4000 TAXI DE EEMLANDED Mr. Marchant wordt Katholiek Onze vorstinnen naar België DE ZOMERTIJD GAAT IN! FLORA en DEBETOWE E!#J HOLLANDER A M 6 CT IA AMERSFOORTSCH DAGBLAD Belangrijkste Nieuws Licht op DE GOEDKOOPSTE Telefoon 1210 ABONNEMENTSPRIJS F" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Dinsdsg 14 Mei 1035 Uitgave: VALKEiOFF S Co. Bureau: Anthsmschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 266 OPZIENBARENDE STAP Werkloosheid mindert NAAR DE Dit nummer bestaat uit 2 bladen Passagiers verzekerd Een hartelijk afscheid Ir. MUSSERT CONTRA HENRI POLAK Publicaties in Het Volk HEVIGE STORM IN CHINA EXEMPLA REN komt Woensdag 29 [Vlei in op uitnoodiging van het op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 8 uur 12 min. 6-PERSOONS IS AMERIKA'S MANOEUVRES AMER3FOÖMSCH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van ccn bewijsnummer 11 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsea f 1.Bewijsnummer cstra 1 0.03 Hij neemt ontslag als minister,en treedt uit den V.D.B. 'ssGRAVENHAGE, 13 Mei. Minister Marchant deelt mede, dat hij is overgegaan tot de Ka« tholieke kerk en dat hij is getre* den uit den Vrijz. Democratie schcn Bond. Minister Marchant Hij heeft aan Hare Majesteit de Koningin ontslag uit zijn ambt van minister verzocht. DEN HAAG. 13 Mei. Naar aanleiding van het bericht, dat Minister Marchant tot do Katholieke kerk is overgegaan, hebben vvii ons fot don minister gewend rr.et hef verzoek ons cenigc nadere inlichtingen t< verschaffen. Wij troffen den minister aan in zijn wo ning aan de Cornells Joist raat. Toen wij den minister vroegen, of hij aan ©ns verzoek om nadere medcdcclingcn o\ci liet verrassende bericht kon voldoen, zcide hii glimlachend: „Verrassend? Zegt U maar gerust dat het ccn bom is. die springen zal. Mijn communique is duidelijk en voor- loopig heb ik geen behoefte hier iels aan toe te voegen." In verband met de voornoemde opzien barende rnededeeling kunnen wij nog rue dedeelen dat de stap waartoe Mr. Marchan is overgegaan, het gevolg is van een on' wikkehngsproccs, dat niet onlangs to uiting is gekomen, doch dat eerder 111 de. loop van jaren zich voltrokken heeft. De overgang van Minister Marchant tol het Katholieke geloof zou naar wij niccnen te weten reeds in het vorige jaar liehbcn plaats gehad. Minister Marchant zou zich op liet stand punt hebben gesteld, dat hij over deze aan gelegenheid eerst dan zou spreken als zijn geweten hem er toe. zou dwingen. Hij zou deze geclragsliin gekozen hebben nm l>^ kabinet dat toch reeds zoo moeilijke tijd heeft, nieuwe zorgen te besparen. Ook voor de ambtenaren uit zijn onmid dellijke omgeving was de rnededeeling van Minister Marchant's overgang ccn volko men verrassing. Tenslotte kunnen v\ ij nog mededeclen. dat dc cchtgenooto van den Minister niet lot dc Katholieke kerk is toegetreden. Echter kan met zekerheid gezegd worden, dat alle geruchten, die de verklaring van 's Ministers veranderde levensbeschouwing mecnen te moeten zoeken in zijn huiselijke omstandigheden allen grond missen. Naar vvii vernemen heeft Mr. Marchant van ziin overgang naar dc Katholieke kerk rnededeeling gedaan in de jongste vergade ring van den Ministerraad. Wij hebben naar aanleiding van dc rne dedeeling van Minister Marehnnt, dat hij overgegaan is naar de Katholieke kerk. he denmiddag een kort onderhoud gehad met Mi. M. M. Joekes den voorzitter van de Vrijz. Democratische Tweede Kamerfractie. Mr. Joekes. ('ie nog rrcen bericht had ont vangen van ''e uittreding van Mr. Marchant ui' dei bond. vvenschto ziin oordeel op te schorten, doch kon wel verklaren, dat Mr Marchant hieraan terecht dc consequentie heeft verbonden, dat hii onder deze. omstan digheden niet hot ambt van Minister van Ou Vr vjK K«»nc«en en Wetenschappen ko:i "blijven vervullen. R.K. commentaar Po Maa-'-bndc schrijft: liet bericht, dat na d geruchten