FALCON RSNTEL 4000 DE EÊMLANDEB NA HET BEZOEK AAN HITLER UITBREIDING DER WEERMACHT Belangrijkste ïeiaws L J. IÜYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week <met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. PRIJS DER ADVERTENTIEN vau 1—4 mct van een bewijsnummer Vrijdag 29 Maart 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 230 Kan een oorlog worden voorkomen? Kleine Entente beraadslaagt EDEN IN MOSKOU VOOR Koortsachtige ijver in vele landen Tel. 1788 Tel. 1788 Simon in het Lagerhuis Groote mecningsverschillen EXEMPLAREN MAXIMOS WEER IN HET GRIEKSCHE KABINET TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 TAXI WEERVERWACHTING 6 uur 54 min. HET ADRES AMER3FOGRTSOH DAGBLAD Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor dc helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling I5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1*Bewijsnummer extra 1 0.05 Een pleidooi voor een Engelsclis Russisch samengaan De Daily Telegraph verklaart, dat do Duitsche officieele kringen de besprekin gen te Berlijn niet van sensationoelen aard •achten, daar zij niets aan het licht hebben gebracht, zooals trouwens ook te verwach ten was. Het blad verneemt voorts, dat Frankrijk het voorbeeld van Italië zou hebben ge volgd en de lichting 1911 onder de wape nen zou hebben geroepen, ware het niet, dat Downingstreet tusschenbeide was ge komen. Zekere Italiaansche bladen erkennen openlijk, dat do besprekingen mislukt zijn, zoodat do conferentie van Stresa van groo- ter belang wordt. Dc cenige kwestie blijft, of er hartelijke samenwerking mogelijk is tusschen do Europeesche mogendheden of dat do overeenkomsten algemeen zullen worden genegeerd. Uit Moskou wordt gemeld, dat de sovjet- bladen beweren, dat Hitier op een bedrei ging van sovjet-zijde heeft gewezen om zijn herbewapening te verontschuldigen. De publicist Radck bepleit, dat Engeland en do sovjetunie zullen samenwerken op vreed zamo wijze, ten einde een destreuzen oor log af te wenden. De indruk, dien de Woensdag door sir John Simon in de kabinetszitting afgeleg de verklaring over zijn bezoek aan Berlijn heeft gewekt, komt, maar wij uit Londen vernemen, hierop neer, dat het bezoek vol-, komen do moeite heeft geloond en dat do door het Britschc kabinet ingeslagen weg, persoonlijk met Hitler in contact tu treden, volkomen gerechtvaardigd wordt gevon den. De Duitsche ambassadeur te Londen heeft Dinsdag den burgemeester van Brad ford een lunch aangeboden, waaraan hij een rede gehouden heeft. Hierin gaf hij de verzekering, dat Duitschland bereid is zijn deel bij te dragen tot het algemeeno work van liet herstel. Tegelijkertijd wenscht Duitschland door de andere landen als ge lijkgerechtigd beschouwd en behandeld tc worden. In een des avonds gehouden rede te Bradford voor het corps consulaire ver klaarde de Duitsche ambassadeur, dat het voor, een economisch herstel noodzakelijk is, dat het ware vertrouwen in dc wereld .wordt hersteld. Titoclescoe is, komende uit Belgrado, te Pressburg aangekomen. Hij is door den Tsjecho-SIowaakschcn minister van buiten- landsche zaken, dr. Benesj, door den Roe- rneenschcn gezant te Praag en door talrijke vertegenwoordigers der regeering en van nationale vereenigingen verwelkomd. De beraadslagingen lusschen de beide ministers van buitcnlaiidschc. zaken begon nen onmiddellijk na aankomst van Titoe- lescoe en waren legen half negen ten einde. In een persconferentie verklaarde Titoeles- soe, dat hij en Benesj volledige overeen stemming hebben geconstateerd, zoodat met nadruk kan worden gezegd, dat het optre den en liet standpunt der Kleine Entente tegenover alle kwesties, welke zich thans .voordoen, volkomen duidelijk en unaniem zijn vastgelegd. Zij hebben een beslissing getroffen voor alle gebeurlijkheden. Hoe wel de internationale toestand ernstig is, zijn beide staatslieden er van overtuigd, dat dc vrede kan worden bewaard. Dr. Benesj verklaarde, zich geheel te kun nen aansluiten