BOVEETJE BLOEMBOLLENVELDEN 4000 DEEEMLANDEU Balans na twee en een half jaar W erkneerlegging Belangrijkste J. LUYCX ZöOfê dit IS nvoor uw uwadres 1 taxi Donderdag 25 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 251 Lage loonen en armoede RAMP IN EEN MIJN „DUITSCHLAND DENKT NIET AAN OORLOG" WORDEN PARIJS EN MOSKOU HET EENS? Dit nummer bestaat uit 3 bladen DISCRIMINEERING DER DUITSCHERS Coiiscripiiewetten thans geredigeerd LUDENDOEFF WEIGERDE MAARSCHALKSSTAF NAAR DE -rc\- GROOTE BRAND TE DUBLIN ir. Amerika GRIEKSCHE GENERAALS GEFUSILLEERD EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEER VERWACHTING 7 uur 40 min. TELEFOON ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 ppi |0 ncn AnVPRTPWTIFU van 1—4 regels fl.05 met inbegrip van een bewijsnummer rnuo utn flmcnicmicn rcgcl mcer f 025Ljefdadigheids-advertentién voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1-5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 DUITSCHE BRIEVEN Ilcrstcl van het economisch leven met een hypotheek op de toekomst -(Van een bizondcrcn correspondent). De nieuwe lente is eindelijk aangebroken, en met dc jonge lente zijn nieuwe hoop en nieuwe verwachtingen gekomen, 'tls waar, we zijn er hier aan gewend geraakt, dat van al dc groolc toekomst verwachtingen tenslotte niet zoo acel terecht komt. Vóór dc nationaaïspcialisten aan de macht geko men waren, werden de fouten en de tekort komingen der toen rcgccrendc hoeren breed uitgemeten en verwachtingen gewekt, die men zelf wist niet te kunnen vervullen. Adolf Hitler hooft hij zijn ambtsaanvaar ding zelf een periode van vier jaren gesteld, om zijn grootc plannen, tenminste in hoofd zaak, te kunnen verwezenlijken. Bijna twee en een half jaar zijn van die tijdruim te verstreken en langzaam aan komt hij velen het verlangen op, een voorloopige ha- lans op te maken. In de laatste anderhalf jaar zal zeker het uiterste geprobeerd wor den, om het resultaat niet al tc mager te maken. De taak waarvoor Hitler cn zijn mini sters op politiek en economisch terrein ge plaatst zijn is bijzonder zwaar. Ze was dit natuurlijk ook onder den laatstcn, demo- cratischcn rijkskanselier Dr. Brüning, die tenslotte voor de ondermijnende critiek en de felle aanvallen der nationaalsocialistcn het veld moest ruimen. Met trots wordt 1 hans gewezen op de belangrijke daling in het cijfer dei werkloozcn sedert liet begin van het derde Dijk. Hoe gelukkig deze te ruggang voor dc betrokkenen ook moge zijn, toch kan men dit voor een belangrijk deel niet op de creditzijde van liet natio- naalsociulismc hoeken. Natuurlijk hadden ook dc vorige regieringen den vurigen vvcnsch, dc schrikbarende werkloosheid tc verminderen, maar dc geldmiddelen voor dc wei k verschaffing ontbraken. Aan Rijks kanselier von Papen komt clc twijfelachtige eer toe, het uit financieel oogpunt zoo du bieus systeem van geldvcrscliuffing op groo tc schaal door middel van de Steiicr- gutschcine tc hebben uitgevonden. Een jong knap Duitsch ingenieur zei onlangs terecht legen mij, dat liet geen kunst is, vier milli- oen werkloozcn aan het werk tc zetten, wan neer men den mcnschen liet loon uit ge leend geld betaalt. Het is reeds vaak ten opzichte van Duitschland opgemerkt, dat dc Ankurbclung der Wirtschaft, het weer op gang brengen van liet economisch leven, bijna geheel plaats vindt door betaling met een hy potheek op» de toekomst, met geleend geld dat men later vermoedelijk niet terug zal kunnen betalen. De binncnlandsclic economische opleving, die men thans in Duitschland liicr en daar kan opmerken wordt op bijzonder gevaar lijke wijze gefinancierd en 't is zeker aan dc bijzondere bekwaamheid van den pre sident der Rijksbank, dr. Schacht, toe te schrijven, dat liet nationaal-socialistische economische kaartenhuis nog niet ineenge stort is. Maar ook in ander opzicht, heeft liet nationaal socialisme zijn grootc beloften niet kunnen houden. 