4000 SLIP-ONS EN MA NT EL f 15.50 FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDEU Vrijdag 5 April 1935 j Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 236 EDEN'S BESPREKINGEN GEËINDIGD Het Praagsche gesprek TWEE NEDERLANDERS VEROORDEELD DUITSCH COMPROMIS DISCONTO TOT 3è VERHOOGD To!. 17S3 Tel. 1788 Fa. v. d. Water en v. d. Brink en Zn. HET OOSTENRIJKSCHE LEGER NAAR DE KARAKORUM Adres van verhouwen Groste sorteering Moderne en antieke meubelen l j. luycx zoom EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden v00r Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per -week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer eike rege| meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1*Bewijsnummer extra 1 0.05 Overeenstemming inzake de handhaving van den ah gemeenen vrede PRAAG, 4 April. De besprekingen van "den Britschcn Lord-Zégelbewaarder Eden met den Tsjecho-Slowaakschen minister van buitenlandsche zaken, dr. Benesj, zijn hedenmorgen te ruim 10 uur in de werk kamer van den minister in het Cernin-pa- leis begonnen en waren kort na 12 uur be ëindigd. Behalve Eden nam van Engelsche ziide aan de besprekingen deel de Engel sche gezant te Praag. Addison, terwijl van Tsjecho-Slowaaksche zijde naast dr. Benesj de Tsjechische gezant te Londen, Jan Ma- saryk, zoon van president Masaryk, aan de besprekingen deelnam. Alle Europeeschc problemen ziin tijdens het onderhoud aan de or do geweest. - Het officieeie communiqué Na afloop van het onderhoud is liet vol gende officieeie communiqué gepubliceerd: „De Lord-Zcgelbcwaarder Eden is Don- dcrdflpoclilend vroeg te Praag aangekomen. Eden Bij de bijeenkomst, die in het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Praag werd gehouden, wisselde minister Anthony Eden op vriendschappelijke wijze met minister dr. Benesj van gedachten over alle in hel Londenschc communiqué van 3 Februari 1935 behandelde kwesties. Minister dr. Be nesj dankte minister Eden hartelijk voor zijn bezoek aan Praag en zal do mededee- lingen, die Eden hem over het resultaat van ziin reis naar de andere hoofdsteden deed, verder bestudecren. Zijnerzijds gaf minister Benesj uitvoerige inlichtingen over (le vredespolitiek van Tsjccho-Slowakijc. Beide ministers constateerden een volledige overeenstemming tusschcri de politiek van hun landen inzake de handhaving van den algemeencn vrede en hun oprechten steun en trouw aan de politiek van den Volken bond". Eden is vanmiddag te 13.25 uur in gezel schap van zijn privé-secretaris en twee jour nalisten per vliegtuig naar Londen terug gekeerd, waar hij morgen rapport zal uit brengen aan zijn collega's. Tusschenlandingen ie Halle en Keulen HALLE, 4 April. De Lord Grootzegel bewaarder Eden is hedenmiddag komende uit Praag om 14.25 uur met het gewone lijntocstcl op het vliegveld alhier aange komen. Om 14.35 werd de reis voortgezet. Eden is even over 5 uur hedenmiddag op het vliegveld van Keulen geland. Hij werd verwelkomd door den Engelschcn consul generaal, een vertegenwoordiger van den Keulschen regecringspresidcnt en den politiepresident der stad. In verband met het ongunstige vliegweer zal Eden eerst Vrijdagmorgen naar Londen doorreizen. Kabinetszitting uitgesteld LONDEN, 4 April. (Reuter). Nu Eden niet zooals verwacht werd hedenavond in Londen kan aankomen, is de oorspronke lijk op morgen bepaalde kabinetszitting uit gesteld tot Maandag a.s. Vrijdag zal een kabinetscommissic het rapport van Simon over zijn reis naar Berlijn bestudecren. Mocht Eden Vrijdag weer in Londen zijn. dan zal deze commissie ook zijn rapport over de bezoeken aan Moskou, Warschau en Praag, bespreken. In diplomatieke leringen is men verder van meening. dat Macdonald niet zal deel nemen aan de conferentie te Strcsa op 11 April. Tot dusverre is echter nog niets defi nitief besloten, daar het kabinet tevoren nog den gehcelon toestand, gelijk deze in verband met bet rapport van Eden zal blij ken te zijn, moet bespreken. Hooge straffen wegens dcviezensmokkelarij KLEEF, 4 Apfil. (V.D.) Hedenmorgen hebben voor liet gerechtshof alhier 1). B. en A. V. uit Ubbérgen, beiden beschuldigd van dcviezensmokkelarij in liooger beroep te rechtgestaan. Zij zouden zicli schuldig ge maakt hebben aan liet over de grens bren gen van Rijksmarken, resp. bedragen van 1700 en 1400 Rijksmark, gedurende liet tijd vak van eind September 1934 tot midden Januari van dit jaar. Op 20 Februari waren beide jongelieden veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenis straf en vijf duizend Rijksmark boete. Laridesgcrichtsrat Bollen