4000 DE EEMLANDEB Grieksche regeering optimistisch WARDENIER DUIKT WEER OP 1210 Belangrijkste Licht L. J. LUYGX ZOON Dinsdag 12 Maart 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang Mo. 215 Tegenspraak van vele geruchten Te!. 1788 Te!. 1788 Mislukte demonstratie met zijn motor TAXI TEL. 1830 Eetrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 6 uur 24 min. TELEFOON DIT IS VOOR UW UWADRES H TAXI aMERSFGORISCH dagblad ABOMNEMEN TSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van ee*. bewijsnummer 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadighcids-adver'entiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Eewijsnuinmer extra 0.05 Acht Venizclos zijn zaak thans verloren? Kondylis meldt successen Het Grieksche gezantschap to Berlijn liccft van zijn regccring opdracht gekregen tic volgende berichten met klem tegen te spreken: De bezetting van de stad Larissa door de opstandelingen; de omsingeling van Athe ne; een opstand in Epirus; het ten val brengen der rcgecring; de gepubliceerde aantallen dooden en gewonden; do beschie ting van Athene; een opstand in Patras; gebrek aan munitie der rcgceringstroepen; ovcriooperi van een deel der luchtstrijd krachten naar Venizclos; urenlang bom bardement van Saloniki door de opstande lingen en een communistische opstand in Athene. De ware toestand is als volgt: Op het vasteland, in den Peloponcsus en op de eilanden behalve de op het oogen- blik door de opstandelingen bezette eilan den, hccrscht volkomen rust De bevolking staat gesloten achter do regeering. Zoo spoedig het buitengewoon ruwe weer, dat ieder zicht belemmert, ophoudt cn de over stroomingen wegtrekken, resp. het daaron der lijdende gebied weer ccnigermale toe gankelijk wordt, zullen de regeeringslroc- pen oprukken tegen de standelingen cn het door hen bezette gebied zuiveren, wanneer zij niet voor dien tijd uiteen zijn gegaan. Kondylis verklaarde tegenover journalis ten, dat naar zijn meening de revolution- naire beweging niet ingeïnspireerd wordt door redenen van buitenlandsche politiek, rnaar alleen door den wensch van den lei der der opstandelingen, om aan het bewind te komen. Kondylis sprak ten stelligste tegen, dat na het dempen van den opstand de monar chie zou worden hersteld. Met betrekking tot het offensief tegen de rebellen, seint Reuter uit Belgrado: Tot nu loc heeft Kondylis de zege bevoch ten zonder bloedvergieten, maar ten koste van een groote hoeveelheid munitie, die echter in de dorre heuvels weinig schade aanrichtte cn ook aan de rebellen slechts geringe verliezen berokkende. Metaxas, de minister van buitenlandsche zaken, zegt een radiogram van Vcnizelos te licbbcn onderschept, waaruit blijkt, dat deze overtuigd is, dat zijn zaak verloren is. Generaal Piastiras zou Zondag naar Cannes zijn teruggekeerd, zonder, naar het schijnt, in coiitact te zijn gekomen met de Grieksche opstandelingen. Generaal Kondylis decldo Zondagavond don ministerpresident mede, dat de regee ringstroepen 150 opstandelingen gevangen hebben genomen cn vier stukken geschut hebben buit gemaakt. Onder de gevangenen bovinden zich talrijke officieren, cn burgers welke zich door de soldij hebben laten ver lokken dienst te nemen bij de rebellen. Spoedige beslissing verwacht Uit Athene wordt geseind, dat men daar van meening is, dat spoedig een beslissing zal worden verkregen in den strijd tusschen rcgecring cn rebellen. Generaal Kondylis heeft met zijn generalen staf de overmacht in het dorp Provata in de nabijheid van Serres. Men verwachtte, dat Maandagmor gen om -4 uur een nieuwe aanval zou wor den gedaan op de versterkte stellingen der rebellen. Op alle wegen naar het front wordt een druk verkeer waargenomen van munitie- en proviandcolonncs en van mi litairen van alle wapens. Zondag zijn in Athene 50 hoogcrc officieren aangekomen, die te Saloniki hadden deelgenomen aan het verzet tegen de regeering. Soldaten en burgers bedreigden de officieren zoo ern stig, dat politic hen in bescherming moest nemen. Zij zijn gearresteerd. Uit Athene wordt d.d. 11 Maart geseind: De rcgceringst roepen zijn Maandagmor gen vroeg tot dicht in de