AMERSFOOMSCH DAGBLAD 1 B0VEETJE 4000 abonnementsprijs per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per DE EEMLANDEU prijs der advertentien van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef Vrijdag 26 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 252 NIEUWE MANNEN IN BULGARIJE Voor een onafhankelijk Oostenrijk Professor vastgehouden JAPAN EN INDIE DE AARDE ROND IN >|7 SECONDE ONDERGRONDSCHE TE MOSKOU UCCES Tuin ffl RICHARD TAUBER GAAT TROUWEN VLIEGTUIGONGELUK Transatlantische luchtdienst NAAR DE BLOEMBOLLENVELOEN Passagiers verzekerd Groote belastingschuld van Reinhardt DOOR EEN LAWINE BEDOLVEN ROODE SUCCESSEN IN CHINA BLIKSEM SLAAT IN KERKTOREN Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag- 3 WEERVERWACHTING Licht op 7 uur 42 min. L. J. LÜYCX ZOON HET ADRES VOOR UW YEN EN PONDSTERLING week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1*Bewijsnummer extra f 0.05 Ministerpresident Tosjcf licht de pers in De Bulgaarsche minister-president Tosjef heeft in tegenwoordigheid van zijn collega van buitenlandsche zaken Kosseiwanof de vertegenwoordigers der buitenlandsche pers ontvangen en dc richtlijnen der bin nen- en buitenlandsche politiek van zijn kabinet uiteengezet. Do taak der nieuwe regeering. aldus verklaarde hij. is in de proclamatie van den koning scherp om lijnd cn kan in enkele woorden worden samengevat: handhaving van den binnen- landschen cn buitenlandschen vrede. De aanstaande bestuurshervorming, met wel ker uitwerking de premier en de minister van justitie belast, zijn, zal rekening hou den met de tradities van de Bulgaarsche wedergeboorte, alsook met dc politieke, economische, sociale .cn culturecle cischen van den modernen tiid. Ook het herstel- werk. dat door de regeering is aangevat in Mei 193 i, zal daarbij niet buiten be schouwing blijven. Wat betreft de buitenlandsche politiek verklaarde de premier aan de gedragslijn van zijn voorganger niets toe te zullen voegen. Bulgarije is en zal ook in dc toe komst ziin een instrument van den vrede op den Balkan en in Europa. Er bestaan weliswaar tusschen Bulgarije en de na- buurstaten nog moeilijkheden, maar deze kunnen bij goeden wil aan beide zijden bevredigend worden opgelost. De Donnuconfcrcntie zal in het begin van Juni te Rome worden gehouden Do Donauconferentie, tol. liet lioudcn waarvan te Slresa besloten is, zal naar, verluidt, op 3 Juni, Maandag, te Rome bij eengeroepen worden. Dc conferentie zal dan gehouden worden in het Palazzo Dorm. De Donauconfcrcntie zal volgens Reuter een algemeenc conventie bestudeeren in zake niet inmenging in dc zaken van Oos tenrijk. welker ontwerp reeds zou zijn aan vaard door dc meerderheid van dc belang hebbende mogendheden, waarbij Polen cn Hongarije nog slechts een principïeele goed keuring hebben verleend en Duitschlarid nadere inlichtingen heeft verzocht betref fende de jnterpretatie van het woord „in menging". De sancties, in geval van een schending der conventie, zullen worden vastgelegd in een reeks afzonderlijke over eenkomsten. die binnen het kader van den Volkenbond zullen worden gesloten en die den vorm zouden kunnen aannemen van bilaterale verdragen voor ouderlingen bij stand. Men acht het waarschijnlijk, dat ze kere mogendheden, waaronder zich dan Polen zou bevinden, alleen dc conventie zouden aanvaarden. De voorbereiding van de conferentie langs diplomatiekcn weg wordt thans met groote activiteit voortgezet, waarbij er naar