FLORA en DE BETUWE 4000 DE EEMLANDEU Belangrijkste Nieuws FIRMA DUIM BURGER Zaterdag 11 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 264 Abessynisch protest te Rome De bewapening van Ethiopië DE DONAUCONFERENTIE TE ROME TURKIJE'S POLITIEK BRITSCH VLIEGTUIG NEERGESCHOTEN LUCHTVERDEDIGING IN ENGELAND NAAR DE Te** Passagiers verzekerd NEDERLANDSCH SCHIP HET EERSTE HERTOG VEROORDEELD Dit nummer bestaat uit 4 bladen HET MOTORPALEIS Norton Sunbeam Panther op andere pagina's Laatste berichten Eerste Mad pag. 3 WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 8 uur 6 min. HET ADRES VOOR <JW Engelsch: Hoeden f2.50 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85, Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Licfdadigheids-advcrtentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Tegen dc uitlatingen van staatssecretaris Lessona ROME, 10 Mei. Dc Abessynischc minister van buitenlandsche zaken heeft den zaak gelastigde van Abcssynie te Rome telegra fisch verzocht bij 't ïlaliaanschc ministerie van buitenlandsche zaken te protestceren tegen de bcleedigende uitlatingen van den staatssecretaris van koloniën Lessona, in de Italiaunsclie Kamer. In dit protest wordt verklaard, dat Abcs synie, dat door Lessona ervan beschuldigd is het Verdrag tan 102S niet tc zijn nage komen, dit verdrag niet alleen is nageko men, doch zich zelfs tot den Volkenbond heeft moeten wenden om dc uitvoering van dc arbitrage, die in liet Prcambuul van liet verdrag is voorzien, door te zetten. Abcs synie heeft ondanks de oorlogzuchtige toe bereidselen van Italië in het conflict een vreedzame en correcte houding aangeno men, waarbij het herhaaldelijk doch zonder succes een scheidsrechterlijke beslissing 3iceft gcëischt. Ook kan Abcssynie er niet verantwoordelijk voor worden gesteld, dat met den aanleg van den straatweg Dcssic Assab nog niet begonnen is. liet protest besluit met de "verklaring dat de verplichtingen van Italië als Volken- bondslid zoowel als op grond van liet Ila- iaansch-Abcssynisch verdrag ten aanzien •van de politieke onafhankelijkheid en dc territoriale onschendbaarheid van Abcssy nie, door den staatssecretaris Lessona zijn Lclccdigd. Mobilisatie Dc „Giornale dTtalia" bevat ccn artikel Aan haar directeur, den heer Clay da, over de toebereidselen welke Abessy nië treft tegen Italië. Volgens dit artikel, zou dc Negus de mobilisatie van troepen reeds vol komen hebben laten uitvoeren in de grens gebieden van Somaliland en Ervthrea. Dezer dagen heeft de Negus het district van Harrar bezocht. Eenige tienduizenden manschappen zijn in deze gebieden gecon centreerd. Het otfensief karakter van deze mobilisatie blijkt uit bet feit, dat vlak bij de grenzen der Italiaansche koloniën, dc gunstige plekken voor een inval, wapens zijn opgeslagen, en dat hier troepen zijn samengetrokken, die gemakkelijk van het Noordon naar het Zuiden kunnen worden vervoerd. Bovendien heeft men sinds verscheidene maanden depóts aangelegd voor wapenen, munitie, materiaal, levensmiddelen, zelfs opslagplaatsen van brandstof voor auto's en een hangar voor vliegtuigen. Sinds lang is rnen bezig met den aanleg van wegen. Er wordt intens gewerkt aan den aanleg van nieuwe landingsplaatsen voor de lucht- cscadrilles en aan de vergrooting van de bestaande landingsplaatsen. Nieuwe radio-stations zijn gebouwd en nieuwe telefoonverbindingen aangelegd tus- schen Addis Abeba en verscheidene depar tementen, speciaal aan den kant van dc Italiaansche kolonies. Vooral in dc streek