BOVEETJE 4000 DE EEMLANDEU VERZEKERING VAN DEN VREDE? 1210 FIRMA DUIM BURGER UIT MODI AllLRSTODRT L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS Pcr 3 maanden voor Amersfoort 1.93; per maan I 0.65; pci week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. PRIJS OER AOVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Zaterdag 13 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Ga. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 243 Ruslands verdrag met Frankrijk PRIESTER VEROORDEELD GROOTE BEDRAGEN VOOR DE LUCHTVAART Wervelwind bij Bordeaux Te!. 1788 Tel. 1788 HET SPIONN AGE-PROCES TE PARIJS Dit nummer bestaat uit 4 bladen TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's IV EERVERWACHTING 7 uur 19 min. TELEFOON DIT IS AVOORUW UW ADRES II TAXI KINDER- EN MEISJESJURKEN? DAMES-MODEZAAK ARNH. WEG Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers t 0.05 rw. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TERC. 513 DAGBLAD elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advcrtentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 sTe Stresa, zoo wordt geconstas teerd, bestaat verschil van meening over de toe te passen methodes Het Prager Tagcblatt meldt, dat Tsj'ccho- Slowakije niet sovjet-Rusland een verdrag tal sluiten, dat overeen zal komen met het tusschen Frankrijk en sovjet-Rusland geslo ten verdrag. Frankrijk en Tsjccho-Slowakije zullen dus ieder afzonderlijk met sovjet- Rusland een overeenkomst aangaan om niet den indruk te wekken, dat het de bedoeling zou zijn andere staten 1c isolceren. De sovjetregeering heeft haar diplomatie ke vertegenwoordigers te Boekarest en Praag opgedragen dc Roemecnsche en dc Tsjecho-Slowaaksche regeering op dc hoogte te stellen van het met Frankrijk overeen gekomen gentlemen-agreement. Te Frankfort a. d. Main heeft rijksminis ter dr. Goobbels in een rede o a. verklaard: Jlet nationaal-socialismc heeft het volk als Tijp genoeg beschouwd om de waarheid te kunnen verdragen. Parijs verklaart: Wan neer u een leger opbouwt, dan wilt u dus oorlog voeren, doch „hoe dat zoo"? De an deren willen toch ook geen oorlog voeren en zij hebben niettemin machtige legers onder- uouden. Duitschland wil slechts den vrede verze keren, omdat de vrede het meest in het be lang der arbeiders is. Indien een .natie een oorlog verliest, verliezen in de eerste plaats de arbeiders hem. Daarom hóeft de arbeider er recht op, dat dc vrede door een leger Wordt verzekerd. j Wij weten, dat w ij in de wereld niet al te Vfeel vrienden hebben, die ons beschermen cn daarom hebben wij onze bescherming toevertrouwd aan de kracht van de eigen natie. Men zal toch niet zoo dwaas zijn te gelooven, dat wij mcencn, dat, wanneer men in vijftien jaren niet de verwoestingen van een oorlog heeft kunnen te boven komen, dat men deze. door een nieuwen oorlog zou kunnen te boven komen. «Van Italiaanschc zijde is Donderdagavond het volgende communiqué gepubliceerd over de besprekingen te Stresa. Vanochtend opi elf uur heeft in de mu ziekzaal van liet slot Borrornco de eerste. Engelsch-Fransch-Italiaanschc bespreking plaats gevonden. De chef der regeering, Mussolini, heeft de zitting gepresideerd en de leden dér beide degaties hartelijk be groet. De Engelsche minister-president heeft de richtlijnen der Britsche b'uilchlandsche po litiek uitgestippeld. Vervolgens heeft Simon rapport uitgebracht over het Duilsche stand punt" nopens het Donaupact, het Oostelijk pact, het lucbtpact en den Volkenbond. Over ieder dezer kwesties heeft een \oorloopige bespreking plaats gevonden. ■Vervolgens is dc agenda der conferentie vastgesteld. Om half twee werd de bespre king onderbroken. De zitting werd om vijf uur hervat. In de middaguren hebben dc Fransche vertegenwoordigers de motieven uiteengezet, welke de Fransche regeering aanleiding hebben gegeven zich tot den. Volkenbond te wenden. Hierna heeft men de procedure van Genève besproken. Orn half acht waren de besprekingen ten einde. 