DE EEMLANDEQ uit mooi Amersfoort 4000 %&0 L. J. LUYCX ZOON 1210 Zaterdag 16 Maart 1935 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 219 EDEN'S REIS NAAR MOSKOU Uitzonderingstoestand in Roemenië TROEPENVERSCHEPINGEN DUREN VOORT DE MOEILIJKHEDEN IN BUENOS AIRES Gebiedsuitbreiding van Mandsjoekwo? Tel. 1788 Tel. 1788 SCHUSCHNIGG'S BEZOEK AAN FRANKRIJK Overstroomingen van de Gele rivier BEHANDELING VAN DE ZAAK-STAVISKY EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste Had pag. 3 WEERVERWACHTING 6 uur 31 min. TELEFOON DIT IS n VOOR UW UWADRES II TAXI ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1 elke regel meer f 0.25 Licfdadighcids-advertentiëfl voor de helft van den prijs» - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Het bczoekprogramma' is thans vastgesteld Er zijn thans regelingen getroffen voor de reis van lordgrootzcgelbewaarder Eden naar Moskou. Na dc besprekingen van sir John Simon en Eden met rijkskanselier Hitler zal Eden 26 Maart a.s. des avonds per trein uit Berlijn vertrekken en 2S Maart des mor gens te Moskou arrivccrcn. Tijdens zijn verblijf te Moskou, dat vier dagen zal du ren, zal hij gelegenheid hebben tot bespre kingen met Stalin, Litwinof en andere pro minente leden van de Russische regeering over den algemeenen Europeeschcn toe stand, gezien in liet licht van liet Fransch- Engelsche communiqué van 3 Februari j.l.: 31 Maart des avonds vertrekt Eden uit Mos kou naar Warschau. Het definitieve program van hot bezoek aan Warschau is nog niet vastgesteld, maar verwacht wordt, dat Eden aldaar ongeveer twee dagen zal blijven voojr bet houden van besprekingen met dc leden der Poolsche re- gcering. Nader wordt uit Warschap bericht, dat dc Engelsche lord-zcgelbewaarder, Eden, dc Poolsche regeering liccft medegedeeld, dat hij op Maandagavond 1 April ic Warschau aankomt en daar tot 3 April denkt tc blij ven. Parlement besluit tot verlens ging met zes maanden Het Roemcensche parlement heeft een door de regeering voorgesteld wetsontwerp behandeld, waardoor dc in verschillende deelen van Roemenie bestaande uitzonde ringstoestand en de censuur voor den duur van zes maanden worden verlengd. In den loop der discussie, w aaraan ook do leiders der oppositiepartijen deelnamen, verklaarde minister-president Tatarescoe, dat het de wensch der regeering is den uit zonderingstoestand slechts zoo kort moge lijk te handhaven. Hoelang hij echter nog noodig zal zijn, hangt uitsluitend af van dc houding der politieke agitators, die pogen de orde en de veiligheid van den staat, wel ke de regeering vast besloten is met alle middelen te verdedigen, te verstoren. Na een langdurige discussie, die tot twee Uur in den nacht duurde, nam de Kamer het wetsontwerp met 119 tegen 7 stemrrien aan. TREINBOTSING IN ENGELAND LONDEN, 15 Maart. (V. D.) In den nacht van Woensdag op Donderdag heeft op het traject LondenSchotland in het graafschap lleslfort een botsing lusschcn twee goederentreinen plaats gehad. Dc machinist van een der treinen werd ge dood, terwijl vier andere beambten werden gewond. Door dc tegenwoordigheid van geest van een machinist kon dc sneltrein LondenAberdeen nog op liet laatste ©ogenblik lot stilstand worden gebracht. RUSSISCHE SCHEPEN NAAR NEDERLAND MOSKOU, 15 Maart (V.D.). Dc Sowtorg- flot, dc Russische staatskoopvaardijrcëdcrij, deelt officieel mede, dat in den loop van dit jaar SO Russische schepen havens in Nederlan cl, Duitschland cn België zul len bezoeken. REBELLEERENDE BEDOUïNEN BAGDAD, 15 Maart (Reuter). Aan den benedenloop van dc Euphraat zijn dc Bc- douinen in opstand gekomen. De regecring streeft er naar zonder bloedvergieten den opstand tc dempen. Niettemin beschouwt men in Irak den toestand als ernstig. Abcssynic wil het geschil met Italië aan arbitrage onder; werpen Na de troepenverschepingen der laatste dagen uit Toscana is thans volgens dag- bladberichtcn de geheele Florentijnsche di visie in Napels cn omgeving gereed voor vertrek gemaakt. Reeds zijn dc eerste troe pen scheep gegaan. Uil Mogadiscio wordt gemeld, dat de bei de grootc stoomschepen Vulcania en Bian- camano, die resp. op 5 cn 7 Maart daar aan gekomen waren, Vrijdag naar Italic zullen