DE ONDERGANG VAN DE LEEUWERIK" BOVEETJE ZEVEN INZITTENDEN GEDOOD Licht op L. J. LIÜYCX ZOON DE EEMLANDEü WEERVERWACHTING Licht op 7 uur 11 min. HET ADRES VOOR UW Maandag 8 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 238 IN SNEEUWSTORM GERAAKT Vrijwel alles door het vuur verteerd 99 TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Vriendenschaar-—IT.V.C eindigt in een gelijk spel (0—0). (Tweede Blad, pag. 1). Amsvordc verliest met 0i van Laren. (Tweede Blad, pag. 1). Amersf. Boys wint met S—1 van Holland. (Tweede Blad, pag. 1). Quick deelt met .Voorwaarts de punten (3-3). (Tweede Blad, pag. 1). De ouverture van de C.J.V.V. wedstrijden. (Tweede Blad, pag. 1). llolland verliest met 1—2 van Engeland. (Tweedo Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. .Verwachting: Krachtige tot matige wind uit W. richtingen, betrokken tot zwaar bewolkt, regenbuien, wei nig verandering in temperatuur. STORM WAARSCHUWINGSDIENST Geseind van de Bilt beden morgen om 7.55 van de posten van Delfzijl tot Uitlui den: Weest op uw hoede! LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 MATZIJDEN DAMES KOUSEN 85 et., 95 et, f 1.45. FiX m. zijde Pracht kwaliteit f 1.45. Zijde met zijde geplattcercl Iets Nieuws Maar Superieur f 1.85. VLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. vliegtuig zou daardoor zoo zijn toegenomen, dat het voor den piloot niet mogelijk was, de machine boven de gevaarlijke zóne uit te krijgen. In dit verband herinnerde de heer Plesman aan een noodlanding, welke Duimelaar, jaren geleden in dezelfde omge ving beeft moeten inaken. Hij constateerde toen ook ijsafzetting en zakte al lager en lager. Duimelaar slaagde er echter in zijn machine wonder boven wonder veilig op den grond te krijgen. Toen de nacht, waarin dit gebeurde, verstreken was, en de piloot zag, waar hij terecht was gekomen en waar hij overal langs was gevlogen, kreeg hij eerst recht een denkbeeld van het risico, dat hij geloopcn li ad. Soer heeft cellier zooveel veine niet ge had. Een van de vele heuvels is hem nood lottig geworden. De dienst op Praag zal door liet drocvo gebeuren geen oponthoud hebben. Morgenochtend vertrekt den F. 22, zeer; waarschijnlijk niet Tcpas als bestuurder. De stroom van betuigingen van deelne ming blijft nog steeds aanhouden. DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 rcgcIs f 1,05 mct inbegri*P van ccn bewijsnummer - elke regel racer f 0.25 Licfdadighcids-^Jvcrts^ato voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitc^wrflng 1—regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 I Het toestel is tegen een berg gevlogen, over den kop gc= slagen en verbrand AMSTERDAM, 6 April. De directie van de K.L.M. deelt mede: Het K.L.M.^vliegtuig „De Lecu= werik, gezagvoerder P. Soer is beden op weg van Praag naar Amsterdam, bij Brilon, op 80 K.M. ten Oosten van Dortmund, vcr= ongelukt. Alle zeven opvarenden, de uit vier koppen bestaande bemanning en twee passagiers, alsmede een K.L.M.^werktuigkundige, zijn ge* dood. Het tooslel deed dienst op de juist ge opende luchtlijn Amsterdam—Praag. Het was om 13 uur 11 M. E. T. uit Hallo Leipzig vertrokken op weg naar Essen. Om 11 uur 35 M. E. T. meldde liet zich draad loos op 10 K.M. benoorden Kassei, dus juist op de route 1-Iallc—Leipzig-Essen. Vier mi nuten later werd het radiostation Keulen geseind: „Antenne wordt ingehaald wegens onweer". Tc ongeveer 15 uur werd het verongelukte I vliegtuig gevonden. De verongelukten Het toestel werd bestuurd door P. Soer. 