BOVEETJE 4000 DÉ EEMLANDÊQ HOE FORMOSA BLOEMBOLLENVELDEN L J. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (metr gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van ccn bewijsnummer Woensdag 24 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 250 WERD GETEISTERD Beduchtheid voor epidemieën MINDER AANBOUW VAN OORLOGSSCHEPEN DOUANE IN STRIJD MET SMOKKELAARS FATALE AARDBEVING IN IRAN AARDVERSCHUIVING VIER DOODEN BIJ EEN DRAMA TE NICE SPRONG OVER DEN OCEAAN NAAR DE Passagiers verzekerd EEN REEKS RAMPEN Branden eischen dooden Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERW ACHTING 7 uur 39 min. Het proces tegen Bruno Hauptmann elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Zware regenval vergroot de ellende op het „schoone eiland'' Reuter seint: Dc bewoners van de door dc aardbeving getroffen provincies van For mosa hebben den nacht onder den blootcn hemel doorgebracht. Het getroffen gebied beeft een oppervlakte van 5000 vierkante kilometer. De petroleuniveldcn hebben niet geleden. Van Formosa wordt nader gemeld, dat na de verschrikking van dc aardbevingen het eiland thans wordt bedreigd door hongers nood, terwijl men vreest, dat door den nood toestand, waardoor duizenden rncnschcn dakloos zijn geworden, epidemieën zouden kunnen uitbreken. Dc doktoren en het ver plegend personeel, alsmede de ambulance- troepen van bet Japansche leger, die onmid dellijk voor hulpverlcening beschikbaar wer den gesteld, ondervinden moeilijkheden om bet binnenland te bereiken, aangezien bet verkeer volkomen is ontwricht en de meeste wegen onbegaanbaar zijn. Volgens officieele opgave van bet minis terie van koloniën werden 3075 personen ge dood en 8050 ernstig gewond. Ongeveer •10.000 personen werden dakloos en de aan gerichte matcrioelc schade wordt geschat op 2S millioen dollar. In bijna alle steden zijn dc buizen der waterleiding gebroken; na tuurlijke bronnen zijn droog gelegd en vele vijvers en meren zijn eveneens drooggeloo- pen. liet aantal vernielde buizen wordt vol gons officieele mcdcdeclingcn op 12.017 ge schat. terwijl bet aantal ernstig beschadig de gebouwen eveneens ruim 12,000 zou be dragen. De ellende der bevolking wordt nog verergerd door den zwaren regenval, die vooral bet kustgebied teistert. In tegenstel ling lot anders luidende berichten verklaart bet Japansche ministerie van koloniën van den gouverneur-generaal van Formosa be richt te hebben ontvangen, dat men aldaar ever voldoende voorraden levensmiddelen beschikt om, niet een goede distributie, voor dc voorziening der bevolking te kunnen zor gen. Tokio beeft een bedrag van 7 millioen >cn beschikbaar gesteld. Bovendien is een openbare inschrijving ten bate der slacht offers geopend. Dc ambtenaren van bet mi nisterie van overzeese be zaken hebben daarbij bet-voorbeeld gegeven door 1 pet. van bun maandsalaris af te staan ten be hoeve van de red dings- en hulpactie. Ook dc dagbladen hebben inschrijvingen ge opend. Dc gezanten van Siam en Zweden heb ben tegenover minister Ilirota uiting gege ven aan bun oprechte deelneming, terwijl keizci Kang Tclr van Mandsjockwo, die te Kobe verbluf houdt, den Japanselien keizer een "telegram van medeleven beeft doen toekomen. De aanblik van het bran dende eiland In den nacht van dc catastrofe werd de zee rondom Formosa verlicht door de vlam men, die opstegen uit de verwoeste steden en huizen. Sedert de ontzettende ramp van 1923 lieeft Japan geen aardbeving