4000 DÉ EÉMLANDEU Simon's „vredesmissie" naar Berlijn O*** L. J. LUYCX im ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Dinsdag 26 Maart 1935 BALDWIN UIT ZIJN BESTE WENSCHEN Lot van Europa wordt beslist HITLER LEIDDE IN Besprekingen duurden zes uur Tel. 1788 Tel. 1788 Grondwetswijziging* in Polen BELGISCH KABINET GEVORMD NIEUWE LINIESCHEPEN EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste Wad pa,^. 3 WEERVERWACHTING 6 uur 49 min. TELEFOO N U t! DIT SS 1 VOOR UW UWADRES 1 TAXI WERKVERSCHAFFING IN DE VER. STATEN week (met gratis verzekering tegen ongelukkeu) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD ppi io nFR AnVFRTPNTIFM van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer rnua UtH AUVtnitWUtn regd f 0 25 Licfdadighcids:advcrtenticn voor dc helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1»Bewijsnummer extra 1 0.05 Hij gelooft inmiddels niet in een ontwapening in dc naaste toekomst Baldwin heeft in dc Albert-IIall een rede uitgesproken, waarin hij mot betrekking tot de reis van Simon en Eden naar Ber lijn het volgende verklaarde: Ik zou heden over deze aangelegenheid niets verder Willen zeggen, opdat niet een toevallig woord van mij zoo verdraaid zal worden, dat de op zich zeil reeds moeilijke taak der beide ministers nog moeilijker zou worden. Wij allen zenden onze hartelijke wcnschcn aan onze gedelegeerden. Zij begeven zich op een vredesmissies, teneinde uit dc eerste hand van dc ecnigo mannen, die dc macht hebben, tc verne men of wij erop mogen vertrouwen, dat Duitsciilancl en sovjet-Rusland hun rol in Europa bij deze groote taak van den vrede zullen spelen, of dat wij daarop niet kun nen vertrouwen, dat zij dit zullen doen. Maar ik weet. dat allen zonder aanzien van partij in Engeland van gansciter harte wcnschcn, dat Simon en Eden uit de lan den, die zij bezoeken, berichten meebren gen, die ons een nieuwe hoop en een nieu wen vooruitgang tooncn t.o.v. dc geweldige taak, die Noor ons ligt. Voorts stelde Baldwin \ast, dat een ont wapening, zooals velen deze na den oorlog gedroomd hadden, niet in de naaste toe komst tot stand zal komen en richtte hij een oproep tot alle vrienden van den Vol kenbond. om, echter «Jeu Volkenbond te staan, zöouls zij nooit tevoren hadden ge daan. Verder noemde liii bet bet voorrecht van Engeland de toortsdrager der georden de vrjjbcid in Europa 1e zijn. Tenslotte verklaarde Baldwin: Ik zou om ernstige redenen wcnschcn, dat dc vlieg kunst nooit uitgevonden was, maar zij is uitgevonden, en op een of andere wijze moe ien wij haar een bristcUjken v orm geven. Het zou /Qcr gemakkelijk zijn alle militaire luchtstrijdkrachten ter wereld af to schaf fen. Helaas twijfel ik eraan, of cenig land zich bereid zou verklaren dc militaire avia tiek af te schaffen. Zijn rede beëindigende, merkte Baldwin op, dat hij in Augustus van «lit jaar 6S jaar zal worden en dut hij „onder normale omstandigheden" liet. einde van zijn ac tieve loopbaan in dc politiek naderde. De Sunday Dispatch schrijft, dat hot jong ste weekend misschien over het lot van alle mannen, vrouwen en kinderen in Europa zal beslissen: door zijn optreden hoeft Hit- lor oen nieuw fase in dc internationale be trekkingen ingeleid. Door hun besprekingen zullen Hitler en de Engelschc minister van buitenlandschc zaken op vergaande wijze bepalen, hoe deze periode ci uit zal zien. Even na achten Zondagavond kwamen de Britsche ministers in liet Berlijnsclie Hotel Adlon aan, waar tal van leden der Kngelsclie kolonie hun een hartelijke ont vangst bereidden. In een gemeenschappelijke bespreking op de Engelschc ambassade na aankomst van de Engelschc rcgccringsverlegenwoordigers word tusschcn lien en Freiherr Von Neu- rath liet voor Maandag vastgestelde pro gram besproken. Des avonds vvenl op dc Engelschc am bassade een maaltijd aangeboden. Hedenmorgen om kwart over 10 zijn bij i ijkskansclicr Adolf Hitler