DE EEMLANDER ALGEMEENE DIENSTPLICHT IN DÜITSCHLAND L. J. LUYCX ZOON Maandag 18 Maart 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 220 VERSAILLES THANS VERNIETIGD Oproep tot het volk Het Duitsche vredesleger zal, met inbegrip van de daarin opge nomen politie, verdeeld worden in twaalf legercorpsen en 36 divisies, aldus paragraaf 2 der wet voor den opbouw der j weermacht ENKELE PERSSTEMMEN Geen groote verrassing Tel. 1788 Tel. 1788 TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Belao grijkste op aodere pagina's VVEERVERWACHTING 6 uur 35 min. HET ADRES VOOR UW ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 «geïs f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Licfdadigheids-advertentiên voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 „Dc andere naties verzuimden tot ontwapening over te gaan" Naar het Deutsche Nachrichten* Büro seint, heeft Zaterdag dc Duit* schc ministerraad besloten tot invoe* ring van den algemeencn militairen dienstplicht. De „wet voor den opbouw der weermacht van 16 Maart 1935" luidt als volgt: Paragraaf 1 De dienst in de weermacht is ge* baseerd op den algemeencn dienst* plicht. Paragraaf 2 Het Duitschc vredcslcger, met in* begrip van dc daarin opgenomen po* Iitic, is verdeeld in 12 legercorpsen en 36 divisies. Paragraaf 3. De aanvullende wetten ter regeling van den algcmcenen dienstplicht zul* len door den minister der rijksweer zoo spoedig mogelijk worden inge* diend. De wet is onderteekend door rijks* kanselier Hitier en door alle leden van het rijkskabinet. Ilillcr heeft Vrijdagmiddag zijn ziekte verlof onderbroken en is naar Berlijn te ruggekeerd. Des avonds heeft hij een aan tal leden van het rijkskabinet hij zich ont vangen om den internationalen toestand te bespreken. Als gevolg van deze besprekin gen werd Zaterdagmiddag te 1 uur een mi- nis I err a a d b ij c c nger oc pen. Proclamatie tot het Duit' sche volk Zaterdagmiddag te vier uur heeft ïijks- minister (Ir. Gocbbels de hoofdredacteuren der Berlijnschc bladen en dc vertegenwoor digers der biiitcnlandschc pers ontvangen en lien in kennis gesteld van dc volgende verklaring der rijksrcgccring: „Aan liet Duitschc volk! Toen in November 1918 het Duitsche volk vertrouwend op de in dc veertien pun ten van Wilson gegeven verzekeringen na een roemvollen tegenstand van vier en een half jaar in een oorlog, welks uitbre ken liet nooit gewild had, de wapens neer legde, meende het niet slechts de gekwelde menscliheid, maar ook een groot idee een dienst, te hebben bewezen. Zelf ten zeerste lijdende onder de gevolgen van dezen waan zinnigen strijd, grepen de millioencn van ons volk goloovig de gedachte aan eener reorganisatie der betrekkingen tussclicn dc volken, die zouden worden veredeld door dc afschaffing der geheime diplomatic en der verschrikkelijke oorlogsmiddelen. Het denkbeeld van den Volkenbond heeft misschien in geen land meer geestdrift ge vonden dan bii de Duitsehcrs. Slechts zoo was het te begrijpen, dat dc in vele op richten zinloozc voorwaarden betreffende de vernietiging van iedere defensie door het Duitsche volk niet slechts zijn aange nomen, maar ook vervuld. liet Duitschc volk en vooral zijn toen malige rcgccringen-waren er van overtuigd, dat door dc vervulling der óritwapcni ngs- bepalingen van het verdrag van Versailles, in overeenstemming met de beloften in dat verdrag, bet begin van een internationale ontwapening zou worden ingeleid en ge waarborgd. Want slechts in een dergelijke wederzijd- sciic vervulling van dc voorwaarden \an bet verdrag kon dc morccle en verstande lijke rechtvaardiging liggen voor een eisch, die eenzijdig