6>e besprekingen te Stresa werden des avonds verdaagd tot Vrijdagochtend half tien. De ontmoeting werd gekenmerkt door een .vifiendschappclijkon geest. Kader wordt uil Rome gemeld: De Britsche delegatie heeft haar stand punt duidelijk uiteengezet. Vooral werd ge constateerd, dat men alles zal doen om de solidariteit onder de drie mogendheden le versterken. Men acht het duidelijk, dat En geland, Frankrijk en Italië niet gescheiden kunnen worden. Zij moeten aaneenge- schaard staan om den vrede te verzekeren. Met nadruk werd deze solidariteit van Brit sche zijde onderstreept. Engeland wil voorts het wederzijdsch vertrouwen tusschen de volken herstellen. Van Engelsche zijde werd er voorts de nadruk op gelegd, dat de drie staten ten aanzien van doel cn principe volkomen met elkander overeenstemmen, hoewel nog verschil van meening beslaat over de toe te passen methodes en andere kwesties. Deze tegenstellingen hebben even wel geen betrekking op het uiteindelijke doel. Donderdag zijn de meeste kwesties summier behandeld. Vrijdag zal men zich waarschijnlijk bezig houden met de politiek, welke in de toe komst zal moeten worden gevolgd. Van Fransche zijde verwacht men niet, dat de onderhandelingen voor Zaterdag avond ten einde zullen zijn. Het beroep op de Oosl- zeestafen D^ Times meldt uit Riga, dat de drie Bajlischc landen op liet oogenblik de voor stellen der sovjetregeering iir/ake toetre ding tot een pact van wcderzijclschen bij stan d bestiidecrcn. Verwacht kan worden, dat de regeering van Estland, Letland en I.itouen een be slissing zullen uitstellen, tot het resultaat der huidige besprekingen der groote mo gendheden lekend is. Ilct blad Oeuvre bevat volgons hot D.X.B. dc volgende onthullingen over plannen \oor militaire bondgenootschappen. Heilige dagen geleden, aldus het' Mud, heeft Mussolini aan dc Quai d'Orsuy voor gesteld een Fransch-ltaliaanscli militair bondgenootschap te sluiten, ter verdediging van Oostenrijk. L>it bondgenootschap zou min of meer vast omlijnde beloften inbon den, dat Rome met de Kleine Entente en niet de Balkan-Entente militaire accoonlen zon sluiten. De gebeele kwestie is in den ITanschcn ministerraad uitvoerig bespro ken en de ministerraad zou Flandin en La- val in dit opzicht \olkomen vrijheid van handelen hebben gelaten. Eerlang een conferentie le Londen? Hoewel de mogelijkheid van een confe rentie, waarbij ook Duitschland, Rusland en Polen aanwezig zullen zijn, nog niet, naar do correspondent van Reuter meldt, is besproken, groeit te Stresa toch het ge voelen, dat een dergelijke conferentie te Londen plaats kan hebben. Het feit, dat Ilalië bereid is Londen te erkennen als ze tel \an een dergelijke conferentie, wordt van grooto beteokenis geacht Instinctief wordt, de toenadering tusschen Engeland en Italië grootcr. GEVANGENISSTRAF VAN 1'* JAAR Overtreding van dc Duitsche wet op dc bescherming van staat en partij ROSTOCK, 12 April. (D.X.B.) liet te Rostock zittende speciale gerechtshof heeft hedenavond tegen 9 uur na een behandeling van 4 dagen vonnis gewezen in dc zaak tegen den priester der katholieke kerk tc Rostock, prelaat Leffer. Hij werd wegens een vergrijp tegen paragraaf I van de wet betreffende de bescherming, tegen arglistige aanvallen op staat cn partij cn tot bescher ming van dc party-uniform in overeenstem ming mot den cisch van den procureur-gene raal vcroortlceld tot VU jaar gevangenisstraf en tot de kosten van het geding. Prelaat Leffer had tegenover drie studen ten, die hem hadden opgezocht cn die hem betrokken hadden in ccn gesprek over het hoek van Rosenberg „De Mythe van de Twintigste Eeuw", in de veronderstelling, dat hij hun als ziëleherdcr advies moest ge ven, uitlatingen gedaan, die onder' dc ge noemde wet vallen. ROME, 12 April. (D;N.B.) Krachtens ccn heden in het staatsblad gepubliceerd decreet worden voor de algeheele vernieu wing en modcrnisecring der Italiaanschc luchtvloot 1200 inillioen lire beschikbaar ge steld. AQUITANIA WEER VLOT De Aquitania is Donderdagavond spoedig na den vloed weer vlot gebracht. Het schip was op zachten grond vastgeloopen, zoodat men den indruk heeft, dat het geen schade heeft gekregen. Desondanks zal het in het dok door duikers zorgvuldig worden onder zocht. Het schip werd door tien slccpliootcn vlot gebracht. DE KLAPEKSTER Het zal geen gem ikkelijke laak zijn om de plaats in te nemen van den overleden heer Joman, die op zoo'n