BOVEETJE 4000 DE EEMLANDEU STEEDS VERDER VLIEGEN ONZE FOKKERVOGELS BLOEMBOLLENVELDEN Donderdag 2 Mei 1935 Uitgave: UALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 257 De K.L.M.-diensten op Hull en Liverpool en op Milaan zijn Woensdag geopend. Engelsche journalisten op bezoek DANZIG DEVALUEERT NAAR DE T et- Passagiers verzekerd ENGELAND'S HOUDING TREINEN RIJDEN ELKAAR IN DE FLANK SPOORWEGONGELUK TE NIJMEGEN Dit nummer bestaat uit 3 bladen HX EM F LA REN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste Wad pag. 3 YVEERVERWACHTING HET ADRES ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85, Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor do helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 AMSTERDAM, 1 Mei. Ter gelegenheid van de heropening van den zomerdienst der Kon. Luchlvaarl-Mij. van Amsterdam naar Hull cn Liverpool v.v, is vandaag een ge zelschap EngeKehc journalisten, dat dc gast is van cle K.L.M., met tic „Duif", welke bestuurd' werd door gezagvoerder Smirnoff, voor een hvccdangsch bezoek aan ons land op Schiphol aangekomen. Onder leid in; van havenmeester Dcllaert hebben dc En- gelscbc gaston zich van dc outillage der AnisterdamSche luchthaven op de hoogte gesteld, waarbij ook .dc uitbreidingsplan- non onder hun aandacht werden gebracht. Vooral voor dc journalisten uit Liverpool, welke stad do beschikking zal krijgen over oen moderne vliegliaven, bij de inrichting waarvan op verschillend gebied bet schit terende Amsterdamschc voorbeeld wordt nagevolgd, was deze rondgang van meer dan gewone bclcckcnis. In den namiddag is het gezelschap in het Paviljoen Vondelpark een thee aangeboden door den- chef van den vegeenngspersdienst, den heer A. J. Lievcgocd, die vergezeld was door den adjunct-chef van dezen dienst, den heer D.M. lambooy. Namens de KL.M. wa ren aaiiwc-zig cle heeren Thomson, chef op Schiphol, Dijkstra, vertegenwoordiger te Liverpool, Nieuwcnhuis, chef van liet pas sage-kantoor op het Lcidscheplein, en van dor Kloot, namens dc afdccling buitenland. Wij merkten voorts op den Engelschcn con sul, den beer Laming en havonmeester Dcl laert, terwijl ook verscheidene Amsterdam se hc journalisten ter verwelkoming van bun Engelsche collega's de thee bijwoonden. Een welkomstwoord tot de. gasten op deze ontvangst richtende, waagcle dc heer Lic- vegoed het, als behoord hebbende tot den kring der journalisten, te zeggen, dat de smalle strook van Nederlands grondgebied, Hissehen Noordzee en Amsterdam, waarop de gasten op hun tocht vanuit dc luclit hadden neergezien, reeds voldoende impres sie moest hebben gegeven voor het schrij ven van een éénkolomartikel. Sommigen immers.zullen de verrukkelijke geuren der bloeiende bollenvelden hebben opgesnoven, anderen reeds beschouwingen gehouden over het karakter van het Ncdeiiandsche volk, loon hun een zoo duïdelijkcn kijk ver oorloofd was op het Nederlandsehc kana- lenstelsel. Maar wellicht zullen aldus spr. de meeste uwer een bezoek van één dag nauwelijks voldoende vinden voor een beschrijving van ens toch niet gro'ot'e va derland. Wanneer dit het geval mocht zijn, dan gaf spr. uitdrukking aan zijn ver- ivn.rwach.ling, dat het verblijf in Amster dam den indruk zou wekken, dat 't dc moeite loon'cn meest, óók liet verdere Ne derland te bezoeken. Thans bevindt gij u aldus de lieer Lievcgocd in het hart van Nederland, waarheen handel en vertier van dit nijvere volk en zijn ovcrzcescho gewesten in Oost en West langs vele wegen zich richt. De man. naar wien dit huis en dit park- zijn genoemd, onze grootc Vondel, heeft Amsterdam bezongen als de koningin der l'-inopcéscho steden. Gij zult deze nationale overdrijving van een dichter, die nimmer de Noordzee overstak, willen vergeven. En toch vcrondors.lel ik. dat ook gij, die zoo frolsch