'Als tweede bestuurder deed dienst de heer Prillewitz, vliegtuigbcstuurdèr bij de K. N. I. L. M., met Europeesch verlof. Marconist was de heer Van der Klein, boordwerktuig kundige was de beer Weiman. Een van da beide passagiers was oen zoon van den bur- I gemeester van Amsterdam, De Vlugt. De tweede passagier, was de lieer Brie ij hoohl- procuratichouder van de A. K. L\, woon achtig 1c Arnhem. Onmiddellijk na liet. vernemen van liet rampspoedig bericht zijn de deskundigen van de K. L. M de hcercn^Palist en Van der Muclen, naar de plaals van het ongeluk vertrokken voor bet instellen van ccn na der onderzoek. Slechts een geraamte bleef t over BRILON, 0 April (V.D.) Een correspon dent van het Persbureau Vaz-Dias iu W est- falen is een half uur na liet vrecselijk onge luk met de „Leeuwerik" op de plaals des onlïcils aangekomen. Zooals in het eerste bericht reeds gemeld werd, heeft de ramp plaats gevonden heden- I middag even voor drie uur. Op dat oogen- I hlik woedde boven de omgeving een zeer I zware sneeuwstorm, die, in dichtheid zeer I ongelijk was, maar toch in de minst lievige I momenten niet meer dan hoogstens 200 M. I zicht mogelijk maakte. Waarschijnlijk is het laan deze omstandigheid toe te schrijven, dat I „De Leeuwerik" midden in de vlucht tegen I een berg is aangev logen. Zooals reeds gemeld heeft, bet ongeluk I plaats gevonden op ccn afstand naar scliat- 1 ting 25 K.M. van liet plaatsje Brilon, van- I waar de plaats van de ramp per auto in een I half uur rijden bereikbaar is. De berg, waar- I tegen de Leeuwerik is opgevlogen is de I Burgberg nabij het gehucht Roeseiibeck in I liet Sauerland. De streek daar is builcnge- I woon eenzaam zoodat het ongeveer oen I kwartier duurde alvorens degenen die liet I vrecselijk ongeluk zagen gebeuren ter plaatse konden zijn. Het was een afscliu- Ivvclijk schouwspel dat zich daar aan hen voordeed. De Leeuwerik was nu de botsing I over den kop geslagen en in brand gevlogen. I Dicht bij bet boscli aan den voet van de I berg was liet gevaarte neergestort en geheel I uitgebrand. Van de prachtige F. 18 was niets I meer over dun liet kromgetrokken ijzeren gc- I raanite en verkoolde resten van bet hout- I werk en do bckleedingstoffen. De drie moto- Bron zaten nog in liet geraamte doch waren geheel vernield. Ook de bagage was zoo goed (als geheel door het vuur verteerd, met uit- I zondering van een aantal sieraden, die in een der koffers hadden gezeten en het vuur hadden kunnen weerstaan. De sieraden de autoritei Lui alhier spraken het vermoe den uit dat deze zouden hebben toebehoord aan een juwelier hadden echter geen bui- Icngcwoon groot e waarde. Merkwaardigerwijze werden midden tur- schen de \crbrandc resten nog een aantal door het vuur geheel gespaarde papieren ge avonden waaruit de identiteit van het toestel kon worden opgemaakt. 8 Een deerniswekkend schouwspel boden de lijken der zes inzittenden. Geen hunner bod I kans gezien uit bet brandende vliegtuig te I ontsnappen, waarschijnlijk b-:f reeds voor liet iu brand vloog over den k^p was ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 De goedkoopste Taxi blijft een De Leeuwerik geslagen. De zes lijken waren geheel ver koold en volkomen onherkenbaar. De eerst aangekomenen waarschuwden onmiddellijk de politic te Brilon, die ruim ccn half uur na de ramp ter plaatse ver scheen, onder leiding van den Landrat van de Kreis Brilon, den heer Hcinrich Jansen. Deze constateerde, dat geen liulp meer ge boden kon worden liet de nog rookende puinhoop onder politicbewaking stellen. On middellijk waarschuwde hij de Flugwachc van Dortmund, die in den loop van den avond personeel naar de plaats van den ramp zond, terwijl ook ondcrzockingsambtc- naren zich onmiddellijk van Dortmund naar de plaats van de ramp begaven waar zij om streeks zeven uur arriveerden. In afwach ting van hun komst liet men- zoowel clc lijken van de slachtoffers als de puinhoop van het vernieuwde toestel onaangeroerd. Alleen werden nog bij daglicht do noodigc foto's gemaakt. Hedenavond te zeven uur waren nog geen orders ontvangen wat er met de lijken der slachtoffers zou gebeuren. BRILON, April (V.D.). Hoewel do plaals, waar het K.L.M.