BOVEETJE F. H. LOMANS 4000 uit mooi DE EEMLANDEü Amersfoort BLOEMBOLLENVELDEN Medische Help L. J. LUYCX ZOON Zaterdag 20 April 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 248 MILITARISEERING VAN EUROPA Vooropleiding in Frankrijk WERELDCOPYRIGHT Het onderzoek naar den wapenhandel CRISIS TE SOFIA NIEUW PROTEST VAN DE AMERIKANEN GRANAAT ONTPLOFT Mr. Hart bij Hirota NAAR DE tev ^88 Passagiers verzekerd Amersfoort - Telefoon 483 Utrechtschestraat 15 JAPAN HOUDT VOET BIJ STUK HITLER'S ANTWOORD Dit nummer bestaat uit 4 bladen EXEMFLAREM TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste 'berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 7 uur 29 min. Vier vliegers verbrand ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regds 1,05 mct "begrip van cea bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Bepalingen inzake de geschikt* heid voor den dienst bij de Duitsche weerbaarheid Dc officicelc bepalingen betreffend de geschiktheid voor den dienst in het Duit sche leger zijn thans bekend gemaakt. Den dienstplichtige moet na het medisch onder zoek het oordeel over zijn geschiktheid voor den dienst bekend worden gemaakt. Om aan de hooge cischcn, die dc dienst stelt, te kunnen voldoen, kunnen als ge schikt voor den militairen dienst alleen de genen worden beschouwd, die krachtig ge bouwd zijn, goed ontwikkeld en vrij van gebreken, welke de gezondheid, de beweeg lijkheid en het uithoudingsvermogen beïn vloeden. Geestelijke friscliheid cn opge wektheid, zin voor kameraadschap cn vast heid van karakter, benevens een groot, door lichamelijke oefening in de jeugdjaren ge staald prestatievermogen zijn, aldus luidt het in dc bepalingen verder, voordeden, die in zekere mate een vergoeding vormen voor eventueel aanwezige lichamelijke ge breken. Dc lengtemaat voor den dienst in de weermacht bedraagt 154 centimeter. Dienst plichtigen cn vrijwilligers met een lichaams lengte van minder dan 1G0 centimeter wor den evenwel slechts in dienst genomen, Wanneer speciale omstandigheden zulks Vcreischen. Het oordeel van den militairen genees heer moet luiden: absoluut geschikt, tijde lijk ongeschikt, gedeeltelijk ongeschikt, on geschikt (voor weerdienst), volkomen onge schikt. Is een bril noodig om het oog volledige of bijna volledige gczichtsschcrptc te vcr- lecnen, dan moet aan het oordeel van den geneesheer steeds worden toegevoegd: „brildrager". De rijksweern duister heeft op voorstel van don rijksminister van luchtvaart bevo len, dat, met het oog op den „Skagcrakdag" der marine, ook een jaarlijksche ecredag voor het luchtwapcn, als pas ontstaan der de deel der weermacht, zal worden inge steld. Tot „dag van het rijksluchtwapen" heeft dc rijksminister van luchtvaart daar op den 21stcn April, den sterfdag van rit meester Frciherr von Richt hofon, bestemd. Reuter seint uit Parijs, dat de nationale unie, waarin verschillende vaderlandslie vende bonden zijn vereenigd, zich met oen schrijven, getoekend door haar voorzitter, admiraal Lacaze, tot minister-president Flandin liceft gewend met het verzoek, de jongens een militaire vooropleiding te doen ondergaan. In dezen brief wordt cr op ge wezen, dat dc langere diensttijd pas dan aan zijn doel zal beantwoorden, indien de jonge recrutcn, wanneer zij in de kazernes aankomen, reeds in zekeren zin zijn voor bereid, gelijk in talrijke andere landen. De raad wordt gegeven deze vooropleiding reeds op school te lalen beginnen, om voortgezet tc worden in behoorlijk