HET GROOTE BEZUINIGINGSPLAN VERSCHENEN BOVEETJE 4000 DE ÊEMLANDEÜ Besparing van 77 millioen BLOEMBOLLENVELDEN ffe Invoering Capitulantenstelsel 20 millioen belasting verlaging Belangrijkste Nieuws ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 rcBels 1,05 mcC inbcsri? van cca bewijsnummer Maandag 29 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a I 33e Jaargang No. 254 Achteruitgang in enkele Cijfers Tekort voor 1935 Voor 1936 verwachte tekort Voorgenomen belasting verlaging NAAR DE feT- Passagiers verzekerd HET ADRES V03R UW Bezuiniging op reserve- personeel Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXUMtLAIlEN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten Tweede blad pag. 4 Op 7 uur 47 min. L. J. LUYGX ZOON week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.S5. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25 Licfdadighcids-acivcrtentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling I5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Thans heeft de Regeering bij de Tweede Kamer ingediend het groote bezuinigingsontwerp. De voornaamste maatregelen zijn: 15 millioen uit salarissen en loonen, pensioenen en wachtgelden, opheffing van armenraden, pensionneering van 60-jarige onder wijzers, beperking van het aantal leerstoelen aan de hoogescho- len. Het ontwerp houdt niet in opheffing van een Universiteit Dc wet draaft den titel van Wet ter verlaging van de open* bare uitgaven. Het wetsontwerp telt 56 bladzijden, de memorie van toelichting met bijlage 80. Alle ministers hebben de mes moric van toelichting ondcrtccs kend. De Regccring Avcnseht op dc minst pijn lijke wijze de O verheidshuishouding sneller dan Ihuns geschiedt, te doen aanpassen aan de gewijzigde bestaansvoorwaarden, waaronder liet Ncderlandschc volk naar het zich laat aanzien voor langen tijd zal moeten leven. Zij acht dit onafwijsbaar noodzakelijk omdat de reserves der volkshuishouding in steeds sneller tempo worden opgeteerd zon der dat uitzicht beslaat, dat deze optcring de overbrugging van een tijdelijke inzin king zal kunnen mogelijk maken, omdat reeds lang vast staat, dat van een tijdelijke inzinking geen sprake is en het oecono- misch leven met ineenstorting zou worden bedreigd, indien aan deze reserve een ein de-mocht komen, voordat een nieuw even wicht zal zijn bereikt. Onze handel De gelieelc Ncdojlandsche volkshuishou ding raakt door dc beklagenswaardige ont wikkeling Aan do internationale ooconomic in een steeds beklemmender isolement. Daar Nederland door zijn geografische po sitie WïVs voorbeschikt, eon knooppunt te ziin voor handel en goederenverkeer tus-" schen de groote omliggende landen en «Ie overzeesche gebieden en zich gedurende dc laatste eeuw steeds meer in die richting heft gesocialiseerd, treft bovengenoemd iso lement dit land meer dan conig ander. Onze landbouw Daarnevens was Nederland steeds oen agrarisch land en zijn in verband met den snellen aanwas der bevolking in dc laatste 15 jaren boAendien eigenaardige takken van landbouw ontstaan, die. naast bevre diging van de behoeften van hot eigen volk. in steeds sterker mate het buitenland van producten voorzagen, welke in tlïc kwali teit slechts Nederland kon leveren. Thans, nu oenerzijds autarkische tenden ties. anderzijds ineenschrompelende koop kracht in dc bedoelde landen den afzei van deze specifiek Ncderlandschc voort brengselen uitermate bemoeilijkt on be perkt, is daarmede een tweede slag aan onze nationale welvaart toegebracht. De overzeesche gewesten Van niet minder bclcokenis voor ons land èn als werkterrein cn als afzetgebied waren de Indien. Hetgeen daar in den loop der jaren, onder dikwijls zeer moeilijke omstan digheden is tot stand