B0VEETJE DE EEMLANDEU 4000 IN HET ZICHT VAN STRESA L. J. LUYCX ZOON Dinsdag 9 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 239 Engelands houding ter conferentie Frankrijks klacht te Genève SLACHTOFFERS VAN EEN TORNADO Philippijnen geteisterd Nini c ™LLr< Zet ie,i'rj twijfel heuscii terzijde Uw kwéekerij blijft „HORSE WEIDE" G. BROUWER Tel. 1788 Tel. 1788 „EEN NEDERLAAG VOOR DE NAZI'S" HERSTELMAATREGELEN IN BELGIE EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op aodere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 7 uur 13 min. NON-STOPVLUCHT OM DE WERELD TELEFOO N 121 BIT IS IVOOR UW UWABRES TAXI AMERSFOORTSCFi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 11 111 1 - elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentien voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1*Bewijsnummer extra f 0.05 Voor= en tegenstanders ccncr geïsoleerde houding van GiootsBritannic liet is nog een open vraag of Macdonalcl naar Stresa zal gaan, maar indien hij gaat, aldus schrijft de diplomatieke correspon dent van de Observer, zal ook Flandin zich daarheen begeven en zal op de bijeenkomst van Stresa niet alleen een godachtenwissc- ling plaats hebben der minister-presidenten, maar ook van de ministers van buitenland se he zaken. \'olgcns dcnzelfden correspondent zal de Britsche regecring lieden over de gewich tige kwestie een besluit moeten nemen, welke de volgende stap zal zijn in de Euro- peesche aangelegenheden; of wel een alge meen systeem van pogingen lot onderhan delingen, waarvan ook Groot-Britannië partij zal zijn, indien sancties moeten worden ge nomen, analoog aan de internationale Saar- Jiezctting, of wel dat in Europa alleen regionale pacten en \erdragen en combina ties zullen gelden. In ieder geval moet de kwestie onder het oog worden gezien, of een geïsoleerde hou ding een praclischc Britsche politiek kan zijn. Garvin zegt hierover in zijn Zondagsarti kel in dc Observer, dat een geïsoleerde hou ding voor Groot-Britannië gelijk zou staan rnet zelfmoord of weerloosheid. Daarentegen zegt de Sunday Times, dat er geen sprake van mag zijn, dat Groot-Bri tannië ecnigerlei verplichting op zich neemt, door zich bij verdragen aan te slui ten, maar dat Groot-Britannië's rol zich slechts moet bepalen tot de rol van bemidde laar. l it Rome seint Reuter, dat er cenigc on rust werd gewekt door liet bericht, dat Von Ncurath zich sedert eenige dagen in Italic» zou bevinden. Dit bericht blijkt onjuist te zijn. l it Rome wordt gemeld, dat mevrouw Von Ncurath daar vertoeft om een bezoek te brengen aan haar zoon KonstaTitijn, die attaché is aan de Duit'sche ambassade te Rome. Dinsdag- zal de Fransche regeering vol gens Ilavas dc laatslc hand leggen aan liet memorandum, dat bij den Volkenbond zal worden ingediend en de desbetreffende ont- werp-rcsolutie. Het memorandum bestaat uit tien gefvpte vellen, waarin het protest van 20 Maart nader wordt uitgewerkt en gewezen wordt op het feit, dat Duitschland zijn beslissing nam na de verklaring van Londen van 3 Februari, welke ingegeven was door het verlangen, dat het den wettelijken weg weder zou betreden en juist aan den voor avond van sir John Simon's bezoek en dal Duitschland dus verantwoordelijk is voor den onlstanen loestand. Het memorandum vraagt de moreele ver oordeeling van liet eenzijdig optreden van Duitschland in strijd met de verdragen. In den ministerraad zullen waarschijnlijk wel wijzigingen in het document worden aangebracht, opdat het in Stresa zal kun nen dienen als