bij hetgeen door Titoclescoe was verklaard. Reuter meldt nader uit Wccnen. dat Titoclescoe aldaar, van Bratislava komend, is gearriveerd. Hii steldo de vertegenwoor digers van dc Kleine Entente tc Wccnen op de hoogte van ziin besprekingen inet Jcf titsj cn Benesj. Vanmiddag zal bij naar Parijs gaan on vandaar naar Londen. Over een dag of 14 zal hij weer te Wccnon ko men en dan een onderhoud hebben met de Oostenrijksche staatslieden. Ook is hii voor nemens naar Moskou te gaan. De nieuwbenoemde Bulgaarsche gezant tc Ankara heeft den Turksehon minister van buitenlandsoho zaken medegedeeld, dat Bulgarije er nooit aan gedacht beeft dc militaire bepalingen van het verdrag van Neuilly eenzijdig op lo zeggen. Hij sprak tegenover den minister, die tegelijkertijd voorzitter van den Raad van den Volken bond is, alle andersluidende berichten tc- Son. Dc Turksche minister van buitenland sche zaken heeft den Balkangeallieerden cn den Riad van den Volkenbond van deze rnëdodoeling in kennis gesteld. In diplomatieke kringen te Ankara heeft dc verklaring van den. gezant voldoening gewekt. La&erhiiisdebat nog met op zijn plaats De politieke medewerker van de Daily Telegraph schrijft over de gisteren gehou den kabinetszitting, dat de korte duim er van f zij duurde nauwelijks 40 minuten) ver klaard kan worden uit het feit, dat geen be slissing kon worden genomen. Voordat Eden uit Moskbr. "Warschau en Praag terug is, zol bot i-ni>»niu oio* in slant "ïju •••■•h reu duidoJjiko voorstelling van dc algemeeno De verklaring, die Simon vandaag in het Lagerhuis zal afleggen, zal daarom nood zakelijkerwijze slechts een formeel karakter kunnen dragen. Naar do meening der regce- ring zou een Lagerhuisdebat over den toe stand voor het beëindigen der diplomatieke gedachtenwisselingen niet op zijn plaats zijn. Na afloop van de groote protcst-betooging tegen het te Kofno gevelde vonnis, hebben te Berlijn groote groepen demonstranten zich naar do rijkskanselarij begeven. Voor het gebouw zongen zij nationale en partij liedoren. Hitler verscheen op het bordes. Hij word door do menigte luide toegejuicht. Een Reuterbericht houdt nog in, dat na een felle rede van den leider van den bond van Duitschors in het buitenland driedui zend botoogers voor de rijkskanselarij riepen: „Weg met I.itauen!" Ook voor de Litauscho legatie werd gedemonstreerd. Hotzelfdo ge schiedde eveneens in andere Duitsche steden. MOSKOU, 28 Maart (Router). Litwinow heeft hedenmiddag Lordgrootzegelbcwaar- der Eden, in aanwezigheid van ambassa deur Chilstn en van Maiski, benevens van den directeur der Volkenbondsafdee- ling van het Foreign Office, Strang, ontvan gen voor het houden van besprekingen, die 2 uur hebben geduurd. Onderwerp van ge sprek waren actueclc problemen der inter nationale politiek. Vooral heeft Eden Litwi now op de hoogte gebracht van den inhoud der Berlijnsche besprekingen. Naar in welingelichte kringen verluidt, is het onderhoud in een uiterst vriendschap pelijke atmosfeer verloop. Dc besprekingen zullen morgenochtend worden voortgezet. MOSKOU, 28 Maart (Reuter). In wel ingelichte kringen verluidt over de bespre kingen van heden tusschen Eden en Litwi now, dat tot dusverre bij deze besprekingen geen enkel verschil van ineening op geen enkel besproken punt aan den dag is getre den. Eden en Litwinow zijn tot dezelfde slotsom gekomen betreffende de resultaten van de besprekingen to Berlijn. Op een recoptie ter gelegenheid van Eden's bezoek gehouden, beeft Litwinof ge sproken oyer het dreigende oorlogsgevaar en gezegd, dat sedert den wereldoorlog hot gevaar voor den vrede nog nooit zoo groot is geweest als thans. De meerderheid van de staten wenscht handhaving van den vrede, maar de punten, waar gevaar dreigt, zijn duidelijk bepaald. Het is onmogelijk tc voorspellen, welke staten het eerst in ge vaar zullen komen te verkeeren. Gelukkig is men algemeen van oordeel, dat het gevaar slechts bezworen kan wor den door een collectieve poging van alle