gebracht, kan een spoorslag zijn om thans niet tc versagen. Niettemin is ook deze welvaartsbron voor wellicht gcruiincn tijd verdroogd. Mag men de hoop koesteren, dat Indiü als producent van onmisbare grondstoffen op don duur althans een aanzienlijk deel van zijn oude positic zal heroveren als markt voor Neder landschc producten moet men hot niet te optimistisch beschouwen. Do verschuivingen die sinds den oorlog cn zeer versneld door den oorlog op het stuk der afzetgebieden tusschen Oost en West hebben plaats ge vonden cn nog plaats vinden, zijn van zoo struclureelcn aard en ook de prijsverschil len van do voortbrengselen om welker af zet het voornamelijk gaat. zijn zoo groot, dat de verwachting van een herstel op dit gebied niet hoog gespannen kan zijn. Deze aantasting van juist dc voornaamste wijl specifiek Ncderlandschc bronnen van welvaart, door oorzaken, die voor verreweg voor het grootste gedeelte in het buitenland liggen, vormt een benauwend probleem, tc benauwender, omdat dc bestrijding van die internationale oorzaken door een klein land slechts in geringe mate succes kan opleve ren. Slechts een opmerkelijk gebrek aan in zicht of wel een verachtelijke domagogio kunnen er toe drijven cenigen Ncderland- schen regeerder te verwijten, dat de toe stand niet snel genoeg verbetert, d.w.z. dat hij nog niet in slaat is gebleken liet hui dige aangezicht der wereld tc veranderen. Ware dit juist, dan zou men zich er in kun nen verheugen, dat door een eenvoudige verwisseling van regeerders de welvaart kon worden hersteld. De regeering'is er echter van overtuigd, dat de groote meerderheid van het Neder- landsche volk voldoende gezond verstand en van oudsher genoegzaam politieke scholing bezit om te begrijpen dat in dezo voorstel ling slechts een ondeskundige kritiek lot uiting komt, die in dezen moeilijken tijd <lo ontevredenheid aanwakkert docli niets ten goede vermag te kceren, Dc tegenspoeden, die alle volken te dra gen hebben en waarvan hot ISederlandselie volk ditmaal zijn deel ruim heeft Ie dragen zullen met dat geduld, met die bezonnen heid en niet dat zelfvertrouwen moeten wor den aanvaard, die hetzelfde volk in vroe gere generaties onder nog heel wat ei listi ger omstandigheden geloond heeft te hezit- lon. Slechts dan kan dc regeering allengs de maatregelen beramen en doorvoeren, die geschikt zijn om onder behoud, zooveel mo gelijk, van het goede in hot historisch gc- wordene, dc voorwaarden Ie scheppen, waar onder hol Ncderlaiidsche volk een nieuwe, naar men moet hopen, onbezorgder toekomst tegemoet kan gaan. Dit proces zal moeten zijn van langen duur: met dc maatregelen, die in bijgaand wetsontwerp worden voor gesteld zal zeker liet laatste woord niet zijn gesproken. Enkele cijfers ter illustratie van den cco- nomisclien toestan.I zijn voldoende. I-Iet gemiddeld inkomen per aangeslagene in de Rijksinkonistcnbclasting over 1915/11) (inkomen 1911) bedroeg (na correctie met hot indexcijfer 1,1.) f 3209. Dc opbrengst-der rijks-, provinciale- cn gemeente belastingen bedroeg per hoofd der bevolking in dc pe riode 1910—1911 - (nu correctie met het ge noemde indexcijfer) .gemiddeld 19. In 1932 bedroeg die opbrengst ruim f,i per hoofd Terwijl de belastingen de grens der maxi male opbrengst hebben overschreden cn een sterk afnemende inkomst voor dc schat kist te zien gaven, is het met de uitgaven juist omgekeerd cn komen nog telkens nieuwe behoeften voorzieningen vragen, die de mot zooveel inspanning verkregen be sparingen voor een belangrijk gedeelte weer te niet doen. Deze voortgaande achteruitgang open baart zich ook reeds met betrekking tot dc rijksbégrooling voor 1935. Deze begrooting is ingediend met een totaal bedrag aan uitga ven van 72i.357.807 