4000 DE EEMLAMDEQ Britsche diplomaten op Schiphol Op bajonetten gebaseerde vrede L. J. LJYÖX Maandag 25 Maart 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 226 SIR JOHN SIMON EN EDEN OP DOORREIS DRIE MOGENDHEDEN CONFEREEREN MEISJE VERMOORD Merkwaardige woorden van Mussolini „Drastische stap'' zegt Londen Tel. 1788 i£ Tel. 1788 DE BRITSCHE MINISTERS TE BERLIJN TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 TAXI op amidlerc panama's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 6 uur 47 min. AMER SFQORTBCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTRBKENrrsG 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regeIs f 1,05 met van cen bew:;snunmer elke regel meer f 0.25 Liefó*dighelds-acvcrteac«ia voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vceruitbcUluig 15 ridels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Veel belangstelling voor het hooge bezoek. Diplomatiek stilzwijgen AMSTERDAM, 24 Maart. De Britsche minister van Buitenlandschc Zaken Sir John Simon is hedenmorgen te 12.20 uur met een speciaal vliegtuig van de Imperial Airways op doorreis naar Berlijn, waar hij tezamen met den Britschen Lord-zegelbc- waarder Eden besprekingen met de Duit- sche Rijksregeering zal voeren over den internationalen toestand in verband met het door Frankrijk en Engeland voorgestelde luchtpact en met liet. besluit der Duitschc regeering tot wederinvoering van den mili tairen dienstplicht, op Schiphol geland. Bijna tegelijkertijd arriveerde cen tweede toestel van de Imperial Airways uit Parijs, met aan boord den Lord Privy Seal Eden, die daar gisteren besprekingen met de Fran- sche regeering heeft gevoerd. Zooals te verwachten was bestond er voor de zeldzame ontmoeting van twee Britsche ministers op Nederlands eerste luchthaven groolc belangstelling, vooral van de ziide .van dc pers. Tegen elf uur arriveerde uit Den llaag dc Britsche gezant aldaar, Sir Hubert Mont- gommery. Inmiddels was uit Londen bericht ontvangen, dat liet vliegtuig met den Brit schen minister van Buitenlandschc Zakeu aan boord tc 10.H» uur Greenwicli-tijd van Croydon vertrokken was en konden dc wachtenden zich onledig houden met hot bewonderen van dc F. 36, die wijde cirkels boven het vliegveld trok. Te 12.18 uur loeide de sirene, ten toeken dat de eerste machine in zicht was, cn even later verscheen inderdaad dc Engelsche tweedekker boven liet veld. liet was het vliegtuig uit Londen, dat het eerst ver scheen, docli terwijl dit nog een wijde boog beschreef om in de juiste richting te landen, looide reeds dc sirene ten tweede male en verscheen uit het Zuid-Westen de tweede machine hoven liet veld. Te 12.20 uur raakten de wielen van het eerste vliegtuig den grond en rolde het nuur het stationsgebouw, waar zich reeds een groepje autoriteiten, journalisten en persfo- lografen verzameld had. Sir John Simon, die vergezeld was van twee hooge ambtena ren van het Foreign Office, de hoeren. R. Hankey en Edgar Granville, werd als eerste begroet door den gezant Sir Hubert Mont- gommery en vervolgens door den als verte genwoordiger der Nederlandschc regeering aanwezigen chef van de afdceling Lucht vaart van het ministerie van Waterstaat, den lieer W. van Ede van de Pais, alsmede door den Havenmeester van Schiphol, den heer Dcllacrt. Terwijl allen zich nog rondom Sir John Simon verdrongen, was het vliegtuig uit Parijs eveneens voor het stationsgebouw aangekomen cn was minister Eden en do hem vergezellende heeren H. Seymour en W. Strang,'beiden van'het Foreign Office, uitgéstapt. Sir John en Eden drukten elkaar hartelijk do hand cn een algemeene begroeting en kennismaking volgde. Nog voordat het ge zelschap het stationsgebouw had bereikt, waren de beide Britsche ministers aange klampt door dc nieuvvsbelüste journalisten cn hadden zij al e.cnige malen voor de lcri- sen van film-operateurs en persfotografen geposeerd. De Britsche gasten hulden zich over do diplomatieke aangelegenheden