gekend, die een grootcn omvang en zoo noodlottige gevolgen heeft gehad als de catastrofe, die thans bet eiland Formosa beeft getroffen. Onder de puinhoopen liggen de duizenden dooden, mannen, vrouwen cn kinderen, ter wijl dc talloozc gewonden zijn onderge bracht, althans voorzoover er plaats is. in ziekenhuizen, gemeentelijke gebouwen, fa brieken, hotels. Maar bet opnemen der ge wonden. van wie velen doodeliik gekwetst zijn. vergt veel tnd en menige getroffene heeft langen tijd on hulp moeten wachten. Reuter seint uit Taih'okoe: liegtuigen. welke over Formosa bobben gevlogen, berichten, dat ongeveer 2000 vier kante mijl ziin verwoest. Taihokoe en Tai nan. waar eenige Amerikanen cn Europea nen verblijven, zijn niet getroffen, evenmin de pétroleumvclden cn dc suikerraffinade rijen. De correspondent van de Times bericht, dat in een dorp nahii Toyohara bot aantal slachtoffers zoo boog is. dut er niet voldoen de personen overbleven om «Ie lijken te bergen. In den nacht van Zondag on Maan dag werden de inwoners van Taicboc op geschrikt door een nieuwen bevigen aard schok. Eenige geïsoleerde dorpen lijden aan gebrek aan levensmiddelen. De ernst van de aardbeving is te wijten aan dc geringe diente van liet epicentrum. Dc gezwollen mieren veroorzaken een nmmv gevaar. Volgens de Doilv Telegraph wordt bet redd i nes wei'k onder uiterst moeilijke om standigheden voortgezet, 250.00 personen ziin dakloos. Dc meeste dooden en gewon den ziin gevallen tengevolge ven liet in storten der leemen buizen. De lichtere ,Ta- panschc huizen hebben weerstand goborleo a«n de aardbeving De voorraad geneesmid- di'Vu is niet groot, doch dc redders maken ruim gebruik van kamfer, een der voor naamste producten van Formosa. WERKENDE VULKANEN Naar de bladen melden is behalve «Ie vul kaan A sa ma ook de A koesan weer in wer king getreden. Daar deze vulkaan in 350 jaar niet meer beeft gewerkt, meende men. dat bit was uitgedoofd. Fit den krater van den Akoesan 'riigen dichte rookwolken om boog. 1 it liet binnenste den Kr.ifoc Mi'm een dof gerommel op. De ongerustheid in dc omliggende «loipen stijgt voortdurend. Tijdens dc Paaschdagcn bezochten 2000 Fransche oud-strijders Rome, waar zij ccn krans neerlegden op het graf van den Onbekenden Soldaat. Ook werden zij dcor den Italiaanschcn koning ontvangen. De foto. geoft het- oogenblik weer, dat een delegatie het Quirinaal Verlaat. Amerika blijft vertrouwen in het principe an beperking WASHINGTON'. 23 April (Hcutci i. »c finncicclc commissie van bet Huis van afge\aurdigden heeft dc behandeling be ëindigd van dc begrooting van marine, die 470 millioen dollar bedraagt en o.-m. bepaalt, dat de effectieven zullen worden gebracht van SO.000 op 102.070, waarvan 8176 officie ren. 555 nieuwe vliegtuigen zullen worden gebouwd, waarvan 282 ter vervanging Dc commissie beeft 15 millioen geschrapt van bet bedrag bestemd voor nieuwen aanbouw. De commissie was van oordeel, dat waar de regeering 20.3S0.000 dollar bad uitgetrok ken voor 24 nieuwe oorlogsschepen, zij kon voorstellen .deze raming Ie verminderen, aangezien dc icgccring zou kunnen wen* schoii liet beginnen van den nieuwen aan bouw uit te stellen totdat dc eerstvolgende vloot conferentie bare werkzaamheden bad beëindigd. Dit kan worden beschouwd als een be wijs er voor, dat Amerika er in blijft ver trouwen. dal liet principe van beperking dc overhand zal behouden cn dat een nieuw en beter accoord bet resultaat zal zijn