen, dat spoedig rustige toestanden zullen terugkeerén. De opstandige hevyegjng zal volgens het blad van langen duur ziin en op ecu bree der© basis komen. Venice1 os beeft ander half millioen Grieken uit Turkije onderge bracht op belangrijke en strategische pun ten, o. m. te Athene,- Saloniki en in Oo«f- Tlvracië. Do*c lieden moesten tegelijkertijd een basis zijn voor ziin politiek. Het is niet mogelijk vast te stellen in hoeverre deze berekening thans steekhoudend blijkt te zijn. Opmerkelijk noemt het blad het ovenAvel dat juist in deze drie gebieden, tegelijk met Kretai de eerste verschiins'o'en /an ebn opstand aan den'dag zijn getreden. Venizelos gewond? De Grieksche regeering heeft van den havenmeester van Yolo bericht 'omvangen dat daar een Joego-Slavisclie tornclo'hoot is aangekomen, welke een opzienbarend ra diogram zou hebben onbevangen omtrent den leider dér opstandelingen. Venizelos. Volgens dit radiogram zou Ycmzélös ern stig gewond ziin en door een tornedoboot worden overgebracht naar Alexandrië. De Bulgaarsche stap te Genève In verband niet de publiciteit, ue de Bulgaarsche dc'egatie heeft gegeven aan haar nota, zbl Avenol deze ter kennis bren gen van den Turksche.n gedelegeerde De Bulgaarsche nota en bet Turks:hc ant woord zullen vervolgens aan alle leden van don Volkcnbondsraad ter kennis wor den gesteld. PS5TCIJFZRS BATAVIA, 9 Maart (Aneta). De sta tistische gegevens omtrent de pest voor de Prcanger, loopende van 24 Februari tot 2 Maart geven een laagterecord aan Avat de sterftegevaHcn betreft sedert October 1934. In October bedroeg dit laagste sterftecijfer 138. terwijl het jongste rapport als sterfte cijfer 127 aangeèft. AlboeAvel deze weeksta- tistiek niet maatgevend kan Avorden ge noemd, heeft zij toch uiteraard de aandacht in verband met de vaccinatie. MOERAS-CYPRES Op hetzelfde terrein, Avaar ik U verleden Aveek de Ginglco-biloba noemde, staat nog een merkwaardige naaldboom. maar nu niet aan den kant, maar midden op het terrein. Het is een moeras- cypres, een boomsoort, Avaar we hier ook niet zoo heel dik mee gezegend zijn. Ik weet er maar enkele: een slaat er bijvoorbeeld achter Huize Den Treek van de familie De Beaufort en er staat er een achter op den Koppel, waar de firma Meesters een terrein heeft voor ber ging van tonnen. Maar beide terreinen zijn net als dat aan Monnikendam particulier bezit. Behalve deze echter is er nog een plaats waar ge den Moeras-cypres k.unt be wonderen en dat is publiek terrein. Ik be doel dat gedeelte van bel plantsoen, dat bij Monnikendam over het water ligt en dat zijn ingang heeft in de Sint Ansfridusstraat, dicht bij het badhuis. In de mooie dagen een ideaal plekje dat ik U niet te sterk kan aanraden, vooral in den vroegen morgen als de vogels zingen. Maar over vogelgezang praat ik later weer eens. De Moeras-cypres, Taxodiuni distichura komt uit Noord-Amerika. waar hij leeft in de moerassige streken. Daar heft hij zijn kniewortels boven het water om er adem mee le halen. Onze inlandsche soorten doen dat niet, tenminste ik zag het nooit. Wij kunnen den boom vooral kennen, omdat hij verschillende naaldengroei vertoont; hij heeft namelijk takjes, Avaar de naalden in kransen omheen zijn gerangschikt en andere, waar ze in twee platte rijen zijn gerangschikt. In den herfst vallen deze laatste takjes in hun geheel af. Bovendien xertoont de boom nog een rijke voorraad bloempjes aan afzonder lijke takjes. Wel een buitengewoon merk waardige boom dus, die ge vooral eens moet zien te bewonderen. In hel plantsoen moet er een naambordje aan staan, tenminste als men er dat nog niet heeft afgehaald, want dat is h;er in Amersfoort lang niet twijfel achtig. Er zijn er al meerdere verdAvencn. A. JOMAN. Het kantoorgebouw der firma Dunlop zoomede de zolder* verdienincen van drie belendende perceelcn verbrand BLOEMEN DAAL, 9 Maart. In 'ton afge loopen nacht omstreeks 1 uur is mand uit gebroken in pand no. 155, gelegen aan den Blpëmendaalschcweg, Avaarin het kantoor van dc firma Dunlop is gevestigd. De hoven het kantoorgebouw Avonendc concierge, die alleen thuis Avas, ontdekte onraad cn toen hij ging kijken, bleek hem dat de gcheelo benedenverdieping in lichter laaie <Tond. De man wist met moeite, daarbij geassis teerd door om\a'onenden, langs een balcon het brandende perceel te verlaten. Do R.'oe mpndaalsche brandAvccr was inmiddels ge alarmeerd en verscheen weldra ni"t twen motorspuiten. Door den feilen wind aangewakkerd was het vuur naar de bovenverdiepingen ovpr geslagen, vanwaar het zich een weg baan de naar de zolderverdieping van te heien dondc perce.olen, do nummers 157, <53 en 151. De hlussching werd zeer bemoeilijkt door do hevige koude, tervyijl er tevens slechts zeer Aveinig druk op de. waterleiding stomi. Te ongeveer half 3 werd ook de hulp van (Ia Ilaarlcmsehe brandweer ingeroe pen. die. met een motorspuit en sen s! in- gemvagen