BOVEETJE DE EÊMIANDEQ Na de ramp van de Leeuwerik 4000 TAXI DE EERSTE DAG L. J. LUYCX ZOON FIRMA DUIM BURGER Vrijdag 12 April 1935 DE LAATSTE TOCHT TE STRESA Misprijzend Japansch oordeel Tel. 1788 bollenland Tel. 1788 Schoten in den Senaat ROEMENIË'S SENAAT NEDERLANDSCHE KUNST TE BRUSSEL 33e Jaargang No. 242 Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 7 uur 18 min. HET ADRES VOOR UW KINDEREN MEISJESJURKEN MES-MODEZAAK ARNH. WEG 26 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) t 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—4 restls f l-05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 De teraardebestelling der slachtoffers op Zorgvloed en te Ginniken (Vervolg van ons vorig blad). Een onzer verslaggevers meldt ons: Terwijl de stormwind raasde over hot vlakke land, rond Zorgvlied cn wilde wit- koppige golven stuwden op het woelige Arnstehvatcr, lagen in de stille aula van de begraafplaats opgebaard de vijf leden van de bemanning van het vliegtuig de Leeuwerik. De donkcr-eikenbouteu kisten gingen bedolven onder ontelbare bloemen en kransen, de laatste groet van vereenigin- gen en particulieren uit gansch het land en zelfs van daarbuiten. Een eenvoudig bou quet je hyacinten, geplukt uit een Engel- scheri tuin, was gezonden als laatsten groet aan Soer, die met zijn vliegtuig op zijn Rotterdam—Londen-vlucbtcn vaak boven dit tuintje kruiste. Een lange stoet van autoriteiten, collega's cn vrienden van de ontslapenen verzamelde zich tegen eenon op de begraafplaats. Diepe ontroering wekte de komst van burgemeester Do Vlugt, die vergezeld was van twee zijner zoons en die door allen eerbiedig werd be groet. Wij zagen vliegers van Socsterberg, van de Mok, van Waalhaven, collega's van Schiphol, waaronder Parmcntier, met zijn eebtgenoote en de heer en mevrouw Smir noff. Ontroerend klonk in de aula, terwijl zich daar dc genoodigden vereenigdon, het orgelspel van den lieer Van Egrnond. Rede van den heer Plesman De heer A. Plesman trad daarop naar voren om zijn gevallen kameraden een laatst vaarwel toe. te roepen. „Vrienden", zegt hij, „als wij straks aan den schoot der aarde 't stoffelijk overschot van de vijf jonge lucht- vaarders zullen toevertrouwen, gaan onze gedachten ook uit naar de beide omgeko men passagiers. Als wij afscheid hebben ge nomen van onze kameraden, zullen wij huiswaarts gaan, vervuld van droefheid. Zij toch waren mannen, zij deden onvervaard hun plicht. Zij kenden geen vrees en zij leef den slechts in de vrees des Heeren. Dc tech niek is vooruit gegaan en nog steeds volgt zij haar weg opwaarts. Thans is een zwarte schaduw gevallen op de K.L.M. Het offer dat deze vijf kranige mannen hebben ge bracht zal niet vcrgeefsch zijn geweest. Gij die gevallen zijt hebt in uw leven zeer veel gegeven. Ik dank u voor uw werk en uw toewijding. Veel waardeering hebt gij in uw werk gevonden, doch waart gij in uw werk één, ook in den dood zijt gij één ge weest. Rust in vrede, rust zacht, zoo eindig de dc directeur der K.L.M. Amsterdam en Drente getuigen van dankbaarheid De lieer Jan ter Haar, wethouder van Amsterdam, sprak namens het Gemeente bestuur woorden van afscheid. De lieer Haspels, burgemeester van Nicuwer-Amstel. getuigde van het mede leven der bevolking hij dit zoo tragisch on geval en herdacht in het bizondor de twee plaatsgenooten Soer en Wingelaar. De lieer F.ggink, burgemeester van Ila- vel te, voerde het woord namens den Com missaris van de Koningin in Drente cn namens het gemeentebestuur van I-Iavelte om in het bizonder te herdenken hef feit, dat Piet Soer zijn geboorteplaats Havelte nimmer heeft vergeten en een warmvoelend Drentenaar is gebleven. De lieer S t e m c r d i n g, wethouder van Rotterdam, herinnerde aan de eerste vlucht van Dc Leeuwerik naar Praag, welke Spre ker mee mocht maken, en gewaagde van de diepe ontroering, die allen passagiers aan dien tocht beving hij hef vernemen van het ongeval boven Saucrland. De heer H. Smeenge herdacht in 't bi- Aan de geopende groeve. zonder hetgeen Soer als Drenteritaar voor het aanzien van Drente onder de Ncder- landsche provincies heeft gedaan. Het slotwoord van ds. Koningsberger Het was ds. J. C. Koningsberger die een ontroerend slotwoord heeft gespro-, ken, eon woord van troost tot de zoo een zaam achterblijvende