noemde hot een „urigeheurc Frechheit" om deviezen te smokkelen. Men benadeelde bierdoor den Duitschen Staat. Aan Duitschcrs worden zware straffen opgelegd en voor Nederlan ders maken wij geen uitzondering. Als verdediger voor de beklaagden trad op Staatsanwalt Fuclis. Deze oefende kri- titek op de Ncderlandsche pers en zeide dat deze pers voor de Ncderlandsche „volks genoot en" opkomt docli zich nooit reken schap gaf of deze „volksgenooten". zooals hier, dezen steun werkelijk wel verdienen. Duitschland woidt door buitenlandsche or ganisaties bestreden. Deze organisaties, die worden gesteund door »de Xedcrlandsche pers, trachten Duitschland's financiën lam te slaan. Ilicr hebben wij evenwel niet met zulk een organisatie te doen. Deze jonge lieden hebben hier uit nood gehandeld. Zji ziin reeds jaren werkloos en dit is daar wel een bewijs voor. I). B. wilde zijn vader niet meer ten laste zijn en koos daarom dezen weg. .Spreker verzocht bet Gerechtshof dit ais een verzachtende omstandigheid tc doen gelden. Zijn vader, zoo vervolgde spreker, heeft zich groote uitgaven moeten getroos ten vóór zijn geheele gezin. 1). B. en A. V. verklaarden hierna, dat zij slechts uit nood gehandeld hadden, in tegenstelling mot hun verklaringen van 20 Februari. D. B. kon haast niet spreken, de tranen rolden hem ovei de wangen. Het Hof trok zich daarna twintig minu ten terug. Toen de rechtszitting weer hervat was er doodsche stil!i? in do rechtszaal. Landesgcrichtsrat Bollen nam het woord en veroordeelde de heide .jongelieden tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van twee maandqn voorarrest. De 5000 Mark boete werden hun kwijt gescholden. Men had hiertoe besloten, aldus Landesgcrichts rat Bollen, omdat deze jongelieden gere kend konden worden tot «le smokkelaars, die „klein geld" wilden verdienen. Spreker hoopte, men men in Nederland zou inzien, dat met deze mensehen korte metten ge maakt. worden en dat dit een waarschu wing voor anderen zou ziin. Duitschland is er niet om buitenlanders te steunen. Als deze Hollanders geen werk hebben, aldus besloot spr.. moeten zij hun eigen regeering om steun vragen. Belangrijk voorstel met nieuwe mogelijkheden WARSCHAU, 4 April. Volgens een tele gram uit Berlijn aan de „Gazeta Polska" zou de Duitschc rcgecring de mogelijkheid zien van een compromis, dat als volgt zou zijn geformuleerd. le. Een Europeeschc overeenkomst over de beperking der bewapening, welke de Duitschc gelijkgerechtigdheid onaangetast laat. 2e. Een Oost-Europeesch veiligheids- pact dat de verplichtingen bevat van non- agressio, niet-inmenging en het weigeren van hulpverlecning aan den aanvaller en tot wederzijdsche raadpleging; 3e. Een Donau-pact van niet-inmenging met de juiste bepaling van het non-inter- ventiebcgrip. 4o. Een West-Europeesch luchtpact. Duitschland, zoo luidt het telegram ver der, zou bereid zijn al deze documenten te ondcrleekenon en in den Volkenbond terug te koeren, indien het Volkenbondspact zou worden losgemaakt van de vredesverdragen en alle sporen van een positie, welke Duitsch land benadeelt, zouden verdwijnen. Daaron der zou moeten worden begrepen het reclu van Duitschland op koloniale mandaatge bieden en de opheffing van de internatio nalisatie van de Oder en van het Duitsche deel van den Donau. BEZOEK VAN GOERING TE DANZIG DANZIG, i April. (V.D.) Hedenmiddag om 5 uur is generaal Goering in Danzig aangekomen. Hedenavond zal hij het woerd voeren op een massademonstratie van de N.S.D.A.P. van Danzig. AMSTERDAM, 4 April. De di rectie van de Ncderlandsche Bank N.V. heeft, met ingang van 5 April, den rentestand als volgt samenge steld: Wisseldisconto 3'/: Promessen- disconto 1 Belening van Effec ten 4 Beleening van goederen 4 voorschotten in Rekening- Courant 4 Wij mogen bij dit bericht even aantcckc- nen, dat een verhooging van liet disconto in het algemeen beteekent dat de verhou ding tussehen het beschikbare mctaalsahlo en de direct opcischbare vorderingen op de Ncderl. Bank gunstiger wordt, in de eerste plaats omdat door net duurder worden van bet crediet de vraag getemperd wordt, en er dus minder gold in circulatie komt; en in de tweede plaats wijl verhooging van den rentestandaard geld naar Nederland uit bet buitenland doet vloeien, waarmee in bet onderhavige geval geneutraliseerd zouden kunnen worden de goudafvloeiingen van de laatste dagen naar Frankrijk en Amerika. Dit besluit van de directie der Nederl. Bank beeft dus een defensief karakter. it A* Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.tt. Vraagt prijs van onze G a 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Complete Woninginrichting Leusderweg 22-24 Opgericht 1308. Tel. 1534 WEENEN, 4 April. Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat de Oostenrijk- sclie regeering overweegt een staand leger van 4000 officieren, 4000 onderofficieren cn 12.000 man te vormen, behalve de beide lichtingen van 35.000 man elk. Uit bet „Schutzcorps" zullen 400 officie ren en 7000 minderen worden overgenomen Omtrent de ontbinding van de rest van het schutzcorps kon nog geen overeenstem ming worden bereikt. Du diensttijd zal twee jaar bedragen. Er zullen twee Icger-com- mando's worden geschoren: een tc Wee- non met drie divisies en een le Salzburg met vier divisies, waaronder een Alpen divisie. Nieuwe Himalaya=expeditic van den heer Visser NEW DELHI, 4 April (V.D.). De Ncder landsche consul-gcmrntïfl in Bntsi-bTndië, de heer P. Visser, heeft van de auto riteiten van Kashmir toesicmming gekregen voor het ondernemen van een wetenschap pelijke expeditie naar hel Shaksgam-gebicd in de Oostelijke Karakorum. Ook ecu Duitsche en een Fransche expe ditie hebben vergunningen gekregen van de Britsche regeering, de Duitschcrs voor een botanisch onderzoek in de Hindoe-Koesj, de Fransehen \oor een expeditie naar d<> Bul- toro-glelsc her. Ph. C. Visser VOOREERSTEKLAS KLEEDING NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 LABCÊSTRAAT 43-51 TEIE/3QH ISO STOFFEN AFDELING KOMT c-nze Etalages eens bekijken en ver- wondexd u over dc enorme keuze in aller lei STOFFEN die we brengen in don prijs van f 1.25 per meter. SPPJNGCTOFDEPOT BIJ BORDEAUX ONTDEKT PARIJS, 4 April. Een gemeente-ambte naar te Bordeaux liecft nabij de stedelijke gasfabriek een springstofdepot ontdekt, dat eenigen tijd geleden door terroristen schijnt tc zijn aangelegd. De politie van Bordeaux nam 15 stalen cylinders voor het matten van bommen, 15 pakken elk met 50 doozen, 1 -«wallende 132 dynamictpalroncn cn de daarbij bclioonmcle ontsteking, alsmede e n groot aantal revolvers, lonten cn een hoe veelheid munitie in beslag. Men vermoedt, dat hot depot is aange legd door Spaansche revolutionnaircn, we'k vermoeden gewekt wordt door stükk-n Spaansche kranten, waarin sommige pak ken gewikkeld waren, en ccp exemplaar van dc „Solidaridad Obrera". DE MINISTER VAN HANDEL NAAR BRUSSEL PARIJS, i April. (V.D.) De Fransche mi nister van handel zal zich Vrijdagmorgen naar Brussel begeven, teneinde met den eersten minister, Van Zeeland, de uilwer king te bespreken, die do devaluatie van «len Belga op «le Fransche productie cn de Fransche markt zal hebben. Minister Mar- chandcau hoopt Vrijdagavond weer in Pa rijs te zijn. ROODE TROEPEN VERSLAGEN KWEIYANG, 4 April (Reuter). Na een zwaren strijd, welke zes uur duurde, heb ben de troepen van Tsjang Kai Tsjek na bij Sih Feng de roode troepen verslagen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCBO GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De goedkoopste Taxi blyft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wy raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. op andere pagina's Hl NNkN LAND Tegen den Schicdamsclicn hoofdagent, die den commissaris van politie vermoordde, is 20 jaar geëischt. (Tweede blad png. 3.) Dc inbraak bij Lissbnc voor do Amstcr- damschc rechtbank. (Tweede Blad, pag. '3). Rapport der Zuidorzce-vcrecniging inzako het peil op liet IJssclmcer. (Tweede Blad, pag. 3). Adres van bet Comité-Posthuma inzake- de lasten op liet hotel-, café- en restaurant bedrijf. (Tweede Blad, pag. 3). OMTREK- Aula tc Wagcningcn geopend. II.M: de Koningin hijgde plechtigheid tegenwoordig. (F.erstc Blad., pag. 3). Werkverschaffingsobjecten Ic Soest. (Eerste Blad, pag. 3). STADSNIEUWS De heer Van Houten over do aanpassings politiek onzer rogcering. (Tweede blad, pag. 1). Zitting van het kantongerecht. (Tweede blad, pag. 1). Zang- cn filmavond van „Oost cn West." (Tweede blad, pag. 1). Lezing voor dc homocopatisclie vcrceni- ging. (Tweede Blad, pag. 1). Dc watcrververscliing in onze stads grachten. (Tweede Blad, pag. 1). Vergadering van «le Vereen, voor Veilig Verkeer. (Tweede Blad, pag. 2). YVEERVERWACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt. Verwachting: Matige tot krachtige tijdelijk afnemende Zuid-Westelijke tot Noord-Westelijke wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, regen- cn sneeuwbuien, weinig verandering in temperatuur. Een hcrioneiing aan de laatste Kaïakorum-expeditie: een poncy zakte in ue sneeuw weg DAMES-MODcZAAK ARNH. WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1