AMER3FOORTSCH DAGBLAD iStfU* TAXIDIENST Speciale groote wagens Telefoon 1210 DE EEMLANDEU Rotterdam's haven in de crisis FLORA en DE BETUWE TAXI 4Q00 B. RUITENBERG HU H! Nieuws DE GOEDKOOPSTE PRIJS DER ADVERTENTIEN vAin 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 33e Jaargang No. 269 Cijfers, die spreken Een zware buitenlandsche concurrentie NAAR DE tl* Passagiers verzekerd H.M. DE KONINGIN DANKT FRANKRIJKS VERDRAG MET DE RUSSEN SCHERPE KRITIEK VAN DUITSCHE ZIJDE EXEMPLA REN TEL. li 630 TEL. 1093 op andere pagina's 9 uur 17 min. 6-PERSOONS IS Fa. v. d. Water en v. d. Brink en Zn. Complete Woninginrichting Leusderweg 2224 MARKIEZEN en ZONNESCHERMEN in groote verscheidenheid ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 - e& e regel meer f 0.25 Licfdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Aifvertentiè'n „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cen% driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra 1 0.05 Eenmaal per jaar is het Volkenbondsdag. De keuze van den daturn is op zichzelf niet belangrijk. Men had hiervoor ook kunnen nemen don dag van den wapenstilstand (11 November), of wel den dag waarop het Vol kenbondverdrag in 1920 in werking trad (10 Januari) of eenigen anderen datum. Men heeft nu eenmaal genomen den dag van 18 Mei, omdat op dien datum in 1899 in Den Haag de eersle Vredesconferentie werd ge opend, een gebeurtenis, waarmede in zeke ren zin een eerste grondslag werd gelegd voor de internationale rechtsorganisatie, zooals deze in onze dagen in den Volken bond van Genève haar uiting heeft gevon den. Het aantrekkelijke van de keuze van dezen datum is voor ons Nederlanders, dal aldus aan dit internationale herdenkings feest tegelijk nog een nationaal cachet wordt gegeven. Niet 18 Mei dus is belangrijk, maar wèl het begrip Volkenhondsdag. Men versta ons wel: wij noemen dit niet den V redesdag, maar den Volken bondsdag. Bij Vredesdag zouden wij denken aan het versterken van de vredesgedachte, van het verlangen naar en den wil tot vrede, zoo als ieder van ons deze bij zichzelf en an deren kan aankweeken, min of meer in verband met zijn wereldbeschouwing en godsdienstige opvattingen. Talloos zijn de kringen, waarin zoodanige vredessternmen zijn Ie hooren; uitlatingen voor den vrede, zij vinden hier te lande vrijwel geen tegen stand. Zuivere vredèsmanifestaties, zooals de Vrouwen-Vredesgang, zij mogen velen een zekere bevrediging geven, omdat hei v redes verlangen zoo sterk is, dat het zich vooral in deze tijden uiten moet, zij schij nen toch in Nederland soms overbodig, juist vanwege het ontbreken van eenige opposi tie, vanwege de algemoene instemming, die zij hier te lande vinden. Daarom wil 18 Mei meer zijn dan Vredes dag: deze dag wil zijn een Volkenbondsdag. De Vereeniging voor Volkenbond en Vre de, waarin personen van de meest verschil lende polifieke en godsdienstige richtingen zitting hebben, en welke vereeniging sinds jaren de traditie van deze 18 Mei-viering in stand houdt, wil op dezen dag meer dan alleen het uiten van den vredeswil. Men wil tevens wijzen den vredesweg, dien de Volkenbond ons biedt. Afschuw van oorlog en verlangen naar het vrede door recht, zij mogen de gevoelens zlin. die het vraagstuk van oorlog en vrede beheerschcn, zij zijn niet datgene, waarbij men moet blijven stilstaan. Hoe den oor log ie bestrijden, en hoe den vrede te be vorderen, deze vraag moet ook Worden ge steld. Voor ieder, die sinds het beëindigen van den Wereldoorlog den loop der internatio nale gebeurtenissen heeft gevolgd, zal bij hel stellen van deze vraag, onmiddellijk het beeld van den Volkenbond verrijzen. Ieder die nadenkt zal inzien, hoe nuttig werk te Genève in het belang van den vrede is ver richt. Hoe vele malen heeft niet de Volken bond dreigende gevaren kunnen afwenden, hoeveel is te Genève niet bereikt dank zij internationaal contact cn samenwerking op allerlei gebied! Zeker, het kwam ook voor, dat de wereld hoopvol uitzag naar Genève, zich afvragend wat de Volkenbond zou brengen, en dat men werd teleurgesteld, doordat actie uitbleef, of wel de machtspo litiek van een of meer staten sterker bleek dan het te Genève gevoerd overleg. Maar zijn deze tekortkomingen van den Volken bond een reden om aan het geheele systeem te