staten. Litwinof sprak de hoop uit, dat dc arbeid voor den vrede, zooals die te Londen op 3 Februari is uitgestippeld, voortgang zal vinden. Hij bracht voorts een dronk uit op den Engelschen koning. KIEVITSEIEREN BAARN. Hedenmorgen werd in den Eemnesscrpoldcr door een inwoner uit Ecrn- nes het eerste kievitsei gevonden. VOOR KLEINE TUINEN Als we voor eigen gebruik groenten wil len teelen, zullen we vooral moeten zorgen dat de te kweeken groentensoorten op tijd gezaaid en geplant worden, en dat we niet te groote hoeveelheden tegelijk zaaien of planten, maar kleinere hoeveelheden in op- voIging4 We zullen dan ook in opvolging kunnen oogsten cn maken daardoor een nuttig gebruik van den beschikbaren grond. Heel wat soorten kunnen nu reeds worden gezaaid en geplant. Indien we nog geen spinazie zaaiden, doen we het nu spoedig; indien we reeds zaaiden en het eerste zaai sel begint te ontkiemen, zaaien we nu voor opvolging. Onder glas tc kiemen gelegde erwten, peulen en tuinboonen welke een lengte van 3 tot - 5 c.M. hebben bereikt, worden nu flink gelucht en overdag nemen we zelf6 dc ramen geheel weg. Zoo worden de planlies voorbereid voor het uitplanten in den vollen grond. Dezelfde soorten zaaien we nu ook direct buiten waardoor we aan sluitende oogst krijgen aan de vroegste pluk. Tusschen erwten, peulen en tuinboo nen zaaien we nu radijs, raapsteelen, spi nazie cn dunsla. De eerste kropslaplanten die we buiten uitplanten zijn dc in October onder glas gezaaide cn daar overwinterde planten. We noemen dergelijke planten „weeuwen". Na behoorlijk te zijn afgehard, kunnen deze nu ook buiten worden uilge- plant. Bij ongunstig weer zullen ze nog wel roodbruin van kleur worden door de koude, maar de wortel groeit vast en bij eenigs- zins gunstig weer zullen ze direct door groeien en een vroege oogst leveren. Wie in de vorige of het begin dezer maand krop sla in een bak zaaide, kan de jonge plantjes nu onder glas verspecncn en deze begin April buiten uitplanten. Desnoods kan men ze nu nog onder glas zaaien. Hetzelfde geldt van bloemkool, waarvan we nu ook dc weeuwen buiten gaan uitplanten. Een ander gewas waarvan we de overwinterde plantjes nu gaan uitplanten zijn pooluicn. Hiervan planten cn oogsten we niet in op volging, maar de hoeveelheid, die we wen- schen, tegelijk. Immers kunnen we deze vrij lang bewaren cn dienen ze als winterprovi sie. Wie uien wil zaaien, houde er rekening mede, dat deze ook reeds vroeg, n.l. einde Maart of begin April moeten worden ge zaaid. Y/e zaaien dez*i'Ü« t niet op versch bemesten grond of wel gebruiken daarvoor uitsluitend kunstmest. In kleine tuinen teelt men vaak sjalotten inplaals van pool- of zaaiuien. Hiervan worden dan de bolletjes omstreeks einde Maart of begin April uii- geplant. Een ander gewas dat al vroeg moet worden gezaaid is de schorzcneer. Vroeger werd dit gewas wel tweejarig gekweekt, maar wanneer we einde Maart of begin April zaaien zullen ze "in een jaar een vol doende ontwikkeling bereiken. Vooral besteedt men zijn aan? dacht aan de versterking der militaire luchtvloot Hoi Amerikaanschc Huis van Afgevaar digden heeft een voorstel aangenomen, waarbij 38 millioen wordt gevoteerd voor dc uitbreiding der bases van de vloot voor len Stillen Oceaan; 26 millioen zullen be steed worden voor de Westkusten cn Ha waï, zoomede voor munitiedepots cn een du ik boot basis aan het Panama-kanaal. Het Huis van Afgevaardigden heeft even eens een \oorslel aangenomen, volgens het welk het corps 'marineofficieren direct met 1000 personen zal worden uitgebreid. Voorts is een voorstel aangenomen in zake de inrichting van een vlicgersoplei- ding voor cadetlcn bij de marine, ton einde het tekort, ontstaan door dc uitbreiding van het aantal vliegtuigen, te compenseeren. Woensdag is in dc Italiaansche Kamer de begrooting voor luchtvaart afgehandeld. Onderstaatssecretaris generaal Vallo heeft verklaringen afgelegd over de vernieuwing van de gcheele Italiaansche- luchtvloot in de volgende