opgelegd en uitgevoerd moest worden tot een eeuwige discriminatie en mindcrwaardigheidsvci klaring van een snoot volk. Daardoor kon een dergelijk vre desverdrag nooit voorwaarde zijn voor een werkelijke verzoening der volken en voor een wereldvrede, maar slechts voor het voeden van een eeuwigen haat. Duitsch- land Is de opgelegde önlwapcningsvcrplich- lingen volgens de verklaringen der inter- gculliccide controlecommissie nagekomen. De geallieerden ontwa pende n niet Na een opsomming van al hetgeen Duitsch laiul aan oorlogsmateriaal heeft vernietigd op last der geallieerden vervolgt het mani fest: Na deze voorbeeldige vervulling van liet verdrag had het Duitschc volk het recht van dc andere zijde tc verlangen, dat ook daar dc aangegane verplichtingen zouden worden nagekomen. Want: 1. Duitschland had ontwapend; 2. In liet vredesverdrag was uitdrukke lijk gcëischt, dat Duilscblund moest ontwa penen om zoodoende dc voorwaarde tc scheppen voor een algcmccne ontwapening, (l.w.z. daarmede werd beweerd, dat slechts ni Duitschlands bewapening «Ie rechtvaar diging lag voor de bewapening der andere landen; 3. liet Duitschc volk was zoowel in zijn jcgceringen als in zijn partijen in dien tijd vervuld van een geest, die volkomen in over e'cnstcimning was mot dc pacifistisch-dcmo- crtische idealen van den Volkenbond en zijn stichters. Terwijl echter Duitschland als de cciio partij dor verdiagssLuitendcn zijn verplichtingen was nagekomen, bleef dc nakoming van dc andere zijde uit, d.vv.z. dc hoogc contractanten der overwinnende staten hebben zich eenzijdig onttrokken van de verplichtingen van het verdrag van Ver sailles. Niet slechts bleef alle ontwapéhing in een omvang, die tc vergelijken zou zijn met dc vernietiging «lei Duitsche wapenen, neen: er trad zelfs geen stilstand der bewa pening in. Integendeel: men kon de bcwa- penning van een groot aantal staten consta- tccrcn; wat in den oorlog aan nieuwe vcr- nictigingsmacliines was uitgevonden, be leefde thans in den vrede in inctliodiscli- vvctcnschappclijkc arbeid zijn voltooiing. Op liet gebied zoowel van het scheppen van machtige pantserwagens als op (lat van nieuwe jacljt- en bombardementsvliegtui gen vonden onafgebroken verschrikkelijke verbeteringen plaats, nieuwe stukken reu- zcngcschut werden geconstrueerd; nieuwe explosie-, brand- en gasbommen samenge steld. Dc wereld heeft sedertdien weerklon ken van krijgsgeschreeuw, alsof er nooit een wereldoorlog was geweest en nooit een ver drag van Versailles was gesloten. Rechtsgelijkheid onthouden Temidden van deze zwaarbewapende en steeds meer geniodcrnisoerde oorlogsstatcn was Duitschland een machtelooze lecge ruimte, die was ovcrgclcvcid aan bedrei ging. 1-Iet Duitsche volk herinnert zich het ongeluk en het lijden van vijftien jaren economische verarming en politieke en mo- reelc vernedering. F.cn honderdjarige vrede zou de wereld niet slechts verdragen, maar hij zou haar tot onmetclijken zegen zijn; een honderd jarige verdeeling in overwinnaars en over wonnenen verdraagt zij niet. Do noodzake lijkheid van een internationale ontwape ning werd ook bij vele andere volken ge voeld en zoo ontstonden do pogingen om langs den weg van conferenties tc komen lot ccn bewapeningsvermindering. Zoo ont stonden de eerste ontwerpei voor interna tionale ontwapcningsóvcïcenkomsten, van Goebbcls „Nauwelijks wijziging in den bestaanden toestand PARIJS, 17 Maart. (V.D.) Dc Parijschc avondbladen hebben gisteravond het besluit der Duitsche regeering tot instelling van den algemeencn dienstplicht in Duitschland met extra-edities bekend gemaakt. In officieelo kringen heeft liet besluit geen