nabijheid van .Venizclos, de ziel van den opstand ïu 'Griekenland, aan boord van een krui ser, van \yaar hij een blik laat weiden over de zeestrijdkrachten, dio zijn zijde - hebben gekozen Serres gekomen, terwijl er een strijd van man tegen man plaats had. In de bcido laatste dagen zijn UOO rebellen gevangen genomen. L>o rcgecring deelt mede, dat de weerstand der opstandelingen ineenstort. Generaal Chialistras heeft medegedeeld, dat hij bij de stad Drama de overwinning heeft behaald. Ilij rukt Oostwaarts op om zich ie vereénigen met de strijdkracht van generaal Kondylis. Gemeld wordt, dat het er den schijn van heelt, dat de rebellen aan den linkeroever van de Strocma zich wanhopig trachten te verdedigen. Reuter seint uit Athene: Volgens berichten uit Kavalla licbbcn do opstandige officieren in den nacht van Zondag op Maandag den kruiser Hel li ver laten. Een officier der regecringstrocpen heeft liet commando overgenomen. Per radio heeft hij medegedeeld, dat hij na het aftrek ken van dc opstandelingen schip en be manning ter beschikking der regecring heeft gesteld. Hij heeft om verdere bevelen gevraagd aan de marine-autoriteiten te Athene. Hij achtte het niet raadzaam lan ger in dc haven van Kavalla te blijven. Zeventien grensposten, w.o. Kouia, welke gisteren door de Grieksche regeeringstroc- pen op dc opstandelingen werden veroverd, zijn, naar Reuter uit .Sofia seint, weer ver laten. De grens is gesloten. Dc Turksche pers, aldus een bericht uit Tstanboel, is verontwaardigd over het feit, dat Turksche schepen door muitende Griek sche schepen zijn aangehouden. Do Agence d'Alhèncs publiceert de vol gende officiecle mededeeling over de mili taire operatics in Macedonië, die Zondag avond oin half 10 is uitgegeven: „lil den afgeloopen nacht zijn onze infantcrie-afdec- lingen overgestoken naar den linkeroever van de Stroema. Vanmiddag hadden wij on der het vuur der vijandelijke artillerie de vernielde brug van Órlianko weer hersteld. Onmiddellijk daarna is de overtocht begon nen van onze cavalerie-, artillerie- en infan- terie-afdeelingcn en daarmede het offensief. De opstandelingen hebben zich verdedigd in versterkte, met prikkeldraad omgeven stellingen, doch zij konden geen stand hou den tegen den stormaanval onzer troepen. Wij hebben hen uit al hun stellingen ge worpen. Meer dan 200 gevangenen en vijf stukken geschut zijn in onze handen ge vallen. Wij moesten het overtrekken over do brug tweemaal staken. Wij konden van avond nog niet in Serres binnenrukken, daar de nacht ons verraste op oen afstand van ongeveer 10 K.M. voor dc stad, waar wij bij den Bclitzadam op tegenstand stuitten. iJOEGO BULGARIJE TURKIJE tu ySLAVIË c;' -7 JONISCHE ZEE Een groote Engelschc gardist in gesprek met een kleinen bewonderaar, die zich af\raagt of liij ooit ook zoo groot zal worden Morgen vroeg zullen wij de stad binnenink- ken cn onze strijdkrachten laten voorttrek ken naar Drama cn Kavalla. Onze verliezen zijn gering: twee dooden en vier gewon den. Vele gewonde opstandelingen zijn op genomen. Dc houding van de bemanning der rcgceringsvliegtuigcn cn het moreel der regecringstrocpen is voortreffelijk". Nader wordt d.d. 11 Maart uit Athene ge seind: Om elf uur vanmorgen is dc stad Sidiro- kastron in dc provincie Serres door dc re- gecringstroepen ingenomen. Naar van het front wordt gemeld is een delegatie van de stad Serres verschenen bij den comman dant van liet derde legercorps cn heeft medegedeeld, dat dc opstandelingen in wan orde vluchten. Do officieren, aldus deelden dc afgevaardigden mode, waren per trein naar Drama vertrokkeuDe inwoners van Serres verzoeken onmiddellijke bezetting der stad door de regeeringstroepen. Do politieke autoriteiten van Serres, die thans bij generaal Kondylis verblijven, zul len onmiddellijk na bezetting der stad in hun ambten worden hersteld. ATHENE, 11 Maart. (V.D.) De ruiterij der regecringstrocpen is vanmorgen in de stad Serres binnengerukt. ATHENE, 11 Maart. (V.D.) Do Grieksche regeeringstroepen hebben in den loop van den morgen hun zegevierende opmarsch in Macedonië voortgezet. De stad Drama en havenstad Kavalla zijn omstreeks den