AMERSFOORTSCH DAGBLAD 100 *32* BÖVEETJE DE EEMLANDEü -JARIG Firma B. BESTAAN A. v. RUIJVEN ZOON FLORA en DE BETUWE 4000 JUBILEUM-MAAND Belangrijkste Donderdag 9 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 33e Jaargang No. 262 HET ABESSINISCH CONFLICT Kolonisatie in Alaska VREDESKANSEN IN DEN CIIACO VERGROOT 1835 13 MEI 1935 MAGAZIJN VAN IJZERWAREN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN TER GELEGENHEID VAN ONS JUBILEUM ONTVANGT IEDERE KOOPER DEZE MAAND 10% KORTING ALLES A CONTANT Gespannen toestand in Illinois BELGÏE'S KONING IN ITALIË Vij fling als kijkobject ENGELAND EN DE DOMINIONS l j ENGELAND EN ZIJN DOMINIONS Wordt Griekenland weer een monarchie? NAAR DE Passagiers verzekerd AVONTUREN VOL SPANNING Roofdieren en bandieten Dit nummer bestaat uit0 bladen EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's VVEERVERW ACHTIN G 8 uur 4 min. HET ADRES ROOD EENHEIDSFRONT BIJ VERKIEZINGEN ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maapd 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bcwijsnummef cikc rCgej mccr f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor da helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 I „Het probleem interesseert de geheele Europeesche bcschas ving" zegt men in Italië" ROME, S Mei (V.D.). Dc Italiaansche dagbladen wijden licele. pagina's aan be spreking van de Abessinische kwestie. Men wijst er in do commentaren op, dat deze zaak een aspect vertoont van bijzonderen aard, dat direct Italië raakt, en een van algemeenen aard, dat de belangen van Eu ropa en de beschaafde wereld raakt. Wat Italië aangaat schrijft de Giornale (ITtalia, dat Mussolini van den aanvang af liet probleem gesteld heeft op een grond slag van volkomen duidelijkheid en loyali teit. De bedoelingen van vriendschap en dc wil tot samenwerking van Italië ten op zichte van Abcssinië blijken uit de hulp, die door Italië in den Volkenbond is gele verd en door het verdrag van 1928. Dc vijandschap jegens Italië is voortdu rend toegenomen tot de ernstige incidenten van Gondar c'n Wal Wal en Afdub. Boven dien neemt de Abessinische regeering. in stiijd met de officieele bevestigingen, sedert lang maatregelen, die in tegenstelling staan tot dc beginselen van goede nabuurschap en samenwerking. Deze maatregelen betreffen in feite dc mobilisatie, inrichting van le vensmiddelen- en munitiedepóts op plaat sen, die het. nuttigst zijn oor acties tegen dc Jtaliaansehe koloniën, aanleg van mi litaire wegen en aankoop op groo.te schaal en in versnelden mate van wapenen en mu nitie. Het probleem van de betrekkingen tus- schcn Italië en Abcssinië heeft een lange geschiedenis, die tot oplossing moet wor den gebracht rnct het oog op de definitieve opheldering. Het probleem interesseert ech ter evenzeer de Europeesche beschaving, welke den tegoriwoordigen staat van anar chie en slavernij in Abcssinië niet langer kan toestaan. Daarom, aldus besluit dit blad, moet het probleem van Abcssinië gesteld en opgelost worden op een Europecsch plan in verband met de belangen van de beschaving der werkende volken van Europa en ook in het belang van de inlandsche bevolking zelve. Onder dit meer uitgebreid aspect beschouwt Italië de kwestie. Amerikaansche boeren beginnen een nieuw leven SAN FRANCISCO, S Mei (Reuter). Hon derdtwintig pioniers zijn op weg naar Alas- ka om daar een nieuw leven te beginnen, daartoe in staat gesteld door het landbpuw- plan van dc regeering. Een schip brengt de mannen met tractors, paarden, huizen en alles wat voor de kolo nisatie noodig is, naar Seward (Alaska) en vandaar zullen de pioniers nog 200 kilome ter verder het binnenland intrekken naar het Matunuska-dal. Zij vormen de voorhoede van een 200-tal boerenfamilie's uit, het Midden-Westen der Yereenigde Staten, die in hun nieuwe woon plaats in totaal 8000 acres vruchtbaar land le hunner beschikking zullen hebben. De