onderwerp voor een gemeen schappelijke verklaring der drie mogendhe den. Men meent te weten, dat Laval 23 Ami naar Moskou zal caan cn daar drie dagen zal vertoeven, alvorens naar Warschau te vertrekken. Jtaliaansche voornemens geloochend Reuter seint uit Rome. dat de geruchten, in het buitenland verspreid, als zou dc duce te Stresa een nieuw eigen plan willen in dienen, worden tegengesproken. Het gerucht ging, dat, als geen politiek accoord werd bereikt te Stresa tusschcn Engeland, Frankrijk en Italië, waarin for- meele verplichtingen werden aanvaard, Italië zou trachten een aeeoord (e bewerken tusschen de landen, welke van Diiitschc zijde gevaar kunnen loopen en die dezelfde belangen hebben als Italië. Ook dit bericht wordt niet bevestigd, al wijst liet erop, dat Italië met tevreden zal zijn met juridische protesten. Iieeft Duitschland ver- schrikkelijke wapenen? olgens de Sunday Chronicle zijn dc Duit- sehers bezig de laatste band te leggen aan x ijF verschrikkelijke wapenen, n.l. ten eerste «•on Kogel, Halgar Lltra, die een pantser van 180 o.M. dikte' kan doorboren cn waar aan er 400.000 per dag kunnen worden ge maakt; ten tweede een kanon, bevattende yijf roteerende wapens, waarmede 5000 pro jectielen ner minuut kunnen worden afge schoten. Hiervan worden er op het oogen- Mik 2000 vervaardigd: ten derde een stra- tosferisebe vuurpijl, waarmede explosieve gassen kunnen worden geworpen tot op een afstand van ."»20 K.M.; ten vierde een z.g. „Z-straal waa'-van bet geheim angstvallig v ordt bewaard en waarmede vliegtuigen kunnen worden vernield. »a zelfs hlindeerin- g mi verpoederd: ten vijfde een mitrailleur Strange, die slechts 10 K.G. weegt cn 600 -cboten per minuut lost. Ook zou een zware mitrailleuse zijn vervaardigd, die 1400 scho ten per minuut lost. Eden niet naar Stresa LCNDEN. 8 April. (V.D.) O'fieieel wordt medegedeeld, dat de lord zegelbe waarder Eden tengevolge van zijn ziekte niet kan deelnemen aan de buitengewone zitting, waarin liet kabinet lieden bijeen komt. Evenmin is hij in slaat den minister van •itcnlandsclic zaken Simon tc vergezellen naar dc conferentie tc Stresa, die Donder dag a.s. zal beginnen. Zooals reeds werd gemeld, had Eden Za terdag een onformeeie bespreking met Si mon cn met den permanenten onderstaats secretaris van buitenlandschc zaken sir Ro bert Vansittart over het resultaat van zijn besprekingen te Moskou, Warschau en Praag. Na de mededeeling van Eden's ziekte bracht Simon gistermiddag Eden een be zoek, waarna namens ministerpresident Macdonald cn volgende mededeeling aan de pers werd verstrekt: Dc eerste minister is uit persoonlijke en politieke overwegingen met diep leedwezen vervuld over de ziekte van den lordzcgelbc- vvaarder Eden. LONDEN, S April. (V. D.) Minister-pre sident Macdonald hoeft lieden in bet La gerhuis medegedeeld, dat dc Britsche rc- gccring op dc conferentie te Stresa' verte genwoordigd zal zijn door hem cn door den minister van builenlandschc zaken Simon. PARIJS, 8 April. (V. D.) Naar aan leiding van de berichten, volgens welke dc Engclsche premier Macdonald zal deelne men aan de onderhandelingen te Stresa, zal de Fransche ministerraad, naar semi- officiccl verluidt, morgen het besluit ne men, dat ook Flandin naar Stresa zal gaan. Uit Washinglon wordt gemeld: Staats secretaris Huil heeft lieden bekend ge maakt. dat de regeering der Vcroenigde Staten geen waarnemer naar Stresa zal zenden. Vrccsclijk noodweer in Amerika kost talrijke mcnschen het leven Door, een tornado, die in Mississippi