BQVEETJE 4000 EXEMPLAREN F. H, LOMANS RESOLUTIE DER MOGENDHEDEN PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 rcgcIs f 1,05 mct Inbc8riP van cca bewijsnummer ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85, Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DÉ EÉMLANDEU Woensdag 17 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a TWEE NIEUWE PROV. STATEN IN OVERIJSSEL DRENTHE EN Verlies der liberalen EEN CATASTROPHE IN TENNESSEE Succes Tuin NAAR DE BLOEMBOLLENVELDEN Passagiers verzekerd NIEUWE AANVAL OP DEN GULDEN DUITSCHLAND IN GEBREKE GESTELD L. J. LUYOX ZOOI Démenti van mr. Trip 33e Jaargang No. 246 Dit nummer bestaat uit 2 bladen TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 Belangrijkste Nieuws op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pat*. 3 Licht op 7 uur 27 min. Amersfoort - Telefoon 483 Utrechtschestraat 15 DAGBLAD elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advcrtcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 AMERSFGORTSCH De kleine partijen winnen. N.S.B. krijgt in Overijssel 3, in Drenthe 4 zetels De totale uitslag der verkiezingen voor de Provinciale Staten in de pro* vincie Overijssel luidt als volgt: De vcrdeeling der zetels is thans: R.K. Staatspartij 12 (12) Anti Rcv. Partij 6(7) Clir. Historische Unie 6(8) St. Gereform.. Partij 1 1) Chr. Dcm. Unie 2 Kath. Dem. Partij 1 Vrijheidsbond 2(4) Vrijz. Dem. Bond 2(3) S. D. A. P. 10(H) N. S. B. 3 Plattelanders Comm. Partii Holland 1 1) Rcv. Soc. Arb. Partij 1 Herv. Gcr. Staatspartij (de cijfers tussdien haakjes geven de vcrdeeling gedurende de jaren 1931 1935). Namen der gekozenen Voor de komende zittingsperiode zij,n thans benoemd lot lid )an de Provinciale Stalen van Overijssel voor dc onderscheidene par tijen: R.K. Staatspartij: R. J. J. M. Tel legen, Zwolle; II. J. van Bergen, Kampen; li. .7. Schoemaker. Deventer; J. Th. Everts, Raaltc: mr. dr. J. \Y. Schneider, Hengelo; G. Kamp, Hengelo; Th. J. Thien, Borne; J. B. M. Bloe men, Stad Deldcn; J. L. Lohuis, Bomer- broek; G. II. P. Bloemen, Oldcnzaal: .V. L Bosch, Ilössuni; Th. II. Nijkamp, Glanerbrug. Claist. Hist. Unie: J. Weitkamp, Stad Har- denberg; mr. D. te Winkel, Enschede; J. C. Wolthuis, Yroomshoop; ir. M. J. IJzerman, Almelo; II. W. ten Katc, Kampen; P. Jouws- ma, Enschede. Namen der gekozenen Voor de komende zittingsperiode zijn thans gekozen tot lid van de Provinciale Stalen van Drenthe voor de onderscheidene par tijen: S.D.A.P.: K. Brok, Assen; L. E. Klasen, Annen; L. C. A. Franken, Assen; H. Zilver berg, Coevorden; H. Sikkcns, Meppel; M. Nijenbuis, Fluitenberg; J. Ruchtie, Vcenhui- zen; P. J. Duinkerken, Bargercompascuum; G. Akkerman, Emmcn; W. Hulshof, Drouwo- nervecn. Vrijheidsbond: J. Ilugccs, Assen; J. L. Xv- singh, Dc Wijk; J. Kamping Hzn., Sleen. Vrijz. Dem. Bond: G. C. Lunsingh Meyer, Assen; M. S. Kal ma, Assen; J. ter Haar Jzn., Dc Wijk; J. Engelsman, Emmcn. Anti Rcv. Partij: J. Buning, Assen; K. Ger- rits, Smikle; J. Middelveld Jr., Ruinerwold; J. Tjelma, Hoogcvecn; G. J. Wilms, Schoone- beck; J. Gorter Kzn., Nieuw Amsterdam; Jac. Roffel, 2e Exlocrmond. Christ. Hist. Unie: J. A. Kramer, Assen; J. Knoppers, Meppel; T. Froentjes, Bcilen; J. G. Lodder, Nieuw Weerdingc. R.K. Staatspartij: J. B. Hemel, Coevorden. Christ. Dem. Unie: S. Brandsma, Meppel. N.S.B.G. Diclcrs Jr.. Annerveen: K. Roes jes, Roswinkel; F. dc Leeuw,. Uffcltc; J. L. van Ommen, Barger-Oosteneen. X'culralc partij: W. Olteimans, Wachtum. (Nadruk verboden. Auteursrecht verkiezingsdienst N.D.P.