4000 lO^U DE EEMLANDEQ Het Zilveren Regeeringsjubileum Maandag 6 Mei 1935 Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 260 LONDEN WERD EEN SPROOKJESSTAD EXEMPLAREN ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per x__ week (met gratis verzekering tcjen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bcwijsnummef elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertcntiè'n voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Het grootste feest, dat het Britschc rijk ooit heeft gevierd Enorme stroom van bezoekers Londen viert lieden liet grootste feest, dat liet Britschc wereldrijk naar incnsclicnhou- genis heeft gekend, liet zilveren jubileum van de troonsbestijging van koning George Y. Dit feest heeft at wekenlang op bijna alles in de hoofdstad van hit Britschc lijk zijn stempel gedrukt en vandaag staat Lon den slechts in het teckcn van de grootste plechtigheid, die sedert de kroningsfeesten liecft plaats gevonden. Dc stad heeft zoowel overdag als 's avonds een sprookjesachtig aanzien. Straten en huizen zijn versierd niet masten, vlaggen, doeken en bloemen en dc domincerende kleuren zijn het koninklijke blauw en goud. Op dc meeste punten heeft de stad een prachtig aanzien, de stemming der bevolking is geestdriftig en de uitbun digheid wordt slechts getemperd door dc karakteristieke traditioncclc Britsche waar digheid. De straten zijn versierd niet honderddui zenden echte bloemen. ITooge, masten met veelkleurige wimpels en vlaggen staan langs dc hoofdstraten opgesteld en zijn onderling ■verbonden door kleurige guirlandes. Langs de route, die de feeststoet zal volgen, zijn tribunes opgericht, die dc kijklustigcn een gunstige standplaats bieden. Reeds wekenlang stroomden de bezoekers uit. dc vorste deolcn van het Britschc rijk, uit de verre kolonicn en dominions naar Londen en slechts weinige landen ter we reld hebben geen vertegenwoordigers naar dit feest gezonden. Het zijn mensehen van bijna elk ras, van verschillende huidskleur, in verschillende klccdij en verschillende talen sprekend. Gisteren en gisteravond hebben bovendien tientallen extra-ingclaschte treinen duizen den bezoekers uit de provincie naar Londen gebracht en daarnaast zijn anderen duizen den met autobussen en auto's naar de hoofd stad gekomen, waar zich vanmorgen vroeg ïecds alles concentreerde nabij de wegen, die dc koninklijke stoet zou volgen. Velen hebben den nacht op straat doorge bracht. Alle hotels vVaren gisteravond tot dé laatste plaats be?et, doch duizenden gaven er de voorkeur aan reeds des nachts een gunstige plaats te bezetten, voordat de groo- fe drukte zou aanvangen. De stad bood trou wens dc laatste nachten een prachtig aan zien met zijn prachtige illuminaties, waar van het schoonst uitkwamen de verlichting met. schijnwerpers van de Westminster Abbey en dc St. Paul's Kathedraal. Zelden komt dc grootschc schoonheid van hel bouwwerk van sir Christopher Wrcn en dc sierlijkheid van dc golhiek der Abbey prach tiger tot uiting dan in dezen sprookje.sachti- gen lichtgloed tegen don d iepdon keren nachthemel. Ondanks den overweldigenden zondvloed van menschen heeft men kans gezien spe ciale maatregelen le treffen voor de duizen den kinderen, die zeker nog nooit een der gelijk schouwspel hebben gadegeslagen en daar misschien nooit meer getuige van zul len zijn. In dc eerste plaats heeft men er voor ge zorgd, dat de kleinen alles goed kunnen zien en voor het Buckingham Palace is een groote ruimte, lot op enkele meters afstand van den rijweg, dien de stoet zal volgen, voor de kinderen gereserveerd. Bovendien is er voor gezorgd, dat dc kinderen op dezen feestdag, nu zij vrij