DÉ EEMLANDEU HEERE'S TAXI-BEDRIJF 4000 OPENING VAN HET SEIZOEN FIRMA DUIM BURGER Licht op L. J. LUVOX ZOON Zaterdag 30 Maart 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 231 SCHERPE KRITIEK OP DE DEVALUATIE HITLER S EISCHEN REGEERINGSJUBILEUM IN ENGELAND Goudclausule-proces te Essen Honderden personen in China verdronken VERKLARING VAN Mr. TRIP WIL MEN DEN VIJFLING ONTVOEREN? Hierbij heb ik de eer U mede te deelen, dat met ingang van 1 April wordt geopend Tel. 1788 Tel. 1788 Hoogachtend A. W. HEERE Frick brengt hulde aan Julius Streicher „Wij eischen gelijke rechten" EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste Berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 6 uur 56 min. TELEFOO N D!T IS UWADRES VOOR UW TAX! DAMES-MODEZAAK ARNH. HEG 26 ABONNEMENTSPRIJS Pcr 3 ""•inden Voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 I DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 11elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1»Bewijsnummer extra f 0.05 WERELDGEBEUREN TALRIJKE AANVALLEN OP VAN ZEELAND De spaarders zullen, naar velen verklaren, vooral hel slachtoffer worden van de nieuwe experimenten in België IN het kleine België hoerscht sinds eeni- gen tijd grooto beroering. De regecrings- vcrklaring, die de nieuwe premier Van Zeeland Vrijdag in dc Kamer aflegde, be vatte o.m. dc aankondiging, dat dc waarde van dc belga zal worden verminderd, al zou dc devaluatie, dank zij een toezicht op dc wisselkoersen door een \alula-cgalisatic- fonds, niet nicer dan dertig procent bedra gen en al zou aan het beginsel van den gouden standaard niet worden getornd. Naar Van Zeeland hoeft laten uitkomen, was het technisch onmogelijk den franc op zijn goudpeil terug te brengen. IIij gewaag de van een ontstellende kapitaalsvlucht en vermeldde o.m., dat liet verlies der Natio nale Bank sinds het begin van 1034 ruim vijf milliard francs bedroeg. Dc deviezen- ronlrole bracht geen redding, daar desniet tegenstaande nog ecu exodus van 485 mil- Jioen francs goud plaats vond. Van econo misch en sociaal standpunt bezien, achtte hij het onmogelijk de politiek der vroegere kabinetten te volgen. Door een operatief in grijpen wilde Van Zeeland, naar hij ge tuigde, thans trachten den zieken franc te redden. Tevens vestigde hij er do aandacht op, dat van nu af aan niet langer een baisse-politiek, maar een hausse-polilick zal worden gevoerd alsmede een politiek van economische expansie in den trant dor grooto landen. Zooals de telegrammen reeds hebben in gelicht, beeft <le Kamer, in haar ovcrgroolc meerderheid, de zienswijze van Van Zeeland lot de hare gemaakt; oen motie van ver trouwen, aangenomen door de Kamer, was daarvan een overtuigend blijk, zoodat de regeering, thans beschikkend over dc door haar gevraagde volmachten, nu dus onge stoord aan liet werk kan gaan. Dit sluit echter niet uit, dat men in het parlement Van Zeeland harde noten te, kraken heeft gegeven, daar in de Karïici niet alleen voorstanders, maar ook fcl- striemendc tegenstanders der devaluatie aan hef woord zijn geweest. In dit verband verdienen afzonderlijke x ei melding de uit eenzettingen van den socialist Mathieu, die wcl-is-waar niet tegen dc regecring zou stemmen, daar de socialisten bot besluit hadden genomen en bloc zich aan dc zijde der regecring te scharen, maar die niette min de devalualiepolitiek der reentering fel gecschle, omdat de kleine spaarders er het slachtoffer \an zullen worden. Bovendien voorspelde hij dc experimenten van Van Zeeland terecht kenschetsend als een av.Qnt.u- 2onpolitiek dat de kosten van het levenson derhoud aanmerkelijk zouden stijgen. In ovcreonkonistigcn geest Jiel dc oud premier Jaspar zich uil, die eveneens gewaagde van bet dupccren der kleine spaarders, der kleine renteniers en der arbeiders. Dat men cleii franc niet. op zijn tegenwoordige goud- pariteit kon handhaven, loochende hij met zeer grootrn nadruk en hij voegde er z.elfs do sensationeelo mcdcdecling aan toe, dat, toen onlangs Theunis. de voorganger van Van Zeeland, zich in de ITanschc hoofd stad hevond, de l'ranschc Bank België een