geauto riseerde organisaties. Tegen den tijd, dat de jongens 18 jaar zijn geworden, zou dan de elementaire militaire opleiding kunnen beginnop. PARIJS, If) April. (Reuter). Volgens een mededceling van lint ministerie van mari ne zal overeenkomstig dc verhooging van den militairen diensttijd van 1 op 2 jaar de diensttijd hij de Franschc marine worden verhoogd van 24 lot GO maanden. Washington bekrachtigt de conventie van Rome Heuler seint uit Washington, dat 11a bc- sprekingen, welke zich hébben uitgestrekt o\cr een tijdvak van oenige jaren, de Senaat tlians met algemeenc stemmen heeft beslo ten tot ratificatie van het verdrag, dat ge grond is op de internationale conventie. v\clke in 1920 te Rome is opgesteld door de unie voor auteursrechten. Hierdoor .wordt automatisch in allo lan den, welker regeeringen dc conventie heb ben ondcrtcekcnd, het auteursrecht be schermd van elk litterair werk, dat be schermd wordt in het land van herkomst. Dc conventie is reeds door ongeveer veertig landen geratificeerd. STARHEMBERG TE ROME Prins Starhcmberg is per vliegtuig naar Rome vertrokken. Men verklaart, dat zijn reis geheel particulier is, maar dc mosje- 1 iikheicl bestaat niettemin, dat lui voorbe reidende besprekingen voert betreffende dc Donau-confeientic, die op 25 Mei tc Rome zal gehouden worden. ONEENIGHE1D TUSSCHEN HITLER EN VON NEURATH LONDEN. 19 April. (V.D.) - Dc Daily Telegraph meldt uit Berlijn, dat er oncenig- heid is ontslaan tusschcn rijkskanselier Hit Ier en den minister van buitonlandsche zaken von Neural It. De besprekingen ie Münchcn zijn afgebroken cn Hitler beeft zich per vliegtuig naar Berlijn hegeven. waar een spoedzitting van het rijkskabinet bijeengeroepen zal worden om tc beslissen over een antwoord in verband met het tc Gcnèvc aangenomen protest tegen de D it sclic herbewapen in" CommissiesNye zal de Britsche regeering een beetje ontzien Naar Reuter uit Washington seint, heeft de Britsche aandrang op het departement van buitenlandsche zaken, om te voorko men, dat de senaatscommissie van enquete inzake de particuliere wapenfabricage en -handel haar onderzoek zou uitstrekken tot de briefwisseling, in oorlogstijd gevoerd tusschcn het Britsche departement van oor log en eenige Amerikaansche firma's, effect gesorteerd. Nye, de voorzitter der commissie, heeft aan de commissie verklaard, dat hij na een conferentie op het Witte Huis met Roose velt en Huil erin toegestemd heeft alle han delingen tc vermijden, die verwikkelingen met buitenlandsche regeeringen tot gevolg zouden kunnen hebben. Dc commissie nam ook aan het departement van buitenland sche zaken te waarschuwen hij correspon dentie. waarvan dc publicatie ongcwenschte gevolgen zou kunnen hebben. Naar een kabinet, dat minder militairen zal tellen? SOFIA, 19 April. (Reuter). Dc koning heeft den oud-diplomaat André Tochcff op dracht gegeven een kabinet to fonnccren. Gelijk men weet, heeft koning Boris Tosjef, een auteur, die vroeger gezant in Oostenrijk en Turkije is geweest, belast met de vorming van een nieuw kabinet. Bij dc opdracht is uiting gegeven aan den wenscli van den koning, dat in het kabinet slechts drie militairen zitting zullen hebben, naast vijf niet-militairen. Tosjef ontmoet volgens Reuter bij bet sa menstellen van zijn kabinet bepaalde moei lijkheden. De oud-minister van justitie, die zijn ontslag indiende om te protesteeren te gen dc verbanning van Zankof, zou zijn deelneming aan het kabinet afhankelijk hebben gesteld van dc