van school zijn, de melk en schoolvocding, die de 'meesten hunner op schooldagen ontvangen, niet zullen ont beren. Langs den weg in afwach ting van den feeststoet De politie had uitgebreide veikocr>maat- regclen genomen, die o.a. inhielden, dat over een groole oppervlakte dc straten, die toegang gaven tot dc route, welke de ver schillende stoelen zouden volgen, vanmor gen te half negen voor alle rij verkeer ge sloten waren. Aangezien de jubileumfeesten minstens een weck zullen duren en de straatversicring veertien dagen gehandhaafd blijft, zullen eiken avond gedurende drie uur dc voornaamste straten in liet Wcst- End voor bet rijverkeer worden gesloten. Allerlei eerste hulp diensten zijn voor vandaag en voor dc rest van de week ge mobiliseerd: vandaag alleen zijn vierdui zend personen van den openharen gezond heidsdienst en van verschillende eerste hulpdiensten op verschillende plaatsen langs de route verspreid en zijn verscheidene am bulance-posten en medische hulpposten in gericht. De menigte, waarop men rekent, is grootev dan men ooit in do Londcnscho stra len heeft gezien. Eindeloos stroomen dc rnensclien uit dc stations van spoorwegen en ondergrond en op sommige plaatsen is het gedrang angstwekkend. Zelfs degenen, die zitplaatsen tegen beta ling hebben gereserveerd, moesten zich van morgen haasten met het bezetten van deze plaatsen, aangezien, naarmate dc tijd vor derde, uien mot meer door de menigte heen kon dringen. Men schat do totale opbrengst van het bedrag, dat is besteed aan hel re- serveeren van plaatsen om den stoet le zien. op 500,000 pond sterling. Zij. die reeds zeer vroeg hun plaatsen bezet hebben, hebben vouwstoeltjes meegebracht of van venters gekocht. Ongetwijfeld hoopten velen deze stoeltjes als standplaats 1e kunnen gebrui ken bij het passeeron van den stoel, doch daartoe kreeg niemand dc kans. Er hccrsch- le overal op den weg een levendig verkeer. Venters met vcrverschingcn, vlaggen, bal lonnen en versieringen maakten goede za ken. Op verschillende plaatsen langs den weg speelden 3D orkesten om het wachtende publiek aangenaam bezig le houden on ook liet oog vond afleiding door het passeeron van detachementen cavalerie in de schilder achtige Engelschc gala-uniformen der v i - schillende Horse Guards-rcgimenten. De weg zeil werd in den loop van den ochtend afgezet door detachementen van verschil lende leger regimenten, door marinctrqcpcn en troepen van dc Royal Air Force. De eerste stoeten vertrekken Voor tien uur reeds kreeg het wachtende publiek den eersten galastoet te zien van dc verschillende stoeten, die vandaag langs den weg trokken. liet was do optocht van den Speaker van het lagerhuis, die naar de St. Paul's Cathedral trok. De Speaker word vergezeld door den Scrgcant-ai-Arms, zijn secretaris en eenigc andere parlementaire, hoogwaardighcidsbcklcedccs, gekleed in dc traditioneele galadracht met pruik. De Spea ker was gezeten in dc merkwaardige oude koets, waarvan het gebruik hij zeldzame ge legenheden één der privileges van den voor zitter van hot Engelschc parlement is. Dc oudo zware koets weegt meer dan twee ton en is vervaardigd uit zwaar eikenhout; zij is vermoedelijk een product van oud-Vlaam- schc houtsnijkunst. De koets heeft geen remmen en inplaats van in voeren, hangt dc carossorie in leeren riemen. Tc ruim tien uur vertrok dc sloot dor mi nister-presidenten van Buckingham Palace om te half elf, nog voor dc eerder vertrok ken zware koefts van den Speaker, bij de St. Paul's aan te komen. In het eerste van do zes rijtuigen was dc Britsche eerste mi nister Ramsay Mardonnld gezeten, in gezel schap van zijn dochter Ishbel. In dc vol