BOVEETJE 4000 DE EEMLANDEU DE VOLTOOIING NADERT BLOEMBOLLENVELDEN?? FIRMA DUIM BURGER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per 1—1week (met gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREIC NING 47910 TELEFOON INTERC. 513 Zaterdag 4 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 259 De stijl der expositie INBREKER NEER GESCHOTEN HET MOTORPALEIS Norton Sunbeam Panth e r NAAR DE XI* Passagiers verzekerd De devaluatie te Danzig Dit nummer bestaat uit 4 bladen EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 opandere pagina's Laatste berichten Eerste Wad pag. 3 7 uur 56 min. V^TAXI /iSiSA MANTELCOSTUM ES en MANTELS vanaf f 15.50 Zeer ruime keuze in leuke japonnen DAMES-MODEZAAK ARNH.WEG 26 TSGH DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN va" 1—1 "Sc,s f'-05 mel !,lbcSr'P vau een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Licfdadigheids-advertenticn voor de helft van deti prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 „Als de Brussclsche tentoonstelling 14 dagen na opening klaar is zijn wij op tijd" (Van een bij zónderen correspondent). BRUSSEL, 3 Mei. liet schiet nu flink op met de Brusselsehe wercldtcntooiistcl ling. Langzamerhand worden slecds meer paviljoens en gebouwen in gebruik geno men en waarschijnlijk zal nog in den loop van deze maand alles gereed zijn en \oor het publiek toegankelijk. Dat late. gereedko men, lang na den openingsdatum, nemen overigens dc organisatoren zelf niet til te tragisch op. Het schijnt zoo in hun oogen te hooien hij een tentoonstelling, die zich respecteert. Typocrend daarvoor is hot vol gende verhaal, ons gedaan door een der helpers aan den ophouw van ons eigen, Nederlandsche, paviljoen, dat. weliswaar Dinsdag officieel in gebruik is genomen, maar Zaterdag, op den openingsdag, gereed was en dan ook Zondag reeds vele bezoe kers heeft ontvangen. Onze zegsman had tegenover een der Belgische organisatoren als zijn meening uitgesproken, dat de ten toonstelling beslist niet op tijd. klaar zou kunnen zijn. Dat werd echter stellig tegen gesproken. Maar u zult toch niet in de paar dagen, die ons nog van den 27en scheiden, alles in orde-kunnen hebben ge bracht. aldus do Nederlander. Neen, dat kan ook niet, was bet antwoord, maar daar streven wc ook niet naar. Den 2?on wordt de tentoonstelling officieel geopend en als we veertien dagen daarna klaar zijn, zullen we op tijd zijn. Overigens is er ook nu al reeds voor den bezoeker veel te zien. Naar bet uiterlijk zijp. de meeste gebouwen gereed. De tal rijke fonteinen en andere waterwerken Junctionnccren ook al en des avonds, wan neer alles baadt in veelkleurige lichtglan sen, is het heele terrein een lust voor het oog. Dc meeste gebouwen, waaronder ook het Nedcrlandschc, worden door schijnwer pers verlicht, de krullen op den'toren van ons paviljoen zelfs in de kleuren rood, wit, blauw en oranje, hetgeen wel een aardig effect maakt. We schreven reeds, dat het paviljoen zooTi gunstigen indruk maakt. Nu het. mooi weer is geworden en overdag de ranke toren met zijn eenvoudige klok en de gekrulde pluimen er bovepop a) van uit de verte Schittert in de zon, wordt deze eerste indruk nog versterkt. Jlet gebouw, de schepping van architect BooS'ftuberg, steekt in zijn eenvoudige klaarheid zeer gc- lukkig af tegen liet meerendcel der andere gebouwen, die óf gewild van vorm zijn, óf een groote mate van onpersoonlijk conven- iionalisrue ten toon spreiden. Er is de laatste jaren, voor-al in de. latijnsche landen, waar toe België zich ook gaarne rekent, een ze kere tentoónstelliilgsstijl ontstaan, die ook hier druk is gebezigd. Daardoor is ook wel