B0VEETJE 4000 Nieuw Europeesch systeem? 1210 DE EEMLANDEU" uit mgoi Amersfoort BLOEMBOLLENVELDEN Belangrijkste Nieuws L. J. LUYCX ZOON Zaterdag 27 April 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 253 KARL ANTON PRINS ROHAN GEEN PANIEK TER BEURZE Amerika's zilverpolitiek ONTPLOFFING IN ST. LOUIS AARDBEVINGSELLENDE Itf IRAN STRIJD IN DEN CHACO IIELIUMGAS IN ZWEDEN NAAR DE "T et- Passagiers verzekerd NAZI-PROPAGANDA Dit nummer bestaat uit 4 bladen EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 7 uur 42 min. TELEFOON DIT IS VOOR UW UWADRES II TAXI AMER3FOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 «"«"den voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van regels f 1.05 mee inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advcrtentica voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 xegela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1»Bewijsnummer extra f 0.05 DOOR DE tamelijk levendige diplomatieke „be wegingsoorlog", die in de laatste weken van 1034 begon, is nog steeds aan den gang. Desniettemin begint zich reeds het nieuwe politieke systeem af to teekenen, waarop deze „oorlog" naar alle waarschijnlijkheid zal uitloopen. Het doel, waarop de Europee- sche diplomatie lijkt aan te sturen, is een toestand, die allen mogendheden toestaat ook in den vervolge vast te houden aan haar principes, nadat zij elkander eenige conces sies hebben gedaan. Wat de tegenwoordige ontwikkeling betreft, is de Fransche diplo matie de stuwende faclor; het gaat toch om de idee, waaraan zij haar hart heeft ver pand: de veiligheid. Nadat het Gencefschc protocol door Enge- lands tegenstand één groote mislukking werd, nadat het Duitsch-Fransche streven in de periode van Briand en Stresemann, om tot een vergelijk tc komen, geen tastbare re sultaten opleverde, afgezien van de waarbor ging der Rijngrens te Locarno en nadat bel Fransche alliantie-systeem scheuren begon te vertooiien, trachtte Frankrijk, dat na de breuk met Polen toenadering tot Rusland zocht, zijn alliantie-systeem in regionale ver dragen te consolideeren. Toen met name het Oostelijk pact mislukte door bet verzet van Duitschland cn Polen, nam Frankrijk weer zijn toevlucht tot de methode der bilaterale verdragen en bereidde een militair bondge nootschap met Rusland voor. Engeland heeft langen tijd gepoogd zich buiten de Europee- schc aangelegenheden tc houden cn de grens zijner Locarno-politiek niet te overschrijden. De toenemende spanning op, liet vasteland noodzaakte de Engolsche diplomatie niet temin tot nieuwe, beslissende activiteit. En geland is webis-waar niet bereid nieuwe ver plichtingen te aanvaarden, die verder gaan dan liet Locarnopact, maar is niettemin op actieve wijze een rol gaan spelen als bemid delaar en wel ten aanzien van nagenoeg al le Eurppeeschc vraagstukken. In de z.g. Londenschc verklaring, die het begin beteekende van een nieuw Engelsch- Fransch offensief ter waarborging van den Europeeschen vrede, is voor den eersten Leer tevens van Engclsclie zijde vastgesteld, dat de Europccschc vredesproblcmen één groot complex vormen, dat bewapeningsbe perking en veiligheid evenmin van elkaar kunnen worden gescheiden, als het Rijn-, Oostelijk of Donam raagstuk. Na het-Engel- sche bezoek aan Berlijn, Moskou, Warschau en Praag zagen de Engelschen in, dat het oorspronkelijke plan nopens een Oostelijk pact geen kans had te worden verwerkelijkt. Onmiddellijk daarop werden van Londen uit berichten de wereld ingezonden, die ge waagden van een algemeen Europeesch vei ligheidsverdrag en een uitbreiding \an het yolkcnbondshandvcst. Het Franscli-Russische verdrag, dat tijdens Laval's bezoek aan Moskou waarschijnlijk definitief zal worden onderteekend, zal ver moedelijk nauwelijks liet karakter dragen concr eenvoudige tweezijdige alliantie, maar zijn steunpunten vinden in het Volkenbonds pact en gericht zijn tegen dc revisie. üe bila terale verplichting tot sleunvcrlccning (as sistance mutuellc) zal stellig worden opge nomen in het Geneefsche kader. Het is