DE EEMLANDER FLORA en DE BETUWE 4000 TAXI Telefoon 1210 MET ONBEKENDE BESTEMMING FIRMA DUIM BURGER DE GOEDKOOPSTE Maandag 13 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 265 JOSEPH PILSOEDSKI OVERLEDEN Een veelbewogen leven ERNSTIGE AUTOBOTSING Laval boekt succes te Warschau feU Passagiers verzekerd BEZUINIGING OP DE PENSIOENEN EEN TOCHT VAN DEN A.N.W.B. Een toeristisch succes EXEMPLAREN HET MOTORPALEIS Norton Sunbeam Panth e r op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 8 uur 10 min. S-PERSGONS IS MANTELS ABONNEMENTSPRIJS p" 3 majudea voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 Cfi DAGBLAD PRI19 nPR IflVFRTFNTIFN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer rmjp UCn HUVCnunilcn mccr f 0 ,5 Lirfdadigheids..jdmtenti£n voor d» helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—, Bewijsnummer extra f 0.05 Polcn's eerste burger, die veel voor zijn land heeft gedaan WARSCHAU, 12 Mei. (V.D.j. Maar schalk Joseph Pilsoedski is Zondagavond op 68-jarigcn leeftijd overleden in het Belvedère Daleis, nadat .een veldprediker hem do laat ste sacramenten had toegediend. De dood is Pilsoedski nog vrij onverwacht ingetreden, al leed maarschalk Pilsoedski al ecnigen tijd aan een maag- cn darmkwaal. Een bloeduitstor ting in.de ingewanden heeft het hart dus danig \omvakt dat~ dc dood vrij spoedig hierna intrad. Het gerucht van zijn dood drong door, zoodat een groolc menigte zich \oor het paleis verzamelde; de president van de Poolsche republiek heeft een oproep tot het vólk gericht, terwijl de ministerraad onder leiding 'van minister-president Slawek in vergadering bijeen kwam. Het is een 'grootc slag voor het Poolsche volk. Pilsoedski werd in 1S67 te Zoclow bij "Wilna geboren en nam op-jeugdigen leef tijd reeds deel aan de politiek, in Poolsch liationalistischen zin. In 1S8S werd hij naar Siberië verbannen, doch keerde terug. In 1890 werd hij lid van de socialistische partij. Van 1890 tot 1900 nam Pilsoedski deel aan verschillende illegale acties, die ten gevolge hadden dat hij in het laatste jaar werd gevangen genomen. In 1901 wist hij uit een krankzinnigen gesticht in Leningrad te ont snappen cn vestigde hij zich te Ivrakau. In 190U vormde Pilsoedski een semi-logalo mili taire organisatie, terwijl hij in 19li de Pool sche legioenen organiseerde om samen met Oostenrijk tegen Rusland te strijden. Na dat hij m 1916 -was afgetreden, werd hij het volgend jaar te Maagdenburg gevangen ge zet. Na de revolutie in Duitschland werd Pilsoedski opperbevelhebber van het Pool sche leger, hoofd van den staat; het volgend jaar voorloopig predident. In 1920 voerde hij het bevel over de troepen, die Kïew be zetten, eenige maanden later over dc troe pen, die Warschau in slaat van verdediging stelden. In 102-3 trok hij zich terug, maar werd drie jaar later weer opgei-Qo^r tijdens de regeering Witos, na straatge vechten te Warschau; het presidentschap van de republiek weigerde hij, wel werd hij minister van oorlog. Later minister-presi dent, met de portefeuille van oorlog. In 1927 raakte Pilsoedski premier af, tot hij van Augustus tot December 1930 die functie, op nieuw te bcklccden kreeg. liet kabinct- SJawek kende hem van December 1930 tot Mei 1931 als minister van oorlog, evenals tijdens het volgende kabinet van Pryslow Steeds heeft Pilsoedski een bclangrijKe