van Ilarrar woedt een actieve oorlogspro paganda togen Italië. Ethiopië, dal een inillioen man op dc been kan brengen, bevindt zich in een voordee- ligo positie tegenover Italic, aangezien het zijn troepen snel van het Noorden naar het Zuiden kan verplaatsen, terwijl Italië haar twee afzonderlijke kolonies moet bescher men. W apeninvoev Hot blad vermeldt vervolgens, dat vanaf Januari tot half April in Ethiopië van uit Europa zijn aangekomen 10.000 geweren, twee millioen patronen en 200 machinege weren. Ook blijkt, dat Duilschland ruim schoots chemische stoffen heeft geleverd, wellicht voor do vervaardiging van ont plofbare stoffen en gassen. De bestellingen voor geweren, mitrailleuses, lucht-afwcer- geschut, pantserwagens en Junkcrs-vlicg- tuigen worden thans uitgevoerd. Elders is materiaal gearriveerd per trein tc Djibouti Dc Italiaansche rcgecring wenscht de betrokken rcgccringen op deze transporten te wijzen en heeft reeds de ver zekering ontvangen, dat controle zal wor den uitgeoefend. Het blad besluit, dat Ita lië. door het sluiten van ccn pact van vriendschap en samenwerking met Ethio pië. blijk heeft gegeven den vrede te willen en geen oorlog. Ahes'synic heeft een vijandige houding geloond. Door aan Ethiopië oorlogsmate riaal tc leveren, bewijzen de kanonnen-fa brikanten en hun landen zich niet te ont trekken aan dc medeplichtigheid voor den gevaarlijken toestand, die zich ontwikkelt en voor dc onvoorziene feiten die hieruit kunnen groeien. TALRIJKE ARRESTATIES IN JAPAN TOKIO, 10 Mei. (Routen. Do com pa ene te gen de geheime politieke honden breidt zich gestadig uit. Tot dusver hebben reeds2500 arrestaties plaats gehad. Onder de gearres teerden bevindt zich ook de bezitter van het sensatieblad Te ito Nils.ji Nitsji, wien afper sing en gewelddadigheid ten laste wordt ge legd. Tal van uiterst moeilijke probles men moeten nog worden opgelost Van toonaangevende diplomatieke zijde aldus wordt uit Boedapest geseind wordt bet bericht over ccn a.s. ontmoeting tus schcn den Italiaanschen staatssecretaris Su- a ich en den Zuid-Slavischcn ministerpresi dent Jeftilsj bevestigd. Dc2c ontmoeting, die waarschijnlijk de vol gende week tc Venetic zal plaats vinden, geschiedt op uitnoodiging van de Italiaan sche regeering, die in het kader van de di plomatieke voorbereiding der Donauconfe- rent ie een gcdachtcnwisscling over alle op dc Donauconfercntie ter behandeling ko mende problemen met den vertegenwoordi ger van Zuid-Slavië noozakelijk acht. Men neemt aan, dat Jcftitsj te Venetië als lasthebber van dc Kleine Entente zal optre den. Daar dc Balkanbond voor de Donau confercntie niet wordt uitgenoodigd, zou het voornemen bestaan ccn principiecle overeenstemming tusschcn dc Kleine En tente en den Balkanbond nog voor de bij eenkomst van Venetië tot stand te brengen. In deze bijeenkomst van Venetië zal dc Zuid-Slavische premier den Italiaanschen slaatssccretruis dc wcnschcn der Kleine En tente voor bot ontworpen pact ter kennis brengen. Hierbij zal, naar verluidt, ook de principieel afwijzende houding der Kleine Entente inzake de Habsburgsche restauratie- kwestie aan Suvisch medegedeeld worden. Verder wenscht dc Zuid-Slavische regeering dc uitlevering van bepaalde Zuid-Slavische, in Italië wonende emigranten. Men verwacht, dat éón der voornaamste moeilijkheden in dc door de Italiaansche rege'ering gevoerde onderhandelingen met de Kleine Entente in de Habsburgsche kwestie zal liggen, daar do Oostenrijksche rcgcering in de tot dusverre gevoerde preli