de besprekingen begonnen met den Britschen minister van buitenlandschc zaken sir John Simon, den Ïord-zegeïbewaardcr Eden en den Engel- schen ambassadeur te Berlijn sir Eric Piiipps. Van Duitsche zijde nemen aan de liet Amérikaansche zelf besturende Ro bot vliegtuig heeft langs de kust van den Stillen Oceaan negen en een half uur lang een oefcnvlucht ondernomen, die in elk opzicht is geslaagd. De foto brengt kapitein Bisselt'in beeld, die met twee man ter waarneming aan dc vlucht deelnam. Zelf stuurden zij echter niet, dit geschiedde van uit dc verte besprekingen deel de rijksminister van bui tenlandschc zaken von Xeurath en dc spe ciale gevolmachtigde voor ontvvapenings- kwesties Von Ribbcntrop. Na een korte middagpauze zullen dc besprekingen in den namiddag worden voortgezet. De algemeene dienstplicht Dr. Hanfstangcl, de chef van den Duit- schcn propagandndienst, heeft in een in het Engelsch uitgesproken radiorede, die in het bijzonder bestemd was voor de Veree- nigde Staten, verklaard, dat het Duitsche besluit tot invoering van den algemeencn dienstplicht is gedicteerd door andere mili taristische naties en dat het moet be schouwd worden als een antwoord op dc bedreiging van de troepenmacht van meer dan anderhalf millioen man, die de gren zen van liet Duitsche rijk omringt. Raadszitting op 15 April Volgons een mcdcdceling van het Analo- Jischo Telcgraafagcntschap heeft de voor zitter van den Volkenbondsraad het secre tariaat van den Volkenbond tc Genève er van in kennis gesteld, dat hij den Volken- bondsraad tegen 15 April bijeenroept, der halve na de conferentie van Strega en dc andere besprekingen, waarvoor plannen be staan. Engeland wenscht eerst Como, dan Genève In politieke klingen te Londen is men van mcening, dat bet beter zou zijn, wan neer de Volkenbondsraad pas na de bijeen komst in Noord-Italic zich zou bezig hou den met de Fransclie nota, aangezien dc Volkenbondsraad dan in staat zou zijn alle bij deze bijeenkomst te berde gebrachte ge zichtspunten en mogelijkheden tevens tc bespreken. De Japansehc minister van buitenland schc zaken Iïirota heeft in liet parlement verklaard, dat dc Duitsche ambassadeur Dirksen liem een bezoek had gebracht en hem had ingelicht over dc redenen voor het Duitsche besluit tot invoering van den algcmecnen dienstplicht. Verder liad de Duitsche ambassadeur hem verzekerd, dat Duitscbland nooit eenige aanspraak zal la ten gcldep op de Japnnsche mandaaisge- bieden in den Stillen Oceaan. Iïirota verklaarde verder, dat naar zijn meaning de Ddilschc politiek weinig in vloed heeft op dc situatie in liet erre Oos ten. Tenslotte dementeerde' dc minister de geruchten, volgens welke Japan met Duitscliland zou onderhandelen over een militair verbond. De. vice-minister van buitenlandschc za ken beeft een onderhoud gehad niet den Italiaunschcn ambassadeur over dc uitwer king, die dc Duitsche stap eventueel zou kunnen hebben op den toestand in het Verre Oosten, Fransch-Italiaansch-Engelsch eenheidsfront In offirieele Engelsche kringen heeft men het Zaterdag te Parijs gepubliceerde com muniqué over de door Eden gehouden be sprekingen met I.aval en Suvich, volgens Reuter, met voldoening gelezen, omdat, al dus meent men, bierdoor zonder cenigen twijfel hel eenheidsfront FrankrijkItalië Engeland is hersteld en een gelukkige in leiding is 1 ot stand gebracht voor dc reis van sir John Simon. Terwijl Frankrijk en Italië schijnen te verwachten, dat de eerste aan Duitscliland te stellen cisch wordt dc afschaffing van den dienstplicht, schijnt Engeland eerst te willen uitvisscheii of Duitschlands politiek voor oorlog of vrede is. Volgens de Sunday Express zou Frank rijk, als onderdeel van de goede verstand houding inct Italië, bereid z.ijn bet eiland Madagascar voor 75 millioen pond sterling aan Italië tc verkoopen. Oostenrijk wenscht rechtsgelijkheid De Oostcnrijkschc minister van buiten- landsche