DE EEMLANDEU 4000 Muur ingestort TAXI STEUN AAN DEN TUINBOUW e Urijdsg 15 Maart 1935 UitgaveVALKH0FF Ciircau: flrniiemscliepoortvvs! 2a 33e Jaargang Mo. 218 HETBEDRAGTELAAG Te'. 1728 Tel. 1788 exemplaren RINTELEN SCHULDIG BEVONDEN MISLUKTE OCEAAN- VLUCHT Arbeider gedood VAN CAUWELAERT'S OPVOLGER TAXI TEL. Betrouwbare onderneming TEL. 1093 1830 TAXI KABINETSCRISIS IN NOORWEGEN? Laatste berichten Eerste blad pag. 3 B. RUITENBERG H KLEEDING 6 uur 28 min. KET ADRES VOOR UW L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.55; per wee!< 'met gratis verzekering te;e.a ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERS". 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bcwijsnummef -elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor dt helft van den prijs. - Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Ecwijsnuinmer extra i 0.05 o CS PARLEMENTAIR OVERZlCH'l 'Wéinig beminnelijke woorden der Eerste Kamerleden over de nieuwe spelling Het bloembollenbedrijf TWEEDE KAMER DEX IIAAU, 11 Muai'l. Uij de afliundeling <icr bogroutin'g vaii liet lundbouw cilsislomls, waarover dc Kamer morgen zal stemmen, nebben dc he eren Duys (S.D.), Van den euvel (A.R.), Groen (R.K.), Lounk (C.H.). Kampschoer (R.K.), Schil thuis V.D.), Lou- wes (Lib.), Loerakker (R.K.) en Kersten (S.G.) den nood in den tuinbouw ter sprake gebracht. Men vond het bedrag van 8 a 0 millioen, dat ervoor beschikbaar is gesteld, absoluut onvoldoende. Dc commlssie-Lovink heeft in 1931'32 reeds 20 millioen noodza kelijk geacht en nu is de toestand nog zoo veel slechter! Vroeger werd er 5 millioen beschikbaar gestold en «lit bedrag kreeg toen hoofdzakelijk Xoordholland, maar na dat Zuidholkmd ook steun was gaan ont vangen, is liet totaal niet eens naar verhou ding verhoogd. Men wcnschtc, behalve meer steun, verhooging van dc minimumprijzen op de veilingen en sommigen vroegen een zekere bedrijfsordening, lor beteugeling van ongebreidelde concurrentie. Aan een ande ren wcnsch zal minister Stcenberghc, naar gehoopt mag worden, tegemoet komen. Z.Exc. noemde het althans waarschijnlijk, dat de tuinders, die. tot dusver hun uitkec- ringen eerst ontvingen na afloop van het desbetreffende jaar, ze voortaan vroeger zullen krijgen, in den vorm van voorschot ten. Dc rneesle van bovengenoemde afgevaar digden namen het ook op voor het blocm- bollenbedrijf, dat, zoo betoogden zij. veel te zware heffingen nioet opbrengen. Merk waardig echter is, wat de bewindsman ver telde, n.l. dat wij hier nu och geval heb ben van oigen initiatief, met behoud van de bedrijfsvrijheid. De belanghebbenden hebben de geldende regeling zei ven ontwor pen en aan het departement verzocht, ze goed tc keuren. Ilct departement was bang, dat de regeling op tc zware heffingen zou uitloopcn, maar de bcdrijfslicdcn verklaar den, daarvoor de verantwoordelijkheid op zich tc nemen. Toen heeft dr. Colijn, als waarnemend minister van Economische Zaken, gezegd: „Ga je gang maar". En nu is er cci» algcmcenc klacht! Geeft men nu liet bloembollenbedrijf steun uit het crisis- l'onds, dan moet men liet bedrag daarvan onthouden aan anderen, die hun bedrijfs vrijheid wèl hebben opgeofferd. Dit wilde Z.Exc. niet voor zijn verantwoording nemen. Een afschuwelijk misvéi- stand Mr. Duys vroeg in den loop zijner rede, of bij dc, clcaripgondcrhandclingen' met Duitsehland de bloembollen waren verge ten. Met bevreemdende heftigheid inter rumpeerde dc minister: „U moest U scha men, zoo'n vraag te stellen! Mr. Duys wil de liet woord vragen voor een persoonlijk feit, maar voorzitter Ruys dc Bccrenbrouck had reeds