4000 DE ÊEMLANDÊB Belangrijke regeeringsverklaring Politieke relletjes Belangrijkste Een krachtiger Britsche weermacht L. J. LUYCX ZOON Woensdag 13 Maart 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 216 Hypotheek-commissie ingesteld TREEDT MACDONALD AF? Tel. 1788 Tel. 1788 TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Het witboek geprezen en gelaakt 6 uur 24 min. HET ADRES VOOR UW AMER3FOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer €ike regel meer f 0.25 Licfdadigheids-advcrtcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 re£els 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra i 0.05 Het vraagstuk betreffende de vaste lasten en de niet nood* zakelijke executies Dc Minister van Economische Zaken, mr. Steenberghe, heeft bij dc behandeling van do begrooting van het Landbouw-Crisis- fonds voor 1935 in de Tweede Kamer een belangrijke verklaring afgelegd inzake het \raagstuk der vaste lasten cn do niet nood zakelijke executies. Deze verklaring luidt als volgt: „Het buitengewoon groot e verband, dat beslaat tusschen den landbouwsteun en de waarde van het landelijk eigendom, is voor de Hegeering aanleiding geweest maatrege len te treffen tegen niet noodzaKPlijke exe cuties van landelijk eigendom, terwijl in het reeds aangekondigde algemeen© bezui- nigings-ontwerp van wet, aan de Staten- Generaal voorstellen zullen worden gedaan ter vermindering van de vaste landen van dat eigendom. Tegen de niet noodzakelijke exocutics van landelijk eigendom zijn heden afgekon digd twee Koninklijke Besluiten, welke beide steunen op het Crisis-Organisatiebe sluit 1933. Daarbij wordt o. a. bepaald, dat een hypothecaire schuldenaar wiens lande lijk eigendom met executie wordt bedreigd, of wiens faillissement is aangevraagd, zich tot mij kan wenden met verzoek te beslis sen, dat de toekomstige gebruikers van dat eigendom niet zullen worden toegelaten als georganiseerden tot Crisisorganisatics, of wanneer zij reeds georganiseerden zijn, als zoodanig geschrapt zullen worden. Het ge volg hiervan zal zijn, dat wanneer mijner zijds een dusdanige beslissing genomen is, het land nagenoeg onverkoopbaar zal zijn, aangezien daarop geen landbouwproducten meer geteeld mogen worden, noch vco mag worden gehouden, terwijl natuurlijk even min landbouwsteun voor die bedrijven zal worden gegeven. liet spreekt vanzelf dat de noodigo waarborgen tegen een minder juiste toepassing van dit ingrijpend mid del zijn genomen. Voor ieder geval zal ik mij doen ad visoe nen door een Ilypotheekcommissie, be staande uit juristen en landbouwdeskundi gen, welke een onderzoek zal instellen en belanghebbenden zal hooren. Tevens is de mogelijkheid geopend, dat deze Commissie een onderlinge vrijwillige uitstel- of betalingsregeling tot stand brengt tusschen den hypothecairen schuldenaar cn zijn crediteuren. Nadrukkelijk is hierbij echter bepaald, dat hoófdsommen van hy pothecaire geldleeningcn in geen geval mogen worden aangetast. Hot lid van den Hoogen Raad der Nederlanden, de oud- Minister van Justitie mr. dr. J. Donncr heeft zich bereid verklaard de leiding van deze Commissie op zich tc nemen." Twee Koninklijke besluiten Omtrent de beide door den Minister ver melde Koninklijke Besluiten, welke zijn af gekondigd, vernemen wij het volgende: In het eerste Besluit worden de artikelen 5 en 7 van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 gewijzigd. Daarbij wordt, gelijk in de Regeeringsverklaring is medegedeeld, aan een hypo"thecairen schuldenaar, wiens lan delijk eigendom met executie wordt be dreigd of wiens faillissement is aange vraagd, de bevoegdheid gegeven zich te wenden tot den Minister van Economische Zaken en dezen te verzoeken te beslissen, dat de toekomstige gebruikers van dat lan delijk eigendom als