BOVEETJE DE EE1ÏLANDÊÜ ACHT PROVINCIES HEBBEN GEKOZEN BLQEMBOLLENVELDEN F. H. LOMANS 4000 VERKIEZINGSDRUKTE VOOR ONS BUREAU 121® L. J. Donderdag 18 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 247 Vijf zetels voor N. S.B. in Limburg. Succes voor C.D.U. in Groningen en Friesland. De K.D.P. verdwijnt in Limburg uit de Staten NAAR DE Passagiers verzekerd B. RUITENBERG H KLEEDING Amersfoort - Telefoon 483 Utrechtschestraat 15 Fa. v. d. Water en v. d. Brink en Zn Wij besteden de grootste zorg aan onzen INKOOP, teneinde onze klanten het beste van het beste te kunnen leveren Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste hericliteo Eerste blad pag. 3 WEERVERW ACHTING 7 uur 29 min. TELEFOO N DIT IS r\ VOORÜW UWADRES I TAXI ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer eikc regel meer f 0.25 Licfdadighcids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 LIMBURG Gekozen zijn: j R.K. Staatspartij 37 (36) Christ Ilist. Unie en Anti Rev. Partij 0(1) Kath. Dem. Partij 0(3) N. S. B. 5 i S. D. A. P. 3(4) 'V. B. 0(1) Gekozen zijn: 11.K. Staatspartij: M. J. II. U. Paulusscn. Maastricht; P. f. Kaanen, Heerlen; J. M. II. Schoon brood, Maastricht; .1. M. 1. Schoep- kens van Biernps, Maastricht: II. J. L. Mcr- ckclbach, Witten; L. II. van Oppen, Maas lucht; mr. K. .1. Th. Janssen dc Limpens Wijlrc; mr. M. M. IJ. II. Brouwers, Meerssen; G. II. V. II. Gorten, GcverikBeek; mr. J. G. S. X. Beckers, SitterrlP. M. Diedcrcn, Glad heide—-Siltard; C. Bux, Overhoven—Siltard; jhr. mr. G. A. M. .1. Buys dc Becrciibrouck, ïloltumBorn; F. A. L. M. Damen, Gelcen .1. II. Maenen, Heerlen; W. A. J. M. van Wa terschoot van flor Gracht, Wijlrc; II. J. Du- pont, I-Ieerlcn; P. 1). M. Beckcis, Ubacli over Worms; W. J. Koken, Keikradc; Th. Stap- }>ers, Heerlen; P. II. van Kempen, Echt; W. M. A. Galiart, SlcvenswccrtM. Tops, Roer mond; II. A. A. Mcuwissen, Echt; I. Th. Ver- heggen, Buggenum; P. J. Kcsscls, I-Ieijthui- zen; M. F. Vranckcn, Weert; J. L. M. van Uden, X'ederweerl; mr. F. M. A. Ilaffmans, Helden; J. van Maris, Helden; mr. B. H. van Basten Batenburg, Tegelcn; J. W. J. Jans sen, Helden; .T. M. Tricnekcns, Venlo; P. J. Button, Wanssum; Th. P. II. Rutten, Horst; F. X. L. X. J. Thomccr, Horst; II. Drabbels, Horst. S.D.A.P.: .T. TI. Paris, Maastricht; G. F. Lindeijcr, Heerlen; C. W. J. van dc Bilt, Heerlen. N.S.B.: M. V. E. II. J. M. Graaf dc Mar- chant ct d'Anscmbourg, Amstenradc; P. J. Kluytmans, Helden; W. .T. Iloegen, Siltard; II. G. J. M. dc Bock, Kcrkradc; J. W. Xicr- strasz, Meerssen. ZEELAND Gekozen zijn: Vrijz. Dem. Bond 