leening heeft aangeboden ten bedrage van drie milliard en legen een rente van drie en een half proeent. Met behulp van deze leening die tol Jaspar's leedwezen niet was aanvaard had men zeker den franc kunnen redden. Bovendien had men den franc volgens hem evenzeer kunnen steu nen via de Nationale Bank, welker goud- dekking nog steeds zestig procent bedraagt. Van Zetland's politiek achtte hij in elk ge val onnalionaal en alleen geschikt om de speculanten te bcvoordcclcn. Ook Viuznt, Katholiek afgevaardigde van Bergen, oefende scherpe kritiek in den geest van Mathieu en Jaspar en noemde het een ijdcle hoop. dat men v ia do waarde vermindering van den franc een exportver- grooling zou kunnen bewerkstelligen en opheffing der crisis in liet algemeen. Heuler meldt uit Londen, dat hel thans mogelijk wordt een overzicht te geven van de cischen w elke I lil Ier aan Simon en Eden heeft gesteld. Op liet stuk der luchtstrijdkrachten vvenscht Duilschland volkomen pariteit met Engeland en Frankrijk mits deze een lucht strijdkracht onderhouden, welke gelijkwaar dig is met die van dc Sovjet Unie. liet is gebleken, jlal ile Duitscho luchtstiijdmacht verreweg dc meerdere van dc Engelsche is en die met ongeveer een derde overtreft. Wat de zeemacht, aangaat cisclif Duilsch land pariteit met Engeland en Frankrijk. Duilschland is voorts niet bereid ziin Oostgrenzen voor geldig te verklaren. De cischen die Miller verder Ie kennen heeft gegeven doen onder meer bliiken. dal Duilschland weer koloniën vvenscht te be zitten. Gelijk wij echter al noteerden, heeft dc kri tiek uitgeoefend door leden van elk der partijen, die dc regecring samenstellen geenszins kunnen verhinderen, dat Van Zeeland tensloltc het pleit heeft gewonnen, daar èn de socialisten als een aaneengeslo ten groep èn dc Katholieken en liberalen voor een deel zich met Van Zecland's in zichten vcrccnigden. Dc paniekstemming in België houdt inmiddels aan en men mag benieuwd zijn, of Van Zeeland en zijn me dewerkers erin zullen slagen dc opgewon den gemoederen te kalmecrcn. Dc Valera zal cr niet bij tegenwoordig zijn In dc Dail heeft Dc Valera verklaard, dat liii een officieele uitnoodiging heeft ont vangen tot deelneming aan dc jubileums- fecstcliikhedcn tc Londen, doch dat hij Macdonald er van in kennis rieeit gesteld, dat do tegenwoordige omstandigheden hern niet veroorloofden aan dc uitnoodiging ge volg ie geven. Dc lioogc commissaris 1c Londen zal den ferschcn Vrijstaat vertegen woordigen. Eisch tot betaling op goud= basis afgewezen Hot lluhrverband tc Essen had in 1928 in Nederland een leening uitgegeven op dollar basis, omtrent welker aflossing en rentebe taling ten gevolge van de devaluatie van den dollar misverstanden waren ontstaan. Het Ruhrverband stelde zich op het stand punt, dat het rekening had te houden met dc dollarwaarde op den dag, waarop het an ziin betalingsverplichtingen moest^ vol doen. Hoewel de'Neclerhinclschc crediteuren dit standpunt niet deelden, hebben z.ii tot nu toe geen stappen gedaan. Daarentegen heeft een Duitscïië houder van nominaal 7000 dollar u'G pet. Ruhrverbandobligatics van 1928 gcëischt. dat de betaling der lee rling en van dc rente zou geschieden op de basis van een dollarwaarde van 4.20 R.M. Do uitgifte in dollars boteckcnde naar zijn mecning hetzelfde als liet overeenkomen van een goudclausule. Dit bleek ook uit hot prospectus bil de banken, waarin stond, dat een dollar gelijk is aan 2.50 Ncdcrlandscbe guldens, zoodat de waarde van don dollar golijk werd gesteld mol f 2.50 of R.M. 4.20. Het landsgëvec.ht tc Essen heeft dc aan klacht afgewezen en staat op liet stand punt, dat de uitgifte der leening in dollars slochls is geschied,; omdat dc uitgifte in bot buitenland plaats vonrl. lorwijl de indiener van de aanklacht bovendien dc aandcclcn pas lieeft gekocht toen de dollarkoers al wankel was en dc waarde van do aandcc lcn met 18.5 19 procent was gedaald. Het feit dat in hot prospectus dc waar de van den dollar was gelijk gesteld niet die van f 2.50 was slechts bedoeld als toe lichting. doch hetcekcndc geenszins con ver lichting van het Ruin verhand. Ook uit oen oogpunt van goede trouw is de eisch van den aanklager volgens dc rechtbank niet gerechtvaardigd PEKING, 29 Maart. (Y.D.) In hel Noorden van dc provincie llonun, ten \.