ge streefd wordt een maximum zekerheid te verkrijgen voor het succes der conferentie. Italië l.ecft als datum voor de conferentie begin Juni voorgesteld. Italië en Frankrijk zullen dan Oostenrijk. Züid-Slaviè, Duitseh- land,'Tsjccho-Slowakije. Hongarije, Polen en Roemenië uitnoodigen. De deelnemende mogendheden zouden moeten worden ver tegenwoordigd door de ministers van l»ni- tonlaudscho zaken. I-Iet doel van de confe rentie is slechts een gemeenschappelijk ver zekeren en eerbiedigen van dc integriteit en onafhankelijkheid van Oostenrijk. De kwestie der herbewapening van Oostenrijk Hongarije en Bulgarije zou slechts te Rome kunnen worden aangevangen cn dan nog alleen officieus. Een geleerde, dien de sovjets niet naar Engeland willen laten terugkeeren LONDEN'. 23 April (V.D.). Naar de Times bericht, is prof. Peter Capitza van de universiteit van Cambridge tiidens een bezoek aan Rusland vastgehouden. Prof. Capitza, een bekend onderzoeker van mag netische krachtvelden, vvien de Roval So ciety ecnige jaren geleden 15.000 pond tor beschikking had gesteld om te Cambridge een nieuw laboratorium in te richten, legde in de universiteitsvacantie een bezoek al aan Rusland, om bier aan een wetenschap pclijk congres deel tc nemen. Toen hij weer naar Cambridge wilde torugkeeren, werd bom de vergunning tot vertrekken gewei gerd. Do sovjctlogatie te Londen verklaart, dat in verband inet de buitengewone ont wikkeling der nationale economie in de sovietnn:e het aantel beschikbare geJeerden niet voldoende is. De regeering achtte be' noodig aansnraak te maken op de dienst"0 van Russische geleerden, die tot nu toe in het buitenland werkten. Prof. Capitza ic thans benoemd tot directeur van een nie"- instituut voor wetenschappelijke ondewc kingen op natuurkundig gebied a.an do Sov jetacaden-de voor wetenschappen. Hij te vindt zich bier in een aangename positie en verdient een goed salaris. Driehoeksovereenkomst met Australië als derde betrokkene? TOKIO, 23 April (V.D.). Dc minister van handel, Matsjida, die onderweg is naar Osaka, heeft tegenover een aantal journalis ten verklaard, dat het ruilhandelsysteem niet kon bijdragen tot een oplossing van den eenzijdigen handel tusschen Japan cn enkele vreemde landen. Matsjida sprak als zijn meening uit, dat een driehoeks-handelsovereenkomst tus schen Japan, NcdcrlandsrhOost- I n d i en Australië, of tusschen Japan, de Ver. Staten en Latijnsch-Amcrika zeer veel zou helpen voor de regulcering van don handel. Dc minister voegde hieraan toe. dat een zoodanige regeling zorgvuldige over weging en studie vcreischte. Een gesprek van NcwsYork met New=York via Bandoeng Zondag 2S April a.s. zal The American Telegraph and Telephone Company te Now York baar 50-jarig bestaan berdenken. Dit feit zal o. m. worden herdacht dooi een gesprek van New York met New York geen sladstelefoonlje maar dat voor deze gelegenheid rond de wereld zal wor den geleid, n 1. van New York naar Lon den radioverbinding"). Londen—Amsterdam 'kapel). Amsterdam—Rnndoeng (radiover binding). Bandoeng—"knn Francisco (radio verbinding). San FranciscoNew York (liinverbindingL Bij dit eelicele gebeuren wordt dus uit sluitend van bestaande publieke, verkeers wegen gebruik gemaakt, o. a. van de Ne de.rlandsebc Riiksradioverbinding Neder landNed. Tndië. Onmerkelijk is voorts, dat het gesprek feitelijk in tegengestelde richting de wereld rond gaat en wel voor elke richting in den tijd van slechts 1'7 