B0VEETJE 4000 L. J. LUYCX ZOON DE EEMLANDED Een onvolprezen conferentie-oord Woensdag 10 April 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 240 Politieke hoogtijdagen te Stresa Disconto Aveer verhoogd PROFESSOR BANSE'S HEBZUCHT GOERING IN HET HUWELIJK GETREDEN Met de actrice Sommemami Tel. 1788 i£ Tel. 1788 LOCARNO VOOR HET OOSTEN Aan den vooravond van Stresa EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING Buitcnlandsch weeroverzicht 7 uur 15 min. HET ADRES VOOR UW ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15.^ Binnenland franco pér post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.0\£ POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1-elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1*Bewijsnummer extra f 0.05 Wanneer de paradijselijke schoon* licid der natuur de staatslieden een mil mocht stemmen Dc dric-mogciullicden conferentie 1c Stre sa zal dan eindelijk morgen AveiKciijkheid worden. Mussolini, Laval en Simon zullen drie dagen verblijven aan het paradijselijke Lago Maggiore, waar zij zich, behalve aan de groote. politiek, kunnen laven aan de betooverende natuur van het sehoone Ita lië. Wij zullen ons te dezer plaatse niet in laten met het politieke kansspel, dat te Stresa. ïj'en déplaise de bedwelmende be- toovering yan dit gezegende stukje £i*öiïds, wordt gespeeld, al willen wij toch even de uitlating in ifièTiiïncring brengbn vait Mussólini in do Popoio d'ltalla, om toch Aooral geen booge verwachtingen tc koeste ren .ton opzicJ.de van deze samenkomst een uitlating, die voor een deelnemer aan de conferentie niet bepaald profetisch, kan worden genoemd, omdat z.qlfs een simpele leek uitzeilde kan vaststellen onder dc tegen woordige internationale omstandigheden. Niet over deze politiek dus zullen wij het hebben, maar over de plaats 'van samen komst: Stresa aan het Lago Maggiore. Men zal moeten toegeven, dat de hceren een minder slecht oord hadden kunnen uit kiezen, nademaal Stresa en ommelanden den modernen, verwenden reiziger de meest aanlokkelijke genoegens kunnen bieden. Stresa was overigens reeds eerder een mid delpunt der wercldbclangstclling en ieder een herinnert zich het'befaamde Locarno- pact en liet nog jongere, in rle maak zijnde Oost-Locarnopact, welke beide hun naam danken aan de plaats, waar het-eerste tot stand kwam: hot tocrislen-ccnlrum Locarno aan het Lago Maggiore. De naam Lago Maggiore, zoet-gevooisde klankenreeks bij juiste uitspraak, bete.ekent in het Nedcrlandsch Groote, of nog juister, Lange Meer, doch verliest bij deze. vertaling de sfeer van wuivende palmen en lichte Zuiderzon. De Romeinen noemde het Lacus Verbanus; het is dan ook het langste der meren in dit district. Het is 372 liictcr diep, G3 kilometer lang en beslaat een opper vlakte van 212 vierkanten kilometer. Dwars over de geheelc lengte wordt bet Lago Mag giore doorstroomd door de rivier Ticino; in bet geheel neemt het bovendien nog ongc- \cer twintig riviertjes en beekjes in zich op, waaronder de Ycrzasca cn dc Maggia in het. Noorden, de Giona en Trcsa in het Oosten en de Fiunne (Canobbio) en de Tocc in het Westen. Het Lago Maggiore wordt in het Noorden cn Westen begrensd door dc Tcssiner Alpen, dc Monte-Chiridone, welke niet minder dan 21S4 meter hoog is cn de Monte Spalavera, welke het met min der doet cn 1535 meter zijn top in de