onmiddellijke vrijla ting van Zankof. Het petrolcummonopolie in Mandsjoekwo de aan* leiding Volgens Reuter hebben de V.S. in 'n nieuwe nota aan Japan hun protest herhaal togen 't scheppen van eon petrolcummonopolie in Mandsjoekwo, aangezien dit lui. eon schen ding van de bestaande verdragen is on strij die met dc politiek van dc open deur in bet Verre Oosten. Dc Amerikaansche am bassadeur tc Tokio heeft opdracht gekregen zijn vertoogen bij bet Japanschc ministerie van buitenlandsche zaken te hernieuwen. Men is van oordeel, dat het protest ver band houdt met de oppositie der Yerccnig- de Staten tegen dc vestiging van een petro lcummonopolie, hetwelk zich zou kunnen uitbreiden tot andere producten. De verte genwoordigers der Amerikaansche pclro- leummaatschappijcn hebben een aantal con ferenties gehouden met dc Japanschc auto riteiten te Tokio, teneinde tot een minne lijke oplossing tc komen, maar. naar men meent, zijn dezer dagen de onderhandelin gen op een mislukkig uitgcloopon. Vier kinderen om het leven gekomen MOSKOU, 20 April (Reuter). Nabij Sta lingrad hebben kinderen een niet-onlploften granaat gevonden. Zij gingen met het pro jectiel spelen met het gevolg, dat het ont plofte. Vier kinderen werden gedood cn één ernstig gewond. SPRINKHANEN-PLAAG IN NATAL Naar uit Kaapstad wordt geseind, zijn de sprinkhanen in Natal in grooter getale dan ooit tevoren verschenen cn het gevaar i^ groot, dat zij bii hot draaien van den wind naar de suikerplantages zullen trekken. Uil Pretoria heeft men reeds twee vliegtuigen gezonden, die de sprinkhanen met vergif in poedervorm bestrijden. Deze methode is do meest doeltreffende; men raamt, dat hiermede ongeveer 40 piocont der sprink hanen worden vernietigd. Do suikerplanla- gers zijn. in verband met deze snrinkhancn- invasic zeer verontrust, maar de regeering heeft maatregelen genomen, opdat «le be strijding der sprinkhanen effectief zal zijn. AMY I20LLISON I/IAAKT ONGELUKKEN LONDEN, 19 April. (Reuter). Do auto, bestuurd door Amy Mollison is in botsing gekomen niet een motorrijwiel in de nabij heid van Bridlington in Yorkshire. De avia- tricc. haar vader.én haar zwager, die in dc auto zaten, bleven ongedeerd, doch een der op het motorrijwiel gezeten personen werd gedood cn de ander zwaar gewond. KORHOENDERS Dickens heeft eens geschreven, dat er binnen een afstand van eenige kilometers in Uw eigen omgeving romantiek genoeg te vinden is. Welnu, ik ken geen romantischer bezigheid dan einde April vóór dag cn dauw eens naar het liefdesspel van de Korhancn te gaan kijken op de Leusdensche Heide in dc buurt van het filiaal van het meteo rologisch instituut. U kunt dan volop ge nieten van een opgaande zon en van een ongerepte heide, die nog verzonken ligt in de melkwitte nevelen. Onder allerlei koe rende, sissende en kolderende geluiden voeren deze minnezangers van dc heide hun balletdansen uit op de baldcrplaatscn Het is hefdesdans en liefdeszang tegelijk Bij het balderen blazen dc hanen de prach tig staalblauwig glanzende veeren op van kop cn hals, waarbij de hoogroode kleur van de naakte plek boven het oog mooi afsteekt. De sneeuwwit gehande vleugels houden zij omlaag, terwijl zij de cirkelvor mig gebogen staartveeren als een waaier ontvouwen, zoodat de zuiver witte onder- staarldekveeren prachtig uitkomen; dan draaien zij het lichaam heen en v/ccr, loo- pen in een kring rond, terv/iji zij af en loc omhoog springen. Even daarna vliegen ze elkaar in de veeren, bewerken elkaar met