georganiseerden tot cri sisorganisaties niet zullen worden toegela ten, of wanneer zij reeds georganiseerden zijn, als zoodanig geschrapt zullen worden. De Minister zal, alvorens zijn beslissing te nemen, eerst het advies moeten inwinnen van een in te stellen Hypotheckcommissie. Het tweede Besluit steunt op do hier- voren genoemde artikelen 5 en 7 van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en bevat do uitvoeringsrcgelen. Het bevat allereerst do termijnen, waarbinnen het verzoekschrift moet worden ingediend, alsmede do gege vens, welke daarbij moeten worden overge legd. Nadat de Minister de stukken in han den heeft gesteld van dc Hypotheckcommis sie, worden de daarvoor in aanmerking ko- mendo crediteuren hiermede in kennis ge steld en hun de bevoegdheid gegeven daar op tc antwoorden. Deze antwoorden worden den schuldenaar medegedeeld, waarna een mondelinge behandeling voor dc Hypo theekcommissie, in tegenwoordigheid van Oud-minister Donner Minister Steenberghe belanghebbenden, volgt. Deze Commissie kan voorts trachten een betalingsregeling en/of een uitstclrègeling tusschen den hypo thecairen schuldenaar en zijn verschillen de schuldeischers tot stand tc brengen, llierluj zijn echter verschillende restricties gemaakt. In de eerste plaats moet do schuldenaar aannemelijk maken, dat hij in verband met de heerschende buitengewono tijdsomstandigheden niet in staat is aan zijn verplichtingen geheel te voldoen. In do tweedo plaats mag dc schuldeischer door de tot standkoming van do betalings- en/of liitstelregeling in zijn belangen niet mééi worden benadeeld, dan do schuldenaar bij niet. tot standkoming daarvan of mogen er geen andere omstandigheden zijn, die het voorstellen van een hctalings-en/of uitstel- regeling onredelijk zouden maken. Ten slot te is nadrukkelijk bepaald, dat hoofdsom men van hypothecaire gehileeniugcn in geen geval door de betalingsregeling mogen worden aangetast. Indien een betaling of uitstelregeling wordt aanvaard, dan is dc zaak daarmede afgedaan. Geschiedt dit niet, dan doet de Ilypo theekcommissie den Minister haar advies in den vorm van een ontwerp-bcschikkihg toekomen. Bij een gunstig advies kunnen alle mogelijke voorwaarden aan den schul denaar worden opgelegd. De Minister is niet aan het advies gebon den. Hij is eveneens bevoegd zijn eenmaal genomen beslissing tc wijzigen of in tc trekken, alsook in dc voorwaarden wijzi ging te brengen. Dit kan plaats hebben, of wel op grond van, zoowel voor den schuld eischer als voor den schuldenaar gewijzigde omstandigheden, of wel, indien de schulde naar dc hom opgelegde voorwaarden niet nakomt. Tenslotte is nog bepaald, dat verzoek schriften, welke zullen worden ingediend naar aanleiding van thans aanhangige executies door de Commissie, voor alle an dere zullen worden behandeld. Samenstelling der Commissie Naar wij vernemen zal de samenstelling van de Hypotheekcommissie als volgt zijn: Voorzitter: Mr. Dr. Donncr, lid van den Huogen Raad der Nederlanden, Oud-Minis ter van Justitie. Onder-voorzitter: Mr. Th. R. J. Wycrs, Raadhecr in het Gerechtshof tc 's-llcrto- genbosch. Leden: Mr. Th. L. van Berckcl, Raads heer in het Gerechtshof te 's-Gravenhage; F. M. Ronanfs tc Tilburg; prof. mr. dr. S. van B rakel, boogie erna r te Utrecht; prof. mr. I. B. Cohcn, hoogleeraar to Groningen; jhr. mr. G. W. v. d. Does, advocaat en pro cureur tc 's-Gravenhage; l". E. H. Ebcls. lid der Tweede Kamer te Nicuw-Beerta; mr. B. dc Gaav Fortman, rechter in de Ar- rondissements-Rechlbank tc A msterdain; Chr. v. d. Heuvel, lid der Tweede Kamer te 's-Gravenhage. Het secretariaat van dc Ilypotheekcom missie zal worden waargenomen door het Landbouw-Crisisbureau van liet Departe ment van Économische Zaken, Lange Voor hout 1 te 's-Gravenhage. Dc gezondheid van den