weer op sommige gedeelten ccn eenheid verkregen, die elders weer wordt verbro ken door gebouwen als liet Nedcrlandschc, die in dit kader niet passen en dan ook geheel op zichzelfdienen te worden be schouwd De Nederlandsche boerderij De Nederlandsche boerderij, ontworpen door architect ir. Job Denijs, boort, er al evenmin bij, maar geeft toch,- door de rust, die ervan uitstraalt, een verrassend aspect. De proporties zijn kleiner dan van een nor male boerderij, hetge.cn op buitenstaanders misschien een ohjuisten indruk maakt. Het is een instelling van het Nederlandsche Zuivelburcau in Den Haag; de inrichting geschiedde onder leiding van ir. X. P. J. van Brcdchoff de Vicq van Oosthuizen, die ook dc exploitatie.ervan leidt. Gelukkig kunnen wc mededeolcn, dat liet Fricsehe costuum van de dames,, die hier dc aan dacht op de Nederlandsche zuivelproducten vestigen, alleen voor bijzondere gelegen he den wordt bewaard. Vandaar dat het bij de openingsplechtigheid werd gedragen, het geen ons een beetje bezorgd maakte voor den indruk, die vreemdelingen van ons volk zouden moéten krijgen. Op gewone dagen echter zijn het vriendelijke Nederlandsche dames, die dc bezoekers te woord slaan en uitnoodigen tot liet proeven van dc produc ten, die over dc gansebe wereld zoo n goe den naam hebben. Wat er verder op fle expositie te zien is? Ondanks liet feit, dat nog niet alles klaar is, behoeft de bezoeker er zich niet tc ver velen. Het miniatuur-treintje, dat velen wel licht van rlc Npinjto zullen kennen, rijdt al zwaar beladen liet. terrein rond, om van liet geheel een globalcn indruk te verschaffen. Van de „groote paleizen", de permanente gebouwen bovenaan op liet hollende ter rein is het middelste, dat den vorm liocft van een modern station, al in gebruik. Men vindt er alledlei fractie-materiaal van''spoor wegen uit verschillende landen en tijden verecnigd. Een nabootsing van de eerste Belgische trein uit 1835 slaat er naast een reusachtige moderne ströoiïilijn-locomoticf. Diesel-, motor- en electrische treinen en'lo comotieven zijn er tc zien, spoorweprijtui gen op rubberbanden en ook een locanl- trointje van twee verdiepingen, waarvan do carosscrie tevens als chassis dienstdoet, hetgeen natuurlijk een groote kosten- en ge wichtsbesparing geeft. Interessant is ook. wat sómininge industrieën, in andere ge bouwen laten zien aan produetic-ma'chincs, die iu werking zijn. Dc stad Brussel heeft een reusachtig ge bouw neergezet, waarin een tentoonstelling wordt gegeven van alles wat den openba ren dienst, betreft; in hef. Congo paleis zijn sprekt-nde diorama's en een fiaai panorama van dcelcn van deze Belgische kolonie; liet palcis van liet katholieke leven is juist in gewijd door kardinaal Van Rocy en elders is bet socialisme, dat met coöperatie- en vakverconigingenswezeii de aandacht vraagt. Over de vermakelijkheden en Oud- Brussel behoeven we tenslotte niet veel tc zeggen: dat. is overal en altijd hetzelfde en ook nu is er «les avonds al veel vertier. Brutaal optreden van het Haagsche inbrekersgilde te Poeldijk Donderdag nacht is te Poeldijk door een tweetal inbrekers uit Den Haag een poging tol inbraak gepleeg in den winkel van bet radiobedrijf C. Fischer. De inbrekers traden zeer brutaal op en aan liet krachtig optre den van den heer Fischer is liet re wijten geweest, dat eon der daders in den loop van den nacht door de politie wérd gegre pen. Bij de pogingen van de Rijkspolitic om een der daders zekere K. uit Den Haag. vroeger te Monster 'woonachtig.