—V.D.) NEW YORK, 16 April (V.D.). In Helen- wood in Tennessee heeft zich een vrccselijk ontploffingsongeluk voorgedaan. Een brand, die in een woonhuis was uitgebroken, breid de zich uit tot een opslagplaats, waar 2ü kis ten dynamiet lagen opgeslagen, benoven- 200 kisten met kruit. Do gcheele voorraad pringstoffen ontplofte. Behalve liet spoor wegstation werden 36 gebouwen verwoest, resp. zwaar beschadigd. 100 personen wer den min of meer ernstig gewond, 200 perso nen zijn dakloos geworden. Een reeks an dere personen had zich kort \oor de explosie in veiligheid kunnen brengen, aangezien de stationschef hen tijdig had weten te waar schuwen. Medische lmlp en verdere hulp troepen zijn onmiddellijk naar de plaats des onhcils gedirigeerd om de noodigc assisten tie te verlcencn. IN DEN HET ZAAIEN VAN EENJARIGE ZOMERBLOEMEN Veel zon, veel liefhebberij cn een vochl- houdendc maar niet te zware grondsoort, ziedaar 3 factoren welke noodig zijn om met eenjarige zomerbloemen uw tuin tot een lusthof te maken. Maar dan is er ook wer kelijk iets moois van te maken. Eenjarige zo merbloemen bloeien voor het meercndcel wel niet den geheelcn zomer, maar de bloei van de meeste soorten is overweldigend njk en men heeft er kleuren onder die men ove rigens onder de bloemplanten tevergeefs zou zoeken. Wel eischcn ze bijzondere zorgen. Het is immers heel wat eenvoudiger orn vaste planten of potplanten in den grond te plaatsen dan zelf te zaaien, de jonge plantjes door de kinderperiode heen te helpen en tot bloei te brengen. We zijn met het .zaaien alleen niet klaar. Wanneer wc bloemzaden koopen hebben we wel te bedenkrn dat sommige soorten eigenlijk alleen in kassen, of met zeer veel zorg in bakken zijn ie kweeken. We denken hierbij o.a. aan: Be gonia, Heliotroop, Ageratum, Petunia, Lo belia cn Coleus. Het is dan ook verstandi ger om het zaaien en opkweckcn van deze soorten aan bloemisten over le laten. Ver der zijn er veel soorten die bij voorkeur in een bak, onder glas, worden gezaaid cn na dat ze onder glas een of twee keer zijn verspeend, met een kluitje buiten worden uitgeplanl. De.re manier van zaaien en be handelen heeft belangrijke voordeden. De gevaarlijkste periode is immers wanneer het zaad gaat ontkiemen of de plantjes pas op komen. Dan hebben ze veel te lijden van weersinvloeden als: scherpe zon, wind, droogte en slagregens. In een bak kunnen we dat alles regelen. Bovendien worden de jonge plantjes licht vernietigd of beschadigd door allerhande insecten ofwel vertreden. Op deze wijze zaaien we gewoonlijk Anti- rhinum of leeuwenbekken, Nemesia Phlox Drummondi, Anjelieren, Zomervioliercn, As ters, Zinnia, Scabiosa, Tagetes of afrikanen en vele andere. Daar violieren als grootere plantjes moeilijk te verplanten zijn, omdat ze een penworlel hebben, planten wij ze bij hel iweede verspeenen in kleine potjes. Ze worden dan later met een potkluitje in den tuin uitgeplant. Willen we deze soorten