twee jaren, voorts over de ver vaardiging van nieuwe bommenwerpers mot een snelheid van 330 K.M. per uur, een capaciteit van 1.500 K.G. bomrnentransport en een Vnar.jmunVhoogte, van S0Ö0 M. Ver der sprak generaal Vallo over een nieuw Jachtvliegtuig (500 T'.M. per uur) en over een nieuw botV>V»°~ rrvliegtuïg (44Q- K.M. metmaximum-h n.glcV, ;.reik" van 10 K.M.). D1 •tiicl-uiinï'L vno,- rio vernic1" ing van a Iwliivloot fluor Mussolini on 20 Mei 1034 situtio te maken. inpaalcl op 6 jaar, is t jruggcbrachl op jaar, zoodat voor het dienstjaar 1936/37 de italiaansche luchtvloot geheel vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid zal zijn. Deze ver nieuwing zal 1200 millioen liro kosten. Bovenstaande mcdedeelingeh zijn gedaan door den onderstaatssecretaris van lucht vaart VUllo bij de behandeling van dc lucht vaartbegrooting in dc kamer. De Fransche minister van luchtvaart, ge neraal Denain, heeft Woensdag voor dc commissies van luchtvaart cn arbcidscon- trole van den senaat een rapport uitge bracht over het uitbrcidingsprogram van de Fransche militaire luchtvaart. Dc twee de tranche van hot program inzake male riaalvcrnieuvving zal zoo spoedig mogelijk ter hand worden genomen. Dc regeering zal binnenkort de noodza kelijke wetsvoorstellen indienen betreffen de opening van credieten. Generaal Denain wees er voorts op, dat de verwerkelijking van de uitbreidingsplannen n*t het oog op do Duitsche bewapeningen onvoorwaarde lijk moeten worden bespoedigd. Dc effectie ven aan vliegerpersoneel en mecaniciens zijn eveneens inet liet nieuwe plan in over eenstemming gebracht. Reuter'seint uit Londen, dat de Britschc regering zich blijft kanten tegen het donk beeld van oen internationale politiemacht onder controle van den Volkenbond. In liet Lagerhuis liet Macdonald zich gisteren uit in dezen geest. In antwoord op een vraag voegde hij er bii, dat deze kwestie niet noodzakelijk tor sprake behoeft te worden gebracht bij even- tqeele onderhandelingen betreffende een luchtüact. Het Australische parlement heeft besloten tot goedkeuring van de door de Australi sche regeering voorgestelde versterking van de kustverdediging, speciaal té Sydney, New Castle en Darwin. Hiervoor zullen o.a. verschillende zware kanonnen worden onngekocht. die in Engeland zijn bes'eld en in den loop van dit jaar in Australië wor den verwacht. Binnen- on buitenland 6 et por K.Ie. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vasto standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lensderweg 242. Geen volledige verklaring over den toestand afgelegd LONDEN, 28 Maart. (Reuter). I)o minis ter van buitcnlandscho zaken, Sir John Simon, heeft heden in het Lagerhuis een korte verklaring afgelegd over zijn bezoek aan Berlijn, nadat do leider der oppositie, Lansbury een desbetreffende vraag had ge steld. Sir John Simon, die met luiden bij val werd begroet zeide: Het Lager huis weet, dat het bezoek aan Berlijn een uit een reeks van verscheidene bezoeken Ier infor matie en inlichting is geweest, welke bezoeken op het oogenblik in op dracht der regee- ring in verschillen de buitenlandsche hoofdsteden worden gebracht. Zoo spoe dig deze bezoeken beëindigd zijn, zal PJT BLAD HEEFT EEN DAGELMKSCBQ GECONTROLEERD!? OPLAAO VAN Sir John Simon oen bijeenkomst plaats vinden in Stresa in Noord-I talie, waar ik Mussolini en Laval lioop tc ontmoeten. Onder deze omstandigheden is het niet gewenscht een volledige verklaring over den toestand af tc leggen. Niet-geautóri- scerdc meeningen, die in cenige kringen geuit zijn, behoeven niet au séi'ieux tc worden genomen. In tusschen- zou ik willen zeggen, dat ïn den loop van dc twee dagen geduurd heb bende besprekingen met Hitier het Euro peeseho probleem geheel besproken is niet betrekking tot Duitschland en dat alle pro blemen behandeld zijn, die in liet Londen - sche communiqué van 3 Februari vermeld zijn. Een aanzienlijke afwijking tus schen dc nieemngen der beide re- gecringen trad bij dc besprekingen aan den dag. Maar.