minaire besprekingen op de meest besliste wijze de uitbreiding van dc niet-inmenging gccischt heeft tot de Habsburgsche kwestie. Het bericht van een ontmoeting van den minister van buitenlandsche zaken van Joego-Slavic, Jeftilsj, met Mussolini of den onder-staatssecretaris van buitenlandsche zaken, Süvicli, wordt blijkens een bericht uit Rome eveneens in bevoegde Italiaansche kringen binnen afzienbaren tijd verwacht. Waarschijnlijk zal dc bespreking Zaterdag IS Mei te Venetië worden gevoerd. Sehuschnigg, de Oostenrijksche bondskan selier, zal Mussolini waarschijnlijk Zaterdag te Florence ontmoeten. De nadruk gelegd op dc vriend* schap met dc sovjetunie Ter gelegenheid van den vierden grooten partijdag der Republikcinsche Volkspartij heeft Kcmal Ata Turk een opmerkelijke redevoering gehouden over dc buitenland sche politiek. Hij verklaarde o.m.: Turkije streeft er naar den internationalen vrede te handhaven en goede vriendschap te onderhouden met alle aangrenzende landen. Onder krachtigcn bijval avocs Ata Turk op dc duurzame en eerlijke vriendschap van Turkije met de sovjetunie en herinnerde hij vooral aan den steun, welke dc sovjetunie verleent «aan dc Turkschc eischen in de kwestie der zee-engten. Dc Turksch-sovjcl- Russische vriendschap zal ook* verder den internationalen vrede dienen. Aangaande bet Balkanpact wees dc presi dent op de beteckenis van dit pact, dat tot taak beeft de onrust op den Balkan Ie doen verdwijnen. Na gewezen te hebben op de vriendschap tusschcn Turkije en Iian (Pcrzië) en de vriendschappelijke betrekkingen met Afgha nistan en de andere landen, verzekerde Ata Turk, dat dc i'urksclie republiek naar niets anders streeft dan een nuttig en vredelie vend lid tc zijn van de grootc familie der volken. Ata Turk besloot met uen wcnsch, dat liet den Volkenbond zal gelukken bet interna tionale vertrouwen tc consolideerèn en de wonden van het verleden le genezen. LONDEN. 10 Mei. (V.D.) lit Bagdad wordt gemeld, dat een Bntsch bombarde mentsvliegtuig, waarin zich een officier cn oen soldaat bevonden, hij een verkennings vlucht hoven het middcn-Euphraatgebied door opstandelingen is neergeschoten. ITet vliegtuig raakte in brand en dc beide inzit tenden Averdcn gedood. Ten Noorden van Diwanija aan den middenloop van de Kuphraat waren ccnigen tijd geleden on lusten voorgekomen en onlangs Averd aa'eer melding gemaakt van een oproer van twee stammen onder leiding van grooten invloed hebbende sheiks. Nadat het vijfde bataljon van liet Irak-leper naar liet betrokken ge bied avus gezonden, kwam bet bericht, dal de rust en veiligheid waren hersteld, In een officieel Britsch bericht. Avordt verklaard, dat het feil, dat hol neergescho ten vliegtuig een vlucht boven dit. gebied maakte, niets met den opstand uitstaan de bad. DE NACHTEGAAL Het is heel jammer, dat Amersfoort zoo arm is aan nachtegalen. De tijd is voorbij, dat de omtrek van den Berg vervult was van den verrukkelijken zang van deze Mei- minstreels. Soms is het te merken, dat er voorheen hier veel nachtegalen zijn geboren en hebben gebroed. Jaar op jaar, zoo einde April, probeeren verschillende pas uit Afrika teruggekeerde mannetjes de wat later doortrekkende wijfjes door hun hartstochte lijk gezang tot zich te lokken, teneinde op hun ouden geboortegrond een huisgezin te kunnen vestigen. Een heel enkele keer ge lukt het. In den regel hebben de wijfjes, die de broedplaats bepalen, geen lust hier te blijven; er is hier naar hun zin te \'eel ge bouwd cn er zijn le veel wegen