naaste betrekkingen. Hij herinnerde eraan, dat het Christus is, die in dc verlatenheid naast ons komt staan en ons heenvoert door dc diepste smart. Hij is het die onzen blik opwaarts richt en die zegt- „Niet dc dood is het laatste, maar het I.even, niet de nederlaag, maar de overwinning Toon de kisten werden uitgedragen speel de de organist het ontroerende Ase's Tod \an Crieg, welke melodie door middel van de. luidsprekers ver over de begraafplaats werd uitgedragen. De kisten werden vervolgens op het door balken afgedekte graf geplaatst, waarna mevrouw Soer als eerste der familieleden bloemen over dc lijkbaren strooide. In den konden wind, die over de vlakte blies, schaarde de familie zich om de groe ve; kransen werden aangedragen, waarmede liet graf cn de kisten langzamerhand geheel aan hel oog werden onttrokken. De burgemeester van Nieuwer-Amstel sprak daarna, boewei hij '/elf niet tot de familje behoorde, dankwoorden namens de bloéd- verwanten. Tenslotte sprak kapelaan Weiman, een broer van den omgekomen telegrafist,, dc ge beden uit en verrichtte de beaardrng. Om 3 uur precies was hiermede dc droeve plechtigheid teneinde. Velen begaven zich nog eens naar de aula teneinde den achtergebleven betrekkingen hun deelneming te betuigen. Teraardebestelling van den heer Briel ARNHEM, 11 April. Hedenmorgen is het stoffelijk overschot van den lieer 11. L. A. Briel, in leven procuratiehouder van de Algcmccne Kunstzijde Unie, die bij de ramp van dc „Leeuwerik" om het leven kwam, vanaf zijn woonhuis aan den Velpcrweg te Arnhem naar Ginneken overgebracht, waar hedenmiddag dc teraardebestelling zal plaats vinden. Er was zeer veel belangstelling. De stoet reed langs de kantoren van de A.K.U. waai de directie cn vele leden van het hoogere personeel stonden opgesteld. Een vijftal kransen werden namens de A.K.U. aan den lijkwagen bevestigd. Hierna vertrok dc stoet in de richting Ginneken. BREDA, 11 April. Zeer veel belangstel lenden hadden zich om en nabij het station te Breda verzameld om getuige te zijn van de uitvaart van het stoffelijk overschot van den bij de ramp van dc „Leeuwerik" om het leven gekomen passagier, den heer H. L. A. Briel. Het stoffelijk overschot is echter niet met den trein naar Breda icrvoerd, doch om kwart over twee kwam de lijkauto uit Arn hem het stationsplein opgereden. De stoet werd hier ontvangen door den vertegen woordiger van de familie den heer Hanke. Van hier begaf dc droeve stoet zich op weg naar de laatsto rustplaats on het Protcstant- sclie kerkhof „De Bieberg" te Ginneken. Motorpolitie en rijwielagenten zorgden voor een goede afzetting. Op Ginneken's grondgebied heeft de bur gemeester van Ginneken, dc heer Jhr. Mr. Serraris een krans namens dc gemeente aan den lijkwagen gehecht. Hierna arriveer de de stoet te Ginneken alwaar directeur en hoofd personeel van de A.K.U. en vele andere belangstellenden aanwezig waren. Onder nicer waren aanwezig de heeren Stule- mevor, Reuchlin, en Stek en het hoofdperso- neel Tr. Lange de Boer en Tr. van Kyerdin- gen alsmede deputaties namens kantoor- en fabriekspersónecl van Artsilk en H.K.I. Gemeenschappelijke resolutie van dc drie mogendheden te Gcnève? STRESA, 11 April. (Reuter). De drie mogendhedenconfercntie is heden alhier begonnen. Bij dc opefiingszitting waren twaalf zetels geplaatst rondom do grootc tafel in de conferentiezaal, waarop hadden plaats genomen Mussolini, Baron Aloisi en staatssecretaris Suvich, Macdonald, Sir John Simon, Sir Robert Vansittart, dc permanen te ondersecretaris van het departement van buitcnlandscho zaken en Strang, die Eden begeleid heeft naar Warschau cn Moskou en Praag, en tenslotte Flandin cn Laval, die vergezeld zijn door Noel en Léger. Allereerst gaf de Britsche minister van buitenlandscho zaken een uitvoerig rapport over de bezoeken, die hij en Eden aan de Europeesche hoofdsteden hadden gebracht, In de late middaguren werd een tweede zitting gehouden, waar de Fransche minis ter van buitenlandsche zaken, Laval, kennis gaf van een memorandum, dat de Fransche delegatie zal indienen op do bijzondere zit ting van den Volkenbondsraad van Maan dag a.s., die bijeengeroepen is door een be roep van Frankrijk op artikel 11, deel I van het Volkenbondshandvest, ter bespreking van de bedreiging van den vrede