in een diplo matiek stilzwijgen en op ccn schriftelijk verzoek der journalisten om ccn kort onder houd na afloop v^'v de lunch antwoordden Sir John Simon zij met een verwijzing naar het gisteravond te Parijs uitgegeven communiqué over de besprekingen van Eden met de Fransclie ministers. Nadat het Kngelsche gezelschap geluncht had, werd eveneens het stationsgebouw in oogenschouvv genomen, dc reusachtige. „Arend" werd op cen afstand bewonderd én de E n gel sell c heeren stelden verschillende vragen over do NcdcrlandsiTie luchtvaart en over don nan' nop van Douglas-vlieglui gen floor de K.L.M Te kwart voor twee naui.iv.cn ioods weer afscheid op het platform, waarbij niet lie hulp van de luidsprekers-installatie, ver schillende v rooi ijk e. marschen ten gehoorc werdén gebracht. Als laatste attenfie weer klonk, onmiddellijk voordat de passagier:- voor Berlün zouden instappen, lier ..God save the King" over het veld. dat door allen staande en niet ontbloot hoofd werd aange hoord, waarna nog cenigc handen gedrukt werden cn dc zes EngclSchen plaats namen in het toestel. De motoren sloegen aan, en het duurde een vijftal minuten alvorens zij voldoende waren warmgcloopen, zoodat hot 13.50 uur was toen dc „Delia" wegtaxide en zich in de lucht verhief, op weg naar Ber lijn, waar de inzittenden cen zoo belangrijke taak hebben te vervullen. Nederlandsche gelukxvensch voor Simon en Eden DEN HAAG, 24 Maart. De Nederland sche regeering heeft den beiden Engelschcn ministers Simon en Eden bij hun aankomst hedenmiddag op Schiphol telegrafisch een goede reis naar Berlijn gevvcnscht. Bij de aankomst van de ministers was aanwezig dc heer van Ede van der Pais, waarnemend directeur "van den Rijkslucht vaartdienst. In een communiqué wordt dc solidariteit van Frankrijk, Engeland cn Italië vastgesteld Even na elf begon Zaterdag te Parijs de gemeenschappelijke drie mogendheden-con- ferentie. Na afloop gaf minister Laval op den Quai d'Orsav cen dejeuner, waaraan behal ve de Britsche cn ltaliaansche regecrings- v ertcgeiivvoordigers ook de ambassadeurs der beide landen aanzaten, benevens Her- riot. Do besprekingen worden daarna her vat cn duurden lot 17 uur 10. Aan het slot der Fransch-Engelsch-ïta- liaanscho conferentie werd het volgende communiqué gepubliceerd: „De minister van buitenlandsclio zaken Laval, lord-zegelbevvaarder Eden cn onder staatssecretaris Suvich zijn Zaterdag op den Quai d'Orsav bijeengekomen en heb ben een gedachtenwisseling gehouden over den algemeencn toestand. In den loop der besprokingen is er aan herinnerd, dat het bezoek der Engelsche ministers aan Berlijn een informatief ka rakter draagt en dat het kader en het on derwerp hunner besprekingen in overeen stemming zijn met datgene, wat in het Londenscho communiqué van 3 Februari j.l. is vastgesteld en vvadrop do eenheid van opvatting der regeeringen van Londen, Parijs en Rome is gegrondvest. Er is besloten, dat de ministers van bui- tenlandsche 'zaken van Engeland, Frankrijk en Italië, na het Borlijnsche bezook en de andere Engelsche bezoeken aan Moskou, Warschau en Praag op 11 April in Stresa zullen bijeenkomen. Laval. Eden en Suvich hebben met voldoening do volkomen soli dariteit hunner rcgccringen geconstateerd." Een der vele auto's, met. behulp waarvan men in Duitschland liet euvel der radio storingen, dat men eveneens'eerstdaags wettelijk zal bestrijden, tracht op tc heffen. 