eerste duizend kolonolisten zullen de be schikking hebben over 40 acres land, en elk der 200 families ontvangt een bedrag van 3000 dollar, dat pas in 00 jaar behoeft te worden terugbetaald. De autoriteiten ver wachten; dat de kolonie tenslotte tot 800 families zal aangroeien. RIO DE JANEIRO, S Mei (Reutel). In Zuid-Amerika is na het besluit tot geza menlijke actie van een aantal Zuid-Ameri- kaansc.he staten de hoop op bijlcgging van liet conflict in den Gran Chaco herleefd Naar verluidt, zou zoowel de regecring van Paraguay als die van Bolivia bereid zijn toe te stemmen in een preliminaire bepre king van haar ministers van buitcnland- sche zaken over de verschillende uit den weg te ruimen problemen. TOCH FRANSCHE JOURNALISTEN NAAR MOSKOU? Uit Parijs wordt gemeld, dat de sovjet ambassadeur verklaard heeft aan geen en kel blad een visum te zullen weigeren. VERTROUWEN IN LERROUX MADRID. Voor het eerst na vijf weken is het Spaansche parlement weer hijeen ge komen. Lerroux las de regeeringsverklai ing voor, waaruit blijkt, dat de regeering streeft naar maatschappelijk en economisch her stel. Voorts ligt het in de bedoeling een grondwetswijziging tot stand te breng-n Bij een gehouden stemming bleef clc regec ring in dc meerderheid. VERBOD VOOR CONFESSIONEELE VEREENIGINGEN BIELEFELD, S Mei fI-Iavas). Dc politie heeft de confessioncele jeugdorganisatie en de beroepsvereenigingen iedere politieke of sportieve actie verboden en deze vereeni- gingen hebben nu niet meer liet recht op tochten te houden of vlaggen en insignes mee te voeren. EN Duizenden menschen door hongersnood bedreigd WASHINGTON, S Mei (V.D.). Uit Springfield in den staat Illinois wordt ge meld, dat aldaar een ernstige toestand is ontstaan, doordat 200.000 mannen, vrouwen en kinderen van dezen dichtbevolkten staat door het sluiten van do bureaux van maat schappol ijken steun door hongersnood wor den bedreigd; 500 betoogers zijn naar de hoofdstad van don staat gemarcheerd om het verzoek in tf dienen, dat de bureaux weer zullen worden geopend. De huidige toestand is een gevolg van hel feit. dat de staatsautoriteiten niet hebben kunnen vol doen aan het verzoek van dc federale auto riteiten om bij te dragen aan het onder steuningsfonds. Een commissie uit dc betoogers verlang de, dat de wetgevende macht van den staat zich de noodige middelen zou verschaffen om clc heropening van de bureaux van maatschappelijke» steun mogelijk te ma ken. Gouverneur Ilorner deelde aan de com missie mode, dat de eenigc manier, om dc noodige gelden bijeen te krijgen, bestond in de aanneming van twee wetten door de wetgevende macht van den staat, ten doel bobbend de verhooging van de omzetbelas ting, doch dat de rcpublikcinsche minder heid weigert haar medewerking te vcrloe nen om tot een A meerderheid te komen. ROME, 8 Mei (Y.D.). Koning Leopold van België is gisteren te Pisa aangeko men voor een bezoek aan zijn moeder, de koningin-weduwe Elisabeth, die sedert ge- ruimen tijd in Italië vertoeft om haar dochter Marie-José, dc prinses van Pic- niont, te bezoeken. CALLANDER (Ontario), S Mei. (Reuter) Op 28 Mei zal de beroemde'ijfling .een jaar oud zijn. Duizenden menschen, hoofdzake lijk uit de Yereenigde Staten, willen de babies bezoeken, en dc toeloop naar het Dafocziekcnhuis waar zij worden verzorgd, is dan ook zeer groot. Het ziekenhuis zal worden vergroot en er zal een solarium worden gebouwd, waarvan een zijde geheel door glas is afgesloten, zöoclnt de bezoekers de vij fling zullen kun nen bezichtigen, zonder dat de babies er nadeel van ondervinden. Yobrts zal er een parkeerplaats voor auto's worden ingericht en zelfs overweegt men den bouw van een restaurant. De babies, die van de geboorte af steeds verzorgd zijn door dr. Dafoc. bijgestaan door drie verpleegsters, zullen aan het einde de zer maand onder de hoede van nonnen worden geplaatst, daar dc zusters verzocht