van dm laatstcn tijd niet onverwacht kwam. sol toch in menigen kring cenigc beroering onder ons. katholieken, een zekere ontroe- rini- wekken. Wij laten deze tijding, die vvii lagen liet afdrukken van ons blad ontvingen, thans i.order commentaar. Dat minister Marchant uit zun stap de consequentie trok ontslag te vragen, pleit voor ziin fijn gevoel en zijn inzicht. Of Hare Majesteit het gevraagde entslag zal verleencn? tit den overgang van den bewindsman naar dc Katholieke kerk behoeft het ver leencn van het ontslag niet even conse quent te volgen als de aanvrage daarvan. Het moment, terstond na de indiening van het bczuinigingsontvverp, waarin „Onder wijs" een ruim aandeel had, dat scherp zal worden aangevochten, valt wel zeer onge legen. Minister Marchant heeft in ieder geval niet alleen den moed getoond, onder lang niet gemakkelijke omstandigheden zijn overtuiging te volgen, maar ook de politie ke consequenties daarvan ten volle te aan vaarden. Godsdienst en politiek Het Handelsblad schrijft onder meer: In ons land. waar dc godsdienst een fac tor van bctcckcnis in de politieke constella tie is, kan dc overgang naar het Katho licisme door ccn minister, die gedurendo ziin ganschc staatkundige loopbaan boven al op dc bres heeft gestaan als vrijzinnige, ternauwernood een aangelegenheid hoeten, die alleen dc particuliere godsdienstige- op vatting van de persoon in quaestie betreft. Vooral wanneer de overgang plaats vindt naar een geloof, dat. gelijk met den R.-K. godsdienst liet geval is. in den regel nauw verbonden is met een bepaalde staatkun dige partij. Aan ccn dergelijke ontwikkeling kan dus ccn belangrijke staatkundige kant vastzitten. Het lijkt ons met het oog op de con structie dezer crisis-rcgecring waarschijn lijk. dat het kabinet ernstig zal overwegen aan dc Koningin te -advisceren bij het uit zien naar ccn nieuwen minister te trachten iemand aan te wijzen, die, fcclijk in 1033 met nir. Marchant het geval was. dc vriiz dem. beginselen is toegedaan. Dezelfde redenen, die ertoe leidden den liberaal Kal ff door den liberaal van Lidth de Joude te vervangen, ziin ook in dit géval aan wezig. Op deze wijze zal in elk geval dc rondslag waarop na de laatste Kamer vol kiezingen iu 1033 de Kabinetsformatie plaats vond, geen verandering vaa prin- cipieclc bctcckcnis ondergaan. Wij naken er onza lezers even op attent, dat heden nacht de Zomertijd insaat. Men denke er dus aan hedenavond zijn uurwer ken ccn uur vooruit te zetten! De directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemid deling deelt mede, dat dc werkloosheid on der dc 554.500 leden van ingevolge het werk loosheidsbesluit 101? gesubsidieerde veroc- nigingen in dc week '2:2 t m. 27 April 1935 heeft bedragen 27.2 d.i. 0.8 minder dan in de vorige vcrslagwcek (8 t/m 13 April 1935). toen dc werkloosheid 28.0 bedroeg. In de overeenkomstige weck van de ja ren 1034 en 1933 was de werkloosheid on derscheidenlijk 23.5 en 20.1 Rij 1061 organen der openbare arbeidsbe middeling stonden op 27 April 1935 in to- toal 3853500 werkzoekenden ingeschreven, onder wie 308.481 mannen. Hiervan waren werkloos 368.484 personen, onder wie 355.106 mannen. Op 13 April 1935 bedroeg het aantal in- gesclM-evenon bij een ongeveer geluk aantal organen 395.953, onder 378.651 werkloozen. Hot aantal ingeschreven werkzoekenden is sedert 13 April verminderd met 10.293, het aantal werkloozen met 10.622. Blijkens ccn op 1 April 1935 gehouden tel ling stonden op dien datum bij 322 orga nen der arbeidsbemiddeling in gemeenten met 5000 en meer inwoners ingeschreven: 11 658 werklooze mannen jonger dan 18 jaar; 57.