buitengewone verrassing gebaard om dat men, naar men zegt, er reeds geruimen tijd op was voorbereid. In de jongste kabi- netszitting zou Laval zijn collega's reeds belangrijke mededeelingen erover hebben gedaan. Reeds Zaterdag hebben Laval en Flandin overleg gepleegd en hebben de Fransche ambassadeurs te Londen en Rome opdracht, gekregen zich met dc rcgccringcn aldaar in verbinding tc stellen. In som mige kringen is men dan ook van meening, dat het besluit althans het voordeel heeft, een kwestie op tc helderen, die in dc laat ste jaren op den Euiopccschcn toestand heeft gedrukt. Het „Journal" schrijft, dat Duitschland zijn woord heeft gebroken en verwacht, dat tegenover deze gewelddaad thans eindelijk de door dc nieuwe Duitschc dreiging gebo den veiligheidsmaatregelen genomen zul len worden. Ook het „Petit Journal" schrijft, dat Europa zich voor een hoogst ernstig feit ziet geplaatst. In de Excelsior" vraagt Henri dc Jouvc- nel, of dc Franschcn, Engelschcn, Italianen enz. de oneindige onderhandelingen met Duitschland denken voort te zetten. Naar zijn mccning moesten dc rcgceringen en generale staven tot. overeenstemming ko men en onder hoogen druk dc volledige entente met Sovjet-Rusland tot stand bren gen. De vvcdcrzijdschc bijstand in Europa dient door de tot slandkoming van een luchtpacf georganiseerd Ie worden. Boven dien moeten dc hij de handhaving van den vrede belanghebbende mogendheden met elkaar beraadslagen over de te nemen maatregelen. Do schrijfster over huitenlandscho poli lick in dc „Oeuvre" schrijft, dat do 16de Maart, die voor Duitschland ccn historische dag is, voor Europa nauwelijks ccnigc wijzi ging in don bestaanden toestand brengt Het blad waarschuwt, vooral de kalmte niet te verliezen en geen insluilingspolitick tegenover Duitschland te gaan volgen, doch onderhandelingen te openen over ccn over eenkomst tot beperking der bewapening. Ook in de „Victoire" bepleit GustaveHervc ccn overeenkomst met Duitschland en oefent hij critiek op de invoering van den twee jarigen dienstplicht. LONDE7N, 17 Maart. (V.D.) In Engeland is het bericht uit Berlijn als een bliksem schicht ingeslagen, hoewel men ook daar, volgens de „Observer", in officieele krin gen er niet door verrast is. Genoemd blad schrijft, dat een paniek absurd zou zijn. Wat men niet kan verhinderen, moet men op den koop toe nemen. Er wordt thans ccn schril licht op den fcitelijkcn toestand geworpen en rncn heeft tenslotte dc harde werkelijkheid onder het oog. Misschien zal dit dc snelste en betrouwbaarste weg naar den vrede blijken tc zijn. Welke uitwerking deze ontwikkeling op Simon's reis naar Berlijn zal hebben, is nog niet bekend. Wanneer Duitschland zijn aanspraken handhaaft, zal het echter zoo goed als onmogelijk zijn een hcwapcningsovcrcen- komst te bereiken in den zin van de Engclsch-Fransclie verklaring van 3 Febru ari j.l. De „Sunday Times" acht het noodig, dat de reis naar Berlijn opnieuw overwogen zal worden. Volgens dit blad zou liet bericht uit Berlijn zelfs in dc best ingelichte krin gen verbazing hebben gewekt. Dc „Sunday Express" schrijft dat men algemeen aanneemt, dat. geen sancties zul len worden toegepast of zelfs zullen worden overwogen. Niettemin zullen de gevolgen in Groot-Brittanië reusachtig zijn. De )>crs publiceert nog twee korte ver klaringen van Britschc ministers. De Minister van Oorlog, Lord Hailsham, verklaarde, dat liet. niet geheel Maar zou zijn als lnj beweerde, dat hij erdoor verrast word. Sir Austen Chamberlain riep uit, toen hii het telefonisch bericht ontving: „O God..!' Binnen- en buitenland G ct. per K.bT. Vraagt prijs van onze G 