van dc volgónde Vloot conferentie. Ad miraal Stanley, dc leider van «Ie vloolope- la'tics, beeft «Ie commissi'^ verklaard, dat «Ie Aiiicrikahnsebe vloot in de tegenwoor dige samenstelling niet in slaat is een aan valsoorlog te voeren, maar wel in staat is eon aanval op dc Alïionkaansclic kusten at te slaan. Wanneer echter de A nierikaan- sehe viool zal worden gébracht op bet peil, dat «1c verdragen toeslaan, zal zij even sterk ziin als welke andere vloot ook. In bol vervolg van zijn rede, sprekende over dc luchtstrijdkrachten, oefende Stan ley scherpe criliek uil op de Britschn vlnot- politick Groot-IJi iltnnic. aldus zette hi| o.m. uileen, beeft ziin luclitvaartministeric geconsolideerd, maar bezit practisch geen luchtstrijdkrachten. Kr naar verwijzende, «lat bij goed op de hoogte was, zeidc «Ie ad miraal verder nog. dat «Ie operaties van «Ie Kngelsclin v liegtuigmccderschepcn van e!e- mentniren aard zipi en dat men er dingen mee dool, die ju Amerika tien jaar gelöclcn reeds gedaan werden. Aan dc Fianscb-Bclgiscbc grens is sedert dc devaluatie van «Ie hclga dc smokkelarij zeer toegenomen Zaterdagnacht beeft een lievig vuurgevecht plaats gehad tusschcn twee douane--beambten en een twaalftal smokkelaars, die met drie vrachtauto's dc grens wilden overschrijden. Kén der smok kelaars weid gewond, waarna de overigen dc vlucht namen. Twee «Ier auto's Keerden op Belgisch gebied terug, terwijl «Ie «lorde door «Ie inmiddels versterkt»' groep douane beambten brak. Na een felle achtervolging ook de dOuanc maakte van een auto ge bruik werden de smokkelaars ingehaald. Kén hunner wierp een flosch benzine pp de lading en stak die in brand, terwijl bij ook brand traditie te stichten in de auto dor douanebeambten. lit dc bijliggende huizon kwamen «Ie bewoners verschrikt naar bui ten en van de verwarring maakten «Ie smok kelaars gebruik om te ontkomen Dc brand was spoedig gebluscbt. De gewonde smokke laar is in arrest genomen. PARIJS, 23 April (Reuter). De Perzische proviiH'ie Mazaderan is den laatsten tii«l door aaidbevingen geteisterd, welke in to taal eenige hondcrdi'U dooden hebben ge eis,ebt. Tol nu toe zijn onge.vèoi TOO lijken onder de puinhoopen weggehaald. Reusachtige grondniassa slokt een beek op ItOSICNIIt'IM. 28 April. (V.I1.) Hel Ier- rein boven liet bekende hotel Tat/.lwurm Jiij Obcraudorf is sedert gisteren aan liet ver schuiven. Des morgens werd opgemerkt, dut aan don onderkant een hoop aarde en brok stukken opgeworpen werd. Kort daarop be gonnen reeds gror^tcrc stukken grond in een beek neer te vallen 'en'daar een stuw.ie vor men. Togen den avond bad de grondver schuiving reeds een zooilunigen omvang aangenomen dat dc talrijke vrijwillige luilp manschappen machteloos stonden. Dc beek werd over ecu breedte, van 5 M. met steepen, rotsblpkken cn boopnui gevuld. De bopeste decleri "Van den strantuvg zijn reeds vordvve- nep.' Dc betonnen brug naar Baycrisch-/^ell, waartegen de gronrtmassa's zich .opstapelen, zal wel niet lang meer stand kuniuvn hou den. Di' aardverschuiving heeft zich ook -lieden voortgezet. De grond massa's bewegen zich thans met een snelheid van ongeveer i Al- per mii omlaag cn hebben in den loop van deii iiiiiklag den boek over een lengte van ongeveer 100 M volkomen gevuld. Naar schatting zijn ongeveer 1 millioen M'» grond in beweging gekomen Men verwacht, dat de aardverschuiving nog zal aanhouden. Tc Nice heelt een ontzettend drama plaats gehad, waarbij