het woord aan een ander gege ven, die zijn rede was aangevangen. Kor ten tijd later stond dc bewindsman op om te zeggen, dat hij zijn uitdrukking introk. En toen hij daarna zelf aan het woord kwam, vertelde hij, dat hij drie dagen ge leden nu*. Duys in een gesprek had duide lijk gemaakt, dat dc bloembollen niet ver geten waren. Daarom had hij zoo heftig gc- interrumpeerd. Maar nu had nir. Duys hem gezegd, die vraag ie hebben gesteld juist om hem gelegenheid te geven, het loopen- de praatje, dat dc bloembollen vergelen waren, tegen tc spreken. Een afschuwelijk misverstand. Wij hoorden nog, dat er over een oude vordering van vier millioen van dc bloem bollen met Duïfsclilarid overleg is en wordt gepleegd en 'dat dc minister tracht het geld in termijnen uit tc doen betalen. Bij dc afdcoling „Yisschcrij" hebben dc hoeren Boon (Lib.), Amclink (A.R.), Schilt- huis (Y.D.) en Kersten (S.G.) de belangen bepleit van noodludendc garnalcnvisschcrs, omtrent wie- de-minister zich in contact stelt niet de burgemeesters op dc Zuidhol- landschc en Zeeuwschc eilanden. De lieer Drop (S.D.) verklaarde zich voor ee n gecen} ra liseorden oester verkoop, waar ds. Kersten niets van hebben moest, aan gezien daarbij dc bedrijfsvrijheid lp loor gaat. Dc minister /.al de zaak bezien. Ten slotte dc kippen. Dc boeien Aan Rappard (Lib.), A an den Heuvel, Schilthuis en Van A'oorst tot A oorst .(ILK.) zijn voor de pluimveehouders in het krijt getreden. Men wees op het belang van het pluimvee- bedrijf voor dc zandgronden en vroeg, op deze gronden dc teelt minder sterk te be perken, dan in «Ie gebieden., waar men van v c rsch i 11 o n d c crisisstouurcgelingen profiteert. De minister onderzoekt de moge lijkheid van zulle een regeling. De heer Van den Heuvel keurde af. «lat slechts \;iu erkende fokkers hioédeieron mogen wurebm betrokken, omdat er geen controle op het fokmaterianl bestaat en omdat verhoogde legcapaciteit nog geen behoorlijk weer standsvermogen beteekeul. Z.Exc. ant woordde. dat over dit laatste dc geleerden het nog niet eens zijn en dat hij niet kon waehlen met het nemen van maatregelen, totdat zij wel eenstemmig in hun adviezen Zijn. Bij ee.i wetsontwerp tot verlenging van do sleenkolenconiingentcering heeft dr. an d?.;* Wacrden (S.D.) instelling aanbe volen van een commissie, die de economi sche en sociale positie van. ons mijnbedrijf zou moeten onderzoeken, en gepleit voor h"t scheppen van een kolandistributiccen ti ale, als voorloopei: van de verwezen lijk ine v an zijn ideaal: bedrijfsorganisatie en soeia lisalio. Hel scheen ons toe, «lat «.'enigszins in zijn richting ging datgene, waarmede de lieer Hermans (ILK.) bedrijfsordening van de mijnindustrie aanbeval. De lieer IJzer man (S.D.) verklaarde, dat hij voor dit wetsontwerp met wat meer genoegen zou stemmen, dan voor een vorige eontjngen- tecring. aangezien dc regeering aan ccnige zijner bedenkingen was tegemoet' gekomen. EERSTE KAMER Zeker, dc lieer Ossendorp (S.D.) heeft aangedrongen op vervroegde pensioncering van ouderwijzers en hij en nu*. Smeenge (Lib.) hebben zich bittor beklaagd over dc vernieling van dc openbare school en over het feit, dat het bijzonder onderwijs zoo zeer voor de bezuiniging gespaard blijft. Maar het leeuwendeel van het onderwijs debat is aan dc spellingquacstie gewijd. Dc heeren A'an Gillers (A.1L), Polak S.D.) lleerkens Tliijsscn (R.K.) en Dc SaVornin Lobman (C.H.) hebben minister Marchant er danig van langs gegeven, hom verwijten de, dat hij den Statcn-Gencraal geen stem in het kapittel heeft gegeven. En minister president Colijn heeft het