- tc arresteeren, kwam bet echter tot een scher mutseling, waarbij de Rijksveldwachter Ge vers zijn revolver trok en I\. in de knie schoot. Deze zonk neer en moest later door dr. Ter Haar wordc.n verbonden Omtrent de toedracht van het gebeurde vernamen vyo liet volgende: Omstreeks 2 uur werd do familie Fischer gewekt door het ge-kef. van hun hondje dat op liet. erf verbleef. Toen dc beer F. door hot raam van dc slaapkamer naar buiten keek, zag bij twee onbekende individuen, die zich op het achtererf 'bevonden. Hij riep dc indrin gers toe zich onmiddellijk tc. verwijderen, :locU kreeg een zeer brutaal antwoord. Fer.st toen de bewoner dreigde onmiddellijk dc politie tc zullen teleloneerehf verdwenen dc indringers uit don. achtertuin, om ech ter aan de voorzijde van den winkel tc blijven "posten. F. zag toen juist langs den weg don nachts,tokcr v. d. Eist passecren dien hij .vvaarscluivvaer Deze heeft zich toen direct naar den Rijksveldwachter Gevers •égeven', waarna dc Rijkspolitie met den lieer Fischer zich pér auto op weg begaven om de inmiddels gevluchte inbrekers op te sporen. Het spoor ging in dc richting van den Waléringschevveg en juist toen men dacht dat de individuen verdwenen zouden zijn. zag de heer F. nabij een der tuinders woningen een schaduw van een man voor bij sluipen. De auto stopte onmiddellijk en inderdaad bleken K. en zijn collega-inbre ker zich op liet erf van den tuinder A. Per soon 1p bevinden, waar bet tot een scher mutseling tusseliiMi inbrekers en politie kwam. De. iiil'i rokers kwamen met bedrei gingen aan en de Rijksveldwachter zag zich daardoor genoodzaakt naar zijn wapens te grijpen. K. werd in dc knie geraakt en zonk neer. Van dc consternatie, welke door dit incident ontstónd, maakte de andere in breker gebruik door tc vluchten. Nadat dr. Ter'Tiaar uit Poeldijk de eerst e hulp aan den getroffene had verleend, werd een ver hoor afgenomen, waaruit bleek, dat fle in brekers naar de Wateringscheweg gevlucht waren en op den tuin van den lieer G. v. 1. Berg uit een schuur een rijwiel hadden ontvreemd. Toen geen tweede exemplaar in de schuur te vinden was. hóeft men dracht ook uit de schuur van don heer Persoon eon rijwiel te ontvreemden. Hierin is men echter niet. geslaagd. K., die in bet Weslland ongunstig bekend staat, heeft relaties in minder goed bekend staande Ilaagsdie kringen en vermoedelijk moet fle. tweede inbreker dan ook wel tot liet Haagsche gilde behoord hebben. ITet onderzoek naar liem is echter nog gaande. Vermoéfleriik' heeft K. zijn" ITaagéchc „col lega's" ingelicht over verschillende perso nen en toestanden in het Wesllahfl. Met hem heeft dc politic een goedearrestatie verricht Tvpisch is dat fle familie Perspon, op wier tuin de inbreker werd neergeschoten, niets van liet gebeurde hoeft gehoord, doch rustig doorsliep. Eerst vanmorgen toon do politie enkele onderzoekingen kwam verrichten werd. zij van liet gebeurde op tic hoogte gesteld. REGEERINGSCRISIS IN SPANJE MADRID, 3 Mei (Reuter/. Het kabinet- Lcrroux beeft zijn ontslag aangeboden. Za- mora beeft dit ontslag niet aanvaard en Lcrroux verzocht na te denken. Deze zou hedenmiddag antwoord geven. Nader meldt Reuter: Het kabinet is afgetreden, nadat Lerroux opnieuw met de ministers had beraadslaagd. President Zam'ora heeft het ontslag aan vaard en Lerroux bedankt voor zijn werk zaamheid. Men hoopt de kabinetscrisis nog Zaterdag te kunnen oplossen. KEMPHAANTJES Nauweliiks een maand vertoeven ze weer hier, de Kemphaantjes, die ongeveer zoo groot zijn als een krielkip. Des nachts vlie gende in wigvorm. zijn ze in troepen uit Afrika hier heen getrokken; eerst de haan tjes en toen de hoentjes, want vrouw en man trekken gescheiden. Vóór den broedtijd leefden de hanen in vrede met elkaar cn waren zij in hun ge