4000 DE EEMLANDEU BRITSCHE NOTA AAN BERLIJN DB. GOEBBELS VERBAAST ZICH L. J. LUYCX ZOON 1210 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Dinsdag 19 ftfaart 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 221 PROTEST TEGEN DEN DIENSTPLICHT INTERPELLATIE VAN LANSBURY SCHERPE REACTIE IN FRANKRIJK TeL 1788 Tel. 1788 EERE-DOCTORAAT IN DE LETTEREN OVER REACTIE IN 'T BUITENLAND Het evenwicht hersteld TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Belaim op aradere pagina's Laatste berichten Eerste Wad pag. 3 WEER VERWACHTING 6 uur 37 min. TELEFOO N DIT IS A VOOR UW UWADRES II TAXI AMERSFOORTSCH DAGBLAD A80MMEMEMTSPRUS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 eikc regei mecr f 0.25 Liefdadighcids-advcrtenticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 Eenzijdige actie, die in staat is, de onrust ernstig te vers grooten BERLIJN, 18 Maart. (Reuter.) Dc Brit- schc ambassadeur sir Eric Pliipps is heden middag tegen zes uur door den rijksminis ter van buitcnlandschc zaken, Von Nouralh, ontvangen, aan wien liij de nota overhan digde. waarin dc bezwaren van dc Engel sche rcgcering tegen dc wet inzake den opbouw van de Duitsche weermacht van 1G Maart uiteengezet worden. Aan het cindo van deze nota wordt dc vraag herhaald, of dc rijksregcering bereid is, naar aanleiding van het bezoek van sir John Simon aai Berlijn, die in het communiqué van Londen van 3 Februari vervatte punten, te bespre ken. De rijksminister heeft deze vraag in be vestigenden zin beantwoord. De nota luidt als volgt: 1. De Engeischc regeering \oelt zich ver plicht dc Duitsche regeering haar protest tc doen toekomen tegen dc mededccling, die laatstgenoemde op '10 Maart gedaan heeft in zake 'tbesluit den algcmêenen dienstplicht in te voeren cn de vredesbasis van het. Duit sclic leger tot 30 divisies tc vergrootcn. Na de aankondiging van een Duitsche lucht strijdkracht vormt een zoodanige verklaring een verder voorbeeld van een eenzijdige ac- lie, die afgezien van dc hierdoor opgewor pen principioele kwestie, in slaat is dc on rust ernstig te-vergrootcn. liet voorstel lot een EngelschDuitsche bijeenkomst is het gevolg geweest van. de bepalingen van het Engelsch—Fransche communique van 3 Fe bruari cn het Duitsche antwoord van 'li- Fe bruari, die door vcrdcro medcdeelingen tusschen dc Engclsche regeering en de Duitsche regeering aangevuld zijn. -liet Londcnsche communiqué van 3 Fe bruari, dat erop wees, dut bij verdrag vast gelegde bewapeningen niet konden worden gewijzigd door eenzijdige acties, verklaar de dat de Brilsche cn de Fransche regee ring een algemeen tusschen Duilschland cn andere mogendheden overeengekomen ac- coord zouden begunstigen, dat maatregelen voor dc organisatie van de veiligheid in Europa, langs dc daarin aangeduide richt lijnon zouden worden genomen en tegelij kertijd een bewapcningsovcrecnkomst zou worden gesloten, welke wat Duilschland betreft de bepalingen dienaangaande in deel 5 van liet Verdrag van Versail les zou vervangen. Voorts bepaalde dit communiqué, dat een onderdeel van de algemccne regeling, welke onder oogen ge zien werd, was, dat Duitschland zijn ac tieve lidmaatschap van den Volkenbond zou hervatten en schelste vervolgens de voorwaarden voor een luchtpact tusschen dc Locarno-mogcndheden, dal zou moeten werken als een afschrikwekkend middel te gen aanvallen en ter verzekering van im muniteit- tegen plotselinge aanvallen uit dc lucht. Het tien dagen daarna gegeven Duit sche antwoord begroette den geest van vriendschappelijk vertrouwen, welke in hel EngelschFransche communiqué tot uiting vvcrcl gebracht en zcide toe, dat de Duitsche regeering dc problemen, die in het eerste deel van het Londcnsche communiqué wer den opgeworpen, uitvoerig zou bestudeeren. Jlet was het eens dat de geest, dio in dat communiqué tot uiting