-vlicgtuig de „Leeuwerik" op den terugweg van Praag is neergestort tamelijk ver van liet ongeveer G000 inwo ners tellende stadje Brilon verwijderd is, heeft de ramp juist daar grootcn indruk gemaakt, aangezien do plaats van het on geval in de Kreis is gelegen, waarvan Bii- lon de hoofstad is. Behalve de Landrat Jan sen begaf zich ook een kleine politiemacht, voornamelijk manschappen van cle te Bri lon gedetacheerde gendarmerie, naar de plaats van clc ramp. Onder leiding van den Gendarmeric-Ober- meistor Niedrig werden do eersto maatrege len genomen. Zooals reeds gemeld werd wa ren de lijken geheel verkoold en onherken baar. Enkele voorwerpen als sleutels en hor loges werden van labels voorzien terwijl ook nog enkele door het vuur slechts ge deeltelijk aangetaste papieren op de slacht offers werden gevonden In opdracht van Zoodra liet morgen licht wordt zal de om geving worden afgezocht naar eventueel verspreid liggende deelon van liet vliegtuig. IIet stoffelijk overschot naar Nederland AMSTERDAM, 0 April. De ramp van Jiet K.L.M.-vliegtuig de „Leeuwerik" heeft, naar later is gebleken, niet zes maar be laas zeven slachtoffers gemaakt. Met zeven de slachtoffer is cle werktuigkundige Wiii- gclaar, die nog slechts korten tijd in dienst der K.L.M. is en voor het verrichten van werkzaamheden ecnigc dagen op liet vlieg veld Praag heeft vertoefd. Vandaag is hij, zonder functie aan boord, met de „Leeuwe rik" weer uit Praag vertrokken. De lieer YVingclaar was ongehuwd. Naar wij vernemen heeft de directie der K.L.M. aan clc firma Innemen van de Be grafenis Onderneming „Simplicitas" 1e Den Haag opdracht gegeven het transport van de lijken der slachtoffers naar Neder land te verzorgen. Een der leden van de directie dezer hegraTeu ,-hdei ocming is ih den loop van den avond per. auto naar Bri lon vertrokken, waar hij in den loop van den nacht hoopt aan lo komen. Officieel wordt thans bevestigd, dat de beide om bet leven gekomen passagiers zijn de lieer Mr. \V. de Vlugt, zoon van den burgemeester van Amsterdam, lid, van cle. fa. Ingwersen en Co., Amsterdam, en de beer Briel. lid van de directie der A.K.U. uit Arnhem. Van de K.L.M. vertrekken morgenoch tend vroeg de lieer Behagc van den Tcch- nisclicu Dienst dor K.LM., en de heer Van der Muclen, chef van den Motorcfienst der K.L.M., naar clc plaats van de ramp. Groote verslagenheid op Schiphol Prillewitz, de tweede bestuurder den Gcndarmeric-Obcrmcistcr Niedrig wer den cenigc foto's van clc situatie gemaakt, waarna de lijken met wagens naar het dorp je Roesenbock werden overgebracht. Er blo ken niet, zooals aanvankelijk gemeld was, zes, doch zeven personen aan boord van liet vliegtuig te zijn geweest. Tegen acid uur vanavond werd de gen- darnicriewacht van Brilon teruggetrokken, terwijl daarvoor in de plaats de wacht werd betrokken door manschappen van liet Ar- bcidsdienstkamp Brede!ar, die don gclieelen nacht clc wacht zullen houden en morgen ochtend vroeg weer door de gendarmerie van Brilon zal worden afgelost. Tegen acht uur arriveerden per trein uil Dortmund de leden van de Flugwachc al daar, die' het eerste officieelc deskundigen onderzoek zullen instellen, aan het station Messinghauscn, vanwaar zij zich per auto naar clc plaats van clc ramp begaven. In den loop van den avond hebben wij op Schiphol, centrum van K.L.M. bedrijvig heid, de stemming trachlcn te. peilen van de kameraden dor omgekomenen, die nog zoo kort geleden de bemanning van de Leeuwerik hadden zien vertrekken voor een vlucht op de nieuwe lijn van interna tionale bcteckenis. Nóg was Schiphol een centrum van be drijvigheid, het leven gaat voort en stelt zijn cischcn, maar tusschcn het aankomen en vertrekken van de vliegtuigen, in dienst op de 's avonds gevlogen verbindingslijnen, vernamen de collega's uit do arrivecren.dc vliegtuigen mot diepe ontroering van de zen zwaren slag, die families in rouw dom pelt, de K.L.M. hard treft en liet K.L.M.