4000 DE EEMLANDEU 1210 Steeds verder vliegen onze vogels v£ L. J. LUVOX ZOON ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de Dinsdag 2 April 1935 Uitgave: VAIKHQFF Ce. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 233 DE LEEUWEEIK NAAR PRAAG LERROUX NIET GESLAAGI FRANSCHE LUCHTVLOOT PAUS PIUS XI OVER HET OORLOGSGEVAAR LUXEMBURG'S FRANC Tel. 1788 Tel. 1788 HET BEZUINIGINGS- ONTWERP Verplichte schoolconcentratie RUMOERIGE AVOND TE AMSTERDAM EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste Wad pag. 3 WEERVERWACHTING 7 uur 1 min. r TELEFOON DIT IS A VOOR UW UWADRES TAXI AMEKSB week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra 1 0.05 De eerste vlucht droeg een officieel karakter AMSTERDAM, 1 April. Hedenmorgen omstreeks 10 uur is de Leeuwerik van .Schiphol vertrokken voor de opening van den nieuwen luehldicnst AmsterdamPraag Deze eerste vlucht droeg een officieel ka rakter. Op Schiphol natucn o.a. in het toe stel plaats dc Amslcrdamsche wethouders «Ir. I. II. J. os en mr. G. C. D. J. Kropman. De Leeuwerik is daarna naar R'daiu ge vlogen, waar nog enkele gasten, onder wie eenigc wethouders aan boord kwamen en begon vervolgens dc eerste vlucht naar Tsjecho-Slowakijc. Bij aankomst zal het gezelschap officieel door het gemeentebestuur van Praag en den Nedcrlandschon gezant worden ontvangen. Uit Praag is hedenmorgen eveneens een "toestel vertrokken naar ons land. Aan boord daarvan bevinden zich de burgemeester van Praag en zijn echtgenoote, die een kort be zoek aan ons land zullen brengen. De dienst, welke floor de K.L.M. imsainonwerkiTig met de Cèskoslövcnska Letecka SpÓlecnost ge schiedt, wordt uitgevoerd met de 3-motörigo F 12. 's-GRAVENHAGE, 1 April. Ter gele genheid van dc opening van de Praag-lijn, welke dit jaar voor het eerst door dc K.L.M. in samenwerking met de Tsjechische Luchtvaartmaatschappij Cescoslovenska Le tecka Spolecnost wordt geëxploiteerd, arri veerden heden oni 15.10 op het vliegveld Waalhaven de burgemeester van Praag, Karei Baxa, met echtgenoote. alsmede ecni- ge niuloro autoriteiten uit Praag. liet gezelschap werd ontvangen door liet gemoojitflb'estuur van Botterdam, eenigc booten, van dc Tsjechische legal ie en van de K.L.M. Men seinde ons gisteravond nog uit Praag: Zooals reeds kort gemeld, had vandaag 'dc openingsvtlücht plaats .van de lijn Am sterdamPraag. Tc tien uur vertrok de P.H. A.F.L., de „Leeuwerik", van Schiphol met Soer als commandant. Vandaag ging liet over Waalhaven, vanwaar te 10.30 uur «vvord gestart. Deze eerste reis maakten op uitnoodiging ivan do KL.M. mede de hoeren dr. f. ff. J. Yoa #i» mr. G. C. J. D. Kropman, wethou ders der gemeente Amsterdam; L. Boogerd, directeur der Gemeentelijke Ilandelsinlich- tingen te Amsterdam; A. II. S. Stcmcrding, wethouder van de gemeente Botterdam; ir. L. W. II. van Dijk, directeur Gemeente Werken te Rotterdam; W. G. Witlcvcen, di recteur van den Dienst der Stadsontwikke ling te Rotterdam en I). J. dc ries, chef .van de afdeeling buitenland der K.L.M., be nevens cenige journalisten. Ook bevond zich aan boord van het toestel, dc zoon van president Masaivk, die gezant is te Lon den cn die te Praag besprekingen zal voe ren met den Lordzcgelbewaardor Eden. Dc eerste tusschcnlanding werd gemaakt tc EssenMühlhcim, waar het gezelschap hartelijk vverd ontvangen door burgemees- Dc leider der