werd gebracht, be treffende vrije onderhandelingen tusschen souvereine staten, alleen kon leiden tot duurzame internationale regelingen op het gebied dor bewapeningen. In liet bijzonder juichte het het voorstel toe inzake oen luchtpact en het Duitsche antwoord besloot met te zeggen, dat vóór liet deelnemen aan dc voorgestelde onderhandelingen dc Duit sche regeering het wenschelijk achtte in af zonderlijke besprekingen met de regeerin gen een aantal preliminaire kwesties van principieel en aard op te helderen. Voor dit doel noodigde het de Engclsche regeering uit tot eoii directe gedachtewisseling met de Duitsche regeering. De Engclsche regee ring vvenschle daarop vast tc stellen, dat er gecii misverstand zou ontstaan betref fende den omvang en liet doel dor voor gestelde EngclscheDuitsche ontmoeting, zoodat zij verdere inlichtingen inwon hij do Duitsche regeering op 21 Februari, waarop de Duitsche regeering den volgen den dag antwoordde. IIet resultaat was, dat definitief tusschen do beide regecringcn overeengekomen werd, dat liet doel dor voorgestelde ontmoeting zou zijn dc be raadslaging zich te doen uitstrekken over alle onderwerpen, vervat in dc Engelsch Fransche. verklaring. liet is derhalve op dozo basis dat dc Engclsche regeering zich heeft voorbereid liet bezoek te brengen aan Berlijn, dat de Duitsche regeering heeft voorgesteld. Wat onder oogen werd gezien was dus „een algemccne regeling, waarover vrijelijk onderhandeld zou worden tusschen Duilschland cn de andere. mogendheden" cn „overeenkomsten, betreffende de bewa peningen, welke in het geval van Duilsch land de bepalingen van hoofdst. 5 van't Ver drag van Versailles zouden vervangen.'1 Dit is steeds bet doel geweest van de poli- Hek der Engclsche regeering en zij heeft al linar pogingen tc Genévc en elders op dc voltooiing daarvan geconcentreerd. Het bereiken van een omvattende over eenkomst, die door gemeenschappelijke overeenstemming de plaats zou kunnen in nemen dor verdragsbepalingen, kan echter niet vergemakkelijkt worden doordat via een reeds Genomen besluit •sterkten voor militaire offecticvc troepen .vastgelegd wor den, die ver uitgaan hoven welke sterk!en ook, die vroeger voorgesteld zijn. Sterkten bovendien, die wanneer zij ongewijzigd ge handhaafd worden tic overeenstemming van andere essentieel betrokken mogend heden moeilijker, zoo niet geheel omnogc lijk zouden maken. Dc Engeischc regeering is uiterst onge neigd eenigerlei gelegenheid tc laten va ren, die het voorbereid bezoek ter bcvorde ring van algemccne overeenstemming zou kunnen bieden, maar onder dc nieuwe om standigheden gevoelt zij zich voor zij daar toe overgaat, gedwongen, de opmerkzaam heid der Duitsche 'regeering op bovenge noemde overwegingen tc richten en zij wensebt, dat het bezoek met den omvang der daarvoor van tevoren overeengekomen doeleinden, gelijk hierboven uiteengezet is, zal plaats vinden. Een zitting van den Volkenbond? LONDEN, 18 Maart. (V.D.) Hedenmid dag liccft dc leidei der oppositie, Lansbury in bet Lagerhuis den minister van buiten- landsche zaken gevraagd, of bij mot het oog op dc door de Duitsche regeering aan gekondigde invoering van den algemeene dienstplicht in Duilschland cn dc verhoo ging van dc vredcsslcrktc van het Duitsche leger op 30 devisics, een verklaring kon af leggen over dc door dc Brilsche regeering tc ondernemen stappen. Sir Jonh Simon antwoordde daarop: „Do Engclsche regeering is reeds in contact ge treden met de Fransche cn Italiaansche re geering in deze aangelegenheid en heeft den Britsehen ambassadeur in Berlijn op dracht gegeven «le Duitsche regeering een nota le overhandigen, die, naar ik verneem, hedenmiddag ter hand zal worden gesteld, Uiteraard kan ik deze mededccling niet publicccren, zoolang zij nog niet in liet bc zit is van den Duilsrhcn minister van