2(2) Vrijheidsbond 5(6) S. D. A. P. 6 6) N. S. B. 2 0) R.K. Staatspartij 7(8) Christ. Hist. Unie 8(7) Anti Rev. Partij 7(8) Staatk. Geref. Partij 4 4) (LijsbKalle 1 0) Gekozen zijn: R.K. Staatspartij; W. P. Edelman, Ylissin- gen; J.. II. M. Stieger, Goes; A. H. de Millia- 3io, Waterland kerkje; J. A. van Roinpu, Ter- neuzen; G. J. L. Goossens, Sas van Gent; J. W. Vicnings, Clingc. Anli-Rev. Partij: J. W. van 't I-Ioff, Sint - Laurens; J. Bosselaar, Aagtekerke; P. G. Lacrnoes, Vlissingen; C. J. Sonke, Sint-Maar tensdijk; C. P. Vogelaar, Krabbcndijkc; J. A Domiiiicus, Wcmcldingc; P. Diclcman, Mid delburg. Christ. Hist. Unie: A. D. F. van dor Wart, Goes; W. dc Ridder, Vlissingen; W. F. E. ba ron van der Fcltz, Middelburg; A. de Feiter, Zaamslag; M. M. Schippers, Kamperland; G. lan Duin, Zierikzec; C. PJiilipse, 's Heer Arendskerke; M. dc Looze, Kapelle. Staatk. Geref. Partij: D. Kodde, Zoutelan- dc; C. Boender, Tholcn; J. J. van Klinken, Kieuwcrkerk; A. S. Wisse, Waarde. Vrij Katholiek: E. Kalle. Vrijheidsbond: II. C. v. d. Zande, X'ieuwer- kerk; W. Moclkcr, Tholen; J. M. van Bom mel van Vloten Goes; P. Erasmus, Oostburg; L. J. Gcelhocdt, Tcrncuzcn. S.D.A.P.: L. Onderdijk, Middelburg; A. C. de Baare, Vlissingen; A. C. dc Pauw, Tcr- ncuzeii; J Catshock, Zicrikzee; C. Ilamclink, Axel; a. Rorijc, Vlissingen. Vrijz. Dem. Bond: T. Adriaansc, Oostkapcl- le: A. Staverman, Vlissingen. X.S B.: Dekker, Goes; W. F. van Gor- sel. Rilland. NOORD*BRABANT Gekozen zijn: R.K. Staatspartij 51 (53) Anti Rev. Partij 2 2) Christ. Hist. Unie 2 2) Kath. Dem. Partij 2 2) S D. A. P. 3 4) Vrijheidsbond 0 1) N. S. B. 2 0) Gekozen zijn: R.K. Staalsparl ijI-I. G. J. Bolsius Schijn- dcl: C. J. M. Foppele, Den Bosch: J. A. E. M. Mcijring, Den Basch; P. G. M. van Meeuwen. Den Bosch; P. A. van den Broek, Den üungen: J. T. G. Remmen, St. Antonis; W. C. J. L. Kipp, Mogen; J. A. J M. Kirch, Uden; J. J. Peters. Boxmeer; J. F. Ploeg makers, Oss; A. 'I'h. vail Rijen, Tilburg; P. J. van Haarcn, Tilburg; J. C. A. AI. van 'dc Mortel, Tilburg; II. J. van Susantc, Boxtel; M. J. Willekcns, Hilvarenbeck; W. Vorstijncn, Udcnhout; II. A. J. Mannaerls, Tilburg; L. C. A. M. Jaussens, Tilburg; II. Loeff, Den Bosch; E. C. J. Mooncn, Waalwijk; J. C. van Beek, Deurne; J. A. van der Laak, Asten; J. Fransen, Deurne; P. L. Ras, Budcl; P. J. C. Strik, Best; G. J J. AI. Coovels, Helmond; AI. A. Elions, Erp; J. J. Bcliën, Eindhoven; T. .T. J. dc Vlam, Eindhoven; Dr. ir. J. II. F. Deckers, St. Ocdemodc; Jhr. mr. J. Th. AI. Smits van Oyen, Eindhoven; P. G A