terugreizen. Met het s.s. Biancamano zal de oud-goeverncur van Somaliland, Ruva, naar Italië tcrugkecren. In verband met het feit, dat de Abessyni- schc regecring het Italiaansch-Abessynische geschil aan arbitrage wenscht te onderwer pen, gelooft men te Londen, dat, wanneer Italië zich tegen een desbetreffend voorstel niet zou verzetten, Groot-Britannië geen enkel bezwaar zou zien om met andere mo gendheden samen te werken, teneinde het geschil te regelen. Dc diplomatieke medewerker van dc Daily Telegraph schrijft, dat het bericht uit Addis Abeba, dat de Italiaansch-Abessy nische onderhandelingen weinig voortgang maken, te Londen met groot leedwezen is ontvangen. Naar verluidt, heeft dc Brilsche regeering den heiden regeeringen verzocht een nieuwe poging tot overeenstemming te doon. Abessynië schijnt echtch vast beslo ten zich definitief op den Volkenbond te be roepen. Met groote duidelijkheid is daarte genover verklaard, dat noch Groot-Britannië, noch Frankrijk, de beide groote mogend heden, die eveneens bij dit gedeelte van Afrika belang hebben, van mecning zijn, dat de Volkenbond nogmaals in staat zal zijn een gunsiigc positie voor Abcssynic te scheppen als zes weken geleden te Gcnèvc. Wanneer de zaak in den Volkcnbondsraad wordt, onderzocht, zal noodgedwongen moe ten worden geconstateerd, dat het Abessy- niscli escorte, dat men de Engelsch-Abcssy- nischc grenscornmissic ongevraagd had ge geven, zeer provoceerend is opgetreden. Door een gebied van meer dan 160 km, dat uiterst gevaarlijk is, heeft de commissie zonder eenig escorte moeten reizen. Pas toen de gchcclo grens bijna was gevolgd, arriveerden plotseling 650 Abessynische sol daten om dc commissie tc beschermen. Bij de aankomst te Ocal-Ocal hadden de Abes- syniërs zich op ccrr afstand van 30 m van dc Italiaansche posten ingegraven .In deze positie zijn zij langer dan een weck na het vertrek der commissie gebleven. Te Londen is men van meening, dat dc Abessyniërs met hun pogingen tot het uitlokken van een scheidsrechterlijke beslissing geen succes zullen hebben. De vicc-gouverneur van den Argent ijn- schen staat Buenos Aires, dr. Paul Diaz, heeft den gouverneur Martinez de Hoz op de hoogte gesteld van het besluit der wet gevende vergadering tot schorsing van den gouverneur cn eisclitc officieel de over dracht der ambtsbevoegdheid, die dc gou verneur echter weigerde. Dr. Diaz heeft gistermiddag dc hulp der federale Argentijnsche regeering ingeroe pen. President Justo heeft onmiddellijk een kabinetsraad bijeen geroepen. LLOYD GEORGE ALS HERVORMER LONDEN, 15 Maart (Reuter). Het do cument van de economische en financieele hervormingsvoorstellen van Lloyd George is gisteravond door zijn particulier-secreta ris in Downingstrect afgeleverd en met een spccialcn koerier naar Chequers gezonden waar Macdonald tot Zondag vertoeft. De in houd van het domument wordt'niet gepu bliceerd, alvorens de regeering het heeft be studeerd en liaar meening bekend heeft ge maakt. Hot document omvat de meening van dc deskundigen van alle partijen en is bedoeld om mede tc werken tot het bestrij den van don nood in Engeland en dc ge heele wereld. In Frankrijk is ma een levendige propaganda cU tweejarige diensttijd inge voerd. Op biljetten werd het publick voorgehouden, dat liet vaderland en de vrede worden bedreigd, wanneer de betreffende regeerings- voorsitellen wiet door het parlement werden» aan vaard. VOGELS EN KOUDE Ja, nu zou ik over de vogels wat hebben willen babbelen: over wie er al zoo zijn cn van hun tegenwoordigheid blijk kunnen ge ven door hun melodieuze klanken. Maar nu is intusschen de koude gekomen, waar we eigenlijk heelemaal niet meer op verdacht waren, hebben we gekeken of de ijsbaan weer onder water kwam, maar hebben we zeker niet hier of daar rondgeneusd of we al vogelgazang hoorden. Met al die kou, brrr! Niks aangenaam om dan zulke explo raties op het program te zetten. Dus stel ik dat nog maar wat uit en wil ik het om urgent te blijven dan nu maar eens hebben over.... de koudee. En over de vogels in verband met de koude. Zie, ik zou het heelemaal niet onmoge lijk vinden, als verscheiden menschen, die anders in de koude winterdagen gewoon zijn de