hebben \an haar taak te worden ontheven. LITAUSCH PROTEST KAUNAS, 8 Mei. (Y.D.) De Litausche regcering heeft hij de Duitsche regecring geprotesteerd tegen hef passecren van de grens door Duitsche vliegtuigen. De Duit sche regecring ontkent evenwel, dat dc grens gepasseerd zou zijn, DE OUD-KATHOLIEKE KERK IN DUITSCHLAND Tn de Slolkerk tc Mannheim heeft de wij ding van mgr. ErwinkrcuzcV tot bisschop van de Duitsche Oud-Katholieke Kerk plaats gehad. Dc wijding werd verricht door den bisschop der Oud Katholieke Keik van Zwitserland, mgr. Kuycr, geassisteerd door mgr. Th. J. van Vlijmen, bisschop van Haar lem der Ncderjandsche Oud-Katholieke Kerk en mgr. J. H. Berends, bisschop van Deven ter van hetzelfde kerkgenootschap. Een groot aantal geestelijken en geloovigcn was, naar de N.R.Ct. meldt, bij de plechtigheid tegenwoordig. Mgr. Berends hield de preek, waarin hij herinnerde aan de plichten van den bisschop en de geloovigcn aanspoorde, vooral in dezen tijd het christelijk geloof onverzwakt tc bewaren cn te verdedigen. Geen verandering van de verant* woordelijkheid en de buitens landsche politieke verplichtingen LONDEN, 8 Mei (V.D.). Met het oog op de verschillende en voor een deel niet elkaar in strijd zijnde veronderstellingen over het verloop van de op het oogenblik tusschen het Engelsche kabinet en dc pre miers dor Dominions plaats vindende be sprekingen over de builen landsche politiek, heeft Macdonald hedenmiddag in liet Lager huis een verklaring afgelegd. Hij wees op berichten, volgens wélke men zou hebben verzekerd, dat de Engelsche re geering in de toekomst buitenlandsch poli tieke beslissingen zou kunnen nemen, zon der tevoren ruggespraak te houden met de Dominions. Het is buitengemeen te betreu ren, dat in een voor het vertrouwen en de overeenstemming in liet Britsche wereldrijk zoo belangrijk tijdperk dergelijke volkomen ongegronde en schadelijke beweringen op gesteld zijn. Ilct is ten slotte onwaar, dat een Verandering van dc tegenwoordige ver antwoordelijkheid en dc 'jitcnlandsch po litieke verplichtingen der Dominions tc hei de gebracht of ó\crwogen zijn. Dc Engel sche regecring houdt zich energiek aan dc •-n '/«i Macdonald op dc verschillende imperiale conferenties vastgelegde principes van het systeem der consultatie inzake verdragsondcrhandelin- gen en de leiding van buitenlandsch poli tieke aangelegenheden in het algemeen. LONDEN, 8 Mei (Reuter). —De leden der regeering en de premiers van de domi nions, die gisteren wederom besprekingen hebben gevoerd, zouden het. naar verluidt, spoedig eens worden over een nieuw plan, dat voor Engeland de mogelijkheid opent op Europeesche conferenties snel besluiten te nemen uit naam van het geheele Brit sche rijk zonder eerst dc toestemming van elk der dominions afzonderlijk te moeten afwachten, mit^ deze besluiten niet in strijd zijn met het Yolkenbondshandvest. De clominiqns zouden evenwel h§t recht be houden besluiten, die voor hen militaire verplichtingen mede brengen, te ratifi'cee- ren of te weigeren. PARIJS, 8 Mei (Reuter). In een inter view met een vertegenwoordiger van het blad Excelsior verklaarde ex-koning Geor ge van Griekenland: Indien ik als gevolg van den zuiveren wil des volks wordt geroepen, zal ik naar Griekenland terugkeeren en rnii laten lei den door de constitutioncele en liberale principes, die mijn voorvader George I 50 jaar lang heeft toegepast. Een wereldreis per motor met zijspan Twee jonge Ilongaarsehe studenten, /al- tan dc Sulkowsky cn Julius Bart ha, die op een motor met zijspan een wereldreis ma ken, zijn volgens Reuter tc Londen aange komen, na reeds 160.000 kilometer te hebben afgelegd, waar, zij zeven jaar over gedaan hebben. Ofschoon zij er met hun door de zon ge bruinde gezichten gezond cn opgeruimd uit zagen, hebben de beide globetrotters gevaar lijke avonturen beleefd. De woestijnen van Tripolis, Lybiii.cn Sinai