- personecl hun goede makkers plotseling ontrukt. Ook hier, evenals in Amsterdam, was het meest zwijgzaam, dat men de volle bc teckenis van cle ramp tot zich liet door dringen. Men voelde het onvolkomenc van woorden, 0111 uiting te geven aan een zoo scherp en onverwacht treffend leed. Een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. liet stoffelijk overschot der slachtoffers naar Roe> senbeck overgebracht De rclikaan=bcmanning, SPORT Ijsafzetting de oorzaak? DEN 1IAAG, 7 April. Hedenochtend was er op liet hoofdkantoor der K.L.M. te Den Haag geen verder nieuws omtrent het ongeluk niet clc .Leeuw erikte verkrijgen. De directeur,.de lieer A. Plesman, had nog geen contact gehad niet zijn experts, die hedenochtend in de vroegte in de omgeving van Brilon zijn aangekomen. In een kort onderhoud, dat wij hedenmor gen ïiüg met den lieer Plesman hadden, deelde deze ons nog mede, dat naar zijn meening de waarschijnlijkheid groot is, dai het ongeluk aan ijsafzetting ap clc vleugels moet worden geweten. liet gewicht van het Soer was tweede piloot piloot, die door radioberichten voor ccn on geval beducht was geworden, zag zijn ang stige vermoedens bevestigd. Het was Sille- vis, die uit Rome komend," door zijn marco nist opmerkzaam gemaakt was op liet uit blijven van berichten van de Leeuwerik. Do dienst gaat verder. Wij vragen nog een enkele official naar nadere gegevens, maar wat valt er 1o zoggen? liet bericht van het tragisch einde is te definitief en welk c.Qrhmentaar er op te geven valt, och, dat voelt een ieder in eigen binnonsto liet best. Men zoekt naar woorden, maar boe dagelijks in contact uien ook i5* niet oen harde werkelijkheid, hier ontbreekt de juiste zegswijze, die kort omschrijven kan, wolk een diepen indruk deze tweedo schok kende vliegramp, zoo korten tijd 11a het vergaan van clc Ui ver, op allen heeft ge maakt. De plicht gebiedt en liet K.L.M.-personccl doet liet werk, benoodigd voor liet vlot ver- loopcn van de dienstregelingen. Over liet donkere veld glijdt bel zoeklicht, dat ons doet denken aan do start van do Snip voor den gevaarlijken tocht over den Oceaan. Krt vliegtuig, dat ver van huis moeite en gevaren te doorslaan kreeg, kwam veilig en zonder cenig mankement aan; de Ui ver op clc zoo goed gekende Indie-route en de Leeuwerik dicht bij huis, een enkel vlieg uur over de grens, worden onvórhoecls door een noodweer gegrepen en met hun beman ningen en passagiers een slachtoffer van de elementen. Velen zien mét 011s even uit over dat donkere, groote vliegveld, met zijit ruimte voor alle K.L.M.-vogcls, waar eerst do Uivcr en nu clc Leeuwerik nimmer meer tusschcn verschijnen zullen: velen zien even niet ccn brok in de keel omhoog, in de nevelige nachtlucht, en denken terug aan dien Peli kaan-nacht, toeii Smirnoff, Soer en liun mannen veilig, door clc mist omlaag kwa men. En evenmin als ooit iemand,, die toen op Schiphol was, die aankomst van de Pe likaan zal kunnen vergoten, evenmin zal ooit bij degene, die dezen Zaterdagavond op Schiphol was, do herinnering verloren gaan aan clc tegenstelling tusschcn den lusteloos verder gaandon arbeid en aller ontroerd uitgesproken of zwijgzaam gedra gen leed om wat verloren ging.,..

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1