mid dag door de opstandelingen ontruimd. In Drama hebben zich ongeveer 3000 rebellen, onder wie vele officieren aan de regeerings troepen overgegeven. Volgens door het mi nisterie van oorlog ontvangen berichten ver laten de muitende officieren hun troepen en trachten zij met alle middelen de Turk sche of Hongaarsche grenzen te bereiken. De leider der opstandelingen in Macedonië, generaal Kamenos, heeft zijn soldaten even eens in den steek gelaten. Met het oog op het gunstige verloop van den aanval van heden venvacht men in regeeringskringen, dat geheel Oost-Macedonië en Thraciö mor- Binnen- en buitenland 6 ct. per K.IL Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusdcrweg 242. gen weer in handen der rcgecring zullen zijn. Het Boedapcstcr Maandagochtendblad verklaart, dat Venizclos een speciaal verte genwoordiger van liet blad in Kenia een onderhoud heeft toegestaan. Het zal dc eer ste maal sedert liet uitbreken der revolutie zijn, dat een persoonlijke verklaring van Vcnizelos publiek wordt; Volgens liet blad hoeft Vcnizelos o.m. gezegd, dat de Griek sche opstand een spontane uiting van den volkswil is. Ilij zeil' is slechts richtinggever, niet veroorzaker der revolutie. Hij heeft vaak en lang genoeg aan het hoofd der rc gecring gestaan, dan dat hij thans nog zou worden gedreven door persoonlijke eerzucht. IIet Grieksche volk heeft steeds voor de vrijheid gestreden. Onderdrukking van ecu volk leidt nooit tot een goed resultaat. Ilct uitbreken der revolutie was niet meer te gen te houden. Ook Vcnizelos zelf was niet meer in staat hot openingen der revolutie te verhinderen. Hij is vast oertuigd van do uiteindelijke overwinning van den opstand. ATHENE, 11 Maart (V. D.) Generaal Gialislras heeft Wcdcagatsch cn Komotini ingenomen cn achtervolgt thans de vluch tende opstandelingen. Dt. kruiser „Helli" is in Kassandra op liet Zuidelijkste schier eiland van Chalcidicc aangekomen en wacht daar de bevelen van do regeering af. Volgens berichten, dio intusschen uit Kavalla zijn ontvangen, hebben zich in den afgeloopen nacht aan boord van den mui tenden kruiser „llclli" wanordelijke too- neelen afgespeeld. De matrozen, die trouw waren gebleven aan de rcgecring, verzet ten zicli tegen dc muitende officieren, die den kruiser commandeerden en wierpen hen in zee. Later heeft, zooals gemeld, een rcgecringsgetrouw officier liet commando overgenomen. SOFIA, 11 Maart. (V. D.) In het grens gebied van dc Zuid-Bulgaarsehe stad Kardsjali is hedenmiddag een groep van 10 Grieksche soldaten naar Bulgaurseh grond gebied gekomen. Onder hen bevinden zich een generaal cn verscheidene officieren. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zouden het gevluchte opstandelingen zijn. Verdere bijzonderheden zijn tut dusverro door de Bulgaarschc grcnsautoritcitcn nog niet medegedeeld. Van een aantal Bulgaar schc grensposten wordt gemeld, dut in do nabijheid van de grens talrijke bewapende burgers zijn gezien. De gcheele generale staf van dc Griek sche opstandelingen in Thracië cn Mace donië met generaal Kamenos aan het hoofd heeft zich hedenmiddag om lialf drie bij de Bulgaarsche grenspost Magasu in Mastanly overgegeven aan de Bulgaarschc grcns autoritcitcn. Tezamen met generaal Kamenos gaven zich twee kolonels, 6 kapiteins, 4 eerste lui tenants, 6 tweedo luitenants cn dc gouver neur van Grieksch-Thracië over. Van alle kanten zou hij reeds steun hebben ontvangen F 2.50 voor een plaatskaart WOLVEGA, 11 Maart. Het is nog slechts weinige maanden geleden, dat de algenicene belangstelling zich concentreerde op het Frieschc plaatsje Wolvegu, waar een tot dan loc onbekende jongeman. Wardenier genaamd, dc wereld in opschudding bracht door zijn mededeeling dat hij een brandstof- loozc moto»- zou hebben uitgevonden. Men herinnert zich hoe dc belangstelling na cenigc dagen weer ineenstortte, toen Warde nier geen zweem 5an bewijs voor liet be staan .van zijn uitvinding kon geven. De verwachting, dat de uitvinding hier mede voor goed in de doofpot zou verdwij nen is echter niet bewaarheid. Dezer dagen kondigde Wardenicr plotseling aan, dal zijn motor gereed was en gcdemonsticcul