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 212. welke wij ons als liet belangrijkste het plan van Macdonald herinneren. Duitsch land was bereid dit plan tc aanvaarden en Ie maken tot den grondslag van tc sluiten overeenkomsten. Het strandde op dc ver werping door andere staten en werd ten slotte prijsgegeven. Aangezien onder dergc- hjkc omstandigheden dc rechtsgelijkheid, die het Duitschc volk in dc verklaring van December 1932 plechtig was toegezegd, geen verwezenlijking vond, was dc nieuwe Duit sche regeering als beschermster van de eer en de rechten van liet Duitsche volk niet in staat verder deel te nemen aan derge lijke conferenties of lid tc blijven van den Volkenbond. Desniettemin bleef Duitschland ook na het verlaten van Gcnèvc bereid over voor stellen te onderhandelen. Het stond daarbij pp het door andere staten zelf gepropa geerde standpunt, dat bet scheppen van le gers met korten diensttijd ongeschikt is voor aanvalsdoclcinden en daarom aan tc bevelen is voor dc vreedzame verdediging. Vandaar, dat de Duitschc rcgcering bereid was dc rijksweer met een langen in een met korten diensttijd tc veranderen. Haar voorstellen, gedaan in den winter van 1933—1934, waren practisch en uitvoerbaar. Dc verwerping evenals die der Italiaansche cn Britsche ontwerpen deden veronderstel len, dat dc neiging tot vervulling der bepa lingen van Versailles bij dc andere partijen nie t meer aanwezig was. Onder deze omstandigheden zag de Duit schc rcgcering zich genoodzaakt zelf dc noodige maatregelen te treffen, die den on- waardigen en gevaarlijken toestand der weerloosheid van een groot rijk kon waar borgen. Het ging daarbij uit van dezelfde overwegingen, waaraan Baldwin in zijn jongste rede uiting gaf: „Een land, dat niet bereid is dc noodige voorzorgsmaatregelen te treffen voor zijn eigen verdediging, zal nimmer in deze we reld macht bezitten, noch moreelc, noch ma- teriecle." Duitschland zegt den vrede te willen Dc regeering van het tegenwoordige Duit schc rijk wenscht echter alleen moreelc cn matcrieele macht om voor het rijk en daar mee voor geheel Europa den vrede tc kun nen waarborgen. Zij heeft daarom ook ver der alles gedaan wat in haar macht was cn dienen kon tot bevordering van den vrede: lo. zij heeft al haar buurstaten reeds lang geleden het sluiten van niel-aanvalsverdra- gen voorgesteld; 2o. zij heeft met haar oostelijken buur staat een regeling door ccn overeenkomst gezocht cn gevonden, die dank zij het groote tegemoetkomende begrip, naar zij hoopt, voorgoed dc dreigende atmosfeer, welke'zij aantrof, toen zij dc rnacht overnam, van vergif heeft gezuiverd cn tot een duurzame overeenstemming cn vriendschap der beide volken zal leiden; 3o. zij heeft eindelijk Frankrijk dc plech tige verzekering gegeven, dat Duitschland na do regeling van de Saarkwcstic thans geen tcrritorialo cischcn meer aan Frank rijk zal stellen of tc berde zal brengen. Zij meent daarmede in een vorm, zeld zaam in dc geschiedenis, de voorwaarde tc hebben geschapen voor dc beëindiging van een eeuwenlang geschil tusschcn twee groo te naties door een zwaar politiek cn mate rieel offer. Do Duitsche rcgcering moet echter lot haar teleurstelling vaststellen, dat er sedert maanden een aanhoudend toenemende be wapening der overige wereld plaats vindt. Zij ziet in dc schepping van een sovjet-Rus sisch leger van 101 divisies, d.w.z. 9G0.000 man vredessterkte, een element, dat bij het opstellen van het verdrag van Versailles niet kon worden voorzien. Zij ziet in het forcecren van dergelijke maatregelen in dc andere staten verdere bewijzen van het af wijzen van de indertijd geproclameerde ont- wapcningsidec. Frankrijks