zaken verklaarde in een rede in dc Stiermarksche stad Schaklming o.a., dat hij bij zijn bezoek .aan liet buitenland rechtsgelijkheid van Oostenrijk heeft ver langd. Hij zal niet rusten, voor hij dit ten volle heeft bereikt. Ten aanzien van dc opvoeding van dc jeugd verklaarde bij, dat Oostenrijk liet Italiaansche ballila- systeem zou kiezen, aangepast aan dc Oos tcnrijkschc behoeften. Telegram van Litwinof aait Laval De volkscommissaris voor buitenlandschc zaken der sovjetunie, Litwinof, heeft den Fransclien minister van buitcnlandsche za ken, I.aval, een telegram gezonden, waarin hij uitdrukking geeft aan zijn voldoening over liet besluit der Fransclie rcgccring met betrekking tot het bezoek van Laval aan Moskou en waarin bij den Fransclien mi nister verzekert, dat bij hem te Moskou niet groote vreugde en met zeer grooie belang stelling zal begroeten. Litwinof is ervan overtuigd, dat zijn gedach- tcnwisscling met La\al even gunstige ie sultaten zal opleveren als liun laatste ont moeting en dat zij een nieuwe fase zal inlei den op den weg der samenwerking lus- schen de beide volken en bij het zoeken naar garanties voor den vrede. De datum voor de reis van Laval naar Moskou zal in den volgenden. Dinsdag te houden, ministerraad worden vastgesteld. Poolsch protest De Berlijnsclie correspondent van liet Journal bericht, dal dc Poolsclic anibassa deur Zaterdagmiddag officieel bij minister Vón Ncurath heeft geprotesteerd tegen het herstel van den dienstplicht in Duitscliland. De gezant verklaarde, dat deze maatregel in Polen ongerustheid heeft gewekt. Men acht het een ernstige overtreding van liet Verdrag van Versailles, Do Daily Telegraph meldt uit Berlijn, dat geconstateerd kan worden, dat door den wenscli van Groot-Britannié, Frankrijk en Italië, om voor het begin der Engelsch- Duitsche besprekingen met elkaar overleg te plegen, tc Berlijn geen ontstemming is gewekt. De FransclvBritsche vriendschap De Franschc minister van buitcnlandsche zaken heeft gisteren bij de inwijding van een school te Rijssel in N.O.-Frankrijk in kleinen kring een rede gehouden, waarin hij volgens de Oeuvre bepaalde kritische uit latingen der Fransclie pers aan het adres van Engeland veroordeelde. Hij verklaarde o.a.: Wij willen ons liever discreet en gereser veerd tooncn. Men heeft beweerd, dat En geland ons in dc steek heeft geluten, omdat zijn houding van ecnigo dugen geleden niet met die van ons overeenkwam. Op dit oogenblik arrivcerCn Simon en Eden te Berlijn. Zij zullen constatcercn of Duitscli land vastbesloten cn definitief den vrede den rug "w il toekeeren of dat er hoop be staat, dat liet weer tot dc Europeesche na ties wil tcmgkccren. Zeker is, dat wij het met Engeland eens zijn over de vredes politiek. Dat, wat Mussolini zegt, bewijst hoe zeer ik gelijk had, toen ik naar Rome reisde. Frankrijk zou in de moeilijke om standigheden alleen kunnen blijven staan. Thans is het echter omgeven door geest driftige toegewijde en sterke vrienden. Er bestaat in Frankrijk geen oorlogspartij. Er zijn slechts lieden, die naar vrede voor hun gezin streven, doch at willen wij ook den oorlog niet, wij aanvaarden evenmin een vernedering. Het Duitsche standpunt in de Europeesche politiek BERLIJN, 23 Maart (Keuter). Tijdens de. besprekingen van hedenmorgen heeft Ilitlcr tegenover de Britsche ministers het Duitsche standpunt uiteengezet ten opzichte van de problemen van Europeesche politiek. Hitier zou zijn vredelievende bedoelingen hebben bekrachtigd en zich bereid hebben verklaard tot onmiddellijke afsluiting van een algemeen verdrag tot beperking «Ier be wapeningen op een basis van rechtsgelijk heid en gewaarborgde veiligheid voor allen. Voorts zou 11ij hebben doen opmerken, dat tengevolge van de geografische ligging dc Duitsche grenzen open staan voor alle inval len en dat er op liet oogenblik een offen sief cn defensief verbond bestaat, waarmede