builenlandschc zaken. Er zijn echter maat regelen getroffen opdat clc nota ter beschik king zal zijn in het. stcmmiiigsburcau van het, Lagerhuis, zoodra ik van Sir Eric Pl.ii.pps, veuioincn heb, dat de no.l'a pycr- handigtl is. Hierop vroeg Lansbury of liet in bet voor nemen lag den toestand te bespreken met de regeering der Vcrccnigdé Staten en an dere onderteekenaars van het vredesver drag cn of een zitting van de Vol ken bonds vergadering overwogen is. Sir John Simon antwoordde hierop: „Ik kan Landsbury verzekeren, dat deze beide zaken op het oogcnblik worden overwogen.1 DE ENGELSCHE MINISTERS NAAR BERLIJN LONDEN, 18 Maart. (Reuter). De Duit sche minister van buitcnlandschc zaken, von Ncuralh. liccft aan den Britsclicn am bassadeur te Berlijn meegedeeld dat de riiksregcering liet zeer op prijs zal stellen, urineer Simon cn Edeir hun bezoek aan Berlijn zullen doen doorgaan. Simon en Eden zullen nu Zondag a^s. naar Berlijn vertrekken. VERTRAGING „JOHAN BE WITT" AMSTERDAM, IS Maart. De N.V. Stoomvaartmaatschappij „Nederland 1 doelt ede, dat bet s.s. „Johan de Wilt"' door een lichte macliinescha.de- is vertraagd, in verband waarmede het vertrek van Genua thans bepaald is op Zaterdag 23 Maart te 1 uur des middags. Dc boottrein, die bestemd was om 21 Maart uit Nederland te vertrekken, zal thans Vrijdag 22 Maart op de gebruikelijke tijden rijden. „Het monster Duitschland heelt thans tanden gekregen" PA1UJS, 18 Maart. (Y.l>; Dg Liberie publiceert een aantal l-orlo verklaringen van Fuui'scbe. persoonlijkheden. Dc voorzit ter van dc legercommissie van den senaat, generaal Bourgeois, <lic evenals senutor Le- méry dc Fransche regeering Woensdag in den senaat zal interpelléeien, verklaarde: Engeland, Frankrijk cn Iialió moeten go mcenschnppeli.jk de middelen bestudeeren ter Handhaving van den wede en Ier be scherming legen do dooi- maarschalk Pétain voorspelde 100 Unilsi lie devisics. Generaal Ni esse I verklaarde, dat de invoe ring van den algcmcejpm dienstplicht dc logische consequentie is van den in Duilsch land h.ccr.schcnden geestestoestand. Het monster Duilschlund hoeft thans tanden gekregen. Er bestaat nog slcehlls een afweermiddel: liet te loonen dat ouzo slagtanden even zeer gescherpt en even krachtig zijn als dc zijne om' het op deze wijze dc lust le bene men zich van zijn tanden te bedienen. Het lid van do lcgcrcommissio van dc Kamer, afgevaardigde Ferry, schrijft in het zelfde blad, dat de duiyolscho bewapenings wedloop weer aanvangt.' Do vrije en vreed zame volkeren zijn gedwongen le volgen, wanneer zij zich niet zeil willen vcroordee Ion tot dc slavernij of ter dood. Noodig is dc definitieve invoering van den tweejari gen diensttijd bij de wet cn do kwalita tieve opvoering van het Fransche leger, want op dit gebied kan Frankrijk Duitsch land overtreffen. In <lc Intrangcant schrijft dc voorzitter, van de legcr-cómmïssio van de Kamer, overste Fabry, dat de politiek van liet vol dongen feit in militaire taal overgebracht, luidt: Plotselinge aanval zonder waarschu wing cn zonder pardon. Overigens herin nert het aan het samengaan van Frankrijk, Engeland en Italië in 1915 en vraagt hij of deze eensgezindheid in geval van een con flict nog aanwezig is. Binnen- cn buitenland 6 cL per K.I". Vraagt prijs van onze 6 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation, Kantoor: Lcusdcrweg 242, Dc Zwoedsche prinses Ingrid (dochter van den Zwcédschen kroonprins) en kroonprins Frederik van Denemarken, wier verloving thans officieel bekend is gemaakt, bij het verlaten van het koninklijk palcis te Stockholm Aangeboden aan Kloos en Alberdingk Thym AMSTERDAM, is Maart. Dc Senaat der universiteit van Amsterdam liccft. in zijn zitting van heden besloten, het ccre-docto- raut in dc letteren en wijsbegeerte te ver- leenen aan de hoeren K. J. L. Alberdingk