-75 werklooze mannen van 18— 25 jaar; 56 701 werklooze mannen van 26—30 jaar; 108.185 werklooze mannen van 31 jaar en ouder. Wij zijn in staat hier een foto te reproducccrcn, die maarschalk Pilsoedski in 1911 weergeeft lc midden van de Poolsche legionairen, aan wier hoofd hii reeds hij het uitbreken van den wereldoorlog tegen Rusland streed. Een grootc menigte juichte dc Koningin en Prinses Juliana to:. Vele malen klonk het Wilhelmus Hot vertrek van IT. M. de Koningin en H.K.II. Prinses Juliana naar België hoeft te Utrecht, waar dc treinreis begon, ecu bij zonder hartelijk karakter aangenomen. Reeds gemimen "tijd tevoren had zich een grootc menigte publiek voor do eerste klas wachtkamer verzameld, zoodat het gehoele bordes mot belangstellenden was gevuld. Maar ook op bot midden van bel plein stonden dc wachtenden nog cenigc rijen dik en deze rijen si rekten zich uit tot dc ingang van hel bagage-depót. Om ongeveer zos uur kwamen dc konink lijke auto's, waarin do reis van 't I.oo naar Utrecht was volbracht, door dc Station straat rijden om met ccn boog langs de rijwielbewaarplaats voor dc wachtkamer voor tc rijden. Nauwelijks was de auto, waarin do Koningin en Prinses Juliana ga zelen waren, het Stationsplein opgczwcakt of een luid en geestdriftig hoera geroep steeg op uit de dichte menigte, die aanhou dend met hoeden en armen zwaaide. H. M. dc Koningin en Prinses Juliana namen «leze welkomst- on afscheidsgroet lachend in ontvangst. Zij bicven een oogenblik op het bordes staan om buigend en wuivend liet publick te danken voor dc spontane ontvangst om zich daarna langzaam door dc talrijke menigte, die bleef juichen, naar «le wachtkamer tc begeven. Hot gejuich nam nog toe toen beide vorstinnen zich voor dc ramen nogmaals tot het publiek wendden. Ook op liet pon on had zich inmiddels veel publiek verzameld on velen uit bet publiek voor liet stationsgebouw kwamen ook nog naar het eerste perron waar dc Koninklijke trein reeds voor stond. Toon de beide vorstinnen, die zich vrij wel onmiddellijk naar den trein begaven, op liet perron verschenen, steeg andermaal een hartelijk en geestdriftig gejuich op, dat overging in ons prachtig Wilhelmus. II.M. de Koningin en Prinses Juliana bleven tot het tijdstip van vertrek (0.22 unit voor de ramen staan on hot publiek word niet moede dc heide vorstinnen toe Ie juichen. De afzetting verviel spoedig en de menigte werd tot vlak voor don trein toegelaten. Nog ecnigc malen zong men de bekende verzon van ons Volkslied, die worden g«' volgd door luide hoera's, waarvoor dc vorstinnen knikkend en buigend dankten. Toon de trein vertrok steeg opnieuw een luid gejuich op, de laatste groet van een bij/onder hartelijk afscheid... De reis wordt tot Riel (N.Br.) in den -trein gemaakt, dan wordt in den trein overnacht en Dinsdag wordt dc reis met auto's voortgezet. De Koningin was in het v it gekleed e:i droeg de witte wcduwonsluicr. Prinses Ju liana was gekleed in een grijzen bontman tel met bij passenden hoed. Op het station waren aanwezig de hec- ren Admiraal, stationschef en dr. Posthu mus Mees, afd. chef van den dienst der exploitatie. De politiemaatregelen werden genomen onder leiding van commissaris Brandt. Klacht tegen laatstgenoemde wegens opruiing tot moord Namens ir. A. A. Mussert, algemeen lei der der NationaaKSocialistische Beweging in Ncdoiiand, heeft mr. A. J. van Yessetp. advocaat tc Utrecht, bij den Officier van Justitie tc Amsterdam ccn klacht ingediend tegen den heer IIcnri Polak, waarin ver zocht wordt tegen den heer Polak vervol ging in tc stellen wegens de strafbare fei ten, door dezen gepleegd door de publicatie van een artikel in „Het Volk" van 13 April 1935, in het bijzonder vervolging wegens opruiing tot moord op dc leden en aanhan gers der Nat ionaal-Socialist ischc Beweging, zulks bepaaldelijk op grond van dc volgen de zinsnede, blijkons do daaraan vooraf gaande zinsnede gericht tegen do leden en aanhangers van dc Nationaal-Socialistisclie Beweging: „Duitschland heeft ons geloerd, dat togen deze misdadigersbenden de rede niet baat. Wie ons land, ons volk, wil behoeden togen het lot dat Duit.sehlaiul en zijn volk heeft getroffen, moet er op los slaan. Den gcnadcloozen geen gena de. Tegenover dc geweldenaars het ge weld. Al het andcro is nutteloos." Tn de klacht wordt er de aandacht op gc- stigd, dat reeds in Het Volk van 9 Fc- uari 1935 een artikel verschoon, ondorteo- •nd A. B. K.