slem gehad in dc buitcnlandsche politiek. I it Berljjn m^df rnen dat Ilitler een con- I it Berlijn 1 ol ca n c c-1 Cl cgr. Poolsche rcgccring. cgr.T? heeft gezonden aan dc VLIEGTUIG STORT IN ZEE Het Britsche driemotorig vliegtuig, dat Zaterdagochtend van BourgcL naar Londen was vertrokken en waarvan men reeds ver moedde., dat hel in zee was gevallen, is inderdaad Ier hoogte van Treporl in bet Ka naal gevallen. Dc beide inzittenden, de be stuurder cn een marconist, zijn door een isschersboo.t opgenikt en behouden Ie Diep pe aangekomen. Het ongeluk is te wijten aan een mot or panne. liet vliegtuig was ter stond gezonken. PROF. W. KOLLE v l'R WKPORT a. d. MAIN. 12 MEI (Reu ter). Professor Wilhelm Kolle, die het vac cine tegen cholera en tegen tvnhus ont dekte. ig hier op 67-iarigen leeftijd over leden. Twee Utrechtschc dames gewond HALFWEG, 11 Mei. Hedenmiddag i op den Rijksstraatweg tusschen Halfweg cn Amsterdam ter hoogte van do IJshaan alhier een ernstige autobotsing gebeurd, waarbij twee dames werden gewond. In de richting Halfweg reed een vrachtauto van de firma Van der Puyk uit Hilversum, welke werd bestuurd door den chauffeur C. V. Deze wilde een voor hem rijdende luxe auto voorbijrijden en gaf aan een achter hem aankomende ander luxcauto het toe ken, dat hij wat meer naar het midden van den weg ging uitwijken. Desondanks tracht te laatstgenoemde auto de vrachtauto toch nog voorbij te rijden. In deze auto waren gezeten dc bestuur der, dc heer van der P., wonende ts Utrecht diens dochter cn haar vriendin. Bij het voorbijrijden geraakte dc auto in dc berm van den weg, schoot daarna wederom dwars over den weg en do eerste trambaan heen tegen een juist uit de richting Sloten- rijk naderende tramtrein van de N.Z.Ïl.T waarvan de wagen eerst van voren en daar na van achteren een klap kreeg. Dc auto sloeg toen eenige malen over den kop en rolde over den weg, daarbij de vrachtauto van de firma Van der Puyk in den kant duwende. Toen na al deze manoeuvres dc inzittenden van de luxe-auto uit bun be narde positie konden worden bevrijd, bleek, dat deze er gelet op de lievigheid van de aanrijdingen bijzonder goed waren afgekomen. Het bleek, dat de dochter van den 'heei Van der P. haar rechtersleutelbeen bad ge broken, terwijl haar vriendin een gebroken linkerbovenarm had opgeloopcn, terwijl beiden nog verschillende snij wonden had den bekomen. De heer van der P. zelf bleef ongedeerd. Dr. F. C. L. Kuipers alhier werd terstond gewaarschuwd en verleende aan de beide gewonden de eerste hulp, waarna zij ner luxe-auto naar Utrecht werden vervoerd. Dc auto van den heer Van der P. werd nagenoeg geheel vernield. De vrachtauto daarentegen bekwam slechts geringe scha de, terwijl de bestuurder ongedeerd bleef. Inmiddels was dc politic uit Amsteriam gearriveerd, welke lor plaatse een onder zoek instelde, waarna hot overblijfsel van do luxe-auto per kraan wagon van de gaia- ge Pollc naar Ilalfwcg werd gesleept; cl. vrachtauto kon op eigen kracht dc reis. voortzetten. EEN ERNSTIGE BRAND Ol'TREMONT (Qugbec), 13 Mei. (V.D.). In een blok woonhuizen alhier is een felle brand uitgebroken, die het blok geheel ver nielde. Vijf brandweerlieden werden ernstig gewond, twee toeschouwers verbrandden, brand een lievige explosie ontstond. DOOR EEN VITRINE GEREDEN WEERT, 11 Mei. Vanmiddag is de motorrijder