wanhopen? Zij die het Geneefsche werk uit eigen aanschouwing kennen, zij twijfe len niet; zij hebben de vaste overtuiging, dat de Volkenbond nuttig is voor dc verwe zenlijking van de vredesgedachte. Om dat inzicht verder ingang te doen vin den, om te doen begrijpen, dat men, zoo men den vrede wil, den Volkenbond moet leeren kennen omdat nu eenmaal de Volken bond is het machtige wapen in den strijd tegen den oorlog, daarom wijden wij één dag in het jaar aan den Volkenbond, daar om vieren wij op 18 Mei Volkenbondsdag. BRAND TE ROTTERDAM ROTTERDAM, 17 Mei. Gisteravond om streeks half 12 werd brand ontdekt op den zolder van een pand aan de Voorhaven al hier, waarin is gevestigd de motoren- en machinefabriek van de fa. Duyvcndijk en van Ovcrbeek. In zeer korten tijd was de vloer van den zolder doorgebrand en deelde het vuur zich mede aan de eerste verdie ping. Ook daar vatte de vloer vlam en wel dra viel een vonkenregen in de gelijkvloer- sche verdieping. Orn kwart over 12 had de brandweer den brand zoo goed als ge- bluscht. De zolderverdiepingen zijn geheel uitge brand en de kap is op vele plaatsen door gebrand. Omtrent de oorzaak van den brand is niets bekend. LAVAL OOK NAAR BERLIJN? LONDEN, 17 Mei (Reuter). De News Chronicle meldt, dat Gocring uit Berlijn naar Warschau is vertrokken met een uit- noodiging bij zich van Hitier aan Laval om een bezoek te brengen aan Berlijn. De Parij- schc correspondent van de News Chronicle zegt van de meest gezaghebbende zijde te hebben vernomen, dat, indien Laval een uit- noodiging van Hitler zou ontvangen, hij deze gaarne zou aanvaarden. AUTO-RAMP IN FRANKRIJK ROIJAAN, 17 Mei (Reuter). Een auto met zes inzittenden is in h kanaal van Port Fécamp gereden. Vijf inzittenden zijn verdrongen. Langzame stijging van het goede= renverkeer, doch geen stijs ging der verdiensten Rotterdam is door den vrijen handel groot geworden. Dc geografische ligging van dit havengebied maakt het tot de aangewe zen toegangspoort tot de stroomgebieden van Rijn cn Maas. Al vóór het graven van den Nieuwen Waterweg, toen het dus als wereldhaven nog niet meetelde, was het de aangewezen doorvoerhaven voor het verkeer tusschen Engeland eenerzijds en West- en Zuid-Duitschland anderzijds. Het doorgraven van den Hoek van Holland, volgens het pj^n van den ingenieur van den Waterstaat Caland, bracht de haven in een uitermate gunstige positie. Zoo werd het wat het steeds is gebleven de eenige groote zeehaven, zoowel in Nederland als daarbuiten, die een rcchtstreeksche natuur lijke verbinding heeft met dc groote bin nenhavens aan den Rijn, welke rivier op zoo groote diepte wordt gehouden dat Ba zel bij gunstigen waterstand kan worden bereikt door rivierschepen van 1200 ton en Straatsburg nog bij den ongunstigste wa terstand door schepen van 2000 ton. Door een uitgewerkt kanalennet staat het in gemeenschap met de verste uithoeken van Nederland. In de Rotterdamsche haven, die bovendien nimmer door ijs wordt gebarri cadeerd, is geen enkele sluis; bet verschil tusschen eb en vloed is zoo gering, dat de lossing van schepen geen hinder daarvan ondervindt; zelfs het grootste zeeschip kan rechtstreeks tot zijn ligplaats doorvaren, zoodat men dan ook groote oceaanstoomers ziet meren vlak voor de kantoren van hun maatschappijen. De technische outillage van Rotterdam's havencomplexen is zeer modern en in vele onzichten die van andere havens vooruit. Het slreven is er vooral op gericht, zoo snel mogelijk te laden en te lossen, ten einde zoo veel mogelijk kosten te hesparen. Op dit gebied zijn hoe kon het anders in dezen tijd van sportieve vergelijkingen wereldrecords bereikt. Als massogoedha- ven bij uitnemendheid is Rotterdam de grootste van het continent. Aan massagoed bedroeg de in- en uitvoer het vorig iaar 20 millioen ton, tegen Hamhurg en Antwer pen 8 k 9 millioen ton. Desondanks werd in Rotterdam alleen aan stukgoed in 1931 nog 6 millioen ton verscheept, dat is evenveel als het totale verkeer in Bremen, ongeveer evenveel nis het totale verkeer in Ronaan en Marseille, meer dan het totale verkeer van Bordeaux cn Genua en zelfs bijna 1 millioen ton meer dan het totale verkeer van Amsterdam. Langzame stijging Dit zijn cijfers, die spreken. Legt men ze echter naast die van vroegere jaren, dan is