leerzame en on derhoudende wijze kon schrijven over de flora en fauna van Amersfoort. Wij mceneu echter, dat v. ij hem 'ie' beste kunnen eeren om zijn werk, dat hij. met zooveel liefde deed, voort te zeiten. Uit het opschrift van dit stukje blij! t U, dat wij e<ïnige dagen' geleden de zeldzame Klapekster hebben waargenomen. Hij zat op de telegraafdraden, onze moedige, doch bru tale vogel, die groote vogels cn zelfs roof vogels plagenderwijs durf' aan te vallen. Op pervlakkig lijkt or.zc vogel op een ekster in het klein, doch zijn grootte is ongeveer als die van een spreeuw; dc kleuren zijn daar entegen niet zoo uitgesproken zwart en wit. De bewegelijke zwarte staart heeft veel van dien van de ekster. Dc bovenzijde van de klapekster is blauwachtig grijs; lerwiil de on derzijde een troebel-witte kleur heeft. Even als de in Nederland veel meer broedende Grauwe Klauwier heelt hij ccn breede zwaï - te oogstreep, doch d: witte vlekken op de zw rte vleugels sliutei. verwarring met dezen uit. Het is een zonderlinge vogel, Lanius excu- bilor, daar hij de niet-nobele gewoonte heeft om zijn prooi als muizen, kevers, jonge en oude zangvogels op doorns, stekels cn prik keldraad le prikken, teneinde deze te bewa ren of ze daardoor gemakkelijker aan stuk ken tc kunnen scheuren; vandaar, dat hij door dc menschen zoo verguisd wordt, zoo als de hem gegeven namen getuigen: Wur ger, Doorndraaier, Vinkeiibijler, Judas, enz. Niet alleen is deze Wurger een goed imi tator van vogelgeluiden, doch Hij is ook nut tig. Hij verdelgt vele schadelijke insecten, zooals mei- en mestkevers, gouden torren en veenmollen. Zal onze Doorndraaier hier blij ven of behoort hij tot de weinige doortrek kers, die in Duitschland, in Noord-Rusland en Skandinavic broeden? VIRIDUS. Groote schade aangericht. Vliegtuig omlaag gestort PARIJS, 12 April. (V.D.) Omstreeks 12 uur heeft zich in de omgeving van Bordeaux een wervelstorm voorgedaan, die groote schade heeft aangericht. Vele schoorstecnen werden vernield. Door talrijke op de wegen neergekomen brokstukken, henovens door de geweldige stofwolken heeft het autover keer groote belemmering ondervonden. Ook dc scheepvaart op de rivier heeft tc lijden gehad. Tot dusverre echter zijn geen berich ten ontvangen over ongelukken. De wervelstorm, waarvan de uitloopers ook in andere streken van Zuid-West Frank rijk hun uitwerking deden gevoelen, is de oorzaak geworden van het reeds gemelde vliegtuigongeluk. Ilct betrof daarbij een twecniotorig watervliegtuig, dat met een officier en zes matrozen aan boord was op gestegen voor een ocfenvlucht. Plotseling werd het door den wervelstorm gegrepen en schuin naar beneden weggedrukt. De inzit tenden trachtten door niet de parachute naar beneden te springen het leven tc red den. liet vliegtuig had echter reeds te veel hoogte verloren pn nog voor zij er in slaag den naar beneden tc springen, sloeg het toestel tegen den grond te pletter. DE GRAF ZEPPELIN BESCHADIGD PERNAMBUCO, 12 April. (Reuter). De Graf Zeppelin is beschadigd toen het lucht schip, hij pogingen het lieden alhier te mee- ren, tegen een huis sloeg. Het omhulsel scheurde en twee motoren werden getroffen. Een lid van de be wanning werd licht ge wond. Het 45.000 ton metende Engelsche stoomschip Aquitania ian de Cunard White .Star lijn, dat in de haven van Southampton aan den grond raakte cn pas na veel moeite weer vlot kon worden gesleept Binnen, en buitonland 6 ct. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 n 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusdorwcg 242. Amcrsloortsche Huisartsen-Vcreeniging Zondag hebben dienst de volgende burgcr- genecshecren: Plomp, Rcgcntessclcan 15; Tol. 1359. Brecdveid, Kon. Wilhelminastraat 5; Tel, 547. Kok, Lange Gracht 11; Tel. 55. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van dc overige gcnecshecren heelt Zon dag dienst: Honig, Van Persijnslraat 27; Tel. 600. Zondag cn dc gehccle weck 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Cranier, Paulus Buyslaan 93; Tel. 902. Zondag hebben dienst dc vroedvrouwen: Mej. v. d. Grient, Brcestraat 8. Mevrouw Be Leeuw, Anfridusstraat 5. 