ook moéten ont gelden, omdat do spellingquacstie op zijn instigatie niet is behandeld bij de alge- mecne beschouwingen over de Rijksbcgroo- ting. Minister Colijn heeft gezegd, dat bij dc Ondonvijsbogrooiing minister Marchant uit naam van het gcheelc kabinet zou spre ken, maar dit bewoog dc critici geenszins, zich tc matigen. Als dit Kabinet geen cri siskabinet was, aldus prof. Lobman, zou de Kamer zich zulk een behandeling nooit laten welgevallen. AVat dc uitsluiting van dc Staten-Gcneraal hij dc beslissing betreft verwijt men minister Marchant, de demo cratie op zij tc hebben geschoven. Eu men beschuldigt hem, dc wanorde op spelling- gebied, welke hij wilde wegnemen, nog grooter te hebben gemaakt. Alen laat zich heel onvriendelijk over dc nieuwe spellin; uit. Prof. Lolunan unerktc onder daverend gelach der Kamer op, dat liet onderwijs heuse 1» niet gemakkelijker is geworden en dat wen den kinderen nu differentiaties leert in ontploffings- en ïatclklankcn. Hij voegde er weliswaar zelf aan toe, dat Z.Exc. hem een tikje overdrijving wel ver geven zou. „Aangebrand of niet gaar„ hou jc mond Jhr. S. van Cittcrs en eet maar", zoo ongeveer had volgens jhr. Aan Cittcrs dc minister den Statcn-Ge ncraal toegeproken, toen hij buiten hen om EL VERZORGING VAN ONZE ÖAZCN3 Nu het iM.-.arl i.» begint het gr29 weer te groeien en wordt het tijd or»i oaze gazons een grondige behandeling tc doen onder gaan. Smalle gazónütroken hébben, vooral tn hel vvinternalfjaaT, vaal; veel. tc lijden, en zullen gewoonlijk moeten worden her steld. Daar het moeilijk is om smalle stro- Ken tc zaaien, maken we daarvoor gewoon lijk gebruik van graszoden, die dan, zoo mogelijk, afkomstig moeten zijn van gras land waai in weinig wortelonkruiden voor komen. Deze graszoden moeten liefst dun gesneden zijn; ze zullen dan vlugger vast groeien. We spitten de tc beleggen stroken eerst om, maken den grond goed gelijk en op de gewenschte hoogte, waarna we de graszoden stijf aaneen neerleggen. Daarna worden ze met een zodenplakker of met den achterkant van een schop vastgeslagen en met fijne aarde licht ondergestrooid om hel uitdrogen te voorkomen. Graszoden hebben gewoonlijk een grootte van 25 bij 25 c.M. zoodat we voor hel beleggen van 1 M". er 16 noodig hebben. Dunne of kale plekken in een bestaand gazon kunnen we beter door inzaaien herstellen, daar het ge bruik van graszoden hier te duidelijk doet uitkomen dat het „lapwerk' is, AVe maken zulke plekken met een scherpe hark goed kis, waarna we het graszaad zaaien en dit vervolgens afdekken met fijne aarde, waar na we de plek vast trappen of plakken. De vogels zijn dol op graszaad en daarom is het beter met het zaaien van gras te wach ten tot omstreeks half April. Het zaad zal dan vlugger ontkiemen, zoodat de vogels minder tijd hebben om het weg te pikken We'kunnen onze gazons nu ook een bemes ting geven, waarvoor behalve kunstmest ook .korte mest, compost,' of soortgelijke sloffen gebruikt kunnen worden. Deze stof fen wurden dun over het gazon uitgestrooid en na een week met de achterkant van een riek roet een hark nogeens door elkaar ge slagene Na een paar weken waarin we graag een finke regenbui hebben, worden de res ten weg geharkt en gaan we het gazon be handelen met de tuinrol. Kleinere opper vlakten kunnen we bewerken met een gras- zodcnplaikker of desnoods met den achter kant van een schop of spade. Het doel is het gazort goed vlak en vast tc maken. In dien we v*oor bemesting g-È:--»k maken van kunstmest, kunnen we hét bést gebruik ma ken van gemengde kunstmest, b.v. van het mengsel 5-6-8, waarvan wc