Thijui (Lodewijk van Dcysscl) on W. Kloos. Teneinde aan deze plechtigheid in het jaar van het halve eeuwfeest der nieuwe Gids-bcwcging meer luister hij ie zotten, is besloten ze to doen plaats hebben in een bijzondere zitling van don Senaat, op Maan dag 27 Mei 1935, waarin behalve door den rector-magnificus, prof. dr. Th. .T. Stomps, liet woord gevoerd zal worden door prof. dr. J. Prinsen J.Lzn. en pro f. dr. A. A. Vcrdc nius, eventueel ook door dc beide promo vendi, en waarin de voorzitter van clc facul teit der letteren en wijsbegeerte, prof. dr. A. W. dc Groot, als promotor zal optreden, BIJ HET UITGAAN DER SCHOOL GEWOND ROSMALEN, '18 Maart. Toen vanmid dag tc vier uur dc kleuterschool tc Hintham uitging, stak het 5-jarig dochtertje van den lieer Kools plotseling dc straat over, terwijl een motorrijder naderde. Een uan- njding was niet meer to vermijden; de kleine werd gegrepen en cenigc meters necgesleurd. Toen het kind werd opgeno men, bleek, dat het ernstig aan het hoofd was gewond, terwijl het uit den mond bloedde. Per auto is het naar een dokter tc llosmalen gebracht. Dc burgemeester van deze gemeente, die juist passeerde, heeft van het gebeurde pro ces-verbaal opgemaakt. K. BREVET v DEN HAAG, 18 Maart. Hier ter stede is op 54-jarigen leeftijd overleden dc heer K. Brevet, gcp. luitenant-kolonel van liet Nbderlandsch-Indische leger cn reserve lui tenant-kolonel van liet regiment jagers. Dc thans ontslapene was gerechtigd tot net dragen van het eerc-tcekcn voor be langrijke krijgsverrichtingen mot dc gespen Midden-Sumatia 19031907 en Zuid-Celebes 19051908, terwijl hem tevens wegens flink gedrag een eervolle vermelding Ion deel is gevallen. Voorts was hij commandeur in dc orde van Nichan Iftikhar (Tunis). DOOR EEN MOLENWIEK GETROFFEN ZALT-BOMMEL, 18 Maart. In het nabu rige Gameren is vanmiddag do 10-jarige Strous door een molenwiek getroffen cn zeer ernstig aan het hoofd gewond. liet ongeluk geschiedde, toen de jongen zich uit de betreffende korenmolen naar buiten begaf. NIEUWE BURGEMEESTER Do nieuwbenoemde, burgemeester van Nieuwolda, de heer G. 11. Post Cleveringa, werd le zwolle geboren cn is thans 31 jaar oud. 1-lii woont nu tc Zuidhorn en is le ambtenaar ter secretarie aldaar. Dc wereld weet nu, waar zij aan toe is 1 BERLIJN. IS Maart. (V.D.) Ilijksmi- nister dr. Gocbbels publiceert onder het op- uïft „duidelijkheid en logica" een be schouwing, waaraan wij het volgende ont- looncn De Duitsche openbare meening neemt met cenigc verbazing kennis van de reac tie, die in het buitenland gevolgd is op het publicccren van dc wet tot wederopbouw van de weermacht. Zij geloofde le kunnen vermoeden, dat de wereld met zekere op luchting en een gevoel "van innerlijke bc vrediging kennis zou hebben genomen van dit feit. Want dc openlijke cn ongereser veerde uiteenzetting van dc Duitsche be doelingen vormt een element Ier kalmoe- ring, «lat voor de logische en vruchtbare beschouwing van de Euroncesclie situatie verheugend, zonal niet vrijwel onontbeer liik is. De geheimzinnigheid, die het Dori sche defcnsicprobleeni in de afgcloopen ja ren cn maanden omgaf was juist door offi* cieele cu niel-ofiiciecle instanties in het buitenland vaak cn levendig betreurd, vooral met het oog op het feit, dat een on beperkte bekendheid met, dc bedoelingen van Duitschland, in verband met een con- solidcering van den vrede, scheen uitge sloten. Derhalve is er \ele malen op aan gedrongen, dat Duilschland een einde zou maken aan alle geheimzinnigheid en dni dclijk uiteen zou zetten, waarheen bet wil de. Daarbij komt. dat op militair politiek gebied, alleen uit duidelijkheid die realis tische logica ontwikkeld kan worden, welke dc innerlijke kracht heeft een verwarde si tuatie te ontwarren cn daaruit dc elemen ten van veiligheid en politieke stabiliteit tc kristallisecrcn. Aan