(lccrckopcr), waarin Fot ge- oldpleging werd aangezet in dc zinsnede: 'ndien de fascisten met een stoet een ar- u dersstraat intrekken om daar te colpor teren, dan verdienen zij tc worden uiteen cslagcn. NANKING, 13 Mei. (Reutor.) In den acht van Zaterdag op Zondag heeft een ware storm, die verscheidene uren onafge broken woedde, de telefoon-, licht- en tcle- graafloidingen verwoest. Ongeveer 1000 kleine huizen en vele booten op dc Jangtso werden beschadigd of wel geheel vernield. Door de ineenstorting van de in aanbouw zijnde rcgceringsfilmstudio's werden drie arbeiders gedood. HET HONGAARSCH—JOEGO SLAVISCHE CONFLICT GENEVE, 13 Mei. Het Volkcnbonds secretariaat deelt officieel mede, dat het Hongaarseh-Jocgo Slavische conflict, dat ontstaan is door den aanslag lc Marseille, is geplaatst op de agenda van dc zitting van den 4 olkcnbondsraad. die op 20 Mei a.s. begint. Deze kwestie is, naar men zich zal her inneren. in dc Januari-zitting van den Vol- keinboridsraad verdaagd om de Jocgo-Sla vische regeering gelegenheid te geven, ken nis te nemen van de maatregelen die de Hongaarschc regcciing heeft genomen. Rapport au r voor deze aangelegenheid is de Engelschc grootzegelbewaarder I.ord Eden. PROF. MR. J. A. EIGEI/ÏAN Volgens de X.R.Ct. heeft prof. mr. J. A. Eigeman, ccn der oprichters van liet Ver bond voor nationaal herstel, als lid van dit verbond bedankt. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BU1TEXI.AS' O Nieuwe nota Aan A bessin ië. (Eerste Blad, pag. 2.) BINNENLAND Dc rcgccring en de Nozcma. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Nieuwe kerkgobomv der Gcrcf. Gemeente in gebruik genomen. (Tweede Blad, pag. 1.) De canclidatcnlijsten voor dc a.s. raads verkiezingen. (Tweede Blad, pag. 1.) Een loterij zonder nieten (Twéede Blad, pag. 1.) Het eeuwfeest der firma Van Ruyvcn. (Tweede Blad, pag. 1.) Medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt. Verwachting: Matige tot krachtige veranderlijke wind, later afnemend uit N. richtingen, afnemende bewol king. aanvankelijk nog kans op re gen- oi hagelbuien, kans op nacht vorst, later iets zachter Hoogste barometerstand 772.G te Thors- havn. Laagste barometerstand 757.S tc Marseille. STORMWAARSCHUWINGSDIENST Geseind te De Rilt hedenmorgen om 7.15 aan alle posten: Wccst op uw hoede. Een tipje der geheimzinnigheid opgelicht HONOLOELOE. 13 Mei. (V.D.j De sluier van geheimzinnigheid, die de Amerikaan- sclie vloot manoeuvres in den Stillen Oceaan omgeeft, is gisteren voor korten tijd opge licht, toen 32 grootc schepen in dc yloot- basis Pearl Harbour binnenliepen. Bij deze pelcgcnhcid kroeg men ook het eerste be licht aangaande den stand van de vlucht der 48 marine vliegtuigen, die Donderdag avond van Pearl Ilabour naar dc Midwey- eilanden waren gestart. De leider dcP ma noeuvres, admiraal Reeves, deelde mede, lat deze cskadervlucht met succes is vol bracht. De vliegtuigen hebben bet traject, 1 it 1200 mijl lang is, volgens de opdracht fgelcgd. De heide torpedojagers, die met elkaar in botsing zijn gekomen, werden wel rustig gehavend, doch zij konden de ha ven hereiken. De vlootbewcgingen worden overigens nog steeds streng geheim gehou- len. Alle garnizoens van de kusten van den Stillen Oceaan zijn op alles voorbereid, daar ieder oogenblik een vlootaanval kan plaats hebben. Gemeld wordt nog, dat een luitenant- vlieger hij het neerstorten van zijn toestel is gedood. Het is tot dusver niet bekend, of het hier een der toestellen betreft, die deel namen aan de eskadervlucht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1