het beeld minder florisant. Een bezoek aan het gemeentelijke havenbedrijf heeft ons daar dezer dagen over ingelicht. Wel is er in de laatste maanden van 1932 een einde geko men aan het gestadig achteruitloopen dei- meeste verkeerscijfers en viel er in 1933 een langzame stijgende lijn waar te nemen, die zich in 1934 in dezelfde richting voortzette, doch de topcijfers van 1929. toen het massa goed-vervoer ongeveer de helft meer was dan in 1934, zijn nog op geen stukken na benaderd. Over de geheele wereld is een kleine opleving merkbaar, juist ten aan zien van de grondstoffen die overal meer worden gevraagd. Als massagoed haven was Rotterdam door de snelle daling van de grondstoffenaanvoer het zwaarst getroffen; nu er op dit gebied wat verbetering valt waar te nemen, vertoont het havenverkeer van Rotterdam ook dadelijk betere cijfers. De doorvoer van kolen is gestegen door grooter vervoer naar Italië, dat zelf geen kolenmijnen bezit en door stijging van zijn industrieclc bedrijvigheid een grooter af nemer wordt. Dc aanvoer van brood- cn voedergranen heeft echter sterk geleden door do contingentceringsmaatregelen der regecring; de doorvoer ervan daalt door de tijging van invoeren in Duitschc havens. En al mag dan over het algemeen een kleine stijging waar te nemen vallen, door de zware concurrentie met buitenlandsche havens werd er weinig aan verdiend, ja zelfs werd er hier en daar beneden kost prijs gewerkt. De loonen dec havenarbeiders zijn reeds met l.r> verlaagd en de werk loosheid is nauwelijks verminderd, doordat het meerdere werk grootendéels machinaal geschiedde. Zware concurrentie Van verschillende zijden wordt getracht, Rotterdam's domineerende plaats als tran sitohaven voor massagoederen aan te tas ten. Protectionistische maatregelen duiken in het buitenland op als paddenstoelen uit den grond en hebben vaak hun ontstaan te danken aan een geraffineerde vindingrijk heid, die waard is bewonderd te worden. Daarnaast zijn het de clearingmoeilijkhe- den met Duitschland, die groote zorgen over Rotterdam hebben gebracht. Wat België betreft, zijn het in de eerste nlaats de loodsgelden, die zware concurren tie aandoen. Kct tarief is sedert den oorlog niet verhoogd, zoodat de schepen deze re tributie in hetzelfde aantal franken, doch dan tegen een tiende van de vroegere waar de, kunnen voldoen. Ook de Nedcrlandsc&e loodsgelden zijn wat gedaald, doch lang niet in die mate. De havengelden te Antwerpen waren langen tijd aanzienlijk minder dan in de groote Nederlandsche zeehavens. Nu Am sterdam en Rotterdam do hunne verlaagd hebben, zoodat ze meer met die van Ant werpen overeenkomen, is weer dc deprecia tie van de belga nieuw roet in het eten ko men gooien, waardoor opnieuw een dispro portie van 28% is ontstaan. Buitendien geeft de Belgische regeering premies voor hef Rijnverkeer op Antwerpen en worden de schepen gratis van Dordrecht naar Antwer pen gesleept, In Duitschland is het vooral het streven, om de goederen over de eigen havens te ver schepen, dat aan Rotterdam groot nadeel heeft gebracht. Dc spoorwegen geven voor- keurstarievcn, die vóór den oorlog ook voor Duitsche Rijnhavens golden doch daarvoor sindsdien zijn afgeschaft. Verder wordt op alle mogelijke manieren aan Duitsche sche pen do voorkeur gegeven, waarvan ook dc binncnschipperij te lijden heeft. Men merkt dit alles vooral aan den graan-invoer, dio Bremen en Emden grooten vooruitgang heeft gebracht.' De eerste haven bereikte 90% van haar verkeer van 1929. de scheep vaart van Emden steeg zelfs tot 150% van die van dat jaar. Voor Rotterdam bedraagt dit percentage nog slechts 80. De laatste gegevens Zoo juist zijn de gegevens over het iiaven- verkeer in April bekend gemaakt. De stijgen de lijn van het vorige jaar is daarin niet voortgezet. Wel is het scheepvaartverkeer slechts matig gedaald en is het zelfs grooter geweest in April 1935 dan in de overeenkom stige maand van het vorige jaar, doch het goederenverkeer is sterk achteruit gegaan. De val van de belga heeft nieuwe slagen aan de Rotterdamsche haven toegebracht, het geen vooral blijkt uit de volgende cijfers: het aantal lijnschepen met inkomende en uitgaande ladingen, waarbij de schepen wel ke in heide richting lading vervoeren dub bel zijn geteld, daalde van 47 in de