lucht steekt. Boven de Baai van Baveno schitte ren dc snceuAvtoppen der Pcnninische cn Lcpontinisclic Alpen, terwijl lusschicn liet meer en het I.ago d'Orta de Montc Motte- rone 1491 meter opstijgt. Dc Oostelijke oever van liet. meer wordt in bedwang gehouden door de 1734 meter hooge Monte Gamba- rogno, de Monte Lento van 1G19 meter cn dc Sasse di Fcvro, welke 1084. meter hoven den zeespiegel zijn toppunt vindt. Zooals men ziet, kan men zicli daar te goed doen aan berghellingen, bergtoppen, (duizeling wekkende hoogten mitsgaders dc onvermij delijke bergpaden en gevaarlijken kloven. Op de berghellingen vindt men de „be schaafde wereld"; een groot aantal dorpen zijn er gevestigd. Een reisje naar dit meer zou vpor hen, die geen last hebben van hoogtevrees, niet onwelkom zijn cn gesteld, dat deze lieden het. deden, dan zouden zij Aia Arona, een station van de Simplonlijn, Avaar bet standbeeld van den H. C.arolus Borromcus staat, belanden in een der aan trekkelijke dorpen Mcnia, Lesa of Bclgirate of, nog verder, in Stresa. En hiermede ko men wij aan in het centrum van ons aller belangstelling, waarover a\ ij ccnigc bijzon derheden zullen incdcdeclon. •Stresa is aan de mooiste zijde van het meer gelegen cn het meest aantrekkelijke is vyel, dat dc natuur er nog niet zoozeer is geciviliseerd, gelijk bemoei zieke lieden en overheidsorganen in tóuristencentra g c- Avoonliik rnecnen te moeten doen. Het na tuurschoon vertoont er nog dc Avilde oer- pracht. De-bonte en harmónische kleuren In deze villa te Stresa aan hel Lago Maggiore zal morgen de Fransch-En- gelsch-ltaliaansche conferentie een aan- a ang nemen van lucht, bergen cn Av.atcr, de bijna altijd reine, atmosfeer cn dc zachte temperatuur maken dit oord tot .een paradijselijke plaats. Men krijgt er liet gevoel aan de Riviera te zijn; des winters bedraagt dc temperatuur gemiddeld tien graden, heel zacht dus, ter wijl de temperatuur des zomers door de dahvindeii cn dc schaduw der Avecldorige begroeiing zeer aangenaam is. Regen kent men er niet zoo heel veel en sneeuw behoort tot. de curiositeiten. Dc flora ondervindt van het aangenaam klimaat natuurlijk de. prettige gevolgen. In de tallooze tuinen der villa's is dc flora der geheele Avereld vertegenwoordigd. Men vindt er: rhododendrons, magnolia's, came lia's, oleanders, dennen, tropische rozen, cactcccn, dadelpalmen, eucalyptussen, oranjcbooiucn. enzu Op de berghellingen vindt men Avijngaar- den, boomgaarden en bossrhen, waarin men Avild te kust cn te keur kan vindén. Het meer is bovendien vischrijk; vooral forel len zAvcmmen er in rond, zoodat uien zijn •gastronomische behoeften niet te kort be hoeft le doen. Behalve deze meer maleriecle genoegens vindt men cr andere,:zooals z.c-il- Avedst rijden en paardenrennen, terwijl het Casino cn de talrijke sportclubs iedereen niet open armen ontvangen. De besprekingen der drie mogendheden zullen plaats yin den op het eilandje Isola Bella, een der Borromco-eilanden in liet Lago Maggiore. Dit eilandje is eigenlijk een betooverende tuin, met het beroemde kasteel der familie Borromco. In dit kasteel bevin den zich de kostbaarste kunstschatten; o.a. vindt men er een schilderijencollectie van vermaardheid en antieke meubelen. Aan het slot Aerboiulcn zijn een kerk, restaurant en hotels. Al side omgeving van invloed zou kunnen zijn op dc conferentie der drie mogendhe den, dan zouden dc verwachtingen opti mistisch mogen zijn. Dc' staatslieden zul len échter meer oog hebben voor dc biltere realiteit, in Europa en zich van liet paradij selijk Stresa weinig aantrekken. Hetgeen in dit opzicht jammer is! Wisseldisconto 4' pet., ovcrisic 5 pet. AMSTERDAM. 