21 verdachten staan terecht PARIJS, 12 April. (V.D.). Dc groote belangstelling voor het proces tegen tie uit 21 personen bestaande internationale spion- nagebendc wordt te Parijs ten deele ver klaard uit het feit, dat vijftien van de 21 beklaagden vrouwen zijn. Marjorie Switz is van Engelsche geboorte en trouwde in 1933 met den Amerikaanschon aviateur Robert Gordon Switz te New York. Een Russisch agent schijnt hen daar in het spionnagc- werk te l ebben betrokken. Zij werkten sa^ men te Londen, Berlijn en Parijs, waar zij zes maanden na hun huwelijk werden ge arresteerd. Lydia Stahl is een 49-jarige Russische. Madeleine Mcrmet is een 24-jarige brunette, die een uiterst bedeesden indruk maakt. Zij werkte tc Parijs hij het ministerie van oor log en wist in de middagpauzes documen ten in haar woning snel tc fotografccrcn, waarna zij de docurnënten 's middags weer op hun plaats legde. Marcello Aubrv is een Parisienne, ge huwd met een scheikundige, die als des kundige in regeeringsdienst was en ervan beschuldigd wordt evenals zijn vrouw landsgeheimen te hebben verraden. De Fransche politic zoekt nog vier niet in voorarrest zijnde vrouwen, o.w. een elegan te 33-jarige New Yorksche, Mrs. Pauline Lev ine. TER DOOD VEROORDEELDE BEGENADIGD BERLIJN, 12 April. Rijkskanselier Hit- Ier heeft den door de juryrechtbank te Ocls wegens moord op het dienstmeisje Emma Walda ter dood veroordeelden Paul Stiller gratie verleend en zijn straf verminderd tot vijftien jaar tuchthuisstraf. In dc molivcc- ring tot het gratiebesluit wordt gezegd, dat de veroordeelde nog nooit eerder gestraft was en goed aangeschreven stond, en to' zijn daad is gekomen doordat de vermoorde hem bedrogen had cn onder den invloed van een wanhoopsstemming ten gevolge van een voorafgaande twist. DE GOUD-CLAUSULE IN BELGIË Het koninklijk decreet betreffende de goudclausule bepaalt, aldus seint Reuter uit Brussel, dat, wanneer in contracten betref fende de huur van onroerende goederen en leeningen de goudclausule vervat is, dc be taling slechts moet geschieden in valuta, die in omloop is op het oogenblik van beta ling. Wat betreft dc clausule met betrekking tot. buitenlandsche valuta, kan dc debiteur niet gehouden zijn te betalen een bedrag, dat numeriek hoogcr is dan tegen een wis selkoers die 1 Maart f.\. overeenkwam met zijn verplichtingen en hij is deze som slechts verschuldigd in dc valuta, die i:i omloop is op het oogenblik van de betaling. De bepalingen van het decreet wijzigen geen enkele verplichting, die voortvloeit uit leo- ningen, gesloten of gegarandeerd door den staat, de koloniën, de provincies of de ge meenten. PROF. PICCARD NAAR POLEN WARSCHAU, 12 April (Y.D.). De dag bladen vernemen uil Brussel, dat prof. Pic card binnenkort naar Polen zal komen, ten einde in verband mot een komende strato^- feervhicht. een bespreking to voeren met do betrokken luchtvaartkringen, on teneinde een studie van de Poolsche ballonvaart te maken. DIT BLAD HEK ITT KKN UAGELIJKSCBO GECONTROLEERD F OPJAAG VAN EXEMPLAREN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgons Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. STADSNIEUWS Scherpe debatten over woningbouw in den Raad. (Tweede Blad, pag. 2). Ilct Grand Theatre bijna gereed. (Tweede Blad, pag. 1). Een wielerbaan in onze stad. (Tweede Blad, pag. 1). Dc Jonge Spcleys in Amicitia. (Tweede Blad, pag. 1). Vergadering der R.K. Kicsverceniging. (Tweede Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. Verwachting: Matige tot zwakke N lot, W. wind, meest half bewolkt, mo gelijk lichte hagel- of regenbuitjes I kans op nachtvorst, weinig verande ring in temperatuur overdag. l LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 MAAK ZELF UW KLEDING. Onze Stoffen zijn IdOOI on NIET DUUR. U krijgt een goed passend patroon gratis. U GAAT GOÉD GEKLEED VOOR WEINIG GELD. VAN ELFDE VERDIEPING OMLAAG GESTORT NEW YORK, 12 April (V.D.). Dc film- actrice Betty Hamilton, die onlangs uit En geland naar New York terugkeerde, is des avonds tengevolge van een misverstand door de liftkoker van de elfde verdieping van haar hotel naar beneden gestort. Zij was op slag dood. GEACHTE QAilES, DENKT U AAN ONZE NIEUWE AF DEELING DANK 17/

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1