landbouwers, De Velasco kabinets* formateur MADRID, 1 April. (Reuter.) Lcrroux heeft hedenmiddag de opdracht lot liet vor men eener nieuwe regeering terug gege ven aan den staatspresident. De oorzaak van dezen stap moet gezocht worden in hel feit, dat de agrariërs en de liberale demo craten zich hebben aangesloten bij het standpunt van den leider der sterkste par tij, dc katholieke Accion Popular, die een uitbreiding der regeering naar links heeft gevv cigerd. Lcrroux heeft dus niet kunnen voldoen aan den wensch van den staatspresident in zake vorming van een kabinet op zoo breed mogelijke basis, d.w.z. met opneming van die burgerlijke partijen, die bij de October- revolutic min of meer sympathiseerden. Nadat de leider der radicalen cn thans afgetreden ministerpresident Lerroux er niet in geslaagd was ecri. kabinet te vor men, gelijk dit door den ministerpresident verlangd werd, heeft deze thans den leider der landbouwers Martinez de Velasco he iast met de vorming van een nieuw kabi net, eveneens op „de breedste basis" en in 'den zin van de „nationale cn rcpublikcin- Êche verzoening". GEZICHT OP PRAAG ter Richter van Essen cn burgemeester Mcrz van Mühlhcim, die vriendelijke woor den van welkom tot dc Nederlanders richt ten. Behalve Direktor Nix van de Lurag en een vertegenwoordiger van dc Kamer van Koophandel, was ook de Nederland schc consul, de lieer Schmidt, op het vlieg veld tegenwoordig. Na een kort oponthoud vverd de reis voortgezet naar Leipzig—Hallo, waar o.m. de Kreislcitcr van Halle en de Stadtdirek- tor Melzcr, benevens dr. Haschkc, dc Neder- landschc consul to Leipzig en een verte genwoordiger der Lufthansa tor verwelko ming aanwezig waren. Ook hier werden vriendelijke woorden gewisseld, waarbij wethouder Kropman wees op het belang van de nieuwe lijn. Tegen vier uur cirkel de dc „Leeuwerik" boven Praag en na een rondje boven dc oude stad tc hebben ge maakt, zette Soer do kist neer op liet vlieg veld Kbely bij Praag. Dc Ncdcrlandschc cn Tsjechische vlaggen van liet stationsgebouw druilden in den re gen. Het gezelschap vverd spoedig naar het restaurant geloodst, waar het gezelschap werd ontvangen door minister dr. ir. Rou- bik, chef van den civielen luchtvaartdienst, den heer Urbanck, vertegenwoordiger van het gemeentebestuur err'door vertegenwoor digers van Ccskoslovenska Latecka Spol- lecnost, waarvan de lieer B. J. Stulik direc teur is. Verder waren lor begroeting aanwe zig dc heer Ridder Huysscn van Kattcn- dijkc, dc Ncderlandschc gezant te Praag cn zijn echtgenoote. Do heoren Roubik en Urbanek heetten de gasten in een kort speechjc welkom, waarin zij wezen o|i dc handen, welke Nederland cn Tsjecho-Slowakijc verhinden. Wethouder Kropman beantwoordde in het kort dc beide sprekers, waarbij hij er zijn vreugde over uitsprak, dat deze lijn, die twee kleine landen verbindt, vandaag is geopend. Na hot diner brachten do Xederlahdsche autoriteiten, die gasten der K.L.M. zijn, een bezoek aan de opera. Het luchtvaartstatuut door de Kamer aangenomen PARIJS, 1 April. (Reuter.) De kamer heeft hedenmiddag beraadslaagd over het van rechts geëischtc statuut der lucht vloot, dat encigiek verdedigd werd door af gevaardigde Franklin Bouillon. Als eerste spreker verdedigde Rensitour het zoo snel mogelijk ter beschikking* stel len van de nog ontbrekende vliegtuigen. Dc rapporteur cn de voorzitter van de