drag niet te onderscheiden van de wijfjes. Met het groeien van de kleurrijke halskra gen is de lust tot vechten in het bloed ge komen, van deze eerste klas steekspelbe- oefenaars. Onweerstaanbaar voelen ze zich nu tot hun kampplaats aangetrokken, wel ke plek zij ieder jaar weer bezoeken cn waaraan zij een merkwaardige gehechtheid toonen. Langs de Eem lusschen Coelhorst cn Kleine Melm kunt U thans het spel van aanval en verweer bewonderen, van deze kluchtige bonlbekraagde tournooiridders. Ieder heeft .zijn eigen kleur en wapen, er zijn er met een witten, zwarten, bruin-roo- den, staalblauwen en parelgrijzen kraag, dien zij naar willekeur kunnen oozettcn en neerleggen. Opgewonden en trilleod staan zij tegenover elkaar. Eerst wordt de borst omlaag gedrukt, zoodat het achterste deel van het lichaam hooger komt te liggen, dan richten ze den snavel op elkander, hierna zetten ze de groote bórst- cn rugveeren op en spreiden ze de nekkraag bovenwaarts. Zoo uitgedost rennen en snringen ze od el kaar toe en gebruiken zij den snavel als degen, terwijl de met wratten gepantserde kophuid dienf als helm en de dichte hals kraag als schild, die de stootcn opvangt. Sommigen zitten stil met de snavelpunt als een wandelstok op den grond gericht. Het is een loos en iid-l come.d'cspel, want blood vloeit er nooit. Dc snavel is ook tc zacht en een te zwak werktuig om elkaar hiermee te kunnen kwetsen. Hun dames ziin onverschillig voor de verlooning. die te hunner eer geschiedt. Zij hebben wel wat anders te doen Hu^ de ta-k toebedeeld om de 4 groer>°chlTrï<r donker gevlekte eieren te bebroeden, d'cf tnss;hen het lange gras goed verborgen liggen. VfRTQIS. NIC. BOVEE Kamp 41, Telefoon 1093-1830 Wij vertegenwoordigen; Vraagt vrijblijvend pros pectus. Termijnbetaling toegestaan. fel- Amersfoortsche Huisartsen Voreeniging. Zondag hebben dienst dc volgende burgcr- geneesheeren Nicolaï, Lange Bergstraat 41; Tel. 633. Plomp, Regentesselaan 15; Tel. 1359. Kok, Lange Gracht 11; Tol. 55. Van de overige gcneeshceren heelt dienst Andricsscn, Arnh. weg 57; Tel. 1449. Zondag en de gchccle weck *s nachts heeft dienst dc apotheek van de firma Ten Brink en Vermolcn, Varkensmarkt 19a; Tel. 160. Zondag hebben dionst dc vroedvrouwen: Mej. v. d. Grient, Breestraat 8B. Mevrouw Daams, Puntcnburgcrlaan 21. VERKEERSVLIEGTUIG VERMIST BERLIJN, 3 Mei. Ecu groot vliegtuig met verscheidene passagiers aan boord, dat op 30 April van Boeblingon bij Stuttgart naar Brcslau is vertrokken, wordt sindsdien vermist. Ondanks alle nasporingen is het lot dusver niet. gelukt iets van het vlieg tuig op Dititsch grondgebied tc ontdekken. Ook liet onderzoek der Tsjechische cn Pool- sche autoriteiten heelt tot dusver geen re sultaat opgeleverd. ROOFOVERVAL TE MAROKKO RABAT, 3 Mei (Reuter). Rondzwervende bandieten hebben een vrachtwagen cn een autobus aangevallen, waarbij zij den chauf feur dood el ijk verwondden en vier inboor lingen doodden. DANZIG, 3 Mei. (V.D.) Dc Bank van Dan zig heeft een slaat gepubliceerd waaruit blijkt, flat door dc devaluatie dc gouddek king van den Danzigcr gulden is verhoogd van 3i.i op 50.(3 pet. De commissaris voor de priizen heeft een verordening uitgevaardigd, volgens welke al Ie winkels gedurende den normalen tijd open moeten blijven. Priisvcrhoogingen zijn slechts mogelijk na schriftelijke goedkeu ring van fle commissaris. Medegedeeld wórdt, dat de bevolking, af gezien van het feit. dat het aantal inkoo- pon vermeerderd is. een volkomen disci pline heeft bewaard. Slechts in enkele ge vallen moest worden opgetreden tegen over treding van de prijsrcgclcndc voorschrif ten. COMMUNISTEN LIJDEN EEN NEDERLAAG SHANGHAI. 