kunt zijn op zoovele wereldver maarde steden, dc bekoring zult lichben ondergaan van de zoo geheel eigen schoon heid van Amsterdam. Moge deze stad. welke naar Vondels woord voor den vreem deling zoo hccilijk opengaat, voor u allen in symbolische taal Holland's bereidheid vertolken, open le willen staan, telkens weer, voor heel de wereld, voor alle lan den cn naties, welke te goeder (rouw met haar. in handelsrelaties willen trcclen en zeker zich open le stellen, zooals Holland alle eeuwen door gedaan hééft, voor elke impuls, wcike den internationalen vrede en hel internationaal welzijn kunnen ten goede koincn. Voor wereldvrede en wereld welzijn ligt Holland even open als gij hel open hebt M.iitgcsl]ckl gezien vanuit uw vliegtuig. De lieer Lic-vógocd eindigde zijn toespraak inct ook" den anderen gastei) een welkom toe to roepen. Namens de. ereoniging ..Do Amsterdam se lie Pers" was hel vervolgens ham voor ziIlor, de lieer 1). Kouwenaur, die liet I'm golschc gezelschap hartelijk welkom beo'1 in de hoofdstad. Spr. deed uitkomen, c de NoclerlandsGhe -journalisten groothè wandering hebben voor «le Engolselie pc De vredelievendheid van hel Engelse Si: volk prijzende, zoido In, dat hel de Irak is van alle journalisten, mede te werken Dc Duif vloog naur Liverpool cn Huil aan dc handhaving van cle-gocch- verstand houding tusschen cle volken. Do hoop uitende, dat cle Engclsche collega's een aangename herinnering aan hun reis zul len bewaren, wenschto de lieer Kouwcnaar tenslotte do K.L.M. toe, «lat door zakenlie den cn journalisten van do lijn, welker heropening tot deze ontvangst aanleiding heeft gegeven, een clruk gebruik zal wor den gemaakt. Najat namens het Engclsche gezelschap cle heer Taylor van do Liverpool Daily Post in een geestig spceclije clank had gebracht voor deze hartelijke ontvangst, vertoefde, men. terwijl ververschingen werden rond gediend. nog geruimen tijcl in gezellig sa menzijn op het terras. Morgen zullen de Engelsche journalisten een bezoek brengen aan, de internationale hlbementcntoonslell k]g te Heemstede; des Gezagvoerder Frijns middags koeren zij via de K.L.M. naar hun haardsteden leiüg. Nieuwe dienst op Milaan MILAAN, 1 Mei. (V.D.) Ter inwijding van dc nieuwe lijn AmsterdamFrankfort Milaan, die gemeenschappelijk door de Deutsche Lufthansa cn de K.L.M. geëxploi teerd zul worden, zijn heden een dricmoto- rige Junker en een Douglas C.E. „de liaan" naai* Milaan langs genoemde lijn gevlogen, alwaar zij hedenmiddag om 17 uur 30 arri veerden'. Zij werden verwelkomd door den regoenngssiadhouder. don burgemeester dei- stad, den Nederlandschon gezant le Rome, eten lieer Pplijn, benevens den Noderlahd- sc.hcn en Duitschcn consubgencrdal en tal van leden van de koloniën van beide lan den. Met dc .beide machines vvaion naar Milaan gekomen een aantal Ncdcrkinclschc en Duitschc journalisten, benevens een lid van cle directie vari de Lufthansa cn van de K.L.M. Het Nedcr'aiicb rhe vlieg'uig had op den gchcelcn afstand sicch'is 'te 'Frankfort een tusschenlanding gemaakt. Het was aldaar verwelkomd door tien burgemeester van «Ie stad, «lie in een toespraak tot dc inz.it- 1 enclcn van liet toestel Ier op wees, dat met deze nieuwe lijn een nieuwe phase geopend werd in cle, Duitschc cjn de Eüropeeschc luchtvaart. Namens cle K.L.M. zeido cle heer dc Vries dank voor de hartelijke woorden en wees op het belang van deze samenwerking tus schen do Duitschc 11 de Ncclci landschc luchtvaart, waarbij zich, naar spr. hoopte, spoedig ook de Italiaanschc luchtvaart zal aansluiten. Ter gelegenheid van «Ie opening van de directe verbinding door dc lucht van Am sterdam naar Milaan heeft de Nederland- sciic ministerpresident voor dén Ilaliaa.ii- schen ministerpresident een brief nice ge geven, waarin do wensch wordt