en aan ontvangsten van 631.361.921, zoodat een nadcclig saldo werd geraamd van 92.992.880. Dc in liet bij die begrooting behoorende dckkingsplan opgenomen maal regelen, die vrijwel in dit tekort voorzien, zijn niet aan stonds ten volle effectief: een deel ervan levert eerst in volgende jaren de geraamde verlaging der uitgaven. Berekening van het tekort Daarom moge hier m dc eerste plaats vol gen een nadere berekening van liet tekort 1935 volgens de thans bekende gegevens. Tekort 1935 volgens de oorspronkelijke ra ming rond 93 millioen, Hiervan gaat af: dekkingsmiddelen, voorzgoverre /.ij in 1935 effectief zullen zijn, als: vermindering pen sioenlasten f 3 millioen, verlaging tekort gemeentefonds 20.5 millioen, verhoogde heffing motorrijtuigen 7.5 millioen, verla ging anpuiteit invaliditcilsroiuls en ouder- domsfonds f li millioen. heffing van tijde lijke opcenten op de rijkskinkomstenbelas- ting cn dc vermogensbelasting f 11.5 mil lioen, en belasting doode hand f 3 millioen, totale dekking f 02.5 millioen; blijft ccn tekort van rond f 30. Dit tekort moet worden verhoogd; Wegens in het licht van na liet opmaken der ra ming nader gebleken feilen, te verwachten lagere opbrengsten der middelen 30 mil lioen: steun aan de scheepvaart S mil lioen; meerdere kosten van werkverschaf- ling f 2.5 millioen; hoogor tekort spoorwe gen f 2.5 millioen, tezamen 43 millioen. Totaal tekort over 1035 >73. Een juiste raming van het over 1936 tc verwachten tekort is in de bestaande om standigheden u11cisf moeilijk. Het becij ferde tekort voor 1936 moet daarom met alle voorbehoud worden aanvaard. Met dit voorbehoud kan voor 1936 het tekort worden geraamd als volgt: Tekort 1935 73 millioen. Renteverlaging voor vvo- ningbomvvnorschottcn 2.3 millioen. Tekort 1936 rond f 75 millioen. Dekking van dit tekort Ter dekking van dit Miort zijn thans be schikbaar: I'erspecl icthc -pai ing Iloo.fdsUik VI, opgenomen in lYet dekkingsplan 1935 10 millioen, idem Ier vermindering van het spooiwegtckoit f 10 millioen: bespa ringsplan hierachter nader uitgewerkt 77 millioen. Totaal besparing f 97 millioen. Wanneer deze besparingen ten volle zijn doorgevoerd, zal dus steeds weder niet inacidnoming van liet bovengenoemde voor behoud niet alleen oen sluitend budget zijn verkregen, doch zal bovendien een be- hag van ruim f 20 millioen beschikbaar zijn voor de noodzakelijke verlaging van lie belastingen, welker boogie een bijzon Ier nadeelige werking uitoefent met bet )()k op bet ooconomiscb borstel Deze bcla's- lingverloging zal niet aanstonds voor dit volle bedrag kunnen worden ingevoerd, om dat de pcrspeclicfhespnringen eerst geleide lijk doorwerken Van liet bedrag van 97 millioen is in 1936 een totaal bedrag van 63 millioen. Kr blijft derhalve 'over 1936 een tekort van f 12 millioen. Terwijl nog aan perspec tief bespa ringen beschikbaar is 97 63 31 millioen. De regeering aclit liet indien de bud- getaire positie zich in dc naaste toekomst niet in nog ongunstiger zin gaat ontwikke len niet noodzakelijk en ook niet gc- vvenscht eerst lot belastingverlaging over te gaan, nadat van deze 31 millioen een voldoend bedrag is effectief geworden. Belastingverlaging toch is oeconoinisch urgent en zal een invloed ten goede op het budget kunnen uitoefenen, waardoor per saldo minder van 's Rijksschatkist verloren gaat dan hetgeen aanvankelijk aan belas tingopbrengst wordt opgeofferd. Na aanneming van het onderhavige ont werp hoopt de regeering derhalve voorstel len tot verlaging van enkele belastingen te kunnen doen. Vermoedelijk zal dan in de eerste plaats gedacht worden aan ccn ver mindering van dc opcenten op do aansla gen in de grondbelasting wegens gebouw de eigendommen, zulks teneinde dc