seconde. Dit gesprek zal Zondag a s. over alle Ameriknnnseho zen des worden uitgezon den, wnnrbii er ziin. die on con golflengte van pl.m. 300 meter werken. Zij maakt dc trots der sovjets uit MOSKOU, 25 April. (Reuter). Dezer da gen zijn de eerste proefritten met den nieu wen ondergrondsehen spoorweg gemaakt «m lot de eersten, die van dit vervoermiddel gebruik maakten, behoprdo Stalin. Duizenden arbeiders op de perrons be groetten den sovjet-dictator op enthousiaste wijze, toen bij, vergezeld van een aantal hoogc autoriteiten, zijn triomftocht met de onclergiondschc begon. Moskou is zeer trolsch op zijn nieuw ver voermiddel en bij het bezoek van lord-groot- zegelbewaarder Eden liet men hem o.a. dc ondorgrondsche bewonderen en werd er zelfs een station naar. hem genoemd. De nieuwe lijn is volgens dc sovjets beter dan die te Londen, daar de perrons voor de passagiers ruimer zijn. De sovjet-des kundigen hebben een studiereis naar Lon den, Parijs en Bcrhin gemaakt, alvorens in 1931 met den bouw werd begonnen. Alle bij den bouw gebezigde materialen zijn van sovjet-Russisch fabrikaat. BIJGELEGD CONFLICT KOPENHAGEN. 25 April. (Y.D.) Het arbeidsconflict, dat een deel van liet Deen- sche economische leven dreigde te verlam men, is thans door dc aanvaarding van een door den scheidsrechter uitgewerkt arbitra- :evoorstel bijgelegd. Het arbitragcvoorstel behelst o.m. invoering van ccn zomorvacan- tie met behoud van salaris gedurende zes dagen, benevens een reeks loonsverhoogin- gen. Dc nieuwe regeling zal een jaar gel dig ziin IN DEN M WELKE GROENTENSOORTEN MOETEN NU WORDEN GEZAAID? Wanneer we groentensoorten voor eigen gebruik willen teelcn moeten wc nu weer tal van soorten zaaien. De eerste doperw ten en peulen komen al boven den grond, en de onder glas gezaaide werden reeds buiten uitgeplant. Nu leggen we de zaden van opvolgende soorten als: krombek, Kaap- sche groene, capucijners e.a. Om de vogels te weren spannen we een paar draden zwart garen op een handbreedte boven den grond. Bij de uitgeplante erwten plaatsen we nu reeds het erwtenrijs, opdat ze daaraan eeni- ge beschutting zullen hebben tegen scherpe winden. Voor vroeg gebruik zaaien we nu ook kroten. We zaaien deze op rijen welke 2530 c.M. uieen komen, en dunnen later de plantjes uit tot op 15 c.M. Op dezelfde wijze kunnen we nu rammenas voor zomer- gebruik zaaien. We zaaien nu ook de sluit- koolsoorten als: roode, savoye en witte kool Spruitkool zaaien we iets later, n.l. cihde April of begin Mei. Opdat de jonge plantjes zoomin mogelijk te lijden zullen hebben van aardappelvlooien zaaieO we op krachtigen grond en helpen wc zc, zoo noodig. met een overbemesting van Cliilisalpeler. Tusschen de erwten en neulenrijcn zaaien we weer soinazie en radijs voor opvolgenden oogst. Ook zaaien we voor opvolging weer krop sla en zomerpeen. Hel peenzaad vermengen we met scherp zand om het gemakkelijk te kunnen uitstrooien. Wie de beschikking heeft over een bak, kan daarin nu reeds postelein zaaien. Ook kunnen we in een bak nu komkommers, augurken, meloenen en to malen zaaien om deze later op de daarvoor te bestemmen plaatsen uit te planten. Het is vvenschelijk om daarvoor in de bak eenige 'oodemwarmte aan te brfengen, b.v. door een laag ruige paardenmest. De jonge plantjes worden nog een keer imdeze bak verspeend en daarna in potjes opgekweekt. Later kun nen we de tomaten buiten uitplanten, cn dcsgewen^cht ook de augurken en komkom