aangelegd. Gelukkig heeft Amersfoort nog een ge makkelijk le bereiken omgeving, die nog verscheidene koningen der Europeesche zangvogels herbergt. De nachtegaal weel met eenvoudige toon reeksen een groot effect te bereiken. Zijn lied wordt als het ware door menschelijke stemmingen beheerscht. Het geeft uiting aan hartstocht, deemoed, vreugde cn weemoed; terwijl de eene strophe met zachte tonen begint, die allengs in sterkte toenemen cn langzaam wegsterven, worden andere harde en kort afgebroken tonen op een smaak volle w'ijze in snelle opeenvolging herhaald; droefgeestige klanken, die mei de zuiverste fluittonen le vergelijken zijn, vloeien met vroolijke klanken zacht ineen. De pauzen tusschcn de verschillende strophen verhoo- gen de werking van de belooverende melo dieën. Het is onbegrijpelijk, dat een wezen van zoo geringe grootte in slaat is tot hel voortbrengen van zulke krachtige geluiden. Een goede zanger moet minstens 20 ver schillende strophen kunnen voortbrengen om den naam van uitmunend te verdienen. De nachtegaal houdt .zich het liefst op in kreupelbosschen, waar de bodem bedekt is met dor blad en veel lage planten. Hier kunt U het nest vinden van droge bladeren, hal men, stengels en fijne worteltjes, waarin zich in den regel 5 olijfbruine glanzende eieren bevinden. Zijn voedsel beslaat uil wormpjes, inseclen cn larven daarvan, als mede uit bessen. De lezer, die eens gaarne een nachtegaal Avil beluisteren, kan zich opgeven bij de redactie, V1RIDIS, LONDEN, 10 Mei. (Reuter.) Hot feil, dat dc datum van het Lagerhuisdebat over de defensickwcsties is uitgesteld tot 22 Mei was gisteravond in de wandelgangen Aan het parlement hot algcmccne onderwerp van gesprek Men noemt aan, dat Baldwin het debat zal openen. Al zal ook het geheelc defensie- vraagstuk worden besproken, toch acht men het zeker, dat de kwestie der luchtverdedi ging op den voorgrond zal staan, ook wat betreft do luchtbescherming van de civiele bevolking. De bladen nemen aan, dat dc plannen, die door den minister van buitenlandsche zaken zijn uitgewerkt, ook betrekking heb ben op de bescherming der bevolking tegen luchtaanvallen. Ilct proces inzake dc protocollen der „Wijzen van Zioir' trci"t algemeen de aandacht. Dc Duitsche de kundige der verdediging luitenant kolonel builen dienst Flcisehhauer, in gesprek met den verdediger der beklaagden, dr. Rucf. voor het gerechtsgebouw in de itsorsclie hoofdstad Amersfoortsche Huisartsen Vcreeniging. Zondag hebben dienst dc volgende burgcr- gcnecsheercn: Kamerling, Utr.wcg 35, Tel. 142. Linschoten, Soestcrweg 329, Tel. 112. Batenburg, Utr.wcg 18. Tel. 448. Van de overige gcneeshccrcn heeft dienst: Dr. Schoo, Zwaanstraat 24, Tel. 773. Zondag en de geheelc vvcck 's nachts heeft dienst dc apotheek van de firma Ittmann, Langcstraat 9, Tel. 1G4 cn de Java-apctheek, Leusderweg 212, Tel. 1887. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mevr. dc Leeuw, St. Ansfridusstraat 5. Mevrouw Daams, Puntcnburgcrlaan 21. Nieuwe haven op de Ber* muda*eilanden LONDEN, 10 Mei .