beeft cewocd, werdén volgens Reuter tien per sonen gedood en een vijftigtal gewond Uit Ncvv-York seint men nader: De Zuidelijke staten, zoowel als liet mid den-westen der Ver. St.. zijn door een vree- selijk noodweer geteisterd, dat in den vorm van een wervelstorm, sneeuw- en regen buien grootc schade beeft veroorzaakt en verscheidene rnensclienlevens beeft gekost. In den staat Mississippi werden 14 perso nen gedaad cn meer dan 100 gewond dooi den wervelstorm,, die boven de stad Mac- comb woedde. lil totaal werden in dc Zui delijke staten Louisiana, Texas, Alabamns en Florida 34 personen gedood en honder den gewónd. In de stad Gloucester in den staal Mississippi werden 150 gebouwen, waaronder kerken, vernield. In Louisiana sloeg een woonschuit-om en vonden 10 per sonen den flood in de golven In bet wes ten cn midden-westen werden in de stalen Missouri en Illinois door sneeuw- en regen buien groote schade aangericht. Duizenden in bet getroffen gebied zijn dakloos. Typhoon richt sjrootc schade aan. Duizenden dakloos MANILLA, S April. (V. D.) De provin cies Samar cn Al bay zijn geteisterd door een licvigen typhoon, die zeer groote scha de heeft aangericht. Men vreest, dat tal rijke personen om het leven zijn gekomen. Duizenden mcnschen zijn dakloos. Te Borc/ngan aan de Oostkust van Samar zijn 25 personen gedood en bijna alle ge bouwen vernield. Tc Catbalogas, dc hoofd stad van Samar, zijn vier bewoners gedood cn talrijke gewond. Alleen daar wordt dc schade reeds op verscheidene honderddui zenden dollars geschat. N3C3NI VOORJAAR IN DEN BLOEMENTUIN Het Chineeschc klokje of Forsythia bloeit weer met honderden gele klokjes, en Nar cissen, Hyacinthen Scilla ribirica en Chionodoxa doen dapper mee om onzen tuin tot een lusthof te maken. Het teere groen aan de twijgen van vroeguitbottende hees ters geeft aan den tuin een bijzondere beko ring. Alles wat nog aan den winter herin nert, ruimen we zooveel mogelijk op. Denk echter aan mogelijke koude nachten en ze buiten uit te planten, want vooral nog eenige beschutting. We halen onze Dahliaknollen nu uit hun winterbewaar- plaals en ontdoen ze van rottende deelen en te vroege scheuten. Nog is het te vroeg, om ze buiten uit tc platen, want vooral Dahlia's zijn gevoelig voor nachtvorst. We kunnen ze echter heel goed onder glas, in een bak, opkuilen en aan den groei bren gen. om ze dan in de 2e helft van April met krachtige spruiten uit te planten. Vooral op gronden, waar we veel last ondervinden van slakken, die de kleine jonge spruitje* afvre ten, is deze voorbehandeling aan te raden. Knollen die te groot zijn, kunnen we dan vooraf scheuren. Hierbij zorgen we, dat elk deel in het bezit is van een gedeelte van de wortelhals, waarop een of meer oogen. Voor dit werkje kunnen we het best gebruik maken van' een stevig mes. Ook al hebben we knollen genoeg, is het beter om te groote knollen te scheuren daar deze laatste te veel scheuten ontwikkelen en daardoor de bloemen belangrijk kleiner blijven. Om een bepaalde variëteit te vermenigvuldigen, kunnen we Dahlia's ook zeer goed stekken De jonge scheutjes worden dan, wanneer ze 5 tot 8 c.M. lang zijn, vlak boven de knol afgesneden en onder glas gestekt in blad- aarde vermengd met veel scherp zand. Ze zullen dan spoedig wortels vormen en direct het eerste iaar volop bloeien. Ook de knolbegonia"s worden nu aan deo groei gebracht. We leggen dc knollen in met scherp zand, vermengden bladgrond of turf molm, in een warme bak, die we zorgvul dig schermen, sproeien en