mers. Meloenen kweeken we echter steeds onder glas en n'nalsen we later in onze leeggekomen bakken. Onder glas zaaien we nu ook knolselderij. Ook hiervan worden de jonge plantjes eerst onder glas ver speend. Later worden ze met een kluitje buiten uitgeplant. Wc planlcn ze dan in kleine greppeltjes op "0 c.M afstand. Ze verlangen een krachtje grond en het is wel gode om ze tijdens dcu groei ecnige malen te mesten met dunne koegier. Als toekruid voor tuinboonen zaaien we aan het einde van Anril ook een weinig boonenkruid. We verzuimen ook niet een weinig sniiselderij en peterselie te zaaien ondat we deze be langrijke toekruiden steeds voorradig heb ben. Uit Londen - meldt Reuier, dat Richard Taubcr, die op het oogenblik ie Klstree in Engeland optreedt in do hoofdrol van dc film „My Hearts Delight", na dc voltooiing van deze film naar oenen zal gaan, waar hij in bot huwelijk zal treden met de 22- jarigc filmacli'ice Diana Napier, die in de zelfde film ccn rol speelt, en die hij zes we ken geleden voor het eerst heeft ontmoet. FRANKFURT AM MAIN, 25 April (V.D.). liet vliegtuig, dat op de lijn Frankfurt— Keulen dienst doet en hedenmiddag om 11 uur 55 \an hier gestart was, moest om nog niet bekende redenen om 15 uur 20 bij Ilall gartcn, ten Z.W. \an Wiesbaden, een nood landing maken. Daarbij is eon lid van do bemanning, kap. Knecr, om het leven geko men. Het vliegtuig werd zwaar beschadigd. LONDEN, 23 April IV.D.). Do Rchr. Short, de bekende constructeurs van water vliegtuigen uit Rochester, hebben van do Imperial Airways opdracht gekregen een toestel te bouwen voor experimenteel ge bruik met het oog op*een transatlantischen luchtpostdienst. Dc bedoeling is bet toestel, dat zwaar met post geladen zou zijn, met 2 viermotorige cendekkers dc lucht in te trekken cn hot daar op eigen kracht verder te laten vliegen, waardoor de startmoeilijk heden zouden worden opgeheven. Het toe stel zou voorts een lading moeten dragen \an 1000 pond en genoeg brandstof voor 2100 mijl. Van Duitschc zijde wendt men zich tot de Oostcnrijkschc autoriteiten Het D.N.B. meldt uit Wccncn: „Die Stundc" bericht, dat het Duitsche ministerie van financiën zich tot dc Oos lenrijksche autoriteiten 'heeft gewend, ten einde op giond van de wedcrkecrighcids verdragen de belastingschulden van Max Reinhardt te innen. Volgens opgave van dc Duitsche autoriteiten heeft Reinhardt ccn belastingschuld van 200.000 Mark. Naar aanleiding van dit Duitsche verzoek, heb ben ook dc Oostcnrijkschc autoriteiten een onderzoek ingesteld en men is tot de con clusie gekomen, dat Reinhardt ook in Oos tenrijk aanzienlijke belastingschulden heeft Derhalve is een schatting van ziin bezittin gen in Lcopoldskron nabij Salzburg gelast in verband met een eventueele executie. Omtrent het slot Leopoldskron bij Salz burg, dat aan Max Reinhardt toebehoort, meldt het D.N.B. nader, dat Reinhardt bet slot in 1919 heeft gekocht. Naar officieele schatting bedroeg de waarde 350.000 schil ling. De inventaris kan hier niet bij worden getold, aangezien Reinhardt deze, alsmede de kostbare bibliotheek, schilderijen cn an tiquiteiten reeds voor 100.000 schilling had verkocht. Nu de waarde van het slot op zooveel minder wordt geschat dan de belasting schulden van Reinhardt in Duitschland cn Oostenrijk bedragen, is het niet waarschijn lijk, dat bet slot bij executie zal worden verkocht, temeer aangezien onder dc tegen woordige economische toestanden moeilijk een kooper zal worden gevonden. Nog net op het nippers tje gered SALZBURG. 