zijn zij als eersten per motorrijwiel doorge trokken; zij volgden dc karavaan route en wanneer zij soms in het zand gebleekte beenderen van menschen zagen liggen, wis ten zij welk lot hen wachtte, wanneer hun motor op een dergelijke verlaten plaats eens defect mocht raken. De beide jongelieden hebben een vreese- I ij leen nacht doorgebracht, toen na het ver trek van Gwalior in Britsch-Indië de motor midden in het oerwoud weigerde. Spoedig konden zij overal rondom de gloeiende oogen van wolven ontwaren, die steeds dichterbij kwamen. Slechts door zoo spoedig mogelijk een vuur aan tc leggen, konden de wolven tenminste op ccnigen afstand gehouden worden. De beide wereldreizigers hebben een alles behalve aangename herinnering aan dit avontuur bewaard en naar zij verklaarden, was hierbij het avontuur, dat zij beleefden, toen zij door Cliineesche bandieten werden overvallen, een pretje. Tegen de bandieten, die ongeveer vijftig in getal waren, zon een gevecht nutteloos gew eest zijn. Zij verlangden geld, doch toen de jongelieden hun duidelijk hadden ge maakt, dat, zij alleen maar reisschèques hadden, stelden zij zich tevreden met de ge weren en alle munitie. Oorlogszuchtige stammen maakten nabij Damascus jacht op liet motorrijwiel en be schoten de inzittenden. In Peru reisden zij dagenlang zonder een menschclijk wezen tc ontmoeten. Meermalen sliepen zij om beurten in hun tent, terwijl de andere de wacht hield. Tot de avonturen, die zij hebben meege maakt, bchooit ook een boschbrand, die hun bijna noodlottig was geworden. Salkwoksky en Bartha bobben veel vreemde gerechten gegeten Zoo hebben zij in Arabic dagenlang geleefd op boonen en groenten, vermengd met een eigenaardig soort hier. Vooral in China weet men, naar zij ver klaarden, nooit wat men eet. De jongelui blijven, zoolang de jubileum feesten duren, in Engeland en zullen dan naar het continent doorreizen. RUSSISCHE ZWERVENDE KINDEREN De Sovjet-unie worstelt opnieuw mei zwervende jeugd. Nadat onlangs een bericlü door de pci*s gegaan is, dat de doodstrafmo- gclijkheid ook werd uitgebreid tot kinderen vanaf 12 jaar, lezen wij thans, dat opnieuw razzia's gebonden worden op benden /.wer vende kinderen die de wegen en zelfs ste den onveilig maken. Tn rif stad Moskou kregen niet minder dan 11315 ouders in dc laatste paar maanden een politievermaning hun kinderen niet dakloos dag en nacht te laten rondzwerven DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wg raden U dus aan goed op de Taximeter te Ietten. BUITENLAND Britsche reactie op Duitsche politiek. (Wereldgebeuren.) (Eerste Blad, pag. 2.) BINNEN LAND Uitbreiding van „Wolfheze." (Derde Blad, pag'. 1.) .Vergadering der Holl. Mij. van Landbouw. (Eerste Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Een merkwaardig zakenjubileum. (Do firma Van Ruyven 100 jaar). (Tweede Blad, pag. 1)'. yoorfzetting van het congres „Ilocarcs." (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bill. Medegedeeld door hot K.N.M.I. te De Bilt. Meest matige wind uit Oostelijke richtingen, helder tot licht bewolkt, droog weer, iets warmer. Hoogste barometerstand: 775.S te Aberdeen on*Westmanpr. Laagste barometerstand: 758.0 tc Toulouse VOOR UW YLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP., PARIJS, 8 Mei (V.D.). De door de so ciaal-democratische en communistische partij gevormde commissie van toenadering beeft een oproep gepubliceerd, waarin voor dc tweede verkiezingsronde voor de ge meenteraden wordt voorgeschreven, dat de sociaal-democraten en de communisten ziel» onderling ten gunste van den kansrijksten candidaat zullen terugtrekken. Wanneer andere linksche candidaten meer kans op een zetel hebben, moeten sociaal-democra ten en communisten hun candidaten te rugtrekken, indien dit voor de bestrijding van bet fascisme cn van dc reactie gc- wenscht schijnt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1