G. Pauken. Ecrscl; F. J. ,G. Cox, Bladel; J L. van I n- gcland. EindhovenII. P. F. Kersten, Yal- kenswaard; 1\ Th. II. t yen, Waalre; A. G. A. Schrauwen, Princcnhage; T. .T. van Bui tenen, Breda; J. II. Ooinen, Ginneken; A. A. J. AI. Lponen, Breda; Dr. W. Brokx, Zon dert; Dis. A. v. d. Poel, Breda; Air A. K. X'. G. baron van Oldenzeel lot Oldenzeel. Ooslerhoiil; IF. J. AL Aarden, Terhcyden; Mr. Th. II. A. AI. Heere, Raamsdonksvccr; F. J. van der Rovt, Breda; J. P. J. Assel- l)Cigs. Bergen op Zoom: L. AI. A. van Loon, Steenbergen; Jac. "\'os, Roosendaal. .T. J. AI. Rubert. Woensdï'ochtP. J Jansen, Hoeven. Anli-Rev. Pari ij: A. P. v. d. Schans, An- del; A. Bax Gzn., Zevenbergen. Christ. Ilisl. linie: C. Dane Gzn.. Wil lemstad; J. W. Putman Cramer, Eindho ven. Kath. Dem Partij: Air P. M. Arl.s, Til burg; A. C. E. van Miert, Roosendaal. S.D.A.P.: .L Jansen, Eindhoven; C. T. van Licnden, Eindhoven; P. G. Gruvs,Breda; X. J. van Peil, Tilburg; II. AI. Waldcr, Ber gen on Zoom. N.S.B.: G. J. Sengcrs, Eindhoven; II. U. A. AI. v. d. Grinten, Asten. FRIESLAND Gekozen zijn: Vrijz. Dem. Bond S. D. A. P. Vrijheidsbond N..S, B. Comm. Partij Holland R.K. Staatspartij Anti Rev. Partij Christ. Hist. Unie Christ. Dem. Unie Nat. Boeren Tuinderspartij 6 (6) 13 (13) 2 (4) 1 0) 1 1) 3 3) :2 (12) 9 (10) 3 0) 0 1) Gekozen zijn; S.D.A.P.: II. de Boer. Leeuwarden; T. Geerts, St. Anna Parochie; P. Sikkes, Sncck; lx. Sikkcma, Swaagvvcsteinde; A. A. AI. v. d. Aleulen, Leeuwarden; II. H. de Vos, Oranje woud; mevr. L. AI. BcsuyenLindeboom, Hcerenveen; J. IJtsnia, Leeuwarden; A. Groenewoud, Huizum; I. II. Anema, Ak- krum; II. Hoencveld, Grouw; J. Klok, Ak- kcrwoudc; A. Klcislra, Ooslcrwoldc. Vrijz, Dem. Bond: J. J. G. S. Falkena, Ilecronvecn: T. Wuitc Tzn Di'achten; G. Boelens, Drachten, A. H. Veenbaas, Leeu warden: D. Zuidcrbaan, Snoek; mevr. AI. dc JongSc 1 uurinans, Akk rum A i ijlieidsbondJhr. J. Al. van Beijrna, I.ceu warden; I). J. Hooringa, Hol werd. O «mm Partij: G. Rporda, Tijnjc. Anti-Rcv. Partij: T. X'auia, Danlumawou- dc; A. Meines, Huizum; W. W. v. d. Kam, HecrenvecnD. van der Aleulen, Snoek: P.. Anema, Minnerlsga; S. Sijlsma, Dokkum; AL Dijkstra, Anjum; D. v. d. Schaaf, Leeuwar den; X. IloeLsma, Leeuwarden; S. Zanrlstra, Wommels; AI F. Oostwoud, Francker; J. D. Schuilijiga, Sui'huistervein. Clirisi. 