'I Is deze partij ver gaan, zooals 't voor haar cn in vele opzich ten den sociaal-dcmocralischen cn comniu- nisljschcn partijen is vergaan. Bekoelde geestdrift Onverantwoordelijke critiek en onvervul bare beloften, waren schering cn inslag hij haar vele verkiezingscampagnes. Wanneer men hier niet in een land van dictatuur cn gelijkgeschakelde pers woonde, dan zou men zeker de groolendecls arme, arbeiden de bevolking hooien klagen over liet zeer lage levenspeil, dat in de laatste twee jaren nog belangrijk gedaald is. Zulke stemmen mogen niet gehoord worden. In de pers leest men slechts van geestdriftige verga deringen cn optochten, waarin dc arbeiders hun tegenwoordige leiders toejuichen. Ze ker, het nationaalsoeialisme telt thans nog talrijke aanhangers onder de werkende be volking, maar wie meeleeft en het vertrou wen der arbeiders heeft, weet dat dc geest drift danig bekoeld is eh vaak reeds in het tegendeel omgeslagen is. Ook in Nederland klaagt men steen en heen over lage loonen cn onvoldoende ondersteuning hij werkloos heid. Er moge veel waars in schuilen. Maar wanneer de N'eclorlandsche arbeiders eens de werkelijkheid konden vernemen van het loonpeil, den levensstandaard en dc ondcr- steuningsndrmen in liet Derde Ruk dan zou hun ontevredenheid ongetwijfeld plaats maken voor dankbaarheid, dat dit alles in Juin vaderland nop: zoo veel heter is Het is zeer moeilijk in dictatoriaal gere geerde landen de waarheid tc weten tc ko men. maar wanneer men in dit land woont en Dnilschcr niet de Duitschcrs geworden is, dan weef'men, dat hel grootste deel der bevolking leeft van een bijverdienste, die onder hel bestaansminimum ligt. Loonen voor volwassen mannen van 10. 12 of li gulden per weck zijn schering en inslag. Zeker zijn er vele werklieden, die liet he ter hebben, maar zij vormen toch dc min derheid. Weinig gelukkig is ook dc bevoor rechting van de zoogenaamde „alle Kanip- fer", die overal en altijd den voorrang heb ben. Deze „alle Kompier" zijn meestal nog zeer jonge aanhangers van het natio- liaal-socialisme, die reeds voor de revolutie Van '33 tot deze partij behoorden. Zij onder scheiden zich veelal door geringe vakken nis en oen grootc dosis arrogantie. Ze voe len zich de regcerende partij en ei sibben R'oor zicli dc heter betaalde postjes op, die hun ook als loon voor hun partijtrouw ge- rcedclijk worden toegestaan. Dat dit hij ve len, die niet in deze gelukkige omstandig heden verkeeren, kwaad bloed zet, is na tuurlijk te begrijpen. Terwijl eenerzijds liet loonpeil zeer laag is cn de laatste twee jaren meest nog be langrijk gedaald is, geven do prijzen der levensmiddelen liicr cn daar ecu flinke stij ging te zien cn zijn over het algemeen be langrijk duurder en van slechter kwaliteit dan dc overeenkomstige in Nederland. Dit is een natuurlijk gevolg van den steun, dien de Rcgccring aan dc landbouwende be volking verleent. Op zichzélf is doze agrarische politici) zeker niet af te keuren, want de hoeren stand is over het geheel noodlijdend in Duitschland, maar dc gevolgen zijn funest door dc stijging der prijzen. Eieren kosten nu nog 6 tot S cent per stuk, boter bijna een gulden per pond; melk is veel duur der dan in Nederland. Dc prijzen van thee cn koffie zijn ongeveer driemaal zoo duur als dezelfde kwaliteiten in Nederland, zoo dat een groot deel der bevolking zijn toe vlucht moet nemen tot surrogaten, als pe permuntthee cn kofficstroop. Wanneer men bedenkt, dat dc steunbe dragen voor dc nog altijd zeer talrijke werkloozcn. zeer laag zijn. b.v. voor een on gehuwde man 7 a S Mark per weck, dan kan men begrijpen, dat do economische le vensvoorwaarden in het Derde Rijk over liet algemeen slecht zijn, terwijl in afzicn- hare.li tijd vermoedelijk geen verbetering ie wachten is. Vermoedelijk vijfenveertig dooden in Zuid.Afrika JOHANNESBURG, 21 April (V.D.). In de New Machayie-mijn nabij Potchefstroom is een waterader gesprongen, waardoor i' personen, die zich 111 dc mijn bevonden, n.l. 3 Europeanen cn i2 inboorlingen, werden verrast cn ingesloten. Men vreest, dat /.ij allen zijn verdronken. Tot nog toe is slechts liet lijk van den miinvverkcisplocg- hnas cn dat van een inlander gevonden. BERLIJN, 2t April. In een interview met den correspondent van Le Journal verklaar de dc leider van het