gende rijtuigen zalen do eerste ministers van Canada, de Zuid-Afrik'aansche Unie, Australië en Nieuw Zeeland, de vertegen woordiger van Indic en de eerste ministers van Zuid-Bhodcsia en Noord-lei land. De volgende stoet, die bij de St. Paul's ar riveerde, was die van den Lord High Chan cellor of Cirpat Britain, die vergezeld weid door den Sorgeant-at-Arms, den Pursebearer en den Train bearer, hoogwaardighcidsbc- klccders in schilderachtige oude costuums, waarschijnlijk nog daleercnd uit de middel eeuwen, evenals hun ambt zelf. P»i UI DUiU »U»)I E1 IVt FPEi.i Een der vele jubilcumsposlzegels Inmiddels arriveerden per auto verschil lende leden van dc koninklijke familie, die niet in den feeststoet zouden meerijden, per auto voor do St. Paul, herhaaldelijk toege juicht door do menigte, indien zij herkend werden, hoewel dut niet altijd hot geval w as. De volgende sloot werd alleen gezien door het publiek, dat zich had opgesteld aan het Oostelijk gedeelte van de route, in dc nabij heid van dc city. liet was de stoet van den lord mayor van Londen, die hij een derge lijk officieel bezoek van den koning aan liet gebied van de Citv een zeldzame plech tigheid hooft te vervullen, die ongeveer 600 jaar oud is en plaats vindt bij de histori- - lie Temple Bar. De Temple Ba" is di grens van do city on staat aan liet begin van Floot Street, de Londensclic kranten straat. Dc tuidilionéelc beteekenis van dc aanwezigheid van den Lord Mayor op deze plaats beleèkent, dat zelfs de koning van l-i.gelaml de Citv van Londen niet kan be treden, zonder de toestemming van den ver togen woordigei' der burgerij. Dit wordt ge symboliseerd door het overhandigen door tien lord mayor van het niet paarlcn bezette zwaard aan den koning als een symbool van dc onafhankelijkheid van de City. Do koning raakt het gevest aan en geeft het zwaard terug aan den lord mayor, die het weer in de fraai bewerkte schoefde steekt. Deze plechtigheid staat bekend als de cere monie van het zwaard; het zwaard zelf was een geschenk van koningin Elisabeth aan Een recente foto van het Eugelscli koningspaar de City, toen zij in 1570 de eerste Royal Exchange opende. Dc stoet van don lord mayor bestond uit vijf rijtuigen, waarvan de eerste vier, die vooraf werden gegaan door den ilv-maar- schalk, waren bezet door de wethouders en andeic gemeentelijke autoriteiten, terwijl de lord mayor in de achterste koets vergezeld werd door den zwaarddrager en den staf drager. Dc leden der koninklijke familie arrivccrcn Kort na dc aankomst van den Jord mayor voor den Temple Bar kwamen de eerste stoeten van de koninklijke familie in het gezicht liet was dc stoet van den hertog van York met zijn gezin. <1 ie vooraf werd gegaan door eon ccrc-cscörte van kapiteins van dc Royal Horse Guards, in hun schitte rende uniformen. In het eerste rijtuig zaten dc hertog en de hertogin van York met hun beide dochtertjes, de prinsesjes Elisabeth cn Magaret. liet populaire jonge gezin 'weid langs den geheel en weg daverend toege juicht en glimlachend dankte de hertog cn de liei'ogin, terwijl de beide prinsesjes vol vreugde en steeds met elkaar lachend met liun zakdoekjes wuifden. In denzclfden. stoet reden ook de hertog n de heriogrn. van Kent, die pas korten tijd van hun hu welijksreis icrng zijn.'O; :7 UTKjt' gejuich van do menigte op, toen liet popu laire paar passeerde. Het geluid van het gejuich was nauwe lijks in de verte verstorven, of de stoet van den prins van Wales naderde, geëscorteerd door de lijfwacht van den prins, llu reed in het eerste rijtuig, met zijn tante, dc ko ningin van Noorwegen en zijn broer, den hertog van Gloucester. Ojinicuw daverde