aan tc nemen, dat dit compromis tussclien natio nale machts- en militaire al I ian t iepoli tick, cn algemeen volkenrecht school zal maken. Op dc conferentie van Stresa hoeft het af wezige Duitschland inmiddels de hoofdrol gespeeld. De Rijksregecring verklaarde haar goedkeuring te hechten aan een collectief vciligheidspact voor liet Oosten, wanneer het ten eerste was gebaseerd op wederkecrige en algcmecnc niet-aanvalsvcrplichtingcn alsmc- do een arbitrage-procedure; ten tweede, wan neer het in geval van verstoring van den vrede voorzag in een consultatieve proce dure; ten derde was dc Duilsche regeering bereid al legde zij den nadruk op dc moei lijkheid den aanvaller nauwkeurig \ast te stellen zich aan te sluiten bij algemeene maatregelen tot nief-ondersteuning van een dergelijkcn aanvaller. Duitschland liet te vens uitkomen, dat, al was het niet bij machte zich aan te sluiten bij een pact, dat militaire bijstandsverplichtingen bevatte, dergelijke schikkingen buiten het pact om voor de Duilsche regecriug geen beletsel zouden zijn harerzijds niet-aanvalsverdragen op bovenaangeduiden grondslag te sluiten. Kortom: Duitschland was ervoor te vinden aan dc bilaterale nict-aanvalspacten, waar aan bet dc voorkeur geeft, een regionale uit breiding te geven, ook dan, wanneer tus- schen verschillende zijner verdragspartners nauwere verplichtingen werden aangegaan op den grondslag der „assistance mutuelle". Evenals het Franscli-Russische verdrag bij den Volkenbond zal worden ondergebracht, zouden op analoge wijze de Oost-Europcc- sche nict-aanvals\erdragen belichaamd kun nen worden in éen regionaal pact. Een overeenkomstige ontwikkeling kan men in het Donaugebied tegemoet zien. Wèl moeten hier nog ernstige moei lijk lieden wor den overwonnen, maar niettemin kondigt het slotprotocol der conferentie Stresa een bijeenkomst aan der mogendheden, die bij bet Donaupact belang hebben cn wel binnen zeer korten tijd. Ten aanzien van de volkenrechtelijk zoo buitengewoon moei lijkc definitie der „niet-inmenging" schijnt men nog niet veel verder te zijn gekomen; inmiddels hebben blijkbaar de Franschen en Italianen, die in de eerste plaats belang hebben bij de Oostenrijksche onafhankelijk heid, te dezer zake een bilaterale overeen komst Tan verdere strekking overwogen dan welke andere Maat ook. Aangezien liet verdrag van Locarno te Slicsa door Engeland en Italië opnieuw is bekrachtigd, is het niet aannemelijk', dat het in wezen zal veranderen. Het zal slechts door de luchtconventie worden aangevuld. Het oorspronkelijke Fransche streven, om overal collectieve regionale pacten met de verplichting tot militairen bijstand en zoo doende een uniform vredes- en volkenrechts- systeem in het leven te roepen, waardoor dc eeuwige status quo nogmaals zou worden ge garandeerd, schijnt voorgoed op een misluk king te zijn uitgeloopen. In de plaats daar van schijnt een gecompliceerde „Mischform" te zullen treden, een compromis tusscheii een universeel Volkenbondspact, regionale ver dragen cn meer of minder defensieve bond genootschappen. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit nieuwe politieke systeem in derdaad kan functioneeren cn vooral of het den volkeren dc rust zal schenken, waar naar zij zoozeer hunkeren. CHICAGO, 26 April. (V'.D.) Nauwelijks een uur, nadat het bestuur van de graan- beurs te Chicago had beraadslaagd over de te nemen maatregelen in verband met de reorganisatie van dc Roscnbaum Grain Corporation, die Woensdag reeds tot slui ting van eenige graanbeurzen bad geleid, werd bekend, dat een voorraad van 1 mil- lioen bushel tarwe van genoemd concern op dc markt werd gebracht. Dc beurs nam dit echter rustig op. Er ontstond noch een paniek, noch een scherpe prijsval en de graanprijzen daalden slechts enkele pun ten. NEW-YORK, 26 April. (V.D.) Tn alle krin gen van den zilverhande! verwacht men na de tweede prijsverhooging van zilver tot 77.57 dollarcents per ounce door de Ame- rikaansche rogecring een volgende stijging van den zilvcrprijs. To New-York steeg do zilver prijs tot den hoogstcn koers, die in 1920 werd bereikt. ST. LOllS, 20 April (V. O.) In het zaken- kwartier der stad heeft zich heden een ern stige ontploffing voorgedaan. In liet kana lisatiesysteem hadden zich gassen opgeza meld, die door tot dusverre onbekende oor zaak zijn ontploft. 