premier baart ernstige bezorgdheid LONDEN, 12 Maart (Reuter). Dc ver koudheid van Macdonald is, naar in Dow- ningstrcct wordt medegedeeld, heden zeer vooruitgegaan. Hij kon het bed verlaten, maar moest nog in huis blijven. Naar verluidt heeft Macdonald verschei dene besprekingen geroerd met zijn kabi- nctscollcga's over den politicken toestand. Het is mogelijk, dat hij reeds morgen weer zoover zal zijn hersteld, dat hij do gebrui kelijke kabinetszitting zal kunnen prcsidec- ren, waarbij dan volgens de algemecne ver wachting o m. de plannen van Lloyd George ter sprake zullen worden gebracht. Dc ziekte van Macdonald heeft geruchten in omloop gebracht, omtrent dc politicko toekomst van den pr^. o'fer. De „Evening News" verklaart, dat niet alleen onder do aanhangers der regeering, maar ook onder dc leden van liet kabinet ernstige bezorgd heid hccrscht over den onmiddellijken toe stand van Macdonald. De geruchten over een voor de deur staand aftreden van den eersten minister zijn weer opgedoken. Onder zijn medewerkers is het een bekend feit, dat hij zeer afgemat is en den laat- sten tijd geleden heeft aan slapeloosheid. Politieke vrienden van Macdonald zouden ervan overtuigd zijn aldus meldt het blad verder dat hij reeds zou hebben be sloten Downingstreet binnenkort te verlaten en zich te belasten met een minder inspan nende functie, welke het hem mogelijk zou maken in het kabinet zitting te houden. Hij zou b.v. voorzitter kunnen worden van den staatsraad in plaats van Baldwin, die dan het minister-presidentschap op zich zou kunnen nemen. Binnen- cn buitenland 6 ct. per U.K. Vraagt prijs van onze 6 A 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Ernstige onlusten tusschen N.S.B.'crs cn Marxisten tc Bussum BUSSUM, 12 Maart. -- Den laatsten tijd nemen de botsingen tusschen N.S.B.-ers en Marxisten in deze gemeente weer ernstigen omvang aan. Dit feit vindt zijn oorzaak in liet verspreiden van vcrkiczings- cn propa gandamateriaal der N.S.B.. die er meerma len 's avonds laat op uit trekken oin pam fletten en dcrgelijkcn in de bus tc -stoppen. Reeds verleden week liep hij een derge lijke actie een N.S.B.-cr cenigc verwondin gen op. Gisteravond is het echter tot ern stige hotsingen gekomen, zoowel in het Brc- diuskwartier als in de marxistische wijk, dc zoogenaamde „Bolsjewieken-buurt". Do N.S.B.-ers hadden ditmaal, in verband met vorige botsingen extra hulp van de politie, zoodat een tweetal agenten toezicht hielden. Toen do N.S.B -ers rnet een auto in de Sint Janslaan kwamen, schoten plotse ling een twintigtal tegenstanders te voor schijn cn belegerden de N.S.B. cn de auto met een regen van steepen. Dc agent trok zijn revolver en sommeerde de aanvallers weg te gaan of anders tc schieten. Hierop namen do marxisten de vlucht. Een van hen zekere S., die op hcelerdaad betrapt werd, werd gearresteerd en naar liet bureau van politie overgebracht. Dc aanvallers in de Sint Janslaan ble ken volgens getuigen door een inwoner uit ■Ie Spijkerstraat gewaarschuwd te zijn. Omstreeks elf uur werd de politie voor de twoede maal gewaarschuwd dat er in het Brediuskwartier o.a. in de burgemeester s' Jacoblaan gevochten werd. Onmiddellijk ging inspecteur Langeveïd met enkele agen ten naar de betreffende plaats, terwijl de marechaussee werd gewaarschuwd. Bij aan komst in het Brediuskwartier bleek, dat een veertigtal communisten enkele N.S.B.-ers hadden overvallen. Met looden buizen, ploer- Icndooders en andere wapens sloegen de communisten op dc N.S.B.