zou worden. De demonstratie zou vanmiddag in café Drast te Wolvega plaats hebben. Niettegen staande het groote nieuws was er in het stille dorp weinig bijzonders te bespeuren. Slechts enkele persmenschen hadden zich van tevoren in het café verzameld. Op het gemeentehuis werd medegedeeld, dat de vergunning tot het gevei» van een demon stratie was verleend. De personen, die den vorigen keer bij deze zaak betrokken waren, wilden er thans niets van weten. Zelfs wethouder Muurling, die even gepolst werd, zeide niets met de zaak meer uitstaande te hebben. De café houder zelf moet, naar ons werd medege deeld gezegd hebben, dat hij geen demon stratie kon toestaan, indien hem bleek, dat er slechts van boerenbedrog sprake was! Ilij wilde vooraf den motor geheel zien. Zoo werd dan met spanning liet uur waarop dc demonstratie zou beginnen afgewacht. Om 1 uur was liet café al voller en er heerschte werkelijk ccnigo spanning onder dc aanwezigen. De entreeprijs van 2.50 scheen de nieuwsgierigen dus niet af te schrikken cn dat Wardenier op een groot publiek berekend luid, bleek uit do mede dccling dat er 1500 kaarten gedrukt, waren voor dc beide dagen, waaróp vergunning voor dc demonstratie is verleend. Wat echter de sceptici verwacht hadden, geschiedde: Tegen twee uur kwam de heer Wardenier vertellen, dat de demonstratie liiet kon door gaan. Als oorzaak daarvan gaf hij aan, dat do motor nog niet gepatenteerd was, wat hij van tevoren had kunnen weten, en dat lnj met het oog op de Veiligheidswet zelf allo risico voor de veiligheid zou moeten dragen, wat bij niet w'ildc doen. Wardenicr verteldo tevens, dat hij. naar zijn zeggen, hulp van vele zijden had ontvangen, ook uil het bui tenland, o.a. van den Italiaanschcii militai ren attaché en van een Maatschappij uit Amerika, waarbij ook een minister betrok ken zou zijn. Deze maatschappij zou hem met eenige .millioencn dollars hebben wil len steunen. Ondanks zijn geheimzinnigheid was War denier ditmaal bereid den aanwezige joun nalistcn dc onderdeden van zijn motor te toonen. De verschillende werkstukken bie den geen bijzonderen aanblik cn zeggen weinig omtrent de beweerde eigenschappen van den motor, die zij volgens Wardenier Wardenicr, de geheimzinnige. zouden vormen. In de tank die een inhoud van 40 A 50 liter heeft kan een gasmengsel geborgen worden van 100 atmosplicren druk, bestaande uil samengeperste lucht cn water stofgas mot een Italiaansche pocderproduct. Dc heer Wardenier zelf verklaarde echter slechts met vijftien almosphccr druk la zul len dcmonstrecrcn. Een metalen kist bevatte naar zijn mededeeling vijf schuifcylinders, die geleverd zijn door de firma J. de Jonge's IJzer-constructie te Steenwijk. De kist dient zoowel voor beveiliging als voor oliebak. Wardenier verklaarde, binnenkort te zul len dernonstreeren met een ccntrifugaal- pomp of een andere machine, die door den motor zal worden aangedreven. Ook deelde hij mede, dat de lieer Koolhoven, de hekendo vliegtuigbouwer, had toegezegd den motor te komen zien. liet patent was aangevraagd bij een particulier octrooi-bureau. DIT BLAD HEEFT EEN OAGLLUKSCttè GECONTROLEERDE OPIA AC VAN EXEMtLAREN Naar buiten 6 ct. per K.M. %f*s Gfo Op* Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" BINNtNLAND Voorontwerp inzake huisarbeid bij den Hoogen Baad aanhangig. (Tweede Blad, pag. 2.) Achteruitgang der vermogens. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS Dr. Th. I. M. Doelen geïnstalleerd. (Tweede Blad, pag. 1.) Dc ziekenfondspremoio voor wcrkloozen. (Tweede Blad, pag. 1.) Verzot tegen de politic. (Tweede blad, pag. 1), Tuinboïïweürsisten vieren feest. (Tweede blad, pag. 1). Moest matige U. tot N.O. wind, helder tot Jicht bewolkt, droog weer, tempera tuur om het vriespunt 's nachts, over dag iets zachter. Medegedeeld door hot K.N.M.I. to De Bilt. Hoogste barometerstand 781.9 te Nordögan. Laagste barometerstand ïöü.l te Isafjord. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 OOK CORSELETTES zijn geschikt voor ZWARE FIGUREN. Vooral de modellen met binnenband ot versterking op de mang.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1