toch direct builen zaaien, dan bedekken wede grondoppervlakte na het zaaien met een mat of -zak totdat hef zaad waarna dc jonge plantjes beschermd moeten worden, h,v. met fijn erwtenrijs of iets dergelijks. Sterke soorten die we gerust direct buiten kunnen zaaien zijn o a. Iberis coronarius of scheefbloem. Calendula officinalis of gouds bloem, Lathyrus of pronkerv/tcn, PaDaver- soorlen. Chrysanthemum carinalum. Clarlcia, Godelia, Tropaeolum of O. I. kers. Alyssun. Reseda, Centaurea of korenbloem en* Maar ook deze soorten geven we eenige bescher ming totdat de plantjes opkomen. Looze geruchten van het Lngclschc blad „Finan* cial News" Anti- Rev. Pailij: J. Kloosterziel, Zwoller- kei spel; J. J. Beukenkamp, Den Ham; J. G. Hamer, Genemuirlen; Clir. F. Bratner, Stad Harden berg; G. Elhorst, Enschede; mr. G. ►Sijbrandij, Alrnelo. Staatk. Geref. Partij: P. -\an der Mcu'cn, Genemuiden. S.D.A.P.: W. van der Sluis, Goor; J. E. Yogt, Zwolle; J. Bevers, Eusclie.de; mevr. G. A. I.eendcrtz greb. I.adenius. Almelo; B. II. \an Ruijven, Deventer: II. Voogdgeert, Hen gelo; B. F. Hilborink, Deventer; II. de Vroo- rne, Slcenwijk; II. J. van der Yegt, Zwolle; L. Bieringa, Dcdemsvaart.' Vrijheidsbond: Mr. .T. A. W. Gratama, Zwolle; mr. J. C. Tb. Resius, Deventer. Christ. Dcm. Unie: .T. Gorselink, Almelo; J. Riemersnia, Enschede. Kal li. Dem. Partij: A. W. van Welter, Zwolle. X.S.R.: .T. B. van der Sluis, Olst; G. J. B. Albrink, Denekamp; II. II. Meverink, En schede. R.S.A.P.: J. II. E. Rocbcrs, Deventer. DRENTHE HET GEVAL-JACOB De Zwitsersclic Bondsraad liecl't naar Reuter meldt in zijn zitting van Dins dag de. Duitschc nota over liet geval Jacob beiiandeld cn dc volgende verklaring gepu bliceerd: Dc leider van bet politieke departement beeft den bondsraad ingelicht over dc nota van de Duitschc regeering inzake het gc- val-Jacob en liet desbetreffende rapport van den gezant. De bondsraad is van meening, dat een verdere discussie over de feiten overbodig is. Dc leidei van liet politieke de partement zal dc volgende week in den bondsraad voorstellen doen. Eenzijdige opzegging van ver. plichtingcn veroordeeld LAHGESTR.iAl 43 51 - TELEFOON 131 HANDSCHOENEN Chique modellen in Zijde en Ajour met kanten kappen- Alle prijzen. Laval onderhandelingen den vrede in Europa te organiseeren cn tot een algemccne bewapo- ningsbeperking te geraken, binnen bet ka der van de rechtsgelijkheid, bij gelijktijdige veiligstelling van dc actieve medewerking van Duitschiand aan den Volkenbond; 7e. Dat de eenzijdige maatregel van Duitschiand niet slechts onverenigbaar is met dit plan, maar dat bij ook juist op het moment kwam., dat de onderhandelingen in derdaad aan den gang waren, verklaart dc Raad: LONDEN» 16 April. (V.D.) De „Finan cial News" van lieden bevat de volgende passage in liet overzicht van dc wissel markt van Maandag: „Ofschoon de rust op de buitcnlaiulschc wisselmarkt voortduurt zóu bet een vergis sing zijn te geloovcn, dat dc verkoopdruk op dc valuta van het goudblok reeds afgc- loopcn zou zijn. Dc aanval op den gulden zou op ieder oogenblik kunnen worden hervat cn intus- schen is cr geen spoor van cenigc rcpatrice- ring van de gelden, welke hun toevlucht in bet buitenland hebben gezocht. liet