uitgedrukt, dat do nieuwe verbinding aan do ontwik keling van de bel rekkingen tusschen bci- do landen ten goede zul komen. WARSCHAU, 1 Mei. Berichten uit par ticuliere, zeer betrouwbare bron, afkomstig uit Danzig, melden dat morgen de devalu atie van den Dunzigcr gulden zal. plaats vin den met 12 daar de dekking j.s gedaald beneden licl wettelijk minimum. VLIEGTUIGEN IN BOTSING PARIJS, 1 Mei (V.D. Nabij Chateau le Roux zijn twee vliegtuigen op duizend meter hoogte met, elkaar in botsing geko men, zoodat liet éenc vliegtuig in tweeën werd gespleten. Van cle drie inzittenden der beiclc vliegtuigen zijn er twee omgekomen, terwijl dc derde zich met behulp van ceu parachute wist le redden. BOM ONTPLOFT WEEN EN, I Mei (V.D.). Dinsdagavond is voor een paiiticbureail in liet l\v intigste; district een boni -ónlpk'h-ie voetgangers werdcli zwaar gewond. Oiidcr de gewonden bévindt zich een hooggeplaatst ambtenaar van de hond sk an sela rij. liet politiebureau bleef onbeschadigd. Dc debatten in het Lagerhuis beloven belangrijk te worden LONDEN, 1 Mei (V.D.). Dc belangrijke debatten over den buitenlanclschcn politic- ken toestand, die morgen in liet Lagerhuis zullen worden gehouden, zullen worden ge opend met een verklaring van de rcgccring, welke, naar verwacht wordt, clc eerste minis ter over dc jongste gebeurtenissen in Europa zul afleggen. De voornaamste onderwerpen, waarover de ledcii van liet Parlement en liet pu bliek inlichtingen wcnschen zijn clc con ferentie te Stresa, welke volgde op clc bezoe ken van clc Britschc ministers aan de Eüro peeschc hoofdsteden, vervolgens cle zitting van den Volkenbond te Geneve, de uitbrei ding van clc Duitschc luchtmacht, den bouw van duikbootcn door Duitschland cn clc hou ding van dc Britschc regeering ten opzichte van deze zaken. In het algemeen kan men dc vraagstukken in twee categorien verdoe len, ten eerste dc methoden, welke moeten worden gevolgd tot liet behoud van den vrede in Europa cn ten twee de uitvoering van alle noodige maatregelen om dc verde diging van Brittannië op voldoende peil le houden. JAPAN EN DE TOESTAND IN EUROPA TOKIO, 1 Mei (V.D.). Naar verluidt zal clc minister van builcnlandscho zaken, Ili- rotu, in een redevoering voor dc conferentie van gouverneurs dér provinciën met betrek1 king tot den Europeeschcn toestand verkla ren, dat «le politiek der Japansilie rcgeciing Ion opzichte van Europa ongewijzigd blijft en dat Japan ernstig hoopt, dat do yredc ge handhaafd moge worden. GOED AFGELOOPEN Verkeerde wisselstand de oorzaak van een botsing die gelukkig geen persoonlijke ongevallen vroeg NIJMEGEN, 1 Mei. Hedenavond is op liet stations-emplacement bier ter stede een ernstig ongc\al gebeurd, dat gélukkig nog goed is afgeloópen. Er hoeft n.l. een botsing plaats gehad tusschen twee personentreinen, die ongeveer gelijktijdig van het slation in de richting Arnhem waren vertrokken. Het betreft bier dc trein MaastrichtAmsterdam, rlie orh 20.09 uur van Nijmegen was vertrok ken, die ongeveer driehonderd Meter buiten het slation ju den flank werd aangereden door den trein, welke voor Arnhem was be stemd, en die op ongeveer hetzelfde tijdstip op een ancler spoor het station had verla ten. Het ongeluk is veroorzaakt door een ver keerden wisselstand. Dc nieuwe Douölasse» onderhouden de verbinding met Milaan Dc aanrijding had plaats op het' gedeelte, waar dc sporen elkaar naderen. De trein voor Arnhem reed langs die voor Amster dam cn de locomotief schoof langs het eer ste rijtuig en den bagagewagen om vervol gens de machine van den Amsterclamschen trein in den flank te grijpen. Deze is toen aan het waggelen geraakt, gederailleerd en gedeeltelijk naar rechts omgeslagen. Dc lo comotief woelde zich diep in liet zand, zoo dat de rails ter plaatse sterk zijn verbogen en