tweejarigen diensttijd Ï-Iet is er verre vandaan, dat do Duitsche rcgcering eenigen staat een verwijt wil ma ken, maar zij moet thans constateeren, dat door de invoering van den tweejarigen diensttijd in Frankrijk, waarloc thans be sloten is, de gedachten, die ten grondslag hebben gelegen aan de schepping van le gers met korten diensttijd ten gunste van ccn organisatie met langen diensttijd zijn opgegeven. Dit echter was mede een argu ment voor het indertijd van Duitschland ge- cischte prijsgeven van zijn rijksweer. De Duitsche regeering acht liet onder deze omstandigheden onmogelijk de voor dc vei ligheid des rijks noodige maatregelen nog langer uit te stellen of zelfs voor de buiten wereld geheim te houden. Wanneer zij der halve gevolg geeft aan den in dc rede van Baldwin op 2S November 1934 uitgesproken wensch tot opheldering der Duitsche bedoe lingen, dan geschiedt dit: lo. Om het Duitsche volle dc overtuiging en den andoren staten de kennis tc ver schaffen, dat de handhaving der eer cn veiligheid van het Duitsche rijk van nu af aan weer aan de eigen kracht der Duit schc natie wordt toevertrouwd; 2o. Echter om door het bepalen van den omvang der Duitsche maatregelen dc be weringen tc ontzenuwen, die het Duitsche volk het streven toeschrijven naar ccn mi litaire hegemonie in Europa. Wat dc Duitschc rcgcering als verdediger der eer en der belangen van de Duitsche natie wenscht, is den omvang 3an die Naar buiten 6 ct. per K.M, Standplaats Of/ "O Stationsplein Hotel „Monopole" Sr-IDSSIEUWS Voordracht van Ds. Sirks voor den Ned. Protestantenbond. (Derde Blad Pag. 1) Vergadering van den Bond van Politie ambtenaren tot Bescherming van Dieren. (Derde Blad Pag. 1) Toonceluitvoering van Advcndo. (Derde Blad Pag. 1) Populair Concert in do Sliclitschc Heuvel, (Derde Blad Pag 1) Mevrouw Schreudcr spreekt voor de .Ver- ceniging van Huisvrouwen. (Derde Blad Pag. 1) OMTREK Tweede paviljoen Juliana-oord door do Prinses geopend. (Tweede Blad, pag. 4.) SPORT A.P.W.C. kampioen, door een 41 over winning op Quick. (Tweede Blad Pag. 4) Amsvorde verliest met 13 van Vrienden schaar. (Tweede Blad Pag. 2) Sopla wint met 2—1 van Culcmborg. (Tweede Blad Pag. 2)' Medegedeeld door liet K.N.M.I, le Dc Bilt. Aanvankelijk zwakke wind uit W. richting, later toenemende cn krim pende wind half tot zwaar bewolkt later toenemende bewolking, weinig of geen regen, zelfde tmpcratuur. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 NATUURZIJDE neemt weer ccn grote plaats in onder STOFFEN, zc staat in prijs gelijk met kunst zijde cn is toch veel waardevoller. Wij bren gen een mooie Lysonse collectie in chique dessins. VLUG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. machtsmiddelen te garandecicn. w^.kc niet alleen voor de handhaving der integriteit van het Duitschc rijk, maar tegens voor de internationale eerbiediging en appreciatie van Duitschland als mede-garant van den algemeencn vrede noodzakelijk zijn. Want in deze ure hernieuwt dc Duitschc regccnng voor liet Duitschc volk en voor dc geheclc wereld de verzekering, dat zij vastbesloten is nooit verder te gaan dan noodig is voor dc handhaving der Duitsche eer en vrijheid van het rijk cn speciaal in dc Duitsche bewapening geen instrument van oorlogszuchtigon aanval tc willen vor men. De Duitsche rcgcering vertrouwt cn hoopt, dat liet het Duitsche \olk, dat thans zijn eer terugkrijgt, in onafhankelijke rechtsge lijkheid vergund moge zijn, hij tc dragen tot dc bevestiging van den wereldvrede in vrije en openhartige samenwerking met de andere volken en hun rcgccringcn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1