de onduidelijkheid nu is Zaterdag oen einclg gemaakt. Dc we reld weet nu waar zij aan toe is. Wel wist de wereld reeds wat Duitschland wilde, maar daarover is thans onomstootclijkc ze kerheid gegeven. Voortgaande wijst Gocbbels in zijn arti kel op- dc Engeischc lagerhuisdebatten, van 29 November 103i, en dc verklaringen van toen1 van Winston Churchill, en vraagt: •Kan men het de Duitsche regeering kwa lijk hemen wanneer zij vier maanden later met 'een openlijke uiteenzetting een einde maakt aan dc oorzaken, van dc bii die debatten aan het licht gekomen malaise? Vervolgens bespreekt Gocbbels cenigc uit latingen, van maarschalk Pétain en van' Flandin, die erop gewezen li ebben, dat Duitschland in 1930 minstens over 600.000 man zou beschikken. Moet het .dan in Duitschland geen verwondering wekken, dat dc openbare wcreldmeening thans met voorbijzien van deze in documenten vast gelegde feiten verbazing en verontwaardi ging speelt ten opzichte van de. invoering van den algemcencn dienstplicht in Duitsch land, waardoor slechts- een deel van dat gene wordt uitgevoerd, wat door deze offi- cieelc instanties reeds als vaststaande in de binnenlandsch politieke discussie der betreffende landen naar voren gebracht is? Vaak genoeg liccft Hitier verklaard, dat hij bereid is het laatste machinegeweer on bruikbaar te maken, wanneer do wereld hetzelfde wil doen. Zijn verklaringen zijn steeds onbeantwoord gebleven. Uit deze situatie moest Duitschland dc gevolgtrek kingen maken, vooral daar de andere lan den hun bewapeningen verhoogden on grond van een oncontroleerbaar Duitsch materiaal, dat. groolondeels gebaseerd was op fantastische vermoedens. Een ongew-a pend land is temidden van een bewapende wereld een voortdurende uitdaging tot. een oorlog. Niet het bewapende, maar liet on bewapende Duitschland heeft Europa ver ontrust. Thans is dat evenwicht hersteld dat noodig is om tc komen tot vruchtbare besprekingen over de groote onopgelost'' problemen der wereldpolitiek. Duitschlam' wil mede werken aan den vrede. Het lieef hém cvenzoo noodig als alle andere volke ren. Niemand in Europa, die ook slecht- een spoor verantwoordelijkheidsgevoel in zich draagt, gelooft eraan, dat de schaclo van een oorlog, die door 17 jaren vredes werk niet kon worden opgeheven, zou kun nen worden opgeheven door een nieuwen oorlog. Mogen de verantwoördeliikc perso nen begrip en gezond menschcnvcrstand dc overhand doen krijgen, clcs tc doortas tender zal de gelukkige, wending zijn, waar in Europa zich opnieuw: zal .vormen» DJ T BLAD HEB Ft LBH DAGBLJJKSCHl) GECONTROLEERD F OP JA AC VAN EXEMPLAREN 'igV rnjnu Naar buiten 6 ct. per K.M. °00^% Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" 111 1 -YD Ir. Albarda beantwoordt den open brief van Mcj. Mr. E. C. van Dorp. (Tweede Blad, pag. 3). Rotterdam in 1931. (Tweede Blari, pag. 3). Onze handelsbetrekkingen met Zwitser land. (Tweede Blad, pag. 3). STJDSXIFjrwS Ernstig auto-ongeluk bij IvLnabu. (Tweede Blad, pag. 1). Dc C. P.'I-I, in het geweer tegen liet fas cisme. (Tweede Blad, pag. 1). Vergadering van Handel on Nijverheid. (Tweede Blad, pag. 1). Dc Sociëteit Vereen iging in haar nieuwe home, (Tweede Blad, pag. 1). Dc Drooglegging van het Soest ei kwartier. (Tweede Blad, pag. 1). Conversie van de geldlccning 1928. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige Z. tot Z.O. wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, iets zachter overdag. Hoogste barometerstand 770.0 tc Jan Mayen. Laagste barometerstand 711.4 le Reykjavik. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 NATUURZIJDE neemt weer een grote plaats in ondér J~ STOl' FEN, ze staat in prijs gelijk met kunst zijde en is toch veel waardevoller. Wij bren gen een mooie Lysonse collectie in chique dessins.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1