-ers los. die in de 'uincn hun toevlucht, zochten. Do politie greep krachtig in, zoodat dc rust- spoedig weergekeerd was. Na afloop van den „slag" bleek, dat ccn N.S.B. er een bloedende hoofdwonde had op- gcloopen, terwijl inspecteur Langc\old even eens door een klap met ccn ijzeren sleutel aan hoofd en pols gewond werd. Dc politie verrichtte ook hier twee arrestaties. JD17 BLAD HEEFT FEN ÜAGLLIJKSCHB GECONTROLERPDF O Pt A AC VAN EXEMt'LAKEN Naar buiten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „IViDnopole" V Talrijke sprekers voeren in het Engelsche Lagerhuis het woord Betreurenswaardig document In het Lagerhuis behandelde Sir Austen Chamberlain Maandag uitvoerig do argu menten der oppositie. Niemand mag aanne men, dat door ccn hoeveelheid pacten, door een opeenhoping van documenten of door een dcfinieering van liet begrip „aanvallen" een oorlog zou kunnen worden verhinderd, indien een of andere natie goede kans op succes meent te hebben. Er is slechts écu middel op een dcrgelijkcn oorlog Ie verhin deren, namelijk het den vermoedelijken aan valler duidelijk te maken, dat hij tegenover een strijdmacht zal komen te slaan, welke zoo overweldigend is, dat van tevoren ieder vooruitzicht op ccn overwinning wordt be nomen. Indien Engeland zijn strijdkrachten niet brengt op een peil, dat voldoende is om de eventueel dreigende gevaren te ban nen, zullen de Britsche garanties volgens het Locarno pact waardeloos zijn. Brigade-generaal Spears (conservatief) verklaarde, dat Duitschland maandelijks driehonderd stuks veldgeschut vervaardigt, onlangs zelfs 500, waartegenover de groote Engelsche wapenfabrikanten per jaar slechts 400 stuks kunnen stellen. Het standpunt der Labouroppositic werd samengevat door Sir Stafford Cripps, die het feit gispte, dat de rechtsgelijkheid wordt verwezenlijkt op den grondslag van de her bewapening en niet op de basis van ontwa pening. Het witboek noemde spr. het resul taat van een strijd in dc regecring, in wel ken strijd de vertegenwoordigers van de ine eying, dat Engeland zich moet verlaten op zijn eigen kracht en niet op een collec tieve overeenkomst, hebben overwonnen. Iedere natie moet ccn deel van zijn natio nale bewapening opofferen aldus besloot spr. cn daarmee bijdragen tot dc algo- mccnc veiligheid. Sir John Simon aan 't woord Voor de regecring voerde tenslotte het woord de minister van buitcnlandsche za ken, Sir John Simon, die opmerkte, dat de debatten gingen om de vraag, of de verhoog de bcgrooling voor do weerbaarheid ge rechtvaardigd is. Wanneer men bereid is de thans bestaande feiten te bezien, kan geen regcering een anderen koers volgen Bald win heeft gewezen op het treurige feit. dat een herbewapening plaats vindt in dc ge- Jieclc wereld, ondanks allo pogingen ge daan in tegenovergestelde richting. Simon herhaalde liet standpunt der Britsche regoe- rmg inzake dc vcrwaarloozing van de Brit- schcn bewapeningen en den noodzakelijk heid liet verzuim tc herstellen. ii ij merkte daarbij op, dat de poli tiek der Britsche regeering ongewijzigd ge baseerd blijft op liet lidmaatschap van den Volkenbond. Op één na zijn alle staten in Europa lid van den Volkenbond. En wij doen alles wat in ons vermogen ligt oin een politicken grondslag te scheppen, waarop deze staat wederom op werkzame wijze zal kunnen deelnemen aan den arbeid van den Volkenbond. Wij zijn vastbesloten er naar te streven dit resultaat tc bereiken, omdat wij ervan overtuigd zijn, dat geen veilig heid voor dc wereld bestaat, welke tc ver gelijken is met den effectieven arbeid van een vverkcljjken en algemeenen bond van volken. De Britsche regecring, aldus Simon, pro beert een Europeesche regeling tc bereiken. De verklaring van Londen blijft ook verder hot heilige doel van haar opstellers en be staat onveranderd voort. Wij waren allen verheugd te constatceren, dat de Duitsche regeering den vriendschappehjken geest er van toejuichte. In dezen geest bereiden Eden en ik ons voor op onze reizen naar roemde hoofdsteden. En vooropgesteld, dat deze reizen in den zoo juist besproken geest zullen