vleugelslagen en snavelhouwcn; toch verloopcn deze tweegevechten bijna altijd zonder bloedvergieten. De wijfjes, wier kleuren der veeren een mengsel is van roestgeel en roestbruin met zwarte dwarsbanden en vlekken, bezoeken soms de kampplaatsen: zü treden echter op als onverschillige toeschouwers cn zij schijnen niet de minste aandacht te schen ken aan het optreden van de van verliefd heid dronken mannen. De Korhoenders laten zich niet gemak kelijk benaderen, daar hun zintuigen goed ontwikkeld zijn; zij zien scherp, hooren cn ruiken voortreffelijk cn zijn zeer voorzich tig. Hun voedsel bestaat uit boomknonoen, bloemkaljes, bosch- en jeneverbessen, klei ne slakken, wormen, mieren, larven, kevers, enz. VIR1DIS Naar hervatting der Neder* landseh*Japanschc han* delsbesprekinyen? TOKIO, 19 April (V.D). De Japansclio minister van Builenlandseho Zaken Hirota heeft den directeur van liet Departement van Economische Zaken van Ncderlandsch Indiü, mr. G. II. C. Hart, die eergisteren te Tokio is aangekomen, cn diens cchtgenoote een lunch aangeboden, waarhij ook aan/.a ten de Ncderlandschc gezant te Tokio, J. Pa hst, en dr. Nagaoka, gedelegeerde naar dc Ncderlandsch-Japansclio handelsconfcicu- tie, die onlangs tc Bala\ia is geboden. In Japanschc kringen is men vrij optimis tisch ten aanzien van de mogelijkheid van hervatting der Nederlandsch-Japansche han delsbesprekingen tot regeling van den han del tusschcn Japan en Ncderlandsch-Indie, hoewel geen officicelc mcdedecling hierom trent is gepubliceerd. GROOTE BRAND IN GOTEBORG STOCKHOLM. 19 April. (V.D.) Door tot dusverre nog niet volkomen opgehelderde oorzak is hedenmorgen in de z.g. hazaar- wiik in Goteborg een brand uitgebroken, die snel om zich heen greep. Eerst na diie uur blusschingswerkzaainheden gelukte liet ver dere uitbreiding van hc-t vuur tegen te gaan Ongeveer een derde gedeelte van de gehee- Ic wijk. ongeveer 20 zaken, zijn door den brand vernield, die gretig voedsel vond in de opgeslagen olievoorraden. Een brand weerman kreeg door glassplinters ernstige verwondingen. Ook moesten eenige brand weerlieden wegens rookvergiftiging in het ziekenhuis wordm opgenomen. AMERIKAANSCH PROTEST TE BERLIJN WASHINGTON. 19 April. (Reuter). - Huil heeft bekend gemaakt, dat de ambas sadeur der Ver. Staten te Berlijn een pro test beeft ingediend bii bot Duitsche dc- nartcmeiU van buitenlandsche zaken legen liet in gebreke blijven van Duiförhland niet de betaling aan de Amerikaansche houders van stukken der Davvesleening van de in terest tot oen bedrag van 2 milliocn dollars, dat 1-f» April vervallen was. Naar verluidt was bet protest in zeer krachtige termen gesteld. AARDBEVING WAARGENOMEN BF.SANCON. 19 April. (Reuter). Om 15 uur 27 is hier ceii krachtige aardbeving gevoeld. Volgens bet observatorium van Bcsancon moet bet epicentrum zijn op een afstand van 1900 K.M. LONDEN, 19 April. (Reuter). Dc Lon- densche seisjrpographen hebben om 16.213 uur een krachtige aardbeving geregistreerd die van vrij langen duur was en waarvan bet epicentrum op ongeveer 3000 KM. moet iiggen- Ook in KRONEN en in LAMPEN Bestaal een hemelsbreed verschil Ons adres blijft aanbevolen Voor wie 'l beste hebben wil. Wilt U voor U zelf of anderen 'n Fraaie Lamp of fraaie Kroon Er hangt bij 'n Pracht sorteering steeds ten toon Amcrsfoortschc Huisartsen Vereeniging Eersten Paaschdag hebben dienst de vol gende burgergenecsheeren: Hendriks, Berkenwcg 25; Tel. 1384. Linschoten, Soesterweg 329; Tel. 