Duitsclic arbeidsfront dr. Ley, dat Duitschland niet aan oorlo; Dr. Robert Lev denkt, 23 milliocn Duitsclic arbeiders wil len niets clan arbeid cn vrede. Dc vele uni formen hij ons verontrusten l\ de vvaai- hcid is evenwel, dal (Ie Duitsclier zich gaarne in groepen aaneensluit, marcheert en zingt. PARIJS, 2i April. (V.D.) Alle Parijschc bladen bevatten een bericht van het tclc- graafageiilschap Radio, dat de parafeering van dc FranscliRussische overeenkomst binnen enkele dagen kan worden verwacht, aangezien dc gedurende dc Paaschdagen voortgezette onderhandelingen een gunstige wending hebben genomen. De Echo dc Pa lis verklaart, dat dc onderhandelingen niet van rcgccring tot rcgccring, docli onders hands zijn gevoerd en dat waarschijnlijk ook dc minister van buitcnlandschc zaken Laval eraan heeft deelgenomen. De Jour gelooft, dal dc sovjet rcgccring haar verzet tegen de Fransehe cischcn, dot de vvedérzijdschc hijstand niet automatisch in werking mag treden en dat tic commu nistische propaganda in Frankrijk en in de Fransehe kolo»* n moet worden gestaakt, thans heeft opgegeven, zoodat inderdaad op Ie parafccring van het verdrag kan wor den gerekend. De Mal in kondigt de/.e pa rafccring voor het einde der week aan. KASTEEL AFGEBRAND IIet in 175G in den rococostijl gebouwde kasteel Schwarzengrahcu bi.j Lippstadt is volgens een telegram uit Essen door een grooten brand vernifdd. Van den inhoud kori het grootste gedeelte gered worden. Bij het blusseliingsvverk Kwam één persoon om het leven; vier brandweerlieden werden ge wond. piT BLAD BEEFT EEN DAGELIJKSCBO GECONTROLEERDE OPLAAO VAN Tc IslanbocFis op het twaalfde congres van den internationalen Vrouwenbond, waaraan dooi- dertig landen werd deelgenomen, een pleidooi gehouden voor tic afschaffing van den handel 111 meisjes cn van dc polygamie. Tevens werd in T belang van den wereldvrede aangedrongen op ccn eerlijke internationale samenwerking, zonder rekening tc houden met nationaliteit of religie. „Dc beslissing van Gcncvc is yccn rechtspraak, maar ccn politieke partijkeuze" Dc Deutsche Diplomatisch-Politischc Kor- respondenz schrijft, dat liet Duitsclic protest tegen dc beslissing van den Volkenbond in/.nkc de verloochening van bestaande ver plichtingen bewijst, dat Mie Dnitsche poli tick aan liet votum vaiu'dcn Yolkcnbbnds raad geen jundiscli-zakolljke, maar wel ccn zekere jiolitiek-demonstratieve heteekenis hecht. De beslissing v;»;\ Geneve is geen rechtspraak, maar een politieke partijkeuze. Reeds daarom kan zij voor Duitschland m het geheel geen rrcldswerking hebben. Duitschland is onder geen voorwaarde be reid een nieuwe poging, om hel in liet inter nationale leven moreel te discriniinccren, toe tc laten. Volgens een .officieel bericht uil Londen aldus Reuter zou men in i egeerings- kruigen aldaar de voornaamste leden van den Volkenbond overleg willen laten ple gen, alvorens ie antwoorden op dc Duitsclic prof óstnol a's. In Iiritsclie kringen arhi men ren onmid dellijk. antwoord zonder voorafgaand over leg een tactische fout, welke den terugkeer van Duilsclïijiiul naar den Volkenbond zou kunnen vertragen. De Duitsclic ministers moeten ze echter nog ;ian een nader om dcrzock onderwerpen BF.RI.l.IN, 21 April (Havasj I it poeclr bron verluidt, dat de militaire wetten lot ïegcling' van dn recruteci ing en de. organi satie van het nieuwe Duitsclic leger m he ginsèl gereed zijn. Zij moeien echter nog nader worden onderzocht door de verschil- lende betrokken ministeries. Deze wellen, die ten spoedigste zullen worden gepubli ceerd, zullen de bepalingen'wijzigen, welke nog thans van kracht .rijn betreffende d lecruleeiing door middel van dienstneming. Ovcigens wordt thans verklaaifl, «lat de ïijkswecr, hoewol zij hot beginsel der con scriptie heeft aanvaard, zooveel mogelijk leemten in dienst blijft nemen op den grondslag van vrijwilligheid, welke dc op leiding van beroepssoldaten mogelijk maakt. BERLIJN, 2t April, dlavas). In ern kleine revue, waarin hij propaganda maakt vooi zijn anti christelijk nco-pagairw.me, heeft ge neraal Ludcndorff onthuld, dat hij den