11 arbeiders moesten met zware verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht. Een aantal arbeiders is in liet met rook gevulde kanalisatiesysteem ingesloten. De brandweer poogt niet gas maskers en door liet verstuiven van neu tra li sceren de stoffen de ingeslotencii te redden. Men verwacht, dat de reddingspo gingen echter vergccfsch zullen ziiri. De ontploffing was zoo hevig, dat zware riolee- ringsdeksels mijlen ver werden weggeslin gerd. De straat vertoont breedo scheuren. De vensterruiten van geliccle huizenblok ken zijn versplinterd. LONDEN, 26 April (V.D). Dp cones- pondent tc Teheran van de Daily Mail seint aan zijn blad, dat bet totaal aantal dooden en gewonden ten gevolge van de aardbeving in Iran 1072 bedraagt; 30 dor pen werden vernield cn 27 dorpen bescha digd. LA PAZ, 26 April (V.D.). - Het Boli- viaanscb ministerie van oorlog deelt mede, dat de Boliviaansche tioepen hun succes rijk offensief tegen liet Faraguaanselie le ger over liet geheelo ongeveer 200 K M. lan ge front tusschcn Villa Montcs en Choragua voortzetten. „VERKEERSOVERTREDER" LOS ANGELES. 26 April (Reuter). Er wordt liier op het oogenblik een campagne gevoerd om liet aantal ongelukken te be perken en als onderdeel hiervan verplicht men automobilisten, die schuldig ziin be vonden aan overtreding der verkeersregelen op hun voorruit, een papier te plakken niet bet woord „verkeersovert reder". Een der eerste slachtoffers van deze nieuwe bepaling was dc filmster Sally Rlane, die op con der boulevards met te groote snelheid had gereden. Zij weid ver- oordeeld om.de aanduiding „verkeersover- treder" voor den tijd van 00 dagen op haar auto aan te brengen. FATALE BLIKSEMINSLAG PARTJS, 26 April. (Reuter). Nabn Tunis sloeg de bliksem in een groep van tien in land sche landbouwers. Vier werden op slag gedood, de overigen kwamen met de schrik vrij. - ZWARTKOP-TUINFLUITER Het is zeker 10 jaar geleden, dat ik voor het eerst kennis met hem maakte. Het was op een mooien dag in Mei in Lokhorst bij de Luntersche Beek in de nabijheid van dc betonnen brug. Uit het vuilboom struik gewas, dc onderbegroeiing van een groep jonge eikeboomen, klonk een gezang, zoo blij en opgewekt, zoo melodieus en klaar van toon, dat ik met gespannen aandacht zocht naar den vogel, die dit schoone ge luid voortbracht. Ik behoefde niet lang te zoeken, daar plotseling een vogeltje uit het dichte struweel op een hogeren tak van een eikeboom vloog. Aanvankelijk meende ik een zwartkop-mees voor me te zien, doch mijn vogel had op de keal geen zwarte vlek en het glanzende zWart van de kruin liep niet door tot in den nek; bovendien miste hij de witte wangen, die voor de meezen 200 kenmerkend zijn. Overigens was mijn vogel zijdeachtig lichtgrijs van onderen cn en van boven olijfkleurig grauw. Er was geen twijfelt meer mogelijk, het was de Zwartkop-Tuinfluiter. Later bleek mij. dat het niet veel voor komende zwartkopje broedt op de buiten plaatsen Snockheuvel, Nimmerdor en Aar denbroek; ook achter den toren van Oud- Leusden cn zelfs midden in de stad iu de tuinen, behoorende bij dc huizen in de Snouckaertla3n is hij een geziene gast. Onze tv/eede nachtegaal bawoont bij voorkeur deftige en de buitenplaatsen cn sierlijke parken, waar tusschcn hoog hout van allerlei soort bloemrijke heasters groei en, waarin hij gaarne nestelt. Het eenvou dige nest bestaat uit fijne stengeltjes, gras jes, rupsenspinsel cn wat mos; het bruin- gekapte wijfje legt hierin begin Mei 5 a 6 eieren. Hun voedsel bestaat uit allerlei insekten als snuitkevers, goudhaantjes, kleine nacht vlinders, vliegen en muggen, alsmede uit kersen, bramen, aalbessen, bessen van vlier- en vuilboom. Ons zwartkopje keert half April terug uit Afrika, waar hij