cn de goede betrekkingen, die voortvloeit uit de unilaterale opzegging door Duitschland van het verdrag van Versailles. Naar verluidt wijst het memorandum, zon der een directe veroordeeling van Duitsch land te eischen, er op, dat de Duitsrhc methodes de internationale samenwerking zooal niet onmogelijk, dan toch op zijn minst buitengewoon moeilijk maken. De tekst van de door Frankrijk in te dienen resolutie werd ook door de conferentie be sproken en het leek mogelijk, dat door de drie mogendheden overeenstemming zou worden bereikt over een gezamenlijke reso lutie, in te dienen in de zitting van den Volkenbondsraad. Na de lunch, die Mussolini de drie delega ties op Isola Bella heeft aangeboden, maak ten de deelnemers aan de conferentie een boottocht naar Pallan/.a om het mausoleum van den opperbevelbéuber der Italiaansche troepen aan de Isonza, generaal Cadorna, te bezoeken. In sqmmigc kringen, vooral bij de Duit schers, ziet men in het feit, dat voor deze excursie juist Cadorna's graf is gekozen, een soort demonstratie der voormalige drie ge allieerdo groote mogendheden. ROME, 11'April. (V.D.) De directeur van dc Giornale d'ftalia, Gayda, wijdt een beschouwing, in verband met de conferentie van Slresa, aan de houding der drie mo gendheden ton opzichte van het probleem van duidelijkheid cn veiligheid tegenover Duitschland. Hij wijst er op, dat tegenover de stelling van Engeland, dat versteiking van den Volkenhond en van het mechanis me van zijn sancties in een collectieven en nogal vagen vorm begunstigt, Frankrijk een aanzienlijken voortuitgang heeft behaald door zijn principieclc overeenstemming met Rusland binnen het kader van den Volken bond. Zonder hierop nader in te gaan, wijst Gayda toch op het krachtige realisme, dat thans de buitenlandsche politiek van Frank rijk kenmerkt. Door zijn nieuwen geest nadert de Fransche politiek de Italiaansche en bestaat er tusschen heide landen een ver wantschap in interpretatie en gevoelen, het geen leidt tot een toenadering in activiteit cn willen. BOEDAPEST, 11 April. (V.D.) Inzake de te Stresa te bespreken kwestie van dc militaire rechtsgelijkheid van Oostenrijk en Hongarije wordt in toonaangevende kringen alhier het standpunt naar voren gebracht, dat de opheffing van de ontwapeningsbepa- lingen van het verdrag van Trianon voor Hongarije slechts als een vanzelfsprekend heid kan worden beschouwd cn geenszins afhankelijk is van eenigerlci prestutie van Hongarije. Men legt er den nadruk op, dat na de gcheele ontwikkeling van den toe stand de erkenning van de militaire rechts gelijkheid van Hongarije thans door de groote mogendheden zonder verwijl moet worden hekend gemaakt, aangezien dc te genwoordige toestand van volledige ontwa- v 4 bvaa Binnen, en AMSTERDAM. Gisteren heeft, bij den aanvang van de zitting van den gemeente raad, de waarnemend burgemeester, wethou der Mr. G. C. J. D. Kropman, een gedach tenisrede uitgesproken, waarin hij de slacht offers van de „Leeuwerik" herdacht. De Rand van Amsterdam, zoo zei Mr. Krop man, buigt voor dit groot en mcnschelijk verdriet en hij geeft den voorzitter dc ver zekering, dat de ramp, welke hem en zijn gezin heeft getroffen, hem vervult met deer nis en rouw. Op de gereserveerde tribune hadden plaats genomen dc heer L. dc Vlugt met eebtgenoote, mevrouw Hijmansde Vlugt, de lieer Hijmans en mevrouw E. de Vlugt de Vries, kinderen van de burgemeester, he nevens een aantal hooge ambtenaren van de gemeente. De rede van Mr. Kropman werd door al len staande aangehoord. De communisten waren afwezig. 6 ct. per K.M, Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagons. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242, pening van Hongarije te midden van zwaar bewapende nabuurstaten ondragelijk is. TOKIO, 11 April. (V.D.) Dc Japansche dagbladen geven misprijzende commenta ren op de conferentie van Stresa. Dc Djiclji schrijft, dat het resultaat van Stresa twijfel achtig genoemd moet worden. Het blad vreest, dat de herbewapening van Duitsch land de ontwapeningsvooruitzichten ongun stig zal beïnvloeden en spreekt hot vertrou wen uit, dat de Japansche regcering volledig voorbereid is tegen een uitbreiding der Europeesche moeilijkheden tot Oost-Azië, in geval de eischen van Duitschland met be trekking tot zijn vroegere