3 Mei (V.D.) Van regec- ringszijde wordt medegedeeld, dat dc regee- ringstroepeu in de provincie Yocnan do communistische troepen hebben verslagen, waarhij 3000 communisten zouden zijn ge dood cn ruim 1000 gevangen genomen. SANTANDER—MEXICO DOOR DE LUCHT LONDEN. 3 Mei. (Reuter). De Spaaiische vlieger Pornbo is vanochtend om 0 uur naar Santander gestart aan boord van een Britsch vliegtuig, waarmede hij wil trachten van Santander naar Mexico tc vliegen, een af stand van 15.000 KAL over den Atlantische» Oceaan. Indien de vlucht slaagt, zal Pombo het wereldafslandsrbcord hebben verbeterd. DE MEMELKW 'STIE LONDEN, 3 Mei (Reutel Naar ver- luidt is liet waarschijnlijk, dat or tusschen ja Engeland, Frankrijk en Italië opnieuw ovcr- gfcg" zal worden gepleegd in verband met de ot^vangst van liet antwoord van Littaucn op de nota inzake de Mcmclkwestie. DOODSTRAF VOOR 22 GRIEKSCHE MARINEOFFICIEREN ATHENE, 3 Mei (V.D.). In een proces van het krijgsgerechtshof tegen marine-offi eieren, die betrokken waren bij den Putsch van Vcnizclos is tegen 22 beklaagden de doodstraf gcëischt. In een andere zitting van het kr ij gsge recht werden beden generaal VJachos en majoo1* Hadjistavris bij versték for (loorl veroor deeld. Vlachis bevindt zich op de Dodekani» sos. De verblijfplaats van don majoor is on bekend. ZWARE ONWEERSSTORMEN IN DE VEREENIGDE STATEN NEW VORK, 3 Mei (V.D.). Uit Little rock (Arkansas) wordt gemeld, flat in de staten Arkansas, Louisiana, Tennessee, Kentucky cn Indiana zware onweersstormen bet land-teisteren:*Tot-4iu-toe zijn cr reeds minstens li dooden en 50 gewonden, terwijl de verliezen aan dc oogst in het geheel niet te schatten zijn De stormen gaan gepaard mot wolkbreu ken en zandstormen. ELECTRISCHE STORM IN ARKANSAS LITTLEROCK (Arkansas). 3 Mei (Reuter) 11 personen, waarbij 6 negers zijn omge komen en 50 gewond tengevolge van een verschrikkelijke electrische storm in de Mis- sisippi-streek. TITOELESCOE REIST NAAR PARIJS PARIJS, 3 Mei. (V. D.) Dc Roemecnsehe minister van buitenlandsche zaken Titoe- leseoe wordt heden te Parijs verwacht, waar hij iot morgen zal blijven. In welingelichte politieko kringen verluidt, dat Titoelescoe met de Fransche regeering wil spreken over de voorbereiding van dc conferentie te Rome en zich op de hoogte vv.il stellen van de uitwerking van het zoo juist onderteekende Franscb Russische hij- standspact. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blüft een Bovectje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. BINNENLAND Gemeenteraad van Rotterdam. (Eerste Blad, pag. 2.)! Tc Poeldijk is een inbreker door eon re volverschot gewond. (Eerste Blad, pag. 3). liet parkeer-vruagstuk. (Derde Blad, pag. 1), Dreigend conflict in de mijnen. (Derde Blad, pag. 1). OMTREK Wassehcrij Ic Utrecht uitgebrand. (Eerste Blad, pag.'3). WEERVERWACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt: Verwachting: Zwakke tot matige O. lot Z.O. wind, meest helder tot licht bewolkt, droog weer behoudens in het Z.W., geringe kans op onweer, warnier. HET ADRES IBB v00[l uw /TEL. (1210 J t) Xf—' NvT v - - VLUG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. RAZZIA Of GANGSTERS TOKIO, 3 Mei. (V. D.) De geheele hoofd stedelijke politiemacht is gisteravond ge mobiliseerd loor een razzia op racketeers en gangsters, die parasiteeren op lustige bur gers; 1600 arrestaties werden verricht. De hoofdcommissaris van politie van Tokio heeft verklaard, dat hij vastbesloten is Tokio te zuiveren van alle misdadige elementen en zijn campagne tegen racketeers en gang sters tot een goed einde te brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1