is begrijpelijk, dat niets zal gebeuren tot na Paschcn, maar bet zal geen verwon dering behoeven te haren, indien dc invloed van de vacanticdagén ten spijt, de aanval reeds deze weck zal worden hernieuwd. In gewoonlijk goed ingelichte kringen wordt geloofd, dat de Ncdcrlandsclic regee- ring inderdaad zorgvuldig een plan beeft opgesteld voor oen devaluatie van den gul den met 20 cn dat dit zal worden toege past zoodra dc hangende verkiezingen ach ter den rug zijn. Er kan geen twijfel be staan, dat ondanks do ontkenningen, dc rc- geerihg het vruacsluk der devaluatie ern stig overweegt. Zelfs indicli het uiterste wordt gedaan, om niet ie devalucercn, dan is liet alleen con voorzichlighcidsmautCCgcl teneinde dc noodzakelijke maatregelen voor ic bereiden, ingeval een onweerstaanbare diuk de autoriteiten zou dwingen. Terwijl tot voor kort een cijfer van 23 dc meest geuite voorspelling was, schijnt dc keuze van 20 weerschijn lijk genoeg." Krachtig dementi van Mr. Trip In verband mot deze passage beeft Vaz Dias zich in verbinding gesteld met den president van dc Nedcrlandsc.be Bank, die dit bericht van A tol X onjuist noemde cn verklaarde, dat het behoorde tot de cate gorie „tendentieuze cn onware berichten, welke tien laatsten tijd m de Financial News voorkomen". In bevoegde rcgceringskringen verklaarde men zich ten aanzien van hetgeen dc „Fin. News" meende te kunnen melden, volko men aan te sluiten bij het krachtige de menti, dal de president der N'cdcrlandschc Bank onmiddellijk heeft laten hooren. .dat Duitschiand tegen dc plichten die al len leden van de internationale gemeen schap zijn opgelegd, zich' vergrepen heeft, n.l. tegen den plicht, de aangegane verplich tingen na tc komen. Dc Raad veroordeelt iedere eenzijdige op zegging van d.c internationale verplichtin gen. II. De Raad richt tot de vegccringcn, die het program van den.3d.en Februari 19.35 in bet leven geroepen hebben, of die zich daar bij aangesloten hebben, den oproep, de on derhandelingen, zooals die begonnen zijn, voort le zetten en vooral binnen liet kader van liet Volkcnbondsverdragdie verdragen af te sluiten, die in overeenstemming" niet 'dc verplichtingen van het Volkcnbondshand- vest noodzakelijk mochten schijnen om het doel te bereiken, dat, ter xcrzckeiing van de instandhouding van den vrede, bepaald is. III. In de overweging, dat de eenzijdige opzegging van internationale verplichtingen, zelfs liet bestaan van den Volkenbond in ge vaar kan brengen, dus van een instelling die den plicht beeft, de instandhouding van.den vrede te beveiligen cn de algemccne x c11inr- lieid tc organiseeren, besluit dc Volkenbon,iïs raad: „dat een dergelijke verdragsopzogging zon- "der daarmede dc toepassing te prejudieiee- ren van dc bepalingen, die reeds vastgelegd zijn in andere internationale verdragen van den kant van de leden van den Volkenbond en binnen het kader van het Volkenbonds- pact alle geschikte maatregelen moet oproc-1 pen, zoodia het gaat om verplichtingen, die de veiligheid van dc volkeren en de instand houding van den vrede in Europa betreffen. De Raad Delast een commissie, tot dit doel maatregelen voor le stellen, welke bel Vol- kenbónds-pact effectiever moeten maken met bet oog op de organisatie