dekken naar behoefte. In een dergelijke bak leggen we ook de knollen van Canna's Ook deze kun nen we, indien ze te groot zijn, scheuren. Wanneer de bladeren z»ch beginnen te ont wikkelen plaatsen we Ze in groote potten. Voor het oonolten gebruiken we een zwaar grondmöngsel, b.v. gxaszodengrond, oude koemest en een weinig scherp zand. Later» worden ze op een zonnige plek in den tuin geplaatst. Hrbben we nog wat te planten of verplanten Hon haasten wé ons rru. Vooral voor de bladverliezende heesters en boomen word* het nu al v/at laat. Voor het planten van groenhliivende houtgewassen. - waar onder de coniferen een helangn'k*» plaa's innemen, is het nu een zeer geschikte tijd j We wachten er echter ook niet te lang mee. Deist per Flora - expresse. ALLE ZONDAGEN (Vraagt prijs) Kruiskamp 12 Tal. 1546 LIANE HAID IN T3ANEN BELGRADO, 8 April (V. D.) Geduren de de voorstelling van een Wcensclie too- neclspclersgrocp te /.agicb, waarbij o. a. Liane Haid cn Felix Bressart optraden werden er plotseling rotte nieren en stink bommen naar het 'ooneel geworpen. Later toen Bressart bet Hv» o verliet, werd bij gemolesteerd floor een aantal jongelieden: er ontstond een gevecht, waar bij verscheidene personen pc wond werdpn. Liane Ha id sloot zich in baar kleedkamer op. waar /e in tranen uitbarstte. Zij wei gerde bet theater te verlaten, voorflat '/.c er zeker van was, dat er geen mcnschen meer wachtten. FRANSCHE BLADEN IN BESLAG GENOMEN Van «Ie Fransche bladen I.e Journal, dc Intiansigeant cn de Lihorlé zijn in Duitsch land de nummers van 5 April in beslag ge nomen. Drie mannen, wier aanstaand bezoek aan lieefl: Mussolini. F Stresa de aandacht van geheel Europa 'landin gij Macdonald 6 ct. per K.K. Binnen- cn buitenland Vraagt prijs van ouzo 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Dc Poolschc pers verpntwaar. diyd over dc Senaats* verkiezing WARSCHAU, S April. (V.U.) l)o spc- ciale correspondenten der Poolschc bladen te Dantzig wijzen in bun beschouwingen over dc Senaatsverkiezingen erop, dat on danks liet toenemende aantal nationaal-so- eialistische stemmen dc uitslag een ernstige nedcrlaug voor de nazi's is, die aan de stemming voor den Volksdag het karakter wilden geven van een volksstemming, ana loog aan die van bet, Saargebied. Het nnlionaal-socialislischo percentage van nau welijks 60 zal waarschijnlijk onvoldoende blijken om do grondwet tc wijzigen, waar voor een meerderheid van tweederde noodig is. Het met moeite verkregen percentage van nauwelijks 60 danken de nazi's aan verschillende misbruiken bij de verkiezin gen en het uitoefenen van terreur, waardoor zij liet maken van propaganda aan hun tegenstanders onmogelijk hebben gemaakt. Ondanks de terreur is in vergelijking met de verkiezingen van 1933 hot Poolschc stern- menaantai gestegen van 0500 tol 7500. Als voorbeeld van nazi-terreur wijst de pers op hot incident van gisteren, waarbij drie ambtenaren van bet commissariaat-generaal van Polen to Dantzig door nalionaal-soeialis- len wérden mishandeld. De Poolschc regce- rinp »/al volgens de Poolsche bladen een voorbeeldige bestraffing der schuldigen éischen. Journalist gearresteerd DANT7IG, 8 Anril. (V.D.) - In den nacht van Zondag on Maandag is bier de Poolsche journalist Gang gearresteerd, die correspon dent tc Warschau is van de „Manchester Guardian", de ..News Chronicle" en andere Engclsche binden. De Poolsche commissaris- orenoraal beeft persoonlijk geïntervenieerd bij den senaat van Dantzig. Senator Boett- cber beloofde onmiddellijk een