vier meiisclioulcvcns zijn te betreuren. De 23-jarige Anloinc Raffalj,Dan seur, bad een iclatie met «le-20-jarige Su zanne Rodi. een meisje van goede familie. Ilij behandelde baar echter slecht; haar ouden? wendden zibh lot «Ie politie, hetgeen zijn ergernis opwekte. De danseur stelde zich op bij bet buis van «Ie Rodi's cn dooildc den zoon dos huizes niet twee icvolverscho- ten, toen «leze liet buis verliet. Daarna drong «le moordenaar bet buis binnen en in één «Ier kamers 1 rof bij de moeder aan, die Int vieeselijk mishandelde, waarna hij baar met een scheermes den keel afsneed. Vervolgens loste lui.viif scjioten op Suzan ne waarna hij zichzelf in de borst schoot. Zoowel Suzanne al.-jfliij zijn in liet zieken huis overleden. IIONOLOKI OK. 23 April. Y D i liet nieuwe gmote Vmerikaailsclic vliegtuig Pan American linper. «lat verleden week ziin eerste tr« slaagilc vlucht beeft gemaakt van ('nlifoi nic over «Icn Stillen Oceaan naar Hawaii, is iristeren in oYn namiddag om 2(t.5'.) plaatselijke Oostelijke standaard tlid van bet vliegveld vaii Ilonoioeloe. ge start voor «len Iciugt'oclit naar Mémhda in Ca li fori iu\ Volgens de weerberichten zal liet vj'og-, luig genie*- zware regenbuien ontmoeten cn dichte wolkenbanken, du» bot y.kunnen, -ontwijken door boven «Ie 2000. M. te vlie-, gen. WEER EEN GEESTELIJKE GEARRESTEERD Opnieuw i- een Duitscli. ceestntuko ge- erresteeul en naar liet concent rat ieka nip te S"chsenburg overgebracht, waar lui met vijftien andere geestelijken zal worden op gesloten en gedwongen worden dwangar beid tc verrichten. De parochianen van de gearresteerden, i'ip niets to maken willen hebben met bet Duitsclie Christendom, hebben verschillen de protesten bij dc regccring ingediend. ,e). Vliegers neergestort. - Slaehtoffcrs \en liet verkeer Reuter seint uit Nairobi, dat de bekende Fransche wedstrijd vlieger Final, «tic met den giaaf De Forges als passagier ccn record vlucht van Madagascar naar Frankrijk maakte, met zijn toestel tegen de helling van den Kilimandsjaro tc pletter is gevlogen. I'inat zelf werd gedood, terwijl De Forges zwaar werd gewond. Final was 19 April van Madagascar gestart om te trachten bet snel heidsrecord voor bet tiajcct Tananarive Parijs tc breken. I-Iet vliegtuig, dal in een zwaar onvveder geraakte, 'is nabij Moshi, Tanganyika, le pleiter gevallen. 1 inat was houder van liet duurrccord, dat lui had gevestigd met een toestel met een 40 P.K. motor, waarmede hij twaalf uur in dc lucht was gcblevcp. Op Long Island is een vliegtuig in een moeras neergestort cn in vlammen opge gaan. Dc bestuurder cn dc beide passagiers kwamen om liet leven. Een les v liegtuig, waarin zich ccn vlieg- inslructcur cn een leerlinge bevonden, is van een hoogte van ongeveer 200 M., niet ver van de kust, bij Hclsingfors in zee ge stort. De leerling-av iatricc was op slag dood, terwijl dc instructeur tijdens het overbren gen naar bet ziekenhuis overleed. Tengevolge van een verkeerde manoeuvre is een auto in de Ome gereden. N De auto werd bestuurd door «len commis saris van politie, van Cacn, terwijl zijn vrouw cn beide dochters in den wagen zaten. Dc commissaris werd gered, dc drie vrou wen verdronken. t it Brioudc seint Reuter, dal. op bet mo ment. dat een trein passeerde, een auto door dc- afsluit hoornen van een overweg reed dt ie inzittenden van de auto werden gedood. Tengevolge van verkeersongelukken zijn Zaterdag en Zondag in Frankrijk 17 perso nen om bet