vogeltes te helpen voeren, dat nu vergeten. En dal moeten ze toch werkelijk niet doen. Als het zoo geducht koud is hebben de vogels nog meer behoefte aan flink voedend eten als anders. Vooral het verstrekken van vet- en oliehoudend voedsel is dan van buitengewoon groot nut. De bekende pindanoolies aan een touwtje geregen kunnen nu weer uitstekend dienst doen evenals het lapje spekzwoerd of het niet zoo heel erg afgekloven bot uit de soep. Leg ook wat van vruchten neer: aan- gestokene of schillen voor lijsters en der gelijke. Nu zullen er menschen zijn, die zeggen: dat hebben we den heelen winter al ge daan. Laat .ze dan om te beginnen gaan kijken of de pinda's niet leeg zijn. Dat kan gemakkelijk, zonder dat men er erg in heeft. En dan, nu ik het er toch over heb: Be denk eens s.v.p. of dat voederen bij zacht weer, wel goed was. Dan houden we de vo gels eigenlijk af van hun speciale taak: de reiniging der boomen van insecten, poppen en eieren c.a. Vogelvoedering moet geen sleur worden, maar het gevolg blijven van den nood der tijden en dus met overleg geschieden. In dit verband: denkt u ook eens over drink- en badgelegenheid? A. JOMAN HSINKIXG, 15 Maart (V.D.). De regec ring van Mandsjoekwo publiceert een be langwekkende officieuze niededeeling, die in velo kringen de aandacht trekt, aange zien eruit blijkt, dat de jonge staat nog steeds aspiraties tot gebiedsuitbreiding heeft. In bedoelde mededecling wordt verklaard dat de Mandsjoerijsche regeering verschei dene petities van de bevolking van Binncn- Mongolië Tieeft ontvangen, waarin de re geering van Mandsjoekwo wordt verzocht de noodigc stappen te doen, die tot aan sluiting van Binnen-Mongolië bij Mandsjoe kwo kunnen leiden. Voorts hebben eenige groote Mongoolsche vorsten tc Dolonor dc Mandsjoerijsche auto riteiten toestemming gevraagd den keizer van Mandsjoekwo te I-Isinking een petitie fc mogen overhandigen, waarin dc vereeni- ging van Binnen-Mongolië met Mandsjoe kwo wordt verlangd. De Mandsjoerijsche autoriteiten hebben dezen Mongoolschen vorsten de vergunning voor de reis naar Ilsinking toegestaan Tusschen de regeering van Binncn-Mongo- lic cn die van Mandsjoekwo hangt nog steeds een onopgelost conflict wegens grens incidenten, waarbij liet ook tot militaire botsingen kwam. SPOORWEGOVERDRACHT IN 'T VERRE OOSTEN MOSlvOU, 15 Maart (Reuter). De volks commissaris van buitenlandsche zaken Lit winof heeft in een onderhoud met Japan- sche persvertegenwoordigers den invloed uit een gezet van het deze week geparafeerde accoord inzake den verkoop van den Oost- Chinecschen spoorweg op de betrekkingen tusschen dc sovjetunie en Japan. Litwinof zcide den verkoop van een spoorweg te beschouwen ah een van de. middelen om den vrede in het Verre Oosten te versterken en hij roemde de houding, welke men van .Tnpansch-Mandsjocrijschc zijde in deze Kwestie aannam. REUSACHTIGE EOSCHBRAND IN JAPAN TOKIO, 15 Maart (Y.D.). Meer dan 50.U00 personen, bestaande, uit brandwee- ren uit tal van plaatsen cn leden van jeugdorganisaties, zijn gisteren gemobili seerd ter bestrijding van een reusachtigcn boschbrand, die op ongeveer 1300 M. hoog te op een berghelling in Noord-Kiocsjoc was uitgebroken. Zes dorpen werden door het vuur be dreigd en meer dan 30 huizen werden door den bosch brand vernield. POTO PRAYA—PARIJS IN EEN RUK SEV1LLA, 15 Maart. (Reuter). Codos cn Rossi, die niet de Joseph le Brix don te rugtocht van Porto Prava naar Parijs, zon der tusschenlanding willen maken, zijn he denochtend 6.05 Sevilla gepasseerd. Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusderweg 242. Amersloortschc Huisartsen-Verecniging Zondag hebben dienst de volgende burger- genceshecren Kamerling, Utr. weg 35; Tel. 142. Linschoten, Soesterweg 329; Tel. 112. Nicolaï, L. Bergstraat 41; Tel. 633. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van de overige geneesheeren heeft Zon dag dienst Zandt, Bankastraat 38; Tel. 1374. Zondag cn de geheele week 's nachts heeft dienst dc apotheek van dc firma v. d. Bovcnkamp, Ulr. Straat, Tel. 63 en de Soester Apotheek. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen Movrouw de Leeuw, St. Anfridusstraat 5. Mevrouw Daams, Puntenburgerlaan 21. DIT BLAD BEEFT EEN DA GELUKSCBB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Het vraagstuk wordt in de Kamer aan de orde gesteld In dc Fransche Kamer oefenuc gisteren dc rechtsche afgevaardigde Henriot critick op het feit, dat de regecring niet in staat was geweest den Oostenrijkschen bondskan selier een waardige ontvangst tc verzekeren. De geheele wereld was verontwaardigd, toen zij vernam, dat Frankrijk een buitenlandsch staatshoofd niet meer kon ontvangen, zon der licm te verbergen. De minister van buitenlandsche zaken Laval antwoordde Hciiriot, niet van de re- geeringsbanekn, doch van zijn plaats als afgevaardigde. Hij verklaarde, dat, afgezien van de gebruikelijke beleefdheid, reeds al leen liet doel van het bezoek den Oosten rijkschen bondskanselier en zijn minister van buitenlandsche zaken tegen bepaalde acties had moeten beschermen. Zij waren naar Parijs gekomen om het Donaupact en andere met de handhaving van den vrede in Midden-Europa verband houdende kwes ties le bespreken. Frankrijk heeft zich niet tc mengen in de politiek van hondskanselier Schuschnigg en met het interne regime van andere evolken. Laval hcrhaaldé, dat de Fransche regecring echter in volledige over eenstemming met dc Oostenrijkschc autori teiten had gehandeld en dat dc regeering dus geen verwijt treft, zoodat hij cischte, dat Henriot zijn motie tegen de regeering introk. De communistische afgevaardigde Pétri sprak zijn voldoening uit over het feit, dat het bezoek van bondskanselier Schuschnigg aan Parijs het Fransche volk gelegenheid had gegeven een betooging tegen het Oosten rijkschc fascisme tc houden. Naar aanlei ding van een toespeling van den commu- nistischen afgevaardigde op de kwestie van db restauratie der ITobsburgers verklaarde Laval, dat hij zijn opmerking handhaafde, dat deze kwestie tijdens dc besprekingen met de Oostenrijkschc ministers in het ge heel niet aan de orde is geweest. In dit op zicht bestond volkomen overeenstemming tusschen de politiek van Frankrijk en die van zijn vrienden der Kleine Entente. Aan het slot van de zitting trokken de hei de afgevaardigden de door hen voorgestelde moties in. SJANGHAI, 15 Maart. (V.D.) De Gele Ri vier is in de provincie Honan buiten haar oevers getreden cn heeft een gebied van 9000 vierkante mijlen, waarbij ook de pro vinciehoofdstad Kai-Fcng. overstroomd. Ruim 000.000 menschen moesten hun hui zon ontruimen cn naar hooger gelegen ge bieden vluchten. Het water van dc Gele Rivier stijgt nog steeds, zoodat men vreest, flat ook op andere plaatsen de dijken zullen doorbreken cn overstroomingen zullen vol gen. Do provinciale regecring heeft zich tot de centrale regeering tc Nanking gewend met een verzoek om hulp. De recht van instructie heeft, volgens een bericht uit Parijs, in de affaire-Stavis- kv 19 verdachten gedagvaard. Do dagvaar dingen beslaan 959 pagina's; vijftig dossiers bevatten 20.000 documenten, terwijl 69 ad vocaten de verdediging voeicn. Men neemt aan. dat de gerechtelijke behandeling een maand zal duren. Negen personen zullen, hoewel men zulks oorspronkelijk aannam, niet terecht behoeven tc staan. Naar buiten IpA* 6 ct- Per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" BUITENLAND Verlenging van den diensttijd in Frank-» rijk. (Eerste Blad, pag. 2)'# STADSNIEUWS Opvoering van „De medailles van een ou'do Vrouw". (Tweede Blad, pag. 1)* Voordracht van den heer Roodhuyzen voos de Mij. voor Nijverheid en Handel. (Tweede Blad, pag. 1)' De Chr. Historische candidaten voor de a.s< raadsverkiezingen, (Tweede Blad, pag. I)1 Medegedeeld door het Jvon. Nederl. Riet. Instituut tc de Bilt. Verwachting: Meest matige Z.O. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt tot be trokken later waarschijnlijk regen, vooral in liet W., aanvankelijk zach ter, later iets kouder. Hoogste barometerstand 767.1 te Warschau Laagste barometerstand 743.8 to Vardö LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 NATUURZIJDE neemt weer een grote plaats in onder STG1TEN, ze staat in prijs gelijk met. kunst zijde cn is toch veel waardevoller. Wij bren gen een mooie Lysonse collectie in chique dessins.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1