25 April. (D.N.B.) Met Paschen werden twee skiërs op den Gross- Vencdiger door een lawine bedolven. Zij hadden evenwel de tegenwoordigheid van geest hun ski's door liet sneevvdek te ste len. Twee dagen later bemerkten deelne mers aan oen militaire oefening de door do sneeuw stekende ski's. Beide personen kon den nog levend worden uitgegraven. Zij hadden 41 uur onder de sneeuw gelccen cn waren bewusteloos cn bevroren, doch zijn thans buiten levensgevaar. TOKIO, 25 April (Reuter). Het tele- graafagentschap Sjunboen Rengo bericht uit China, dat de roode troepen in Szetsjoe- an een aanzienlijk succes hebben behaald. Na een bloedigen strijd is dc 29ste divi sie van het Nanking-leger, naar de rooden overgcloopen. Dc toestand is zeer ernstig en Tsjang Kai Tsjck heeft in Tsjenghoc den staat van beleg afgekondigd. Reuter seint nader uit Peiping: Ook den Amcrikaanschcn bewoners van Yoennan Foe is verzocht zich gereed te houden de stad te verlaten. De roode troe pen rukken snel op, doordat de troepen van de provincie Yoennan naar Kweitsjau zijn gezonden om daar deel tc nemen aan de actie tegen de rooden. Indien dc communisten verder oprukken, wordt ook Franseh-Indo-China bedreigd. Dc eerste foto van liet gereorganiseerde Bulgaarsche kabinet. In liet malde# (met baard) premier Tosjef Tijdens een zwaar onweer, dat gedurende den nacht boven Erfurt woedde, is de blik sem iu den toren van de Augustijner kerk i geslagen. Een bliksemafleider ving den i liksem op en leidde hem af. Desondanks is i" den toren groote schade -aangericht. De balustrade, die rond den achthoekigen, rnet beelden bezetten toren loopt, werd ver- i nie ld en viel op het kerkdak, dat op ver- -chillende plaatsen bezweek. Nog steeds is v gevaar, dat losse stukken naar beneden "dien komen. De kerk behoort tot het Com dex van het voormalige Augustijner kloos- er, waar Martin Luther monnik is ge- veest. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELÏJKSCHQ GECONTROLEERDE OPtJiAG VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. V/ij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. STAnss'iEtm's Een lijdensgeschiedenis te Bunschoten. (Kantongerecht). (Tweede Blad, pag. 1). Voorjaarsbijcnmarkt. (Tweede Blad, pag. 1). Het programma voor dc J Mei-viering. (Tweede Blad, pag. 1). 1 Medegedeeld door het K.N.M.I. Matige N.O. tot N. wind, toenemen dc bewolking, weinig of geen regen in het W., in het O. meer kans op regen, iets kouder. Hoogste barometerstand: 770.8 to Stornoway. Laagste barometerstand: 752.9 tc Dresden. LAHGE8TRAAÏ 49-51 TELEFOON 190 U WEET HET TOCH? lat wij PLISEREN, SMALFESTONNEREN AJOUREREN cn KNOPEN MAKEN. Keurige afwerking en spoedig terug. VLUG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. TOKIO, 25 April (V.D.). In een confe rentie tusschen vertegenwoordigers van het Japansche ministerie van financiën .en eenige vooraanstaande Japansche bankiers is overeengekomen, dat de lage rente- én disconto-voet gehandhaafd zal blijven en dat de huidige koers van de yen, in het bijzonder ten aanzien van het pond sterling, natuurlijk en redelijk is, vooral in verband met het feit, dat de Engelsqh-Japansche koers ver hou ding gedurende langen tijd practisch ongewijzigd is gebleven en dat daardoor de ven in de toekomst evenals tot nog toe min of meer aan het pond ster ling is verhonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1