M. Hendriks uit Weert met groote vaart door de vitrine van het hotel „Juliana" gereden. Hij liep crnslige hoofd wonden op cn werd bewusteloos in het hotel binnengedragen, waar hem de eerste geneeskundige hulp werd. verleend. Zijn toe stand is ernstig. De besprekingen leidden tot ontspanning in de Poolschs Franschc relaties Een hizondere correspondent van Ilavas meldt, dat de sedert {Vrijdag tusschen La- val cn Beek bijna tonder onderbrekin, voortgezette besprekin kc ontspanning in d sren tot. een werkelij- betrckkingcn tus schen bciclc landen nebben geleid. Laval slaagde er zonder moe dat het Fransch-Rus: onvereenigbaar is met niet-aanvalsverdrag ci Poolsche alliantie. Ov< itc in aan te toonen, isch puot geenszins liet Poolsch-Duitschc met de Fransch- irigens kan het Duit- sche rijk zich te alle ti'dc aansluiten bij een collectief consultatief siepact. Frankrijk is te begunstigen van c< mits zijn speciale belangen in de Baltischc landen niet over het Reuter meldt uog u val Zaterdagmiddag c eiclrag en non-agres- jcrcid het welslagen n dusdanige poging. ïoofd worden gezien, t Warschau, dat La- p de Fransche am bassade achtereenvolgens dc gezanten van Groot-Britannië, Italië,; Sovjet-Rusland. Bel gië, Tsjecho-Slowakijc.l Roemenie en Joego Slavië ontving. Des avbnds namen Beek en tal van andere Poolsche autoriteiten deel aan een diner hetwelk werd gegeven op de Fransche ambassade. fn een officieel communiqué omtrent den loop der besprekingen wordt opgemerkt: „Een hartelijke gedachten wisseling heeft plaats gehad tusschen Laval en Beek over do voornaamsto algcmecnc en bizondere kwesties, die op het oogenblik de aandacht der beide regecringen .vragen". Hieraan wordt toegevoegd, dat de bcstu- deering van deze kwesties gekenmerkt werd door een gevoel van wederzijdsch vertrou wen rn pnrtoiiilc wfvlëryiiflseh begrip, het- Laval op het station te Warschau NAAR DE Commissie van advies ingesteld Bij gezamenlijke beschikking van <5<P ministers van Binnenlandsclie Zaken, f i nanciën cn Defensie van 12/29 April j.l.is ingesteld een commissie van advies inzake bezuiniging op de pensioensuitgaven (welke reeds ten aanzien van dc Rijksbcgrootmg 193G een bedrag van 5 milliocn zal moe ten bcloopcn). In de commissie zijn benoemd tot lui en voorzitter W. M. Palm, directeur van het Centraal Bureau van voorbereiding van Ambtenarenzaken. Tot leden mr. H. Albania, hoofdcommies hij het Departement -van Financiën; P. A. Cocncn, wiskundig adviseur bij den Pen sioenraad; mr. G. Jansen, burgemeester van Hengelo (O.); M. J. Jansen, referendaris bij den Pensioenraad; mr. W. de Koning, refe rendaris bij het Departement van Binnen landsclie Zaken; K. Lindner, wiskundig- adviseur der Rijksverzekeringsbank; mr. dr. M. I. Prins, directeur van de afdeeling Arbeidszaken der gemeentesecretarie van Amsterdam; J. Vcnnik, referendaris bij liet departement van Defensie; dr. J. II. Wcsse lings, referendaris bij het departement van Onderwijs, Kunsten cn Wetenschappen. Secretaris der commissie J. W. Metskcs. commies bij het Departement van Biiiiien- landsche Zaken. Do minister van Binnenlandsclie Zaken heeft de commissie op zijn departement ge ïnstalleerd. geen het mogelijk maakte oen gemeen schappelijk streven vast te stellen tot hand having van den vrede cn veiligheid. Ilct communiqué eindigt met dc woor den: „Laval en Beek wenschten elkaar er mee geluk, dat zij de overeenstemming cn solidariteit, waarvan dc Fransch-Pöolscho alliantie een uitdrukking is. in dienst kun nen stellen van hun vredeswil". Ilavas seint voorts uit Warschau: Aangezien Polen zicji bereid verklaard heeft mede te werken aan de onderhande lingen over het sluiten van een Donau-pacl zal Beek tijdens zijn aanstaande verblijf to Genève in verband met de op 20 Mei aan vangende raadszitting in de volkenbond»- stad dc voorbereidende besprekingen vol gen, die Laval van plan is te voeren niet dc vertegenwoordigers der betrokken mo gendheden, namelijk met die der Kleine Entente, teneinde het eindsucccs van dc a.s. conferentie van Rome te verzekeren. Niet minder dan 575 leden namen cr aan deel AMSTS RDAM, 11 Mei. De door den Koninklijken Ncdtirlandschcn Toeristen bond A.N.W.B. uitgeschreven „tocht met onbekende bestemming" voor auto's cn mo torrijwielen, welke vandaag binnen de grenzen van ons land beeft plaats 'gehad, is, dank zij het prachtige lenteweer de iet wat sombere voorspelling van De Bilt werd loor oen overdaad van zonlicht wegge zaagd! en de schitterende organisatie een toeristische succes geworden van den eersten rang. Niet minder dan 575 automobilisten en motorrijders uit alle doelen van het land hel ben zich vanmorgen Lusschen 8 en 12 gemeld aan de verschillende startplaatsen naar verkiezing Amsterdam, Den Haag, Zeist, Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle, Arn hem, Almelo of Deventer waar liun, vóór zij vertrokken, een reglement werd overhandigd, alsmede een de emblemen van den A.N.W.B., dragende doek, welke, op de motorkap of, wat de motorrijders be treft, om den arm bevestigd, tevens aan bet propagandistisch karakter van den tocht bijdroeg. De voorwaarden, vastge- tcld voor de deelname aan den 320 K.M. langen en in twee parcoursen een Oos- iclijk en een Westelijk gesplitsten rit, waren van dien aard, dat dc principiecle af keer, die de A.N.W.B. van „jakkerwedstrij den" heeft, daarin duidelijk tot uiting kwam. I)e voorjaarslocht, die leidde dooi de schoonste gedeelten van ons land, en dies een overvloed-van natuurschoon te genieten gaf, is voor alle deelnemers lou ter een toeristisch genoegen geweest, waar bij nog kwam het uiterst attractieve cle ment, dat men tevoren niet wist, langs welke plaatsen en door welke streken bij leiden zou. Wat dit laatste betreft, gold het een demonstratie van liet l ijden op aanwij zing van ile bekende Bondswcgvvijzers. De gegevens betreffende den te volgen weg werden in het reglement van den rit uit sluitend aangeduid door bet noemen van een serie getallen, b.v. 6, 3, 20, 8 enz. Iedere deelnemer moest in dit verband in de aan- vangsrichting doorrijden tot den eerstvol- gendeia. handwijzer van den A.N.W.B., op welke p'."als hij constatceren kon dat het in zijn boekje voorkomende eerste getal ook voorkwam als kilometercijfer op een der armen van den eersten wegwijzer. Zijn taak was dan dc door dezen arm aangegeven richting te volgen tot den volgenden hand wijzer, terwijl, ter controle of men nog wel op den goeden weg was, de nummers van de wegwijzers mede in dc roulelijst waren genoemd. Nauwkeurig werd zorg gedragen o.a. door het handhawni van een tus- schenruimte bij elk vertrek van 3 a 5 mi nuten dat verschillende deel nemers niet vlak achter elkander