ongeveer 2 tot 2'/2 kg. pea* 10 M2. uitstrooien. Intusschea zal het ook tijd worden om onze gazons voor het eerst te maaien. Het spreekt van zelf dat we gazons waarin vroegbloeiende bol- en knolgewassen hebben geplaatst, voorloopig niet maaien. Binnen- cn buitenland DJÏ ULAD HEEIT EEN DAGELJJKSCBB GECONTROLEERDE OPIA AC. VAN G ct. per O.L Vraagt prijs van onzo G a 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation, Kantoor: Lcusdcrwcg 212. Tot levenslange kerkerstraf veroordeeld WFI3NKV 1! Maart (Heuler). - Heden middag uni )G uur -ia is in liet proccs-Rin- telen vonnis geveld. De beklaagde, dr. Rintclcn, werd veroor deeld tot. levenslange kerkerstraf. Om 115 uur 10 verscheen het gerechtshof zijn beslissing nam. Z.Exc. heeft eens ver klaard, dat men aan dc nieuwe spelling moet wennen, zooals aan nieuw behangsel papier. Dit bewoog dr. Polak tot de opmer king, dat dc bewindsman goudleer liad overplakt met behangselpapier van \ijf cents per rol. Neen, beminnelijk waren de senatoren lieden niet. Zij hebben bom van katoen ge geven. Maar minister. Marchant kan dat ook. Laat ons afwachten, hoe hij er morgen op reageert! LISSABON, li Maart (V.D.). Do buide Portugcesche vliegers Costa Maccdo cu Car los Bleek, die voornemens waren een re cordvlucht Lissabon—Rio dc Janeiro tc ma ken, hebben bij dc start heden met hun tweemotorig vliegtuig een ongeluk gehad. Het toestel stortte neer cn werd zwaar be schadigd. De beide piloten bleven onge deerd. Ongeluk bij den aanleg van een waterleiding ROERMOND, li Maart. Vanmiddag tc ongeveer half; drie is een ernstig ongeluk gebeurd bij liet aanleggen van een water leiding in de Kapcllclaan bij dc Kapel in t Zand. Voor dezen aanleg wordt een geul gc- graven onmiddellijk langs den muur van het klooster dei Eerwaarde Paters Redemp toristen. Deze muur, die tor plaatse 1.S0 meter hoog cn bijna' een liaïven meter dik is, is vanmid dag ingestort, met het noodlottige gevolg, dat de 23-jarige ongehuwde arbeider van Borrcn uit Roermond werd bedolven cn op slag gedood. Hij bad gewerkt aan het gra ven un dé geul. Twee andere arbeiders, die zich bij den muur bevonden, doken onmiddellijk diep in de geul weg eh wonder boven wonder zijn 2ij niet door het instortend gesteente ge raakt. KET AANPASSINGSONTWERP VGEAA ENHAGE, li Maait. Hot aan passingsonlwerp i>. naar wij vernemen, thans naar den Raad van State verzonden. BRUSSEL, 14 Maart. Dc koning heeft heden het kamer! lid voor Gent, Dc Schrijver, als opvolger van Van Cauwclacrt, benoemd tot minister van land! bouw. Van Cau-.velacrt is in het bc! gin van dit jaar als zoodanig aL getreden. ONEERLIJKE DIENSTBODE ONTVREEMDT 500.— DE LI l', 11 Maart. Een winkelier hier ter stede deed hij de polilie aangifte, dat hij een bedrag van 10 vermiste. De politie stelde een onderzoek In, waarbij bleek da', de 21-jarige dienstbode \an dezen winke lier het bedrag had verduisterd. Het meisje werd aangehouden en bij het verdere on derzoek bleek, dat. zij sinds Aug. 1934 on geveer 300 ten nadeele van haar patroon had verduisterd. Het geld had zij onder de bedsledc ver stopt, waar het werd gevonden liet meisje is in bewaring gesteld- Ui C 1,-1 MUM m l.lll I Ml,.. Naar buiten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein fyfc Motel „Monopols" Dr. Rintclcn in do zaal. Dc president verklaarde aller eerst, dat iedere uiting van afkeuring of goedkeuring ten strengste was verboden. Onder algemcenc spanning Van de volle zaal werd daarop door den president het vonnis voorgelezen. Dr. Rintelcn is schuldig bevonden in 103 in Wecncn en Rome den hem bekenden