\V. van Hoepei, en het Westen van Sjantoeiig, z.ijn ccnige dijken van dc lloeangho doorgebro ken, waardoor vele dorpen en steden zijn overstroomd. Volgens tnededeeling der pro vinciale autoriteiten zouden tienduizenden mcnschcn ziin verdronken; lot nog toe is reeds aangifte gedaan van den dood van 1800 slachtoffers. Grooto troepen vluchtelin gen trekken weg uit het bedreigde gebied. PRUNUS PISSARDIc Nu bloeien allerwegen de schitterende tuinversieringen, zoo opvallend in deze nog weinig bloesemrijke dagen, de Prunus Pissar- dië. Ge kent ze allen wel, de mooie heester achtige boomen met de eenigszins rose ge tinte bloemen, waarvoor een paar bloeiende takken zich zoo uitstekend leenen om in een vaas een hoekje van uw kamer, uw bureau of wat dan ook te versieren. Ge kent .ze allen wel, vooral als ik u zeg, dat de boom later bruinachtige blaadjes krijgt, die trouwens gedurende den bloei al te voorschijn komen, wal het aanzien van den boom nog verhoogt. U weet natuurlijk al lang, dat deze boom eigenlijk een pruimenboom is al zijn er ook weinig of nooit de kleine vruchten aan le zien. Het is een bijzondere variëteit van den Kerspruim, Prunus ccracifera, die van het Balkanschiercilan-d afkomstig is. iedereen kent dezen boom, maar kent ied ™een hem goed? Ilebt ge, aandachtige lezer, wel eens dc ontwikkeling van de prachtige bloempjes met hun teer-wit-rose linten waargenomen, gedul dig, van dag tot dag? Moet ge eens doen. Kan net nog. De kleine roodbruin gekleurde knopjes hebben maar korte steeltjes, verschillen daar door juist van de kersenbloesembeginnelin gen, op wien ze overigens veel lijken. Maar al heel gauw wijken de vijf kelkblaad jes uileen en komt bet wit door de reetjes kij ken, Hel is dan nog vrij rose. Wat een pracht- combinalie! Spoedig neemt het de overhand en zijn de knoppen als edele sieraden niet al leen de beloften van de toekomst, maar ook als wonderen van fragile schoonheid een ver rukking voor het oog. Eensklaps barsten ze open en staat de boom in vollen bloei. Let dan eens op die kleuren der meeldraden, vooral der helmknoppen. Gaat dat wonder eens .zien, menschen en verbaast u telkens weer over dit pronkstuk der schepping. Zoo maar in uw tuin of op uw tafel! A. JOMAN. Geen verandering in onze monetaire politiek AMSTERDAM, 29 Maait. In verband niet de rogoèringsvcrklaring van den Bel gischen minister-president hoeft dc presi dent van de Ncdcrlandscbe Bank, mr. Trip, aan liet persbureau Va/. Dias verklaard, dat- geen verandering zal worden gebracht in de monetaire politiek, zooals die door do Ncderlaiulschc hank lol dusver werd ge voerd. OTTAWA, 2a Maart. (Y.D.) Uit Callender in den staat Ontario wordt gemeld, dat dc provinciale politic gisteren erkende op de hoogte, te zijn van dc deelneming aan een goed georganiseerd complot tot ontvoering van den ij f Iihg der familie Dionne. De politic was niet. in staat dc verdach ten le arrestcci'cn, aangezien dozen nog niet tot het plegen van eenigc strafbare daad waren overgegaan. Het was de bedoeling der ontvoerders dc vijf babies over de grens naar de Ver. Sta ten te smokkelen, teneinde daar op tentoon stellingen geld met hen te verdienen, wat het echtpaar Dionne reeds in Canada had geprobeerd, doch wat door de overheid werd verboden, liet ziekenhuis, waar het vijftal wordt verpleegd, staat onder extra politie bewaking. GEVESTIGD: HOF No. 12 TELEFOON 1418 Van eene CORRECTE SERVICE in onfe nieuwe ruime FORD-WAGENS, kunt U overtuigd zijn. PRIJS PER K.M. 6 CENT Binnen- cn buitenland G ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste stanupiaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusdorweg 212. Amcrsfoortsche Huisartsen-Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burger- gcnccshceren: Duyvis, Utr. weg 145; tel 396. Kolk, Utr.weg 9; Tel. 579. Lubsen, Snouckacrtlaan 12; Tel. 290. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van de overige gcncesbceren heeft Zondag dienst: Schermcrhorn, St. Anfridusstraat 9; Tel. 1642. Zondag cn dc gcheele week 's nachts heelt dienst dc apotheek van de firma Ittman, Langestraat 9; Tel 164, Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mevrouw de Leeuw, St. Anfridusstraat 5. Mevrouw Daams, Puntcnburgerlaan 21. Hij kondigt een optreden aan met betrekking tot den kerkstrijd in Duitschland Dc rijksminister' van biniicnraiulsclie zaken, dr. l ink. beeft Donderdagavond te Neurenberg eeii redevoering uitgesproken, waarin li ij o.m. verklaarde: lk zou naar aanleiding van do successen op liet gebied dor bevolkingspolitiek dc groot c verdiensten willen gedenken van onzen partijgenoot Julius Streicher, die juist op dit gebied sedert meer dan tien jaren onvermoeid, steeds opnieuw, beeft ge wezen op den vcrwcrpclijkcn invloed van de ïasvcrnicnging cn van bel Jodendom en ik geloof, dal wij in onzen tweejarigen rcgecringstijd zijn einddoel dicht zijn gena de ril. Dr. Frick gaf loc, dat cr ook nog onple zierige dingen zijn. Hiertoe rekenl hij den strijd in dc Evangelische kerk, welke is ont brand tengevolge van den zuiver ui tcrl ijken organisatorischcn ophouw van dc Duilschc Evangelische kerk. Om ook hier orde te scheppen, zal wel niets anders overblijven dan dat de^ rijks- legccring nog eens, zooals in Juli 1938, haar standpunt nopens deze dingen uiteenzet om autoritair vast tc stellen wat recht is en wat niet recht is. Dr. Frick zeide zeer wel te weten, dot ook in het belijdonisfiont zeer te waardccicn j volksgcnootcn zijn, in het bizondcr ook oude partijgenoot en, doch ook noemde hij liet waar, dat onder die kerkelijke vlag vele elementen zijn geschaard, die meenen van daaruit rustig hun duistere politieke zaken te kunnen bedrijven. En hier zal het prin- ci|ic der neutraliteit, waarnaar de staat tol nu toe steeds heeft gestreefd, tegenover dezen strijd in de kerk niet kunnen worden gehandhaafd. Wij zijn. aldus vervolgde dr. Frick. van een passieven deelnemer aan internationale conferenties weer geworden een acliev. medewerker in den raad der volken. W ij willen allen den vrede: de Fülircr wil den vrede cn het volk wil den vrede, maar wiij cischen. dat men onze eer lesnectcoi ldat men ons onze vrijïièid laat. Wij cischen rechtsgelijkheid, niel alleen on papier, doet. ook in werkelijkheid. W;ij zullen don strijd j zegerijk doorstaan en als volkomen rcchD geliik in den raad tier volken mede be schikken. indien wij eensgezind en gesloten naar buiten optreden. IN VRIJHEID GESTELD Uil 'ïokio. wordt gemeld, dat het telegraaf agentschap -Sjimhoon Rcngo uil Ghorbiu seint, dat dc autoriteiten van Mandsjoekwo S3 sovjet-Russische beambten van den Chi- neeschcn Oosterspoorweg in vrijheid hebben gesteld. Deze. beambten waren gearresteerd naar aanleiding van een beschuldiging, da! zij aan „politieke misdaden'' zouden hebben medegewerkt. Allo in vrijheid gestelde ge ëmployeefdcn zijn naar de sovjetunie vol trokken. DIT BLAD HEEFT EEN DA GELIJKSCHA GECONTROLEERDE OPLAAO VAN BETROUWBARE ONDERNEMING Naar buiten 6 ct. per K.M. Stationsplein */jb Hotel „Monopole" Vanaf heden is Soesterberg in ons bedrijf opgenomen STADSNIEUWS Cabaret Die Pfefformühlc in Amicilia. (Tweede Blad, pug. 1), Padvinderhuis afgebrand. (Tweede Blad, pag.']). Werkkampen voor jonge werkloozcn. (Tweede Blad, pag. 1)'. SPORT Schermwcdstrijden van E.M.M.A, (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld dooi- het K. X. M. I. tc Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige Westelijke tot Zuidelijke, later weer ruimende wind, half tot zwaar be wolkt of betrokken, kans op ccnigcn regen, aanvankelijk zachter. Hoogste barometerstand 773.5 tc Parijs. Laagstë barometerstand 752.2 te Isa fjord. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Onze Kouscnnldcling beschikt over nieuwe lnbrikatcn Er is grote zorg besteed aan de KWALITEIT en nan de KLEUREN TITOELESCOE TE PARIJS PARIJS, 29 Maart. (Heuler). '1 coc i^ heden kwart over 9 te Parijs komen. itoclcs- aangc- Officieel bericht Beleefd uitnoodigend

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1