lucht vaar 1 commissie, de voormalige minis ter van luchtvaart LaurentEynac, licht ten het voorstel toe. Laatstgenoemde wees er op, dat in Frank rijk de cavallerie 9 uitmaakt van dc le- gercïfectieven en de luchtvloot daartegen over slechts 7 Deze verhouding moet worden gewijzigd. De minister van luchtvaart generaal Dc- nain verklaarde, dat de luchtvloot de plaats moest hebben in de landverdediging, die in overeenstemming is met haar taak. De be palingen van het wetsvoorstel zijn mis schien niet volkomen toereikend. Na korte debatten heeft de kamer het sta tuut van de luchtvloot aangenomen. Afgevaardigde Franklin Bouillon oefende nog critiek uit op het feit, dat de regeering het voorstel inzake de noodige crcdieten van l.S milliard francs nog niet had inge diend. Men heeft niet den moed het land de waarheid te zeggen cn toch is nauwkeu rige bekendheid met het gevaar voorwaarde voor een vernieuwing. Aan het, slot van de kamerzitting ver scheen ook ministerpresident Flandin, die zicli echter niet in dc debatten mengde. HONGERSNOOD EN 20.000 DOODEN SJANGHAI, 1 April. (V.D.) Vólgens het dagblad „Sjoen Pao" zijn tengevolge van dc overstrooming van dc Gele Rivier 20.000 personen om het leven gekomen, ter wijl 140.000 mensclien dreigen te verhonge ren. De Chineeschc regeering tracht hulp maatregelen tc treffen. SNEEUWSTORMEN IN MACEDONIË ATHENE, 1 April. In Noord-Grieken land en Macedonië hebben lievige sneeuw- s lor uien gewoed. Op verscheidene plaatsen zijn de telefoon- en telegraafverbindingen verbroken Toespraak tot het Geheime Consistorie in het Vaticaan ROME, 1 April. Voor het eerst sedert twee jaar heeft Paus Pius XI hedenmorgen weer een Geheim Consistorie gehouden. Ilct College van Kardinalen heeft zijn goed keuring gehecht aan de kanonisatie van dc beide Engelschc Heiligen Fischer en Tho mas Mooie. Do Kardinaal-Staatssecretaris van het Vaticaan Pacclli werd benoemd tot. Kardi naal-Kamerheer der Heilige Roomsche kerk Voorts werden verschillende bisschoppen benoemd, o.a. Aartsbisschop Hinsley van West-Minster, terwijl de Paus besloot Don derdag a s. een openbaar Consistorie bijeen tc roepen. In zijn toespraak tot het Geheime Con sistorie sprak dc Paus over dc vrccselijkc economische, politieke cn vooral morcelo crisis, waardoor de menschhcid geteisterd wordt en sprak hij zijn leedwezen uit over de noodlottige gevolgen, die voor de toe komst gevreesd moeten worden. Terwijl de door den laatsten Europeeschen oorlog ver oorzaakte schade nog niet overwonnen is, verduisteren reeds nicuwo onweerswolken den horizon. Onwillekeurig kwamen hem dc woorden van Christus in herinnering over oorlogsrumoer cn rampen, over pesti lenties cn schaarschtc. Sprekende over het krijgsrumoer, dat overal opklinkt en zorg wekt, noemde de Paus een nieuwe oorlog een vrccselijkc mis daad, aangezien de volken opnieuw de wa pens tegen elkaar zouden opnemen en broe ders opnieuw eikaars bloed zouden vergie ten. Dat te water zoowel als tc land cn in de lucht vernieling cn ellende wederom hun vrijen loop zouden bobben achtte hij een zoo waanzinnig schrikbeeld, dat hij het ab soluut voor onmogelijk hield. Hij kon niet geloóven, dat iemand, wien het geluk en clc welvaart dor volken ter harte moest gaan, niet slechts zijn eigen natie doch een groot deel dér menschheid in een bloedbad zou drijven cn aan dc vernieling en ellende zou