het gejuich langs don weg. Af en toe leek het, alsof de enthousiaste menigte door do militaire afzetting zou Tieenhrckcn. De populariteit van den prins van Wales is dc laatste weken zoo mogelijk nog toegenomen door do wijze, waarop hij propaganda heeft gemaakt voor de Jubilee Trust, het nationale Jougclfonds, dat Ier ge legenheid van hel regeeringsjubileum is ge sticht en dat, na een eersten oproep, reeds over 300.000 pond sterling kon beschikken. Tn het tweede rijtuig zat do tweede tante van den prins, prinses Victoria, cn de Prin cess Royal met haar echtgenoot, den Earl of Ifarewood. De koning en de koningin De geestdrift stijgt echter ton top, als de stiicl met de koets van den koning nadert. Dc koninklijke stoet wordt voorafgegaan door ufdeelingcn van de Royal Horse Artil Icrv en het corps dragonders, wier unifor men do- fraaiste en meest bewerkelijke zijn van dc vele fraaie uniformen van dc Brit schc weermacht. Ilun pracht wordt echter geëvenaard door de uniformen van de ko ninklijke lijfwacht, dio voltallig voorafgaat aan de zes rijtuigen, waaruit dc koninklijke stoet bestaat. Tussclicn het smettcloozc wit van rijbroeken cn uitmonstering en het fel le scharlakenrood der uniformen schitteren dc blank gcpolijsto kurassen. In het eerste rijtuig leden de* koning cn de koningin, zichtbaar getroffen door dc overweldigende betuigingen van geestdrift cn aanhankelijkheid, die overal losbarstten, waar de koninklijke stoet passeerde, en een logenstraffing waren van allo- traditioneele Dit nummer bestaat uit 3 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DA GELIJK5CHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN beweringen omtrent dc koele gereserveerd heid van den Bril. Dc koning cn de konin gin danken voortdurend glimlachend voor dc hulde en menigeen treft het, dat, dc ko ning er in lang niet, zoo goed heeft uitge zien, zoodat men nauwelijks zou vermon den, als men hem zag, dat hij binnen een maand zijn zeventigste» verjaardag hoopt te vieren. Reeds den geheclen morgen hadden tal van.kerkklokken in het West End en in de City geluid, doch van hot oogenblik, dut hot koningspaar kort voor 11 uur Buckingham Palace verliet, tot tie aankomst voor dc Sl. Pauls Cathedral te ongeveer half twaalf, luidden met verdubbelde kracht feitelijk alle kerkklokken van Londen. De plechtigheid in de SI. raids Zoowel voor als in do St. Pauls kon men genieten van een schitterend schouwspel. Vóór de St. Pauls was eon cercwacht be trokken door de Honourable Artillery Com pany, het oudste regiment .van lict Britschc leger, in scharlaken uniformen met hoogo helmen, versierd met pluimen, van zvvimcn- vceriu. Onmiddellijk vooi* den ingang ston den de Yeomen van de koninklijke lijfwacht in hun uniformen .in Tmlor stijl van schar laken en goud, ifiet platte, zwart ftiiweelen baretten en lange, met gbiid versierde hel-' lebnarden. Ju dc deuropening wacht ten tic bisschop van 1.ouden, met ren groot aantal leden van de hofhouding, allen gekleed in verschillende kleurige gewaden <-n unifor men. Voor het koor stelde zich de stoet op rondom den aartsbisschop van anlerbury, die den koning en de koningin naar hun plaatsen zou leiden. In totaal waren ongeveer twee duizend personen in de kathedraal verzameld, o.a. de leden van hot diplomatieke corps, de leden van tiet kabinet cn van de beide hui zen van hel parlement, dc hoogc gasten uit de. dominions cn talloo/.e personen uit het openbare leven, uil kringen van handel, wetenschap, kunst, marine en leger. Toen dc komst van den koning en de ko ningin werd aangekondigd, rezen alle aan wezigen van hun zetel op. Door den aarts bisschop van Canterbury en