1 list. Unie: B. W. Okma, IJpekoIs- ga; J. II. l'iicke, Leeuwarden: 1'. IJ. Dikker- boom, Ooslei wolrlc II. de Vries, Oldc- boorn; Bajcma, Warns; II. A. Jellema, Garijp: Al. A. Maria, I.ioessens; J. I.. Oosler- hoff, Ternaard; AL v. d. Laan, Kollumer pomp. R.K. Staatspartij: S. A\'. dc Jong, Lemmer; J. J. Krol, Ilarlingen; T. van der Zee, Bols- wh rd. Chr. Dem. Unie: II. Posthuma, T.eeuwai- rlen; J. Jansma, Sehurstcrbrug; 1'. dc Haan, He-eren veen. X.S.B.: II. J. Popping, Ooslcrwoldc. é^- ZN. VOOREERSTEKLAS NAAR MAAT TELEfOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 UTRECHT Gekozen zijn: 5 (6) 2 (4) 1 (2) 7 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (8V n (0) 2 (2) 4 (0) 0 (0) 11 (11) Chr. Hist. Unie V rijheidsbond Vrijz. Democraten Anti Rev. Kath. Dem. Partij Comm. Partij R. S. A. P. S. D. A. P. -Boeren en Tuinders Staatk. Geref. N'. S. 13. Chr. Democraten R.K. Staatspartij Men zie verder de rubriek Stads* nieuws. GRONINGEN Gekozen zijn: Ghrist. Hist. Unie 4 5) Anti Rev. Partij 10 (10) R.K. Staatspartij 2 3) Herv. Gcrcf. Staatspartij 0(0) Christ. Dem. Unie 3(0) S. D. A. P. 13 (14) Ock in KRONEN en in LAMPEN Bestaal een hemelsbreed verschil Ons adres blijft aanbevolen Voor wie 't beste hebben wil. Wilt U voor U zelf of anderen 'n Fraaie Lamp of fraaie Kroon Er hangt bi| 'n Pracht sorteering steeds ten toon Complete Woninginrichting Leusderweg 22-24 Opgericht 1898. Tel. 1531 JUWW jwTjmpwifjwju-wj Vrijheidsbonds Vrijz. Dem. Bond N. S. B. Comm. Partij Holland Recht en Vrijheid Partij Bocrma 2 5) 4 5) 4 0) 2 2) 1 0 1) (Zie vervolg pag. 2) DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHfl GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. nnii „Resolutie van Stresa" aangenomen. (Twcccle Blad, pag. 1). Maedonald over Siresn. (Tweede Blad, pag. 1). I BINNENLAND Commissie voor vcrkcersfonds geïnstal leerd. (Tweede Blad, pag. 2.) Voorloopig verslag X'ed. Omroepzender, (Tweede Blad, pag. 2).. STA DS NIF.L'IYS Dc Statenverkiezingen. (Derde blad, pag. 1). Propaganda-filmavond van Zonnestraal. (Derde blad, pag. 1). Propaganda-avoinl van D.O.T.O. (Derde Blad, pag. 1), Medegedeeld door het Kon. X'ed. Alet. Instituut tc de Bilt. Alutige tol krachtige tot W. wind, zwaar bewolkt mot opklaringen, waar schijnlijk regenbuien, weinig veran dering in temperatuur. Hoogste barometerstand 767.S tc Ilclsing- fors. Laagste barometerstand 746.3 tc .Shiclls. lANGESTHAAT 49-51 - TELEFOON 120 MATZIJDEN KOUEEN 85 ct., 95 ct., 1.45 Zijde m. zijde gcplatleerd Iets Nieuws. Iets Fijns. Slechts I 1.55. Honderden verdrongen zich gisteravond voor ons bureau om den verkiezingsuitslag te vemenun. Men ziet bier dc ge weldige drukte voor ons grootc en lid-verlichte bullctinbord, dat lot ver na midUernacht dc nieuwsgierigen bevredigde.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1