overwintert. VIRIDIS. STOCKHOLM, 26 Apr il. (V.D.1). In eon bijeenkomst ian het Zweedsch Geologisch Genootschap heeft men vastgesteld, dat de ontdekking van heliumgassen op dc Zwccd- sclie eilanden öland en Gotland kan leiden tot de mogelijkheid om deze gassen in zoo groote hoeveelheden te vergaren, dat zij voor de industrie bruikbaar zullen zijn en het monopolie, dat Amerika tot nu toe. op dit gebied had, te breken. Oorspronkelijk heeft men liet gas, dat uit den bodem opsteeg, zooals dat ook in Ame rika plaats vindt, slechts op het eiland öland gevonden, daarna is men met gun stig resultaat op op Gotland gaan speuren, waar dc bodemgesteldheid ongeveer inn ge lijken aard is. ONrhoon de boringen nog niet diep genoeg zijn verricht om de kwan titeit van bet gas vaM tc stellen, verwacht men zeer looncn.de resultaten van deze on derzoekingen. STEUNVERLEENING AAN WERRLOOZEN WASHINGTON, 26 April. (Reuter). Pre sident Roosevelt heeft een commissie van 22 Jedcn benoemd, welke wekelijks zal bij eenkomen en beslissen boe bet bedrag van 4.880.000.000 dollar zal worden besteed, dat krachtons dc onlangs door bet congresaan genomen wet mag worden uitgegeven voor steunverlcening aan de wcrkloozcn. JAPAN EN DE VOLKENBONDS COMMISSIES GEXÊYE, 26 April. Te Gcnè\e vergadert momenteel dc Volkenbondscommissie voor kinderbescherming, waarin, door het. uittre den van Japan uit den Volkenbond, Japan niet meer vertegenwoordigd is. Dc Commis sie heeft echter den wensch te kennen gege- ven dat de Volkenbondsraad Japan zal uit- noodigen ook verder aan de werkzaamheden der commissie deel te nemen cn beeft in middels den .Tapanschcn consul-generaal te Genève uitgenoodigd als advisecrend lid dc huidige zitting bij tc wonen. 40.000 DOLLAR VOOR 22 BRIEVEN NEW YORK, 26 April. (Reuter). Op de veiling van de Anderson Galleries heeft een collectie van 22 nog nooit gepubliceerde brieven van Elizabeth Barrett Browning en Roheit Browning 40.000 dollar opgebracht, hetgeen de hoogste prijs is. die sedert jaren op een literaire veiling is betaald. Dc brieven die in de catalogus voorkwa men als „bet bezit van een heer wonende tc Londen waren verleden jaar ontdekt door een lid van dc familie van mevrouw' Browning. De door Elisabeth geschreven brieven waren alle gericht aan haar zuster Henriet ta Arabella Moulton Barrett. Eenige ervan bad zij geschreven op haar huwelijksreis in Frankrijk. De kooncr was tie lieer Monte Bourjailly van het United Feature Syndicate. TREINONGELUK IN SPANJE MADRID. 26 April (Reuter). Nabij Leon is een personentrein uit Bilbao ont spoord. Twee reizigers kwamen om het le ven en negen werden deels ernstig gewond. Dc oorzaak, yan het ongclu_k is niet bekend. Amersfoortschc Huisartsen Vereeniging. Zondag hebben dienst de volgende burger- geneeshcercn: Mcrtcns zur Borg, Laantje 5; Tel. 1225. Brccdvcld, Wilhelminastraat 5; Tel. 547. Kamerling, Utrechtscheweg 35; Tel. 142. Van dc overige gcncesheeren beeft dienst: Honig, Van Persijnstraat 27; Tel. 600. Zondag en dc gehcele week 's nachts heeft dienst dc apotheek van dc firma v. d. Bo- venkamp, Utr.straat 45a! Tel. 63 en de Soes- ter Apotheek, Socsterweg 97; Tel. 709. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mej. v. d. Grient, Breestraat 8b en Me vrouw De Leeuw, Anfridusstraat 5. Zwitserland: Duitsche grond ^ndcr vreemde heers schappij In een manifest richt dc Zwits.ersclie Schutzbund zich blijkens Reuter, tegen het van Duitschland uitgaande streven de Zwit sersche studenten door riationaai-socialisti- sche agenten te bewerken. Een circulaire van de „Deutsche Studen tenschaft" toont duidelijk aan, dat de Duit sche studenten niet naar Zwitserland zijn gezonden om te studeeren, doch voor poli tieke doeleinden, om zich in dienst van de Duitsche culturcele piopaganda te stellen. Het manifest tot bescherming \an liet Zwit- sersche element in de studentenbeweging van de Zwitsersche lioogQ.scholcn veroor deelt het dat de Duitsche studenten Zwitser land als „Duitschen grond onder vreemde heerschappij" beschouwen en de uitingen van liet