aanslag op dc bondskansclarij tc hebben goedgekeurd cn bevorderd tc hebben, door zich als leider van dc nieuw tc vormen re volutiomiairc regcoring ter beschikking tc stellen. Hij heeft daarmede de misdaad be gaan van middellijke medeplichtigheid aan het hoogverraad en aangezien het gerechts hof deze aclie als bijzonder gevaarlijk moet beschouwen, wordt hij veroordeeld tot 1c venslango kerkerstraf. De hechtenis van 2(3 Juli lot heden wordt ingeval van een latere begenadiging afge trokken. Dr. Rintclcn hoorde liet vonnis glim lachend aan. Vervolgens las dc voorzitter do omvang rijke motiveering van het vonnis voor. In dc motivecring van liet vonnis wordt ïls bewezen aangenomen, dat Rintclcn in nauw contact heeft gestaan met AVeidén- harnmer, van wien vaststaat, dat hij op 2f Juli AVcenen vluchtende verlaten heeft. Het gerechtshof is er voorts van overtuigd, dat de beklaagde zich niet alleen passief heeft gedragen «Joch do plannen der Putschisten heeft goedgekeurd en zijn naam ter be schikking heeft gesteld. Voorts wordt een bewijs gezien in de poging tot zelfmoord van Rintclcn, terwijl tevens in aanmerking genomen wordt een zekere verwijdering tus- schen Rintclcn en Dollfuss. Als verzachten de omstandigheid Wordt aangenomen, dat dc beklaagde zich ten zeerste verdienstelijk heeft gemaakt voor Stiermarken cn Oosten rijk cn verder zonder blaam was. Na dc voorlezing der motivecring stond Rintelen moeizaam uit zijn stoel op cn drukte zijn verdediger dc hand. Aangezien dc beklaagde tengevolge van het schot cn dc beroerte, die hij gehad heeft, zoo zwak is en links volkomen verlamd is, verwacht men, dat hij reeds een dezer da gen naar een sanatorium zal worden ge bracht, daar zijn gezondheidstoestand de kerkerstraf onuitvoerbaar zou maken. OSLO, 11 Maart. Dc Noorseho Arbei derspartij en dc Agrarische partij hebben hun voornemen aangekondigd een voorstel Ie doen tot heffing van nieuwe belastingen ter bestrijding van dc economische crisis. Naar aanleiding hiervan heeft minister president Mowinckel vanmorgen in liet Stor ting, bij liet begin van het begrootiiigsd'ebat, de vertrouwenskwestie gesteld. De minister president verlangde van het Storting een uitspraak, waarin het parlement verklaart zich te zullen verzetten tegen elke verhoo ging van dc door de regeéring ontworpen begrootingsposten, die invoering Nan nieu we belastingen noodzakelijk zou maken. AVanneer do Arbeiderspartij en tie Agra rische partij, die .samen over dc meerder heid beschikken, tegen deze uitspraak zou den stemmen, zal het kabinet aftreden. op andere pagina's BINNtNLAND Regeling van uitverkpopen. (Eerste Blad, pag. 3). ST A DSN l LU IPS Voordrachten over Erfelijkheid hij den mcnsch. (Tweede Blad, pag. 1). Dames bedienden enschonken con borrel. (Kantongerecht (Tweede Blad pag. 1), Concert van Jubal. (Tweede Blad pag. I). ZN. VOOR EERSTE KLAS NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 WEERVERWACHTING Medegedeeld door het Kon. Ncderl. Met. Instituut te dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige, la ter wellicht toenemende Z.O. tot Z.AV. wind, toenemende bewolking, aan vankelijk nog weinig of geen regen, zachter *s nachts. Hoogste barometerstand 772.8 tc AA'arschau Laagste barometerstand 752.3 te Ingö VLUG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. LANGESTRAAT 49 51 - TELEFOON 190 NATUURZIJDE neemt weer een grote plaats in onder STOFFEN, ze staat in prijs geliik met kunst zijde en is tocli veel waardevoller. AVij bren gen een mooie Lysonse collectie in chique dessins.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1