den bisschop van Londen werden de vórstelijke personen naar hun plaatsen geleid, waarna dc dienst aanving. Toen liet „God save lbo King waarmee de aanwezigen den jubilaris ont vingen, was verstorven, zong het koor twee psalmen, waarna gedeelten uit het Oude cn Nieuwe Testament werden voorgelezen. Hierna hield do aartsbisschop van Cantor- bury de feestrede, waarin hij den koning dankte voor alles, wat hij in zijn 23 jarige rcgcci ingspcriodc voor het volk had gedaan en den zogen des hemels afsmeekte voor het verdere geluk van den monarch en zijn ge zin. De aartsbisschop van Canterbury begon mot te herinneren aan de periode van angst en spanning, zorg en moeilijkheden, die de Britsche natie in dc afgcloopcn 23 jaar heeft doorgemaakt. Nog steeds ligt Engeland te midden van een rustclooz.e wereld en heeft het te kampen met moeilijkheden van econo mise hen cn politiekcn aard. Desniettemin heeft men zich door de moeilijkheden weten heen te slaan, door de eenheid van het rijk door een geest van vertrouwen cn vastbo radenheid, waardoor men zich oen krach lig geheel gevoelde. Deze eenheid en vastbc radenheid concentreerden zich rondom het symbool van dc eenheid van het rijk en von den hun centrum in den troon, die het mid delpunt bleek (e zijn van het gehcele Brit schc rijk. Dit wordt ook erkend door dc dominions, die hun vrijheid niet zien ingc perkt door hun positie tegenover den kroon doch integendeel versterkt door de plaats, die zij daardoor innemen in liet Britschc ge mcencbesl. Al is door deze positie, die dc kroon in hel Britsche rijk inneemt, deze hecht gevestigd en verankerd in liet leven dor natie, deze hechtheid dankt men toch in bizondere male aan de persoonlijke eigenschappen van don koning, zijn per soonlijke aantrekkingskracht-en zijn vermo gen om Ie binden. De vriendelijkheid van den persoon des koniiigs is bekend, evenals zijn toewijding en plichlseel: iwheid hij dc vervulling van zijn taak als dienaar van de natie. Zijn optreden is le allen tijde een vooi beeld voor zijn volk geweest en een inspiratie voor een ieder. Hij was in den besten zin van het woont ecu vader voor zijn volk. De svniputhie. die de natie voor hem koesnul, koestert zij voor de gehcele koninklijke familie. De prins van Welev cn de andere zoons van den koning hebben hetzelfde persoonlijke contact «lat de koning in Engeland heeft weten te scheppen, weten te leggen in alle doelen van het Britschc rijk, over dn ceheele wereld. De bisschop van Canterbury smeekte Gods zegen over den koning cn dc koninklijke familie af cn vroeg om vergiffenis voor dc fouten, die hij in zijn streven gemaakt zou mogen hebben. Ilij smeekte om vicdc en vrijheid, recht vaardigheid en voorspoed voor dc gclicclc wereld en wekte allen op om aanstonds na hel dankgebed mede te zingen het lied, dat begon mot dc woorden, dio vandaag diep in alle harten leefden: God save the king. Ecuigo psalmen cn gebeden besloten het eerste gedeelte van dc plechtigheid, waarna dc aartsbisschop van Canterbury, de bis schop van Londen, de doken cn dc kanunni ken van dc kathedraal zich naar het hoog altaar begaven, waar het. Tc Dcum Lauda- 111ns werd gezongen. Terwijl alle aanwezigen knielden, gaf dc aartsbisschop van Canter bury zijn zegen. l)e dienst werd besloten met het eerste en het derde couplet van het „God save the King", dat door allen werd meegezongen. Do aartsbisschop werd na afloop van de plechtigheid naar den Zuidelijken koorvleu- gol geleid, terwijl dc koning cn dc koningin met hun talrijk gevolg dc Kathedraal door den Westelijken uitgang verlieten. De geheelo plechtigheid werd niet alleen in schier alle. doelen van liet Britsche