prijsgeven. Wanneer echter iemand het PAUS PI US XI zou wagen, deze rockeloozc misdaad te be gaan, zou de Paus slechts met het Psalm woord tot God kunnen bidden. „Verdelg dc volkeren, die den oorlog willen". Dit alles verklaarde dc Paus slechts over de tuoreclc onmogelijkheid van een nieu wen oorlog te willen zeggen. Met het oog op de nooden van het heden, die doen vree zen voor een nog treuriger toekomst, wilde de Paus dc hoop niet opgeven, «lat door de bemiddeling van dc Moedor Gods eindelijk ook de gekwelde wereld don regenboog van den verlangden vrede zou zien schijnen. Banken cn beurzen gesloten LUXEMBURG, 1 April (V.D.). De on zekerheid over het lot der Luxcmburgscho valuta, na de devaluatie van dc Bclga, heeft ertoe geleid, dat banken en beurzen in Lu xemburg voor twee dagen gesloten zijn. De Luxemburgschc regceiing heeft de vereenigdc kamersccties bijeengeroepen, teneinde dc toekomstige valutaplannen uit een te zetten. Later meldt Reuter: Bij nog heden van kracht wordend groot hertogelijk decreet is de koers van dc Lu xemburgschc franc vastgesteld op 1.25 Bel gische franc. GRIEKSCHE KAMER EN SENAAT ONTBONDEN ATHENE, 1 April. (Reuter): De minis terraad, die in een zitting, welke 4 uur ge duurd heeft, bijeen is gekomen, heeft be sloten tot liet afkondigen van uitzonderings wetten cn tot het onmiddellijk ontbinden van kanier en senaat. De nieuwe verkie zingen werden vastgesteld op 19 Mei. ZANDSTORM GIERT OVER BAGDAD BAGDAD, 1 April. (V.D.) De hevigste zandstorm, die men zich kan herinneren, heeft Zaterdag Bagdad geteisterd. De storm, die een snelheid had van 90 KAL per uur, heeft groote schade veroorzaakt aan de pontonbrug, die tijdens den oorlog door Britsche pontonniers is gelegd. In sommige stadsdeelcn werden de electiischc leidingen vernield, zoodat deze wijken gedurende vele uren zonder licht zaten. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vasto standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Het beoogt een besparing van 70 milliocn, waarvan 20 op onderwijs Dc Standaard meldt: Naar wij vernemen is tc verwachten, dat het bczuinigingsontwerp, dat thans nog bij den Raad van State in behandeling is, wel dra ter nadere voorbereiding zal worden teruggezonden naar den Ministerraad. Daarna is een spoedige indiening te ver wachten, omdat het in de bedoeling van de rcgecring ligt in elk geval dit bczuinigings ontwerp vóór het zomerreces door do beide Kamers tc laten afhandelen. Het plan beoogt toepassing van een be zuiniging op den staatsdienst van in totaal plus minus 70 milliocn, waarvan 20 milliocn gevonden moet worden op „on derwijs" en pl.m. 20 milliocn betrekking heeft op stortingen in verschillende fond sen. Zijn wij wel ingelicht, dan zal ten aan zien van het bijzonder lager- cn ulo-onder wijs dc cisch van liet lcerlingental zooda nig worden doorgevoerd, dat dit practiscli leidt tot verplichte concentratie van scho len. Ook moet het in liet. voornemen liggen de leerlingenschaal voor kleine scholen nog te vorlioogen. Het spreekt vanzelf, dat een aantal overgangsmaatregelen in het ont werp zijn opgenomen. Een 27?jaric|c juffrouw door ccn verdwaalde kogel erns AMSTERDAM, 1 April. Voor en tijdens de avondvergadering van de Amstcrdam- schc leden van de N.S.B. is het zeer rumoerig geweest. Do politie heeft cenige malen van dc wapenen moeten gebruik maken om baan te maken