onderzoek te zullen instellen. Uit Warscchau. wordt gemeld, dat bij het vernomen van dit bericht ScicZynski. de voorzitter van de Poolsche journalisten- nnjnTMsntie. en de voorzitter van de club der lmitenlanflsche r>ers zich naar de pers nf teelipqr vah liet ministerie van buitenland- sche /aken hebben begeven om interventie te verzoeken. Reorganisatie van het ccono* misch leven BRUSSEL, 8 April. (Reuter). Uit parti culiere bron wordt gemeld, dat de regeering onverwijld een instantie \oor economisch herstel zal scheppen, zooals van Zeeland in de regeeringsverklaring ook heeft aange kondigd. Deze instantie zal tot taak hebben iedere economische actixileit tc coordinec- ren, opdat bel economische leven van België kan worden gereorganiseerd en aangepast aan de. behoeften van het land. Andere orkanen, eveneens door van Zee land aangekondigd, zullen met deze instan tie in verband staan. Zij zijn een reken- cn waarholgbureau. een livpothcekinstantic en een arbeidscommissie. Er bestaat analogie met liet Amerikaanschc NRA-systeem. Tegen speculanten Na liet openen van co li gerechtelijke in structie, zijn commissarissen belast met het loen \an een huiszoeking bij dc financiccle bladen, die de campagne voor de devaluatie van den franc bobben geleid. Ongetwijfeld zal dit onderzoek leiden tot vervolging van bepaalde ondernemingen en bankbedrijven. Het betreft hier «Ie controle op den aankoop van deviezen cn den uitvoer van goud en kapitaal, die hebben plaats gehad vóór den val van bet kabinet Theunis, en eventueel een controle on clandestine geldverkeer, se dert de instelling van de controle op de wisselkoersen. DIT BLAD HEEtrr EEN DAGELIJKSCHQ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. STADXSIWWS Verkiezingsvergaderingen van dc A.-R. Partij, dc R.-K. Staatspartij en de Nat. Soc. Beweging. (Tweede Blad, pag. 1). Goed Wonen gaat weer bouwen. (Tweede Blad, pag. 1). Automobilist, die een stadgenoot dood gereden heeft, tot 3 maanden veroordeeld. (Tweede Blad, pag. 1). Het jaarverslag van den Ned. Spaar- bankbond. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door liet K.N.M.I. tc Dc Bilt. Verwachting: Krachtige lot matige Z. W. lot, W. wind. betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk nu en dan ccnigc regen, iets zachter des nachts. Hoogste barometerstand 705.0 te Toulouse Laagste barometerstand: 738.4 u Mal in- head. LANGESTRAAT 49 51 TELEFOON 190 MAAK ZELF UW KLEDING. Onze Stoffen zijn MOOI en NrET DUUR. U krijgt een goed pasz-end patroon gra is. U GA/vT GOÉD GEKI EED VOOR WtilNiG GELD. NEW VORK. 8 April. (V. 1).) lln Amcri aanselie aviateur Clyde Pangborn. de eerste vlieger die een ononderbroken vlucht naakte tusschen Japan en dc Ver. St.. heeft gisteren medegedeeld, dat hij voornemens is van San Diego in California uit een non- stopvlucht rondom de wereld te maken in f1'- fJn*r, waarbij h" m lucht benzine en olie wil bijvullen Hij zr.I worden vergezeld door den vlieger Bennett Griffin; zij hopen den tocht oni de wereld te kunnen maken tnsschenlandiüg. NOODWEER IN MEXICO MEXICO-CITY, S April. (V. DA Naar uit Merida gemeldt wordt, is liet schiereiland Yucatan geteisterd door een hevigen or kaan. Door den storm werd een personen trein uit de rails geworpen, zoodat de wa gens omkantelden. Drie personen werden daarbij gedood cn 20 gewond. Tn eenige t uten tijd vernielde de or kaan tic telefoon- en licht leidingen van Merida, terwijl ernstige schade aan de huizen werden toegebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1