lasten op het luiizonbczit, die op hun beurt oen nadccligen invloed oefenen op het huur peil. althans ccnigcrmatc tc verminderen. Daarnaast zal aandacht zijn te geven aan een vermindering der omzetbelasting, voor zoover hel gas en de clcctrischc energie be treft. R izondcre redenen doen voorts oen vcrlagi r van dc accijnzen op het gedistil leerd en liet bier zeer gcwcnscht zijn. Bij deze accijnzen is dc grens, waarbij be last ingverbooging tot hoogor opbrengst leidt, overschreden. Hierbij komt. dat ten aanzien van den gedistilleerd-accijns op uitgebreide wijze ontduiking wordt begaan. Zoowol frauduleuze invoer, als fraudulcu- YLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. Vermindering van het getal keuringsraden Het zijn in dc eerste plaats redenen van gelijken aard, die aanleiding lot liet in dienen van dit voorstel hebben gegeven. Daarnaast zijn er ook andere omstandig heden, die de behoefte aan oen wijziging van dc in dc Dienstplichtwet neergelegde regeling hebben doen gevoelen. Verder is het raadzaam, liicr en daar een verbete ring aan 1c brengen. Als dc voornaamste maatregelen. waarvoor wetswijzigingen worden voorgesteld, mogen worden be schouwd, die welke strekken tot: vermindering van liet berocpspersonccl, waartoe ten dcclc in samenhang met liet capitulantenstelsel noodig is verlenging van den duur der eerste oefening voor do onbereden onder-officiers-aspirantcn van do landmacht en voor dc dienstplichtigen van dc zeemacht. vervroeging van de inschrijving voor den dienstplicht, waardoor meer tijd voor de keuring beschikbaar zal komen en dezo voor een grooler deel in handen van of f i eieren van gezondheid kan worden gelegd, waf tot bezuiniging zal leiden en aan do eenheid in de kcuringsuilspraken ten goe de zal komen: reorganisatie van de compagnieën hospi taalsoldaten in dien zin, dat met een la- eer getal dienstmaanden voor dc daartoe behoorende dienstplichtigen kan worden volstaan. Vao voorstellen lot het verhoogen van het contingent en het verlengen van den eer ste oeieningsiijd voor een deel van de land macht. gepaard met afschaffing van ccn deel der burgcrcorvocörs is afgezien. Dc regeering heeft zich met de denkbeel den dienaangaande der commissfcTdcnbiiig in algemecnon zin wel kunnen vereenigen, met uitzondering evenwel van liet voorstel ten aanzien van dc dienstplichtigen der zeemacht. Overigens at ld de rcgecring liet niet mo gelijk. de door dc coimnissic-Idenburg ge noemde aantallen eapitulanlcn tc bereiken, omdat de burgerlijke ovcrlicids- en semi- ovei hcidsdienst piet ccn voor die getallen voldoend aantal betrekkingen ter beschik king heeft. Uiteraard zal dit tengevolge hebben, dat ook liet door de commissie becijferde tc bezuinigen bedrag niet zal verkregen kunnen worden. Editor maakt do toestand der publieke geldmiddelen, zoowel liier te lande als in Ncdcrlandsch Indië, bel dringend noodzakelijk om bedoeld be drag zooveel mogelijk tc benaderen, en dientengevolge meent de regecring. dat ten aanzien van het benoemen van militairen en gewezen militairen in burgerlijke be- trekkingen thans moet worden heeiigestapt over bezwaren, welke voorheen als zeer ge wichtig, zoo niet overwegend werden er kend. Vandaar dat in deze paragraaf ccn rege ling is neergelegd, waarbij alle overlieids- cn semi-overheidsorganen betrokken zullen ziin. In den dienst van rijk, provincie en ge meente van ovcrlicids- cn semi-overheids- instcllingen zijn er tal van betrekkingen aan te wijzen, welke vervuld moéten wor den door personen met de ontwikkeling cn van den inaatschappeliikcn stand als liet militair personeel beneden officiersrang, cn waarin dat personeel kan worden benoemd zonder dat liet een speciale opleiding van eenigszins langen