op het terrein van den brand verscheen.. Te ongeveer 3 uur was niën don brand zoo goed als meester. Het pand van de firma Dunlop is vrijwel geheel uitge brand. terwijl de zolderverdieping Aan de perceelcn, beAvoond door mevr. de wetL Zwjjndrecht. de heer Verbiest cn het kan toor van de Kennenier Mij. tot exploita tie van onroerende goederen eveneens uit branddon. Do oorzaak van den brand moet vermoe delijk worden gezocht in kortsluiting of een defect aan de oliestookinrichting, Avelke zich bevindt in het sousferrain van het ge- bouAv van de firma Dunlop cn Co. In verband met den brand vernemen wij nog nader, dat zooAvel de huiden als de in- boede's van de Dercee'en. die door den brand schade hebben bcvomen, verzekerd ziin. Votgens nm*e schatting bedraagt d« schade 30& 40.000. Binnen- en DIT blao urn tl keu OaOKLIJKSCBB buitenland okciinikoi.F.t.rnit opiaat, vak 6 ct. per K I*. Vraagt prijs van onze 6 7 parj. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusdcrv/cg 212. Amcrsfoortschc Huisartson-Vcreeniging Zondag hebben dienst de volgende burger- gcncsshcsren: Kok, Langegracht 11, Tol. 55. Martens zur Borg, Laantje 5, Tel. 1225. Brcodveld, Wilhclminastraot 5, Tel. 547. Eoodscüappon, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van de overige gcncsshocrcn heelt Zon dag dienst: D. Stok, Vermeerstraat 148, Tel. 1530. Zondag cn de geheelo weck 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Jos. Haan, Julianaplein 13, Tc!. 1150. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mej. v. d. Griont, Breestraat 81?. Mevrouw Daams, Puntenburgerlaan 21. EXUMl'LAREN Naar buiten 6 ct. per 11.M. Meubelfabriek „Rhenus" geheel in puin RIIENEN, 9 Maart. In den afgcloopcn nacht omstreeks 1 uur is. brand c\»ts!;inn in de meubelfabriek „Rhenus" alhier, waarvan directeur is de heer T. A. Deen. aan dc Heerenstraat. Dank zij dc Activiteit van do nachtwakers werd zeer spoedig do brandweer gewaarschuwd, die snel uitrukte en het vuur krachtdadig aantastte, onder leiding van den commandant. Jen heei SauAverbren. Intusschen bleek do brand reeds een dusdanigen omvang le nebben aangenomen, dat het gebouw niet rndor to redden viel. Slechts enkele boeken konden worden meegenomen, ,maar overigens werd alles een prooi dor vlammen. Slechts de muren bleven overeind staan. Hat raast- gelegen perceel van de wed. Houtman be kwam veel waterschade cn ook brandscha de, maar dc brandweer slaagde er in uit breiding te voorkomen. Door Avegvlicgcnde vonken word ïolc de achtergelegen sigarenfabriek van den héér van Voort hu vsen bedreigd; ook bier kon den echter do vlammen spoelig gedoofd worden. Omstreeks drie uur Avas alle ge vaar géweken, maar hedenmorgen om negen uur was de brandAvccr nog druk bezig met de nablusschfng. Een drietal brandweerlieden werden tij (lens hun werk door neervallend puin licht gewonde. Dc schade Avordt door \erzoke ring gedekt; vijftien personen komen vvork- loos. De burgemeester, baron van llard-.n broek, bevond zich op het terrein van den brand. Volgens een bericht uit Havanna zag het er Vrijdagavond leelijk uit voor de regec- ring van Carlos Mendieta. daar de rcgce- ringsamhtenaren in staking zijn gegaan, het busvcrkccr is stilgelegd en Je tram wegarbeiders gedreigd hebben zich hij de beweging aan te sluiten. De postbeambten hebben Vrijdag niet gewerkt. Kolonel Ba tista zou voornemens zijn een militaire dictatuur instellen. Het Cubaanschc kabinet heeft besloten in permanente zitting bijeen te komen, tenein de het hoofd te bieden aan de stakingen en de revolutionnaire beweging. ïn 'ien af gcloopcn nacht ziin 18 hommen tot infplof- fing gebracht. Door één is de chef der poli tie Cardenas gedood. De toestand in Havan na wordt steeds gevaarlijker De minister van financiën verklaarde, dat, indien do stakers Avinnen, de regecring interventie van de Ver. Staten zal verzoe ken. Standplaats O Stationsplein Hotel „Manopole" RINNhNLAND Terugkomst van Koningin cn Prinses. (Derde Blad, pag. 1). Rede van den heer Feilt ener van Vlissin- gen voor do Rolterdamschc Kamer van Koophandel. (Derde Blad, pag. 1). Guus Wcitzel zal zijn tank hervatten. (Derde Blad, pag. 1). Twee nieuwe politiecommissarissen. (Derde blad, pag. 2). STADSNIEUWS Hot Berner StrijkkAvartet in Amicitia. (Tweede Blad, pag. 1). Do A. B. v. L. O. In 1931. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.f te De Bilt. Verwachting: Matige, aanvankelijk tijdelijk nog krachtige, meest .O.-wind, helder tot licht of half bewolkt, droog Aveer. lichte tot matige vorst 's nachts, overdag om het vriespunt. Hoogste barometerstand 786.5 te Ona. Laagste barometerstand 753.6 te Isafjord. LANGESTRAAT 49 51 - TELEFOON 190 SCHOONMAAKTIJD. Alle lampekappen worden aan eon onder zoek onderworpen. Wij maken nienwe en overtrekken oude Billijk tarief. AUG.. VEILIG.. GOEDKOOP..

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1