koloniën acuut mochten worden. Voorts schrijft het blad, dat Jupan vast besloten is dc mandaateilan den te houden in het Zuiden van den Stillen Oceaan. Dc Asahi is van mccning, dat Frankrijk de doodsklok van den Volkenbond luidt door het sluiten van een militair bondge nootschap met Rusland. Senator vuurt op een tegenstander MONTEVIDEO, 11 April. (V.D.) In liet senaatsgebouw heeft zich heden een drama tische gebeurtenis afgespeeld. Senator dr. Ghigliani loste aldaar verscheidene schoten uit een revolver en wondde daarmede sena tor dr. Demichcllo, die dooi- \ier kogels ern stig getroffen werd. Ghigliani legde onmiddellijk zijn mandaat neer en stelde zich ter beschikking van do justitie. Het ministerie van binnenlandsche zaken heeft in den loop van den nacht een communiqué uitgegeven, waarin verkaard wordt, dat de oorzaken van het drama nog niet volkomen opgehelderd zijn. Dcmichello is intusschen geopereerd. Levensgevaar is niet aanwezig tenzij zich complicaties voor doen. De heide senatoren waren zeer be vriend, maar tengevolge .van de politiek waren zij uiteen gedreven, hetgeen ten slotto in een onverzoenlijke vijandschap ontaard de. Ghigliani is directeur van het regeerings blad „El Pueblo". Dcmichello was vroeger eveneens direc teur van het blad. Kort geledon slichtte hij het blad „Uruguay", dat oppositie voerde. Geruchten over plotselinge opheffing BOEKAREST, 11 April. (V.D.l In den senaat bracht heden de voormalige premier, prof. Jorga, dc geruchten ter sprake, die den laatsten tijd de ronde deden betreffende een plotselinge verandering van de grondwet. In het hijzonder werd beweerd, dat opheffing van den senaat op het programma stond. Do interpellatie werd door minister-presi dent. Talarescoe persoonlijk beantwoord. 1-Iij verklaarde, dat noch straatgeruchten, noch op straat bedreven handelingen in staat waren een wijziging van de grondwet tot stand te bréngen. Stappen in deze richting te doen is het legale privilege van de kroon of het parlement. Zoolang het kabinet op zijn verantwoordelijke post staat zal het een onoverkomelijke hinderpaal vormen voor 11e avontuurlijke pogingen, die in slaat zouden zijn de grondwettige basis te schok ken. Belangrijke toezeggingen voor dc Wereldtentoonstelling I)e Telegraaf meldt: Op de afdeeling oude kunst der Brusscl- sclie tentoonstelling zal Nederland met vele meesterwerken vertegenwoordigd zijn. De Nederlandsche commissaris voor deze afdeeling, de heer de Bruyn, die zelf een verdienstelijk verzamelaar is, zal zijn groote collectie etsen van Rembrandt afstaan. Ver der zal men er schilderijen kunnen bewon deren van Frans Hals. Jan Steen, Ruvsdacl, Hohbema en Albert Ctivp. Uit Amerika ko men schilderijen van Frans Ilals uit de beroemde collectie van Otto Kalin. Verder heeft de heer de Bruyn toezeggingen gekre gen van particuliere verzamelaars uit Ne derland. Engeland en Belgie, zooals lord Faringdon. mevrouw van Gelder en de prins de Mérode. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELUKSCUb GECONTBOLEERDB OPLAAG VAN De goedkoopste Taxi blyft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wü raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. STADSNIEUWS Twee wandelaars met geweer cn lichtbak. (Kantongerecht). (Tweede Blad, pag. 1). De heer Constandse over het Joden vraagstuk. (Tweede Blad, pag. 1). Het Maatschappij Ziekenfonds Amers foort in 1031. (Tweede Blad, pag. 1). Een revue-opvoering ten bate van de neutrale Kleuterschool. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld' door liet Kon. Ned. Met. Instituut tc De Bilt. Verwachting: Zwakke toch matige veranderlijke wind, later uit Noorde lijke richtingen, zwaar bewolkt tot betrokken, later opklarend, regen buien. weinig verandering in tem peratuur. Hoogste barometerstand: 762.7 te Isafjord Laagste barometerstand 738.8 tc Rüsl. STORMWAARSCHUWïNGSDIENST Geseind heden om 10.20 uur aan alle posten: Attentiesein neer. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 MAAK ZELF UW KLEDING. Onze Stoffen zijn MOOI en NiET DUUR. U krijgt een goed passend patroon gra.is. U GAAT GOED GEKLEED VOOR WLINIG GELD. YLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP. GEACHTE DAMES, DENKT U A.4N ONZE NIEUWE AFDEELING DANK UI

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1