9 April. Dc Ncdcrlsndschc Bank heeft met ingang van 10 April het wissel* disconto verhoogd tot 4I;: Het promcsscndisconto cn de dis* conto's op bclcening van effee* ten, van goederen cn op voor* schotten in rckcning.-courant wcr* den vastgesteld op 5 Annexaties bepleit ter uitbrci* ding van bet Duitschc rijk De Prawcla publiceert uil kei juist ver- schenen boek van den nalionaal-socialisti- schcn professor Banse „Volk und Territo rium im Weltkriege" hol Duitschc plan van den opmarsch in liet Westen cn dc ver overingsplannen in het Oosten tot Aerccni- ging van alle Duitschc gebieden tot één machtigen staat, welker grenzen ver over die van 1914 zullen reiken. Zoowel Oosten rijk als Nederland zouden moeien AVÓrdcp veroverd, IcrAvijl van bijna alle Europccscbc landen, zooals Bclgh', Zwitserland, Italië, Joegoc-Slavië. Tsiocho-Slowakije, Polen, Li tauen cn Denemarken stukken geannexeerd zouden moeten worden, evenals van Frank rijk een gedeelte ten N. van de lijn Calais Nancy, teneinde de Noordzeekust tegenover Engeland tc behcersehcn. Dc Prawda knoopt hier een Avaarsclm- Aving aan vast voor het nationaal-socialisli- sche oorlogsgevaar. GRUWELIJKE TOESTANDEN BIJ IMMIGRATIE Bij de behandeling van een voorstel tot uitbreiding van de volmacht van het de partement van arbeid inzake immigratie kwesties, gaf dc immigratieeoniinissaris Maecórmack voor dc immigratiecommissie van liet huis van afgevaardigden een op zienbarende beschrijving van den gruwel ij- leen toestand, die zich bij liet smokkelen, van immigranten, die geen loegang tot de Ver St. hebben, doch locll liet land Avillcn bin nenkomen, aoordoen. Hel smokkelen van immigranten wordt bedreven door dc ergste misdadigers, die cr in geval van nood niet voor terugschrikken bun slachtoffers te ver moorden. De naar Cuba gesmokkelde immigranten avorden dikwijls 111 zakken genaaid, zoodat liet lijkt, alsof het schip een groentelading aan boord heeft. Bij nadering van douane- vaartuigen werd in vele gevallen de levende lading eenvoudig over boord geworpen. Ook sloeg men sommige immigranten het gebit in, om zich meester te maken Aan liet goud, dal daarin aanwezig Avas. Men zette hun veelal af op eenzame eilanden aan de kust Aan Florida, Avaar zij verhon gerden. VIJFTIGDUIZEND STAKERS MEXICO CITY, 10 April. (Y.D.) In den staat Puebla brak gistermiddag een algc- mecne staking uit, waarbij ongeveer 50.000 arbeiders zijn betrokken. Heden is bet huwelijk vol trokken tusschcn den Prui- sischen minister-president cn rijksluchtvaartministei generaal Goering en de ac trice Emmy Sonncman. Tus schcn tAvec uur en 2.50 uur hedenmiddag werd de plech tige kerkelijke inzegening van het huwelijk uit den Bcrlijnsclien Dom uitgezon den. Emmy Sonnemann zal na liet huwelijk nog eens lirt toonecl in het Staatstheater betreden cn Avel ter cere van Hitler op diens verjaardag, 20 April, in de rol van ko ningin Louise in het tooncel- spel „Prinz a on Preussen" van Hans Sehwarz. Reeds gisteren heeft het jonge paar tal van geschon ken gekregen uit alle gcle- dingciii