van dc alge meene veiligheid en die in net bijzónder eco nomische en financieelc maatregelen nauw keurig moet vastleggen, welke zouden kun nen worden toegepast in het geval in de toekomst con staat, of deze nu lid van den Volkenbond is of niet. den vrede in ge aar zou brengen, doordat bij eenzijdig zijn inter- '•-•d'otialc verplichtingen opzip JDJT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHQ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. lil 'ITF.Nl.ASD De volkcnbondsraad bijeen. (Eerste Blad, pag. 2.) RISSEN LA X'D Per fiets of auto naar de bollenvelden. (Eerste Blad, pag. 2). Grafiek der werkloosheid. (Tweede blad pag. 3.) STADSNILl'WS De heer Kers spreekt over Keukengehei men. (Tweede Blad pag. 1). Jeugdconcert in Amicilia. (Tweede Blad. pag. 1.) Wijdingsavond in de Rem. Kerk. (Tweede Blad, pag 1). Tentoonstelling in de Chr. Nat.. School Van Effcnlaan. (Tweede Blad, pag. 1). Autonjatendicfstal voor do rechtbank. (Tweede Blad, pag. 1). Ook in KRONEN en in LAMPEN Bestsat een hemelsbreed verschil Ons adres blijft aanbevolen Voer wis 't beste hebben wil. Wilt U voer U zelf of anderen 'n Fraaie Lamp of fraaie Kroon Er hanct bi| 'n Pracht sorteering stesds ten toon De totale uitslag c!er verkiezingen voor dc Provinciale Staten in dc pro* vincie Drenthe luidt als volgt: Dc verdceling der zetels is thans: Vrijz, Dem. Bond 4 5) Vrijheidsbond 3 6) S. D. A. P. 10 (10) Comm. Partii Holland 0 0) Kev Soc. Arb. Partij 0 0) N. S. B. 4 0) Plattelanders 0 1) Neutrale Partij 1 0) Anti Rev. Partij 7 7) R.K. Staatspartij 1 1) Christ. Hist. I'nic 4 5) Christ. Dem. linie 1 0) Lijst G. H. Arling 0 0) Lijst K. Koekoek Jr. 0 0) (de cijfcrs tusschen haakjes geven de verdeeling gedurende de jr-cn 1931 1935). GEX'EVE, 16 April. Dc door Luval uit naam \an de delegaties van Frankrijk, En geland en Italië in de Yolkcnbondsraads/it- ting van lieden ingediende resolutie luidt: „De Volkcnbondsraad is van meaning: lc. Dat de conscicntieuse inachtneming \an alle verplichtingen, voortvloeiende uit de \erdragen een axioma is van het inter nationale leven cn-een voorwaarde \oor de instandhouding van den vrede. 2e. Dat het een hoofdaxioina van do recli ten van den mensch is, dat geen macht zich kan losmaken van de verplichtingen van een verdrag, noch dat zij zijn bepalingen zonder overeenstemming met dc andere ver drag sluitende partijen wijzigt, 3c. Dat dc Duilsclie invoering van dc wet op den aigcmccnen dienstplicht van 10 Maart 1935 in strijd is met deze principes, 4e. Dat door deze eenzijdige maatregel geen recht kon ontstaan, 5e. Dat deze eenzijdige maatregel, door dat hij een nieuw stóringsclemcnt in den in ternationalen toestand bracht, noodzakelij kerwijze als een bedreiging voor de Europee-' sche veiligheid moest voorkomen. In de overweging, dat aan den anderen kant 6e. De Britsche regeering en de regee ring van Frankrijk met toestemming van de Italiaansclie regeering de Duitschc regeering sedert den 3d en Februari 1935 een pro gram hebben voorgelegd voor een alge mccne regeling, met bot doel door vrije Vrij/.. Dem. Bond: Pr. II. A. Zwijucnbvrg, Enschede; A. Kelderman, Deventer. Comm. partij: II. J. Gcesing, Enschede.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1