-het resultaat van dc bij eenkomst was in zooverre zondor twijfel waardevol, dat beide zijden in staat waren hun desbetreffende standpunten duidelijk te begrijpen, een proces dat onontbeerlijk is voor iedoren verderen vooruitgang. Dc radicale arbeideïsvertcgemvoordiger Maxton vroeg daarop naar dc samenstel ling van de conferentie van Stresa, waarop Sir John Simon antwoordde, dat deze bij eenkomst tusschen dc drie mogendheden overeengekomen was. Op een verdere vraag antwoordde Simon: „De bijeenkomst van Stresa is een ontmoe ting voor dc drie mogendheden. Ik geloof niet, dat het voor iemand, wie ook, moge lijk is vermoedens op tc vatten over dc vraag, welke gebeurtenissen eventueel zou den kunnen intreden.'* Op nog een verdere vraag antwoordde Simon: „Ik heb niets gehoord van ceniger- lci voorstel tot invoering van (le alge- meenc dienstplicht in Oostenrijk. Ook is tot dusverre niets hekend geworden van eenigcrlei mededeeling tusschen Volken bond en Oostenrijk over deze aangelegen heid." VRIJLATING GEWEIGERD Een Arabische' delegatie'heeft zich be geven.naar den resident-generaal van Tunis, wieii zij onmiddellijke vrijlating verzocht van 22 inboorlingen, die wegens politieke vergrijpen naar de Zuidelijke, provinciën zijn verbannen. Na besprekingen, die drie uur duin don, was nog geen overeenstem ming bereikt. Do loden der delegatie ver klaarden daarop, dat zii onder deze om standigheden dc hanrlhaN ing vru orde en rust niet konden waarborgen. Er zijn on middellijk .maatregelen genomen ter hand having van. de orde. ATHENE, 28 Maart. (Y.D.). Vanaf heden zal Maximos weer dc leiding op zicli nemen van het departement van buiteu- lanclsche zaken'. Zooals men zich zal herinneren, was hij op 3 Maart tijdeqs de troebelen in Grie kenland afgetreden. Zijn verzoek oni ont slag was on dat moment echter reeds twee maanden ere1 oden ingediend. Tegelijker! ji 1 niet Ma.vimos z*ri Mvto 7.Ïiclkdli beëp'iirvd won en .'s min der zon der portefeuille. BETROUWBARE ONDERNEMING Naar buiten Standplaats O Stationsplein W/*. Hotel „Monopole" Vanaf heden is Soesterberg in ons bedrijf opgenoi.en op andere panama's STADSNIEUWS Nieuwe internist-specialist bij Do Lich tenberg. (Tweede Blad, pag. 1.) Een tocht langs onze krotwoningen. (Tweede Blad, pag. 1). De aanrijding op dc Prins Frederiklaan, (Kantongerecht). (Tweede Blad, pag. 1). (Vergadering van Vreemdelingenverkeer. (Tweede Blad, pag. 2). Lezing voor het Kunstenaarsgildc. (TwOedo Blad, pag. 1). Medegedeeld door het J\on. Nod. Mct. Instituut to Do Bilt. Verwachting: Aanvankelijk tijdelijk nog krachtige, later meest matige Noordelijke tot Noord-Oostelijke wind, half of zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenige regen of hagclbuitjes, aanvan kelijk iets kouder. Hoogsto barometerstand 773.9 tc Jan Mayan. Laagste barometerstand 7J8.S to Ilclsing-. fors. DE BILT, 29 Maart. Geseind heden morgen te 8.15 uur van de Bilt aan de posten van Delfzijl tot Hoek van Holland „Woest op uw hoede". LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Onze Kousenafdeling beschikt over nieuwe fabrikaten. Er is grote zorg besteed aan de KWALITEIT cn aan dc KLEUREN voon uw YLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. GROOTE OVERSTROOMINGEN In Zuid-Wo/it-Virgina zijn uitgestrekte gebieden tengevolge ian reusachtige over- irooraingen onder water komen te staan. Tal van plaatsen zijn Qverslroomd. Zij moesten worden ontruimd. Ken groote reeks gebouwen is verwoest. Voor zoo ver tot dusverre kon worden vastgesteld, zijn zes personen om het leven gekomen. In hot; Middch-Westen zijn opnieuw zware zandstormen opgetreden..die ieder verkèer onmogelijk maakten. .Negen personen heb ben daarbij den (bod gevonden. BARTHOU'S BIBLIOTHEEK GEVEIU) Dc veiling van de bibliotheek van Louis irihnu kreeg Wopnsila" haar beslag. In ot .rrt]100| Heeft \olgcns Reutci de boekerij .727.750 fi1;. opo'cb.ach;.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1