Duitscliland rekening moet houden. Voorts zou Ilitlcr toespelingen hebben gemaakt op de Fiausch-Poolschc verdragen, op dc Rus- sisch T'ranschc toenadering cn zou hij heb ben verklaard, dat bet Duitsche Rijk bereid is non-agrcssiepacten af tc sluiten niet alle naburen, evenals een luclitconvcntie, gelijk die in bot communique van 3 Februari is opgesteld, maar zich niet wil verbinden in oen veiligheidssysteem, waarin Rusland op genomen is. Dc kwestie der bewapeningen en der ah gemeenc dienstplicht is tot dusverre nog nauwelijks ter sprake gebracht, cn zal naar men meent Ie weten, worden aangesneden in de besprekingen, die morgenochtend om half elf zullen aanvangen. In officieele Britsche kringen neigde dc stemming naar optimisme hedenmiddag. Van Duitsche zijde is men algemeen van meening, dut de voornaamste bedoeling van Hitler lieden was den Britschen bezoekers dc huidige Duitsche politiek tc doen begrij pen, waarvan bet ovcrheersclicnde punt naar mcii meent te weten, argwaan jegens Rusland is. Reuter liccft den indruk, dat dc bespre kingen van hedenmiddag voornamelijk ge wijd waren aan een uiteenzetting van Hitler over de houding van Duitscliland ten op zichte van hot Donaupaet. Omtrent do heden alhier gehouden be sprekingen kan nog gemeld worden, dat deze in totaal ruim zes uren bobben go duurd en wel des ochtends drie en een half uur, waarna de Britsche ministers naar de Engelschc ambassade terugkeerden, alvo rens tezamen met Hitier en zijn inedo-nii lijsters liet déjeuner Ie gebruiken. De be sprekingen van den middag duurden weder om ongeveer drie uur. De Duilsch-Kngelsr.lie besprekingen zullen morgenochtend om half oil worden voortge zet. LUCHTACROBATEN CI3G5KCMEN ORAN, 25 Maart. (Rente-.) Tijdens acrobatische loeren op 3C0 M hoogte boven liet vliegveld is een vliegtuig omlaag ge stort. De beide inzittenden kwamen om het lcvc.i. PARTIJ DIAMANT GEHOOFD ANTWERPEN, 2". Maart. (WD.) -- Me vrouw Tinbeig. maeklaarster in diamant be vond zich vanmiddag in een huis aan de Proveniersstraat tc Antwerpen, toen zij werd overvallen door een man. die haar on der bedreiging met een revolver een hand- tasclije niet een inhoud van 170.000 franken aan diamant ontrukte en op de vlucht sloeg. Deze dinma ïtcn behdoren toe aan ver scheidene handelaars te Antwerpen, die ir.«- vrouw T. deze voor den verkoop hadden toevertrouwd. Dc steentjes zijn niet verze kerd. 6 ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 4 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vasle standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusdcrweg 242. Na besprekingen, die twaalf uren duur den, beeft de Poolsclic landdag definitief den tekst der nieuwe grondwet aangenomen met 200 stemmen (die van liet regecrings- blok) tegen 139 stemmen cn 42 onthoudin gen. Zooals bekend, worden in de nieuwe grondwet aan liet staatshoofd belangrijke prerogatieven toegekend, terwijl het parle ment zijn wetgevende cn controlccrende functies behoudt. Zoowel te Warschau als in liet binnen land hecrsclit groot enthousiasme, nu de sejm de grondwetswijziging heeft aangeno men. Spontaan werden optochten gevormd; 50.000 personen zijn voorbij liet palci^ van den president der republiek getrokken. BRUSSEL, 25 Maart. (V.D.). Heden avond om 8 uur werd medegedeeld, dat dc kabinetsformateur van Zeeland cr in ge slaagd was een kabinet te vormen. De nieu we regcering, die bestaat uit 0 Katholieken, 5 Socialisten cn i Liberalen, is als volgt samengesteld: Van Zeeland eerste minister en minis ter van buitenI. zaken (Katholiek). Max Léo Gerard financiën (Liberaal). Graaf d'Aspromont Lyndon binnciilaml- sche zaken en P.T.T. (Katholiek). Bovesse openbaar onderwijs (Liberaal). Dcvèzc landsverdediging (Liberaal). Van lsacker economische zaken (Ka tholiek). Herman de Man -- arbeid cn sociale voor zorg (Socialist). Du Bus dc Warnaffc, landbouw (Katlio* Delattie openbare werken (Socialist). Rubbcns 1 koloniën (Katholiek). Soudan justitie (Socialist). Spaak vervoer (Socialist). Ministers zonder portefeuille: Vandervel- «le (Socialist): I-I.vmans (Liberaal) en van Ovcrberg (Katholiek). Vlootbouwprogramma dooi de I'ransche Kamer aangenomen PARIJS, 23 Maart (V.D.). Heden liceft de kamer met 403 tegen 123 stemmen het vlootbouwprograin 1935 aangenomen. Dc wet machtigt den minister van marine voor 31 December 1935 een linieschip en twee tor pedobooten, benevens op een later tijdstip nog een tweede linieschip op stapel tc zet ten en binnen bet kader van de begrootin- gen 1935 tot en met 1939 dc volgende bedra gen te besteden: 785 millioen francs voor liet dit jaar oj) stapel te zetten linieschip, 148 millioen voor twee torpedokooten en 132 millioen voor vervanging en rcscrvodcclcn dezer een lieden. Een poging der socialisten de debatten te verdagen werd door een groote meerderheid afgewezen. Passieve verdediging Tevens heelt de Kamer met 451 tegen 11 stemmen liet wetsontwerp aangenomen in zake de organiseding van dc jiassicve luchtverdediging, waarbij dc staat 99% zal dragen van de kosten v;:n den bouw van bom- en gastvrije onderkomens, terwijl de gemeenten zullen bijdragen. In de voorafgaande debatten wezen ver sclieidcnc sprekers op de onvoldoendheii van de tot dusver aanwezige regeling ej legden zij den nadruk op de noodzakelijk beid van* bet in bet leven roepen van ooi grooter aantal onderkomens. Een sodalis tisch afgevaardigde raamde de totale uit gaven op ongeveer 4 milliard francs. Dc voorzitter van de Commissie van Rcliec in de Kamer wees in de motiveering op dc nieuwe wet op de. maatregelen, die in Rus land en Duitscliland zijn genomen, ter he seherming van de burgerbevolking tegen gasaanvallen. De wereld weel, dat Frankrijk nooit een oorlog zal verklaren. Men moet echter belaas rekening houden met dc mo gelijkheid aangevallen te worden. Pierre Col verklaarde, als rapporteur van de commissie van luchtvaart, dat do wet zoo snel mogelijk moet worden aangenomen aangezien liet gaai om ecu maatregel var landsverdediging. De hiclitvanrtcommiss' is echter van mcening. dat de passieve vc (lediging in den luchtoorlog geen groote c, fectiviteit beeft. De actieve verdediging de eenige effectieve defensie. Daarom is dc luchtvaartcomriiissie van mcening. dat de luclitaTvveerartillerje en de gchcclc actieve defensie moet worden samengevat in dc hand van den minister van luchtvaart. DISCONTOVERLAGING ROME, 25 Maait (V.D.). De bank van Italië beeft gisteren aangekondigd «lat niet ingang van heden bet disconto wordt ver laagd van 4 lot 3'/: DIT BLAD HEEFT EEN DAGELJJSSCHQ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BETROUWBARE ONDERNEMING Naar bulten 7/f. 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" Vanaf heden is Soesterberg in ons bedrijf opgenoi..en BINNENLAND Open brief van prof. Dc Vries nan ir, Mussert. (Tweede Blad, pag. 3). Ontploffing in machinefabriek nabij Breda. (Tweede Blad, pag. 3). Verlaging pandbriefrente der Vad. Hypo theekbank. (Tweede Blad, pag. 2\ Medegedeeld door het Kon. Ned. Inst, tc De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige winden uit W. lichtingen, nevelig tot zwaar of half bewolkt, aanvankelijk nog kans op regenbuien cn iets kou- Je r. Hoogste barometerstand 772.8 te La Havre cn Münchcn. Laagste barometerstand 742.6 te Hcrno- sand. STORM WAARSCHUWINGSDIENST Geseind Ie L)c Bilt hedenmorgen om 9 uur aan dc posten van Delfzijl tol llock van Holland: Altentioscin neer. -ANCESTHAAT 49 51 TELEFOON 190 Onze Kousenafdeling beschikt over nieuwe fabrikaten. Er is grote zorg besteed aan dc KWALITEIT cn aan de KLEUREN WASHINGTON, 24 Maart. (Reuter.) De Senaat heeft met 68 tegen 16 stommen het wetsvoorstel inzake de crisis-werkverschaf fing, waarvan de kosten 4.889 millioen dol lar zullen bedragen, aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1