der bevolking. Dc officieren van de weermacht hebben Goering een levens groot afgietsel van 'den sol- dat.enkoning Friedric.li Wil helm I geschonken cn Ham burg, dc geboortestad van mej. Sonnemann, heeft een groot zilveren koggeschip ge zonden. Ook de Duitscho landen, steden en tal van organisaties De Roiehsnahrstand heeft een prachtig stuk van Duitsclfe handwerkkunst cn dc schenken uit liim gouwen aangeboden. Het liet Preussenliaus. heeft voor de gelukwen chard Strauss liet manuscript van de ope beschikking Aan Goering zal ook een fonds hebben kostbare geschenken gestuurd, zilveren servies geschonken, een meester- leiders van den boerenstand hebben ge- paar. dat gistermiddag receptie hield in schöli en geschenken, waaronder Aan Ri- ra „Arabella" hartelijk dank gezegd. Ter van 40.000 Mark worden gesteld. Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lensderweg 2S2. Enycland niet bereid nieuwe ernstige verplichtingen op zich tc nemen De Evening News geeft in oen voorbe schouwing over Stresa uiting aan do mee rling, dat er in liet Britsclie kabinet ver deeldheid bestaat over de vraag, of een Oostelijk Locarno op den grondslag van wederzijdschcii steun van nut zou kunnen zijn. Indien dc Engclschc vertegenwoordi ger te Stresa de waarheid Avil zeggen, dan moet hij verklaren, dat liet Brilschc volk niet tc vinden is voor een of ander pact met dc sovjet-Russen. Het is te wcnsclien, aldus liet blad, dat Simon van dc gelegenheid ge bruik zal maken om tegenover Laval en de becle wereld te verklaren, dat Engeland on der geen omstandigheden zijn zogen zal geven aan een accoord, {lat de Oost- cn VVest-Europeeschc mogendheden verplicht tot militaire samenwerking. De machtheb bers van sovjet-Rusland hebben voortdu rend verklaard, dat Engcand dc erfvijand is, die vernietigd moet worden, Avil bet communisme leven. Deze opvatting is niet geAvijzigd. Het zou tijdsverspilling zijn, wan neer Simon in Stresa niet zou verklaren, dat de Britsclie politiek geen verwikkelin gen in liet Oosten wenscht. Volgens dc Press Association zal de En- gelsche regeering waarschijnlijk tot Stresa wachten, alvorens zich uit te spreken over verdere stappen tot pacificatie van Europa Het wordt niet Avaarschijnlijk geacht, dat de Britsclie rcgccring zal instemmen met-een koers, welke nieuwe verplichtingen zal medebrengen. De richtlijnen der Britsclie politiek zullen blijven dc versterking van liet door den Volkenbond geschapen vredes- systeem. Volgens politieke kringen zou Engeland's houding tc Stresa rle volgende kunnen zijn, aldus meldt Havas: 1. Een politiek van algemeene veiligheid in liet kader van den Volkenbond. 2. Niet-dcclncming aan het Oostelijk pact in bizonderen vorm. 3. Geen bezwaar tegen liet sluiten van een bijstandspact tusschcn Frankrijk, sovjet- Rusland en Tsjccho-Slowakijc op voorwaar de, dat liet open blijft, voor Polen en Duilscbland en in liet kader van den Vol kenbond Averkt. 4. Inzake Oostenrijk zou Engeland niet bereid zijn verder tc gaan dan de belofte Aan raadpleging. 