zouden komen te rij den en al geschiedde het op bepaalde tra jecten wel eens dat meneer A. op een paar meter achter meneer B. zat, dan school er in het klakkeloos volgen van meneer B. toch het gevaar, dat deze wellicht een an der parcours reed, waardoor meneer A. vol komen mis zou rijden, hetgeen hem dan op een der vijf over beide parcoursen ver deelde geheime, door personeel van den A.N.W.B. bezette controleposten tot. zijn schade en schande duidelijk gemaakt zou worden. Uw verslaggever heeft het genoegen ge smaakt, het oostelijk parcours zij het niet in verband van deelname te mogen afleggen in het aangenaam gezelschap van do hoeren IT. J. van Buien, directeur secre taris van den K.A.N.W.B. en II. J. Pep- pink, redacteur van dc „Autokampioen". Ofschoon wij als persman in het geheim waren genomen en den tocht voor ons dus niet de minste bekoring had van liet on bekende, hebben ook wij het traject van Arnhem naar Loehcni uitsluitend op de iDondswijzcrs gereden cn daardoor ervaren, met welk een kennis van cle mooiste plek jes van ons land de organisatoren dezen tocht hadden samengesteld! Bovendien kon den wij, door op bepaalde trajecten deelne mers tegemoet te lijden, constatceren, dal er door niemand gcraccd werd. Het feit, dat geen bondswijzcr gepasseerd kon wor den zonder dat daarop een der kilometer cijfers was afgelezen, vastgeknoopt aan dc voorwaarde, dat men niet vóór vier uur op zijn startplaats terug mocht zijn echter niet later dan negen uur waren vol doende waarborgen, dat hel toeristisch ele ment in elk opzicht gehandhaafd bleef. Zoowel te Amersfoort als te Amsterdam op elk der startplaatsen wachtten de consuls van den bond en hun assistenten de terugkomst van dc auto's cn motorrij wielen af zijn wij getuige geweest \an bei enthousiasme, waarmede dc terugkee renden over den afgclegdcn tocht spraken. Aan allen, wier contrólckaart in orde werd bevonden, werd een berinncringsplaqueltc, die op auto of motorfiets bevestigd kan worden, uitgereikt. Met daf al heeft de A.N.W.B. door het organisccren van dezen dag mede blijk gegeven, dat hij bet prac- dicaat „Koninklijke", hem onlangs door HM. de Koningin verleend, ten \ollc ver dient! Dit nummer bestaat uit 3 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN NIC. BOVEE Kamp 41, Telefoon 1093-1830 V/ij vertegenwoordigen Vraagt vrijblijvend pros pectus. Termijnbetaling toegestaan. BINNEN LA Nil Dc werkzaamheden van het dcslructiebe. drijf der „GcKro". (Dorde blad pag. 2). OMTREK IIcl uitbreidingsplan van Soest. (Derde Blad, pag. 2). STADSNIEUWS De bijdrage aan bol Handelsregister. (Derde Blad. pag. 1)'. Do militaire pcnsloenbond rccjuestroert (Derde Blad, pag. 1)'. Een oefening in luchtbescherming. (Derde Blad, pag. 1) SPORT Holland wint met 20 can België. (Tweede Blad, pag. IV. A.P.W.C. klopt 2.N.C. met 2—1. (Tweede Blad, pag. "V Sopla brengt U.Y.V. een 4—3 nederlaag toe. (Tweede Blad, pag. 3) Medegedeeld door het K.N.M.I. to Dc Bilt Verwachting: Matige N. tot Z. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen, waarschijnlijk enkele tegen- of hagelbuien, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 771.5 te Jan Mayen. Laagste barometerstand 751.1 te Marseille. MA NTEL COSTUMES en vanaf f 15.50 Zeer ruime keuze in leuke japonnen DAMES-MODEZAAK 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1