niaarsclialksUT, dien de ïijkswecr-unistor Blomberg hoéft onlangs, ter gelegenheid van zijn 70stcn verjaardag, heeft aangeboden, heeft geweigerd. Dit Fit was tot. dusver voor het Duitsclic publiek geheim gehouden CONTACT TUSSCHEH G7JD-C vTÏJDERS BOULOGNE, 25 Apiil. (Reuter) liet o lig res van dc federale unie van oud- strijders, dje ongeveer 800.000 leden heeft, heeft een uiteenzetting aangehoord van den voQirzitier der unie, Picliot, over de betrek kingen lusschen de Fransehe en Duitsclic oud-strijders. Spr. verklaarde, dat „de Duit schcrs zeggen voorstanders tc zijn van den vrede, maar lot dusverre weet men niet welk middel zij zullen gebruiken om tot dit doel tc geraken". Het congres heeft Pichot vol macht gegeven zijn betrekkingen met de >ud-sirijders van do andere zijde van den Rijn voort tc zetten. Passagiers verzekerd DUBLIN". 2i April Reuter). Ilcdenoch tend is brand .uitgebroken in dc Plaza, liet gebouw, waar dc Dekkingen van dc Icr- schc Sweepstake, plaats hebben. Dc brand greep snel om zich heen. Allo hiandvvcet- hrigades van Dublin werken koortsachtig 0111 den brand tc bestrijden. Do vlammen hereiken evenwel ccn aanzicnliike hoogte en men vreest, dat hel gelicelc gebouw ten mooi zal vallen aan de vlammen. Met moei te houdt een sterke politiemacht dc nieuws gierigen op een afstand. De brand is vermoedelijk aan onvoor zichtigheid tc wijten en brak uit in dc be nedenverdieping van het gebouw. De. groo tc luis, welke dient om de nummers van dc sweepstake dooreen te mengen, is geheel door liet vuur verleerd. Dc brand in het gebouw Plaza, zoo seint Reuter nader uit Dublin, is vanmorgen om' 11 uur bedwongen. Van het mooie gebouw is niets over gebleven dan een rockende .puinhoop. De belendende gebouwen kon den gospannl blijven': TOLEDO (Ohio), 25 April. V.D Bij de Chcv i olci-fah: ïckcn le Toledo in Ohio heb ben 2 50!; arbeiders liet werk neergelegd we gens nicf-mvvilligihg van hun cischcn tot loörisverhooging, verkorting van den werk tijd cn erkenning van de organisatie van arbeiders in do automobielindustrie. Naar aanleiding van de onderhandchugèn, die lusschen dc aulomobiclfabi ikanlcn in Ohio en «Ie vakvcroenigiiigm gaande zijn over erkenning van <ic vakbeweging en iiet ver plichte lidmaalschap der arbeiders van een vakbond, verklaarde de president van dc General Motors Corporation Ie New-Voj'k, Alfred P. Sloan, dal geen enkele overeen komst zou worden jjretcckend, /coling staking hij Chevrolet voortduurde. ATHENE, 2 5 April. (Reuter.) Gcucra.il Papoulas, de vroegere ronimandam van de Grieksehe troepen in Klein-Azië en cx-gciie raai Kimisis, die wegen» deelneming aan den opstand ter dood worden veroordeeld, zijn hedenochtend om G uui gefusilleerd. GEEN DEVALUATIE IN SPANJE MADRID, 25 A|iril. Dj Dc minister van financiën, Zabala, heefi tegenover de pers verklaard, dat dc gen vhten, volgens welke dc rcgccring plan zc.i hebben tot de valuatie van de peseta v ider eenigcn grond zijn. De rcgccring dc finaneioójè en valutapolitiek voort, die ook door het vorige ministerie gevolgd is. i De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. «/.V.N7-.N7..I sn Dc organisatie der rijkspolitie. (Derde Blad, pag. 1). Drie verpleegsters aan griep overleden in Ilaagsch rusthuis, (Derde Blad, pag. 1). DÓodelijk ongevaj op onbewaakten over weg tc Hillcgom. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS Do Stichting Ziekenhuisvcrplcging in 1931. (Tweede Blad, pag. 1 De candidaten der R.S.A.P. voor dc a s. raadsverkiezingen. (Tweede Blad, pag. 1), Het derde lustrum van de C.J.Y.V. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Notl Met. Instituut tc Dc Bilt. Verwachting: Matige, later tijde lijk afnemende wind uit Noordelijke richting, tijdelijk' opklarend, aanvan kelijk weinig of geen regen cn iet wanner overdag. Hoogste barometerstand 770.1 tc Stor no way Laagste barometerstand 755 7 le Frank fort. LANGESTKAAT 43-51 - TELEFOON 120 MAAK ZELF UW KLEDING. Mei de bekende PERE300M"s PATRONEN, die U bij de slof gratis ontvangt, gaat hcï immers vanzelf. sLJ*.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1