5. Opnieuw bcAestiging van liet verdrag van Locarno. Aaneensluitende vrede lievende staten De Corricre dolla Sera schrijft, dat ter vermijding van een oorlog slechts één moge lijkheid bestaat, n.l. de samemverking van een groep verantwoordelijke mogendheden, welker geconcentreerde krachten grootcr zijn dan Aan cenigcrlei aanvaller. In dc ge geven omstandigheden is de eenige vrucht bare stap de onvermijdelijke aaneensluiting van alle hij den vrede geïnteresseerde mo gendheden tegenover Duitscliland. WEER EEN ONTVOERING John Gillepsic, dc vroegere commissaris van politie van Detroit, die eens zeer wel gesteld is geweest, Avordt sedert Woensdag vermist. Men vreest, dat Gillespie ontvoerd is. Er zijn evenwel nog geen verzoeken om losgeld ontvangen. Nadat dc familie, dc eerste dagen een onderzoek had laten instel len, heeft zij pas Maandag, nadat liet haar niet gelukt Avas Gillepsic ie laten opspo ren, de politic bij de zaak betrokken. TALRIJKE MENSCHEN VERDRONKEN SACRAMENTO (Cal.),April. (Reuter) Bij het. herstellen van een spoorlijn, Avclkc door de overstrooming was vernield, zijn tien lijnAvcrkers omgekomen, waardoor het aantal dooden tengevolge van de overstroo mingen is gestegen tot twintig. MINDER WERKLOOSHEID Uit.liet maandelijkschc rapport van liet Engclschc ministerie van arbeid blijkt, dat liet, aantal Avcrkloozen op 25 Maart 119.000 minder bedroeg dan een maand tevoren cn 139.000 minder dan in Maart 1934. I-Iel to taal aantal Avcrkloozen bedraagt thans 1.740.277. FRANKRIJK WEERT SPAANSCHE ARBEIDERS MADRID, 9 April. (Y.D.) In verschillen de grensplaatsen van de Fran sell-Italiaan- sclic grens is een groot aantal Snaansche arbeiders aangekomen, die uit Frankrijk zijn uitgewezen. Velen van hen zijn dakloos en zonder ccnig middel van bestaan. DIT BLAD HEEFT EEN DACEL1JKSCBO GECONTROLEERDE OPT A AG VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. BINNENLAXD Race met een geverfd paard. (Eerste Blad, pag. 3). Vergadering van dc Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 3). Dc romp van de „Lecmvei ik." (Tweede Blad, pag. 2). 1 Medegedeeld door het K. N. XL I. le De Bilt. Verwachting: Krachtige tot matige Z.W. tot W. o N.W. wind, zwaar bewolkt tot betrok ken, later opklarend, Avaarschijnlijl regenbuien, vooral later kouder. Hoogste barometerstand 7G4.2 te Toulouse. Laagste barometerstand 72Ö.1 te Malin- hcad. Nog steeds bleef de algemeene drukver- deeling ongeveer dezelfde. Het gisteren ge- noemde dualgcbied is OoslAvaarts afgclrok- ken. Thans bevindt zich Avcer een nieuwe daling over Schotland, welke over Wcst- Ierland reeds weer door stijgingen wordt gevolgd. Sccundairen bewegen zich voort durend om dc hoofddepressie. Aan dc Brit sclie eilanden rond het Kanaal en do Noordzee Avaait het krachtig cn stormach tig uit Z.W., Z. cn Z.O. Bovendien viel er plaatselijk zware regen. (Blackksod had 27, Valcntia li cn Storfloway 11 ni.M.). Over het vasteland is het weer wat rustiger. Wel werd hier cn daar nog veel regen afgetapt (Dresden 32 m.M.). Behalve in Noord-IJs land cn Noord-Scandinavic, Avaar het iets kouder Avcrd, sloeg overal dc temperatuur. Het is Avaarschijnlijk, dat morgen weer af koeling zal optreden. De depressie zal zich Oostwaarts bCAvegen en bij ruimenden Avind zal onze omgeving weer onder invloed ko men van lucht massa's van polaircn oor sprong, welke tevens buiig weer zullen ver oorzaken. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 MAAK ZELF UW KLEDING. Onze Sloffen zijn MOOI en NIET DUUR. U krijgt een goed passend palroon gratis. U GAAT GOUD GEKLEED VOOR WEINIG GELD. ïtO&N VLUG.. VEILIG.. GOEDKOOP..

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1