nationaal-Zwitsersclie volk-, cul tuur- en taalbewustzijn als Fransche ge zindheid betitelen en bestrijden cn noemt bet onduldbaar, dat buitenlanders naar Zwitserland gezonden worden, om het Zwit sersche nationale gevoel te ondermijnen. „Hei feit. aldus het manifest van de taal- en cultuurverwantschap met het Duit sche taalgebied moet voorwendsel worden voor speciale cultuurpolitieke rechten van bot buitenland. Ons Zwitserscli volksbewust zijn wordt door ons booger geacht dan het pan-Germanisme van een vreemd volk. Het gaat daarbij niet slechts om onzen staatsvorm, liet gaat om onze Zwitsersche gezindheid, om dc ziel van ons volk! Wij maken de autoriteiten op soortgelijke ver schijnselen aan dc Oostenrijksche universi teiten opmerkzaam. Tot onze academici richten wij echter een waarschuwing om op hun hoede te zijn. Medc-ccdgenootcn vergeet ondanks allen cconomischen en politicken nood niet, dat wij in onze Zwitsersche gezindheid, in on ze cultuur cn taal een belangrijk bohverli van onze nationale onafhankelijkheid te verdedigen hebben!" Uit Boekarest seint Reuter ons, dat dc propaganda der nat.-socialisten in Roemc nië, die gebleken is bij liet congres der nat.- soc. elementen in Viled, levendige critiek wekt in dc pers, die bij de regeering er op aandringt geen nieuwe Hillcriaansche op rüiïng te dulden. MENSCHENSMOKKELAARS WARSCHAU, 26 April. (V.D) Dc politie beeft een smokkelaarsorganisatie ontdekt die er haar werk van maakte Joodsclic kleine kooplieden en arbeiders, die om ver schillende redenen clandestien wilden etui- greeren naar de Joodschc kolonie Birobiil- jan, over de grens te smokkelen. Per hoofd vroegen zij voor een zoodanig illegaal over de grens brengen een som van maximaal 800 zloty. Het hoofdbureau der organisatie was gevestigd te Lodz, terwijl in verschil lende andere steden filialen gevestigd wa ren. De emigranten werden luj Rowne over dc grens gebracht. De geheelo bende is uit eengedreven; 50 personen zijn achter slot en grendel gezet. GEE LECTROCUTEERD NEW-YORK, 26 April. (Reuter). Van nacht zijn tvvpe jonge mannen van 20 cn 17 jaar, op den electrisclien slocl terecht gesteld wegens moord op een politiebe ambte. ZWEDENS WEERBAARHEID STOCKHOLM, 26 April. (V.D.) In een Re- meenscliappelijke zitting van beide kamers heeft lief Zweedsche parlement gisteren met 180 tegen 164 stemmen de beschikbaarstel ling van 150.000 kronen goedgekeurd voor de vrijwillige jvecrbaaibeidscorpscm dit blad beeft bes dagelljkscbd gecontroleerde otlaag van De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgen» Taxiklok, het bedrag -wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pa» blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te Ietten. stadsnieuws Vergadering van Het Groene Kruis. (Twccdo Blad, pag. 1)« SPORT Dc vijfkamp voor officieren en onder- officieren. (Tweede Blad, pag. 2)'* 1 Medegedeeld door het K. N. M. I. to Dc Bilt, Verwachting: Matige N. tot N.W. wind, half tot zwaar bewolkt, wellicht enkele regenbuien, iets kouder. Hoogste barometerstand 770.1 te Storno- va v. Laagste barometerstand 75-i.O tc Warschau# LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 TOBRALCO, VLISCO, VOILE PIQUE, VOILE RAYE, ORGANDI, en andere waschechte ZOMERSTOFJES in grote verscheidenheid. Buitenlandsch weeroverzicht De depressie over Duitschland trok verder Oostwaarts cn nam in bctcekenis af. Die in Scandinavië bracht daar reeds vrij veel neerslag en wordt voor ons van meer betec- kenis. De hooge drukking breidde zich in Zuid-Oostelijke richting uit. Op de Britsche eilanden bleef het guur in liet Noorden vrij goed weer in bet Zuiden en Westen. In Frankrijk klaart de lucht in het Westen op. in liet Oosten valt nog regen, evenals in Zuid-Duitschland en Zwitserland. In Noord- Duitschland werd het kouder, maar zal wei nig regen vallen. Noorwegen en Zweden heb ben bc'nkte lucht met veel regen in Noor wegen. Volgens de berichten uit de boven lucht is eenige daling van de temperatuur tc \vaclitcn,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1