112. Batenburg, Utr. weg 18; Tel. 448. Tweeden Paaschdag hebben dienst de oren Duyvis, Utr. weg 145; Tel. 396. Kolk, Utr. weg 9; Tel. 579. Lubsen, Snouckaertlaan 12; Tel. 290. Van de overige gcnccsheeren hebben dienst: Eersten Paaschdag: Stok, Vermeerstraat 148; Tel. 1530. Tweeden Paaschdag: Andricse, Arnh. weg 57; Tel. 1449. Zondag en dc geheelc week 's nachts heeft dienst de apotheek van dc firma Jos Haan, Julianaplein 13; Tel. 1150. Beide Paaschdngen heeft dienst dc apo theek van de firma Cramer, P. Buyslaan 93; Tel. 902 en dc Soestcrapothcck, Soester weg 97; Tel. 709. Eersten Pac schdag hebben dienst de vroedvrouwen Mevrouw Daams, Puntenburgcrlaan 21 cn Mej. v. d. Grient, Brccstraat 8. Tweeden Paaschdag hebben dienst Me vrouw Daams cn Mej. De Leeuw, St. Anfri- dusstraat 5. Het acht dc kwestie van het petroleummonopolie reeds opgelost Dc Japanschc regeering heeft nogmaals te kennen gegeven, dat zij do kwestie van het petroleummonopolic van Mandsjoekwo beschouwt als een zaak, die haar niet aan gaat. Op 13 dezer bracht de Britsche ambas sadeur te Tokio, sir Robert Clive, een be zoek aan minister Ilirota, op 16 April ge volgd door een bezoek van den Amcrikaan- sclicn ambassadeur, die hem de vierde nota inzake bet oliemonopolie in Mandsjoekwo overhandigde. Hirota zou thans mondeling hebben geantwoord in don geest van de schriftelijke nota's, waarmee reeds eerder op de vorige nota's van Engeland en Ame rika is geantwoord. Reuter meldt bovendien uit Tokio, dat dc Japanschc rcgcering, naar men gelooft, meent, dat bet vraagstuk van het petro lcummonopolie van Mandsjoekwo thans op gelost is. Dc andere mogendheden kwamen hun ontwapeningsverplich* tingen niet na Naar verluidt, zal Ilitlci in zijn antwoord op de resolutie van den Yolkcnboudsraad, betreffende de Duitsche herbewapening, ei zich op beroepen, dat dc vroegere geallieerde mogendheden zelf schuldig zijn aan schen ding \an liet verdrag van Versailles, door dat zij hun belofte om te ontwapenen niet zouden zijn nagekomen. Van andere zijde wordt echter verklaard, dat het. antwoord een meer verzoeningsgezind karakter zal r!' ""n cn dat er slechts in zal worden be toogd, dat Duitschland zich in zijn recht voelt. DIT BLAD BEEFT EEN DAGEL1JKSCBO GECONTROLEERDE OFLAAO VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op dé Taximeter te letten. BINNENLAND Moordaanslag to Den Haag. (Dorde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS Dc Statenverkiezingen cn haar heteekenis voor onzen Baad. (Tweede Blad, pag. 1)'. De S.D.A.P. candidate» voor den Baad. 1 (Tweedo Blad, pag. 1). Drinkt geen alcohol achter het stuur I (Kantongerecht). (Tweede Blad, pag. 2.) Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt: Verwachting: Zwakke tol matige O. lot Z. wind, licht tot half bewolkt, later wellicht toenemende bewolking, aanvankelijk droog weer, later eenige kans op regen of onweer, aanvanke lijk iets warmpr. Hoogste barometerstand: 7116.8 tc Isafjord. I.aagste barometerstand: 7SG.G tc Valen- tia. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 19U Voor de nieuwe VOORJAARSKLEDING Mooie Stoffen voor COMPLETS en PAKJES. Natuurzijde voor Blouses in aardige strepen UNi Zijde in moderne tinten voor japonnen YLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. Reuter seint uit Oslo, dat door onbekende oorzaak bij FMlingdal een vliegtuig omlaag is gestort cn in brand gevlogen. Vier inzit tenden zijn in de vlammen omgekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1