rijk en van dc weicld uitgezonden, maar boven dien was zij huilen dc St. Pauls te volgen door dc dichte drommen wachtenden, dank zij dc op vele plaatsen opgestelde luidspre kers. liet volkslied aan liet slot van de plechtigheid werd overal meegezongen en plantic zich voort langs dc geheelo route, die de koninklijke stoet op den tocht terug naar Buckingham Palace zou volgen. De terugtocht naar Buckingham Palace Deze tocht terug is een ware triomftocht geworden en overtrof in geestdrift van het publiek zoo mogelijk nog den eersten tocht naar dc St. Pauls. Ditmaal werd van de City uit het breedo Theems Enbanknicnt ge volgd, waar dc menschen in dichte hagen stonden opgesteld en waar eenigc opstoppin gen dreigden le ontstaan, toen duizenden, lie den stoet op weg naar dc St. Pauls op het Strand of in Fleet Street luidden zien passeeron, zich naar hei, Embankment spoedden, om daar den terugtocht te kun nen zien. Het laatste gedeelte daarvan was misschien wel liet mooiste. De fraaie Mali, waarlangs de weg van Trafalgar Square, dat zwart van de menschen zag. naar Bucking- luu Palace leidde, was versierd met bogen en bföempoorlen over den weg. Langs de kanten waren dc staanlrilnines opgesteld, waarop honderden een plaats hadden gevon den. Bloemen, vlaggen, wimpels cn klcurlgo doeken gaven de Mali een sprookjesachtig aanzien en het gejuich der menigte plantte zich voort tot voor Buckingham Palaco cn bleef nog aanhouden, toen het koninklijk paar reeds lang weer hel paleis had betre den. Feest week in het Brilt sche rijk liet eerste officicele gedeelte van het zil veren jubileum was hiermee ton einde, doch dc feest week is pas geopend cn dc vele particuliere en minder officicele feestelijk heden beginnen pas. Dc hotels cn restau rants hebben bijna zonder uitzondering vanavond feesten en gala-diners georgani seerd en in het gehcele land worden van avond jubilcuni-bals en gala-soirees gehou den. Ken bijzondere plaats in het feestpro gramma neemt de jubileum-radio-iiitzcnding voor het gehcele Britsche rijk in, o.a. bevat tende een rede van den eersten minister Ramsav Macdonald. Vanavond te 8 uur zal de koning zelf een dankwoord voor de radio spreken, dat door dc gehcele wereld gehoord kan worden. Na het vallen van de duisternis zal een kelen van 2000 vreugdevuren over liet ge heel c land ontvlammen. Het sein daartoe zal gegeven worden dooi het eerste vreugde vuur in Ilvdc Park, dat door den koning zelf zal worden ontstoken door een druk op een knop in Buckingham Palace. Dit is de laatste officicele plechtigheid op den jubi- leumdag. Tal van plechtige •gebeurtenissen zullen echter nog plaats vindon. Donderdag zullen in de Westminster Ilal 1 dc heide huizen van hot parlement, den koning hun trouw betuigen. Zaterdag zal de kojiing oen rijtoer maken door dc Noordelijke buitenwijken van Londen en een weck later door de Zuidelijke wijken voor degenen, die dc rijtoer van van daag niet hebben kunnen zien. In den loop van de maand zal dc groole vlootparade ter core, van hel jubileum worden gehouden nabij Spilhcod. De. herinnering aan het grootschc feest wil men levendig honden door van het fonds van dc Tiibiloc Trust een liermanen fonds te maken, naai het voorbeeld van het King Edward VIT Hospital Fund. TOURNEE BASSERMANN Albert Ba^scrmunn, die in C.arl Roessler's ..Die fünf Frankfurter" de rol van „Salo mon spooh. zal ook de hoofdrol vervullen in Ilarald Brail's looncclstuk „Dio Insel", dat voor het eerst in ons land ter opvoering komt. De regie is in handen van dr. Hans Bux- bnuin. de decors en costumes zijn ontworpen door Axel Torsten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1