's-GRAVENHAGE. Zondagavond om streeks 11 uur-is in liet perceel Naaldvvijk- schestraat 103 een moord gepleegd op het 21-jarige meisje W. G. O. Het was bekend, dat zij omgang had met den 21-jarigen monteur J. de G. Toen zjj Zondagavond dc deur open deed, werd zij direct door ccn man met ccn schei p voorwerp aangevallen, die haar zoo danig verwondde, dat zij onmiddellijk over leed. Toen de ijlings ontboden dokter aan kwam, kon hij slechts den dood consta- tecren. De dader vluchtte, maar dc politie wist cen man aan te houden, van wien men vermoedt, dat hij do dader is. Hij weigerde echter inlichtingen tc geven cn wilde ook zijn naam niet noemen. Dc zaak is bij do politie in onderzoek. Als bijzonderheid wordt vermeld, dat in hetzelfde huis cenigc jaren geleden even eens cen vrouw door ecu .bezoeker werd vermoord. Het gebeurde verwekte in dc naaste om geving grootc beroering. C. r. VAN VELTHUYSEN f BATAVIA, 23 Maart (Aneta). In den ouderdom van ruim 07 jaar is overleden de heer C. F. van Velthuysen, oud-admi nistrateur van den Stadsschouwburg. De oproeping der lichting trekt overal de aandacht Ter gelegenheid van den zestienden ver jaardag van de oprichting der fascistische strijdhonden heeft Mussolini vqor de op de Piazza Venezia verzamelde fascistische jeugdbonden een korte toespraak gehouden. De 23e Maart, aldus de duce, is een datum van primordiaal belang in de geschiedenis van Italië en ook dc komende generaties zullen hem als zoodanig beschouwen. Bij de stichting van dc fascistische strijdhonden waren wij een onbeduidende minderheid, thans vórmen wij een onafzienbare massa, van denzclfden geest en moed bezield als dc eerste strijders in dc fascistische gele deren. In de tegenwoordige nevelachtige cn onzekere politieke situatie biedt Italië aan de wereld het schouwspel van een bewon derenswaardige kalmte. Wij zijn thans sterk cn geen gebeurtenis zal ons onvoorbereid vinden. Zoodoende is het ops mogelijk, onze taak, die in een niet ver verwijderde toe komst ligt, onvervaard onder het oog tc zien. Ons zal de toekomst zijn! Achter onzen wil tot vrede en samen werking in Europa staan millioencn stalen bajonetten. Reeds morgen zijn wij bereid te toonen, welke geest en welke moed het heerlijke Italië van liet fascisme onder hel toeken van den lictorenhundel bezielen. De oproeping van de lichting 1922, die, zooals hekend, reeds gedeeltelijk in ver baan d met de mobilisatie der heide naar Oosl-Afrika gezonden divisies was geschied, wordt in de bladen in verband gebracht met de onzekerheid van den tegenwoordi- gen internationalen toestand, die. zooals beo Giornalc d'ltalia schrijft, door de lta liaansche regeering niet \olkonicn kalmte en gelijkmoedigheid wordt beschouwd. L> it reeling wenschl echter in ieder gevel ge reed tc zijn tot verdediging van dc ltaliaan sche belangen. Op hét oogenblik bcvintjén zich. naar het blad meldt, rond 100.000 man onder de wapenen. Begin April komen de nieuwe re cruten van de lichting 1924 met 210.000 man in dienst. De. oproeping vaan de lichting 1911 zal in het geheel opnieuw 100.000 man opleveren. In de eerste helft van April zal het, ltaliaansche leger dus over meer dan 560.000 man beschikken. In internationale kringen legt men de ltaliaansche mobilisatie van dc lichting 1911 meer uit als een maatregel van voorzorg bij den tcgenwoordigen toestand in Europa dan als cen maatregel, gemotiveerd door liet Italiaansch-Abcssynischo geschil, dat thans minder ongerustheid wekt dan voor heen. De oproeping van de geheole lichting 19H door Mussolini en zijn verklaring in zijn toespraak tc Rome over den op eenige mil lioenen staalcn bajonetten gegrondvesten vrede vormen liet voornaamste onderwerp van bespreking in de Britsche pers en wor den gekenschetst als een „drastische stap" aan den vooravond van de beginnende in ternationale onderhandelingen. Dreigement der Kleine Entente Titoelescoe is vertrokken naar Belgrado, waar hij vertegenwoordigers der kleine en tente en van de Balkanpact-mogendheden zaal ontmoeten. Naar in diplomatieke krin gen verluidt, zullen bedoelde mogendheden cen verklaring publiceercn, waarin zij met mobilisatie zullen dreigen, indien de lan den der vroegere vijanden Duitschland na volgen, wat het invoeren van den dienst plicht betreft llerrioi neemt hel op voor zijn land Ilerriot, die voor de radicaal-socialistische federatie van het deprioinent Soine-ot Oisc lïet woord hoeft gevoerd te Limours, recht vaardigde de houding der tegenwoordige regeering cn zcide: „Frankrijk dient aan de gciieelc wereld te zeggen, dat het bepaalde verwijten, n.l. een ovci-bewapend leger tc hebben, niet aanvaardt." Na er op te hebben gewezen, dat. Frank rijk mei zijn kracht nooit zijn koelbloedig heid zal verliezen, verklaarde hij: „De deur blijft open voor andere oplossingen dan die, welke gepaard gaan met geweldadigheid Niets verzot zich tegen pacten van hulp- verleening. die meer dan ooit tegen den oorlog noodig zijn Ilerriot betoogde ten slotte, dat het misda dig zon zijn Frankrijk tc verwijten, dat het aan den bewa non mgsvvods'.riid meedoet: „Tegenover de 500.CC0 man der Duitschcrs moeten wij cen politiek van minimum-dc- fensic voeren." Binnen- en buitenland 6 ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation Kantoor: Leusdcrweg 212. Maandagmorgen beginnen dc besprekingen BERLIJN, 2i Maart (V.D.). Dc Engel- schc minister van buitenlandscho zaken, Sir John Simon, en dc Lord-grootzcgolbe- waarder, Eden, zijn Zondagmiddag om half zes per extra-vliegtuig der Imperial Air ways geland op liet vliegveld van Berlijn, Tempelhof. DIT BLAD BEEFT EEN DA GEL IJK SC HQ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN BETROUWBARE ONDERNEMING Naar buiten Vvf- 6 ct per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole Vanaf heden is Soesterb erg ons bedrijf opgenomen in Anthony Eden Duizenden hadden zich in de buurt van het vliegveld opgesteld, terwijl het ook op dc voor toeschouwers bestemde ruimte van het vliegveld zeer druk was. Ter begroeting waren o.m. aanvyezig: dc Britsche ambassadeur, Sir Eric Phipps, met liet personeel der ambassade: de Rijksmi nister van Buitenlandscho Zaken, baron von Ncurath met Dr. Mcissncr als persoon lijk vertegenwoordiger van Adolf Hitler, en dc staatssecretaris van buitenlandsche zaken, prins von Bulow. Ook dc pers was bizonder druk vertegen woordigd. BERLIJN, 24 Maart (V.D.). Sir John Simon on Eden hebben zich niet dc Duit schc regecringsautoriteitcn naar dc Engel sche. ambassade begeven, waar dc liceren gemeenschappelijk de thee gebruikten. In do Wilhclms! rasse, zoowel als voor Hotel Adlon cn Untor den Linden stond liet zwart van de mcnschen. LONDEN, 24 Maart (V.D.). Voor zijn vertrek van Ci;oydon verklaarde Simon: „Ik verwacht geen plotselinge resultaten. De problemcfi zijn daarvoor te omvangrijk cn te moeilijk. Wij zullen evenwel met in spanning van al onze klachten vechten om het doel, d.i. vrede op aarde en goede wil onder dc mcnschen." BERLIJN. 24 Maart (D.N.B.). De Duitsch:Engclschc besprekingen beginnen Maandagmorgen om 10.30. HITLER WEER IN EERLIJ u BERLIJN, 23 Maart. (V.D.). - Hitler is he denmiddag even na 12 uur op het vliegveld Tempelhof aangekomen. Ilij begaf zich on middellijk naar de rijkskanselarii. Zooals men weet had hij enkele dagen doorgebracht te Wiesbaden STADSNIEUWS Een succesvolle avoiul van „De Keitjes." (Derde Blad, pag. 1). SPORT II.V.C. wint met 8—2 van Donar. (Tweede Blad, pag 1). Amersfoortsche Handballers verliezen van Utrecht. (Tweede Blad, pag. 1). Een overwinning voor de A.M.H.C. (Tweede Blad, pag. 1). Korfbalvcreeniging Amersfoort verliest met 31 van Olympia II. (Derdo Blad, pag. 1), Medegedeeld door het K. N. M. I. tc Dc Bilt: Verwachting: Krachtige tot matige Z.W. tot W. of N.W. wind, betrokken tot zwaar be wolkt, later opklarend, waarschijnlijk regenbuien, zachter 's nachts, later weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 777.3 tc Nancy. Laagste barometerstand 73G.5 tc Yestma- nocr. YLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP. LAHGE5TRAAT 49-51 - ÏELSFÜQH 190 NIEUWE SJAALS HANDSCHOENEN KRAAGJES CEINTUURS KNOPEN en GESPEN. HET A.S. BEZOEK VAN EDEN AAN MOSKOU MOSKOU, 24 Maart (V.D.). De Sovjet- pers meldt, dat lorxl-groól zegel bewaarder, Eden, tc Moskou een langdurige bespre king zal hebben met Stalin. Voorts zijn politieke besprekingen gear rangeerd met Molotovv, Litwinov cn Kali-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1