ook dc dwarsliggers loskwamen te liggen. De treinen hadden beide uiteraard slechts een matige vaart cn beide machinisten heb ben onmiddellijk, toen zij zagen wat er ge béurde, krachtig geremd. Dank zij hot feit. dat de personenrijtuigen van den Amster- damschen trein van staal waren geconstru eerd, hebben deze geen schade opgcloopen en bleven alle passagiers ongedeerd. Ook de Arnhemsche trein bleef onbeschadigd, Ier- wijl ook van dezen trein geen der reizigers eenig letsel bekwam. Trouwens dc inzitten den der wagons hebben van.het ongeluk niets gemerkt. Zij begrepen pas, wat er was geschied, toen de treinen tol stilstand wa ren gekomen. De machinist van tien Anisterdanischen trein is ongedeerd gebleven en heeft met zijn stoker, die door een glazen ruit werd geslagen, doch wonder boven wonder even eens ongedeerd bleef, maatregelen getroffen om dc vuren te doovcn, zoodat er voor brand niet liet minste gevaar meer bestond. Ook cle bezetting van den anderen locomotief heeft geen verwondingen opgcloopen. Dc ingenieurs van tractie waren onmiddel lijk ter plaatse. Zij hebben den toestand op genomen cn zijn er in geslaagd liet verkeer nog over éC'ii lijn te leiden. Deze lijn ligt niet aan de perrons, clocli de dienst kon zoo geregeld worden, dat met ecnige vertraging alle treinen konden binnenloopen. De Am- sterdamsche trein werd op één rijtuig na, waarvan de reizigers in cle andere wagons konden plaats nemen, losgekoppeld en naar het station teruggetrokken. Dit rangeeren nam ongeveer een uur in beslag. Dc wagons zijn daarop vastgehaakt aan den trein, die om 21.11» naar Amsterdam vertrekt. Hedenavond werden nog maatregelen ge troffen om de lijn vrij tc maken, waarbij gebruik werd gemaakt van een kraan wagen, welke toevallig tc Nijmegen p.ainvèzig was Men hoopte in den vroegen 6' lilend de lijn weer vrij tc hebben. De Amsterdamse}]c locomotief is ernstig beschadigd; die van Arnhem is er beier af I gekomen. I Men mag van geluk spreken, «lat. men bier mei stalen wagons le doen heeft-gehad. Indien de trein uit houten wagons zóu heb ben bestaan, zou de schade zonder twijfel veel gröoter zijn geweest, terwijl er in dat geval waarschijnlijk ook persoonlijke onge- I lukken zouden hebben plaats' gevonden. Ruim een uur na cle botsing is do gewone trein naar Arnhem vertrokken. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHÜ CECONTRO LEEP PR O PT* AC VA N De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te Ietten. huiti:M..-\\D De Ncdcrlandschc deelneming aan clc ten toonstelling te Brussel. (Eerste Blad, pag. 2). lil NNI: NLl.V/) Behoud van onze industrie. (Tweede Blad, pug. 1). OMTRFK Bosch brand te E«l<\ (Tweede Blad, pag. 2). Het uitbreidingsplan van Soest. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSXlhUW'S IIoc dc 1 Mei-dag werd gevierd. (Dorde Blad, pag. 1.) Weinig belangstelling voor de wielerbaan, (Derde Blad, pag. L) Do candi daten van Ainersf. Belang voor de u.s. raadsverkiezingen. (Derde blad, pag. 1). Fritz Hirsch komt in Grand Theatre. (Derde Blad, pag. 1). I Medegedeeld door liet Kon. Xcclcrl. Met. Instituut te dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige Z.O. tot Z. wind, helder tot licht be wolkt. droog weer, lichte nachtvorst, iets zachter overdag. Hoogste barometerstand 771.3 le Hanno ver. Laagste barometerstand.756.8 tc Vest.ma il oer en Reykjavik. UW VOOR YLIG.. VEILIG.. GOEDKOOP- GANGSTER INGEREKEND NEW YORK, 2 Mei. (V. D.) I it Provi dence in Rhode Island wordt gemeld, dat aldaar een New Yorksche gangster John Mcglone. is gearresteerd, die ervan wordt 'verdacht betrokken ie zijn geweest- bij den bankoverval in Brooklyn, waar autobandie- ii met een pantserauto een bedrag vuil 129.000 dollar hebben, weten (e rooven,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1