leven gekomen, terwijl 28 ern stig werden gewond. In St. Einile dc Lorcttoville in Canada raakte een buis van een bewoner in brand tengevolge van een ontploffing in een pe troleumlamp. De man en ziin zeven kinde ren vonden den dood in «le vlammen. Rij het aanleggen van een weg nabij Rome beeft ecu aardstorting plaats gehad, waai «loon drie arbeiders om bet leven kwamen. De ingenieur, die liet werk leidde, is vooil- luchtig. Rij ccn groot en brand, «lie bet rentrum van de stad C.liarbin geteisterd beeft, zijn vip kinderen om liet leven gekomen. Dc brand ontstond op den zoldct van een arbeiderswoning cn zou gemakkelijk ge biuscht kunnen zijn, indien de v.aterlei- dingshuizen niet verstopt zouden ziin ge weest. Ilct vuur breidde zich zeer snel uit «mi weldra stonden 13 straten in lichterlaaie. Veertienhonderd menschcn zijn dakloos. Volgens een bericht in bot blad Sjocng Pao zijn bij een brand tc Hoeloctao (ten Noorden van Tsjing Wang Tao in Maiuls- ioeriic) 30 buizen in «Ie ascb gelegd. Ken Kngelsche dame en acht (Tiineezen ziin om bel leven gekomen; 25 personen ziin ge wond. BRUTALE BANKOVERVAL SANTÉ CRUZ, 23 April, neuter). Ken aantal Cliijeepsclic bandieten heeft een aan slag gepleegd op een bank alhier. Twee be ambten van dc bank werden gedood en drie gewond, allen waren Kngclselien. De bank was een filiaal vipi dc Anglo-Soiltli Anieri can ba nk te Santa Cruz (Patagonie). De ban dieten ontkwamen met *200,000 pesos. Nader wordt gemeld, dat ook do vrouw van «len bankdirecteur door dc movers is verwond. De achtervolging der bandieten wordt bemoeilijkt dooi' «le lievige sneeuw stormen. Men heeft derhalve vliegtuigen tc Imlp genomen, lief staat thans vast, dat li'ii roovors ruim 250.000 Peso's in banden is gevallen. DOODELIJK SKI-ONGELUK OBliRSTDORF. 23 April. - Tijdens een ski-loclit is gisteren een student van «Ie Technische 1 loogcsi liool te Munchcu uit Dantzig van bet Gottesackerplateau in een afgrond gestort. Twee vrienden, die hem op cpnigch afstand volgden, zagen, dat zijn spoor naar den rand van bet Plateau ver dween en waarschuwden in bot dichtst bij gelegen dorp. vanwaar een reddingsbrigade uittrok en tegen «len avond liet lijk van liet slachtoffer Kon bergen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHQ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. B/.ViVE.Vf-'I.VO JeugdluclVtvaartdag op Schiphol. (Tweede Blad, pag. 2). STADS XI Ff "U 'S Dc Radion-weck in Amicitia. (Tweede Blad, pag. 1). Dc candidatcn «Ier Chr. Dom. Unie voor den gemeenteraad. I (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door bet Kon. Ncd Met. Instituut tc De Bilt. Matige, aanvankelijk nog tijdelijk krachtige, later afnemende wind uil N. richtingen, betrokken tot zwaar ol half bewolkt, waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in tempe ratuur. Hoogste barometerstand 772.5 te Hclsing fors. Laagste batometerstand 756.4 tc Neuren berg. LANGÊSTHAAT 49-51 TELEFOON 1ÜU ZWARTE STOFFEN. Wij hebben er ons op toegelegd om ook hierin een uitgebreide keus tc brengen in WOL en ZIJDE ook in de betere kwaliteiten. L u_a' VLUG.. VEILIG.. GOEDKOOP. TRENTON. 23 April. Y.DEgbert Ro- socrans, één der verdedigers van Bruno Hauptmann, heeft verklaard Jlauptman voor bet. Opperste Gerechtshof tc zullen verdedigen. Als grondslag voor zijn artic somde Rosecrans 143- motiveeringen op. waarom geen verooi decling zou kunnen geschieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1