(V.D.) De Bermuda eilanden hebben ccn nieuwe haven gekre gen door den aanleg van een kanaal naar St. George. Deze haven is feestelijk in ge bruik genomen bij het binnenkomen van het eerste schip, hot Nedcrlandsche stoom schip Volendam vali de Holland—Amerika Lijn. Bemanning en passagiers werden fees telijk ontvangen cn met toespraken verwel komd. Dc gezagvoerder van dc Volendam, kapi tein Barcndse. kreeg een oorkonde, gesne den m een 250 jaar oud stuk cederhout, afkomstig van hot admiraliteitsgebouw te St. George. Reeds tweemaal bankroet ges weest. ü7 processen tegen hem loopend LONDEN, 10 Mei. (V. D.) De hertog van Manchester is lieden door een Londcnsch gerechtshof wegens voorspiegeling van valsche feiten cn poging tot bedrog veroor deeld tot negen maanden gevangenisstraf. De 58-jarige hertog, die lid is van den En- gelschcn troon raad, heeft juweelen, waar over hij volgens de aanklacht geen beschik kingsrecht had, verpand, teneinde tenmin ste tijdelijk bevrijd tc zijn van zijn voort durende geldelijke moeilijkheden. Dc. ju weelen behoorden toe aan ziin overleden vrouw. Dc aanklacht Averd ingediend door den beheerder van bet vermogen der her togin. De hertog van Manchester is reeds tweemaal bankroet gegaan, terwijl op het oogenblik G7 processen wegens betalings kwesties tegen hem loopen. CENSUUR OP DE PERS IN SPANJE MADRID, 10 Mei. (V. D.) De nieuwe Spaanschc minister Aan binncnlandschc za ken heeft verordeningen bekend gemaakt inzake de uitoefening van censuur op de pers. Vooral interessant is dc bepaling, die betrekking hooft op de betrekkingen van Spanje tot het buitenland. Daarin wordt ge zegd, dat in den vervolge gccncrlei artike len of berichten meer mogen worden ge publiceerd in de Spaansche pers. waarvan de inhoud in staat is andere landen te kwetsen. ONRUST IN MANDSJOERIJE HSINKING, 10 Mei. (Reuter). Officieel wordt van Mandsjoerijsche zijde medege deeld, dat aan de Mandsjoerijsche grens nieuwe troepenconcentraties door Sovjet- Rusland hebben plaats gehad. Twee Sovjet- Russische di\isios zouden van Centraal Rusland uit rechtstreeks naar de Mandsjoo rijsch-Sovjct-Russische grens gedirigeerd zijn. Deze versterking der Sovjet-Russische troepen heeft in Mandsjoerijsche kringen grooto ontevredenheid gewekt. dit blad heeft een dagelijkschb gecontroleerde oplaag van EXEMPLAREN NIC. BOVEE Kamp 41, Telefoon 1093-1830 Wij vertegenwoordigen: Vraagt vrijblijvend pros pectus. Termijnbetaling toegestaan. binnenland Pei- IC. L. M. naai' Liverpool. J (Derde blad, pap:. Gcdcnkteekcn voor do Koningin-Moeder, (Derdo Blad. pas. 2. Medegedeeld dooi' het K.N.M.Ï. to De Bilt. Zwakke lot matige N. lot O. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, kans op nachtvorst, cn zelfde temperatuur. Hoogste barometerstand: 777.6 te AkureyrL Laagste barometerstand: 753.7 te Haparanda* Het gebied van hoogen luchtdruk trekt zich geheel naar het N.W. terug en neemt aldaar weer in boleekcnis toe. De hoogste barometerstand wordt thans op IJsland ge vonden. De depressie in de Golf van Bis cay e loopt op, een krachtige O. Avind Avaait over hel Kanaal en in Engeland. In Duilschland en Frankrijk zijn dc winden zeer zwak geworden. Do depressie in het N.O. blijft stationair. Vochtige luchtmassa's worden over Scandinavië naar het Z.O. ge voerd. Ook over onze omgeving lCAvam een koude-inval, echter nog van weinig betee- kenis. Volgons dc vliegtuigwaarncmingen van Soesterberg bedroeg de dikte der kou- dc-luclitmassa niet meer dan 50ü m. In dc Duitsche middelgebergten cn dc Alpen werd het wel warmer, de temperatuur van nul graden wordt eerst op 3000 m. hoogte gevonden, terwijl de atmosfeer nog uiterst droog is. Het. is echter tc verwachten, dat. dc koude langs de Oostzeekusten geleidelijk in het binnenland zal indringen cn dc warmte zal terugdrijven. VLUG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. een noeie zending or.tvzRgcn 'ol Linnen Vilt DAMES-MODEZAAK ARNH.WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1