worden ondernomen, zal een vrijmoedige cn openhartige uiteenzetting van de bezorgdheid, welke wij voor de toe komst gevoelen, geen schade aanrichten. Wij streven ernaar in den geest van reais- mc de politieke basis te bereiken, waardoor de Europecsclic veiligheid kan worden ver strekt. Daarom trachten wij dit te doen Dij rcchtsgelijke onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende staten. Tevredenheid in Duitschland Met betrekking tot de Lagcrhuis-rcdcvoc ring van Baldwin schrijft dc Volkische Bco- bachter: Met voldoening conslateeren wij, dat Bald win van meening is, dat dc uiteenzettingen in liet witboek tegenover alle landen en ook Duitschland een vriendschappelijken geest ademen. liet blijft evenwel te betreuren, dat van dezen vricndschappelijken geest weinig Ie bespeuicn is geweest, maar dat nu ook, volgens de meening van bijna de gehccle we reld, hier moet worden geconstateerd, dat men terugvalt tot de methodes van Versailles cn dc wijze van denken van 1919. Indien Baldwin thans ook verder denkt tc onderhandelen in vricndschappelijken geest, zal niemand dat met grooterc voldoening ontvangen dan wij, wel is waar op voor waarde van rechtsgelijkheid cn op een wijze, dat deze \riendschappclijkc geest, ook prac- lisch tot uitdrukking kómt cn de rechtsge lijkheid van Duitschland noch theoretisch noch in feite aantast. Met dc landen, die dc bestaande verdragen willen wijzigen, is blijkbaar ook Duitschland bedoeld. Wij juichen het toe, wanneer Baldwin liet verzuim van het witboek herstelt cn in zijn redevoering thans ook heeft gesproken over dc zwaarbewapende staten en met name-ook op de sovjetunie, welke thans de sterkste strijdmacht ter wereld bezit. Ten slotte juicht het blad loc, dat officieel dingen zijn vast gesteld, waarop van Duitsche zijde moest worden gewezen. Wij gclooven. dot, wanneer in dezen geest ue onderhandelingen zullen worden gevoerd, een juiste bcoordeeling van den algemeenen toestand veel geinakkel ijker mogelijk schijnt Officieel wordt medegedeeld, dat dc volks commissaris van buitcnlandsche zaken, Lil- winof, aan de pers heeft medegedeeld, dat de sovjet-Russische regeering thans officieel door de Engelsche regeering in kennis is ge steld van het a.s. bezoek van lordgrootzegel- hewaardcr Eden. De sovjet-Russische regee ring heeft door haar gezant te Londen, Maiski, het Engelsche ministerie van bui tcnlandsche zaken medegedeeld, dat de sov jet-Russische regeering het bezoek van Eden in Moskou begroet. Wat den datum van het bezoek aan Moskou betreft, wordt medege deeld. dat het nauwkeurige tijdstip nog niet vastgesteld is, op amdere pagnna's DINNFNI.AND Parlementair Overzicht. (Tweede Blad, pag. 2.) Inpoldering van den N.O.-polder van liet IJssehneer wordt voorloopig opgeschort. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNtLUWS Do Vrijheidsbond op het verkiezingspad. (Tweede blad, pag. 1). Feestavond van Immanuêl. (Tweede Blad, pag. 1). Dc mechanisatie in de sigarenindustrie. Tweede Blad, pag. 1). Dc candidatcn voor de Prov. Staten. (Tweede Blad, pag. 1) UIT DEH OMTREK De werkverschaffing te Hoevelaken. (Eerste Blad, pag. 3.) WEER VERWACHTING Medegedeeld door het K.X.M.I. tc De Bilt. Verwachting: Matige lot zwakke O. wind, vooral in het Z. toenemende be volking. weinig of geen neerslag in het N., in het Z. droog weer, 's nachts iets zachter, waarschijnlijk kouder overdag. Hoogste barometerstand 7S0.S te Nordöyan. Laagste barometorstand 7G1.7 to Vcslmanoer. STORM WAARSCHUWINGSDIENST Geseind van Dc Bilt hedenmorgen 9.05 aan alle posten: Attcnlicsein neer. j LIG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 HET IS GEEN WONDER dat we veel mantelstoffen verkopen. De Stoffen zijn mooi, modern en niet duur

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1