cn dc samenhokkende men- schen uiteen te drijven. Er heeft zich één ernstig incident voor gedaan, een ruiter loste cenige schoten en raakte de 27-jarige juffrouw F. v. d. B., die op dc Ilobbemakade wandelde. Zij zakte terstond ineen, de kogel block in dc herse nen binnengedrongen te zijn. In ernstigen toestand is zij naar het ilhelminazieken- huis overgebracht. Een 38-jarige man, die in de Jan v. d. Ileydenstrnat fietste werd getroffen door een schot in de hals. Hij fietste nog ecnigen tijd door, maar zakte later toch ineen, waar na hij naar het Tcsselschadc-zickcnhuis werd overgebracht. Zijn toestand is niet le vensgevaarlijk. INTERNATIONALE HOTELRAT GEARRESTEERD BERLIJN, 1 April. (V.D.) In een hotel bij het station van An halt is Zaterdag een internationale hotcldicf gearresteerd. Hij was door zijn zonderling optreden bij het hotel personeel opgevallen, die daarop de politie waarschuwde welke tot arrestatie overging. Het bleek hier tc gaan om den 38-jarigen Rus Apollo K. die, na een uit voerig kruisverhoor tot dusverre bekend heeft ongeveer 50 diefstallen tc hebben ge pleegd, in Duitschland, Zwitserland, War schau en Parijs. Hij was vroeger Russisch officier cn heeft later verscheidene jaren gediend in het Franscho vreemdelingenle gioen. Zijn optreden is perfect, en hij ging altijd elegant gekleed, hetgeen hem in staat stelde in dc verschillende luxe-hotels on opgemerkt te blijven cn zijn slag te slaan. In den loop der jaren heeft hij enorme he dragen buit gemaakt, met. behulp waarvan hij een weelderig leven leidde. VERKIEZINGSNEDERLAAG VOOR DUITSCHE CANDIDATEN BOEDAPEST. 1 April. (Reuter). In het verloop van de gisteren gehouden eerste verkiezingsdag van dc Ilongaarschc parle mentsverkiezingen zijn de vier candidatcn van de Hongaarlandsche-Zwaben, dr. Kuss- bach, dr. Basch, Toeroek en Teppert niet gekozen. De verkiezingsautoriteiten ver klaarden, dat do Duitsche candidatcn niet de noodige meerderheid van stemmen had den verworven. DE AFFAIRE-JACOB BERLIJN, 1 April. (V.D.) Naar ver luidt heeft de Zwitsersche gezant heden middag in het rijksministcric van buiten- landschc zaken een nota overhandigd na mens zijn regeering in dc af faire-Jacob. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCB& GECONTFOLEEDDB OPIAAG VAN BETROUWBARE ONDERNEIVIING Naar bulten 6 ct. per K.M. V' Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" Vanaf heden is Soesterberg in ons bedrijf opgenoi en PINNENLAND Generaal Tonnct procedeert. (Tweede Blad, pag. 2-) Ilct eerste subsidie uit hot Luchtvaart- fonds. (Tweede Blad, pa*. 2.) OMTREK Noodlottige brand te Utrecht. (Eersto blad, pag. 2). ST.WSXIEUWS Een Tubcrculoxc-slcunfonds. (Tweede Blad, pag. 1.) Vergadering van dc Vereen, voor Schóól- werkt uincn. (Twccdo Blad, pog. 1). Ons leidingwater-tarief. (Tweede Blad, pag. 1.) Ontspanningsavond voor wcrkloozcn. (Tweede blad pag. 1.) Medegedeeld door liet K.N.M.L tc De Bilt; Verwachting: Matige N. tot N.O. wind, gedeeltelijk bewolkt, waar schijnlijk nog enkele regen- of hagel buien, kans op nachtvorst, weinig ver andering in temperatuur overdag. Hoogste barometerstand 774.4 tc Vcstma- nocr. Laagste barometerstand 745.1 Ie Kopenha gen. LANGE3TRAAT 49-51 - TELEFOON 190 DEZE WEEK vertonen wij in enze winkel EEN AARDIGE FILM. Komt U ook eens kijken met uwe kinderen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1