duur daarvoor heeft to volgen. In dien gedachtengang noemt dc para graaf. lor loelichtuig wu.rvan het hier me- dcgcd^-.de §lrckl, een zestal catcgoricn van militairen en gewezen militairen, die naar liet oordeel der rcgecring in aanmer king dienen ie komen om na een zekeren beperkten, dicnsttnd als zoodanig ic wor den Averkzaam gesteld in een ojj pensioen uitzicht gevende andere functie. Van dat zestal vormt uiteraard van de eerste de voornaamste: dienstplichtige on derofficieren. (iio krachtens vergunning van den minister van defensie gedurende een tijdvak van zes jaren vrijwillig in werkn- lijken dienst zijn geweest. Dc overige categorieën van militairen, die onder de werking van het reglement wor den gebracht ziin: korporaals der politic- troepen. marechaussees, rernontei aiders en gewezen korporaals en fuseliers van liet Koninklijk Ncdcrlandsch-Indisch leger. Militair onderwijs Vermeerdering van haten voor dc schat kist (ook voor de Indische middelen) is te verkrijgen door mógelijk ic maken, dat ccn hoogerc biidrago in dc ooleidingskostcn ton behoeve van de cadetten kan worden ge- vorderd dan van f 400. het thans vastge stelde maximum. Het belang Aan den dienst eischl, dat dc leerlingen der scholen voor reserve-officie ren, na liet volbrengen van de eerste oefe ning, gedurende dc eerste twee jaren in don rang van vaandrig (kornet) c.ct. in den rang van reserve-sergeant (wacht meester) dc herhalingsoefeningen volbren gen. Avclkc zij tot dusverre in den officiers rang moeten volbrengen. Deze maatregel zal een besparing van ongeveer 27 009 pér jaar opleveren. Bijdrage Zuiderzeefonds liet is in den Joop der laat.-tc jaren ko men Aast 1c staan, (iat de lotalc kosten belangrijk beneden dc f 20.000.000, het be drag waarop dc totaal-kosten der voorzie ningen in de belangen van de landsver dediging in verband met de afsluiting en droomaking der Zuiderzee waren geraamd, zullen blijven. Dientengevolge zal de ge middelde rente nader op minder dan f 200.000 per jaar kunnen worden gesteld. zc bereiding in liet binnenland, vormen een ernstig kwaad, dat niet alleen aan de schatkist en aan do bona fide fabrikanten, en handelaren zeer groote schade berok kent, maar ook in moreel opzicht voor de bevolking funest is. INVOERINGSKOSTEN LAND EN TUIN BOUW ONGEVALLENWET 1922 Krachtens dc geldende redactie van arti kel lOObis der Land- cn Tuinbouwongeval- lenwet 1922, vergoedt do Slaat de invoe ringskosten dier Avct in een 10-jarige annuï teit. Deze bedraagt 39.579.31. Op 1 Januari 1935 zullen 8 termijnen betaald zijn. Wor den de overige 2 termijnen door ccn 4-jariiro annuïteit vervangen, dan znl deze bedragen 20.754,13. Dc ongunstige tostan d van 's Lands finan ciën noopt lot dezen maatregel. DIT DL AD NEE Ft EEN DAGELIJ KSCHO G ECO NTDO LEER DR O PI A AG VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. HlXXF.St.AXn Tc Haastrecht is ccn meubelfabriek afge- biand. (Eerste Blad, pag. 3). Het Ncderlandschc tankschip „Juno" in Japan verbeurd verklaard. (Eerste Blad, pag. 3). Staking in dc particuliere mijnen? (Eerste. Clad, pag. 3). SPORT U.Y.G. wint met 2—1 van T.O.G. (Tweede Blad, pag. 1). A.P.W.C. door een 4— 2 overwinning op Amsvordc gepromoveerd naar dc derde klasse. (Tweede IJlad, pag. 1). Ncdcrlandsch Hockey elftal Avint van Duilschland. (Tweede Blad, pag. 3) Gooisch Korfbaltwaalflal Avint met 3—2 van liet Utrcchlseli Twaalftal. (Tweede Blad, pag. 4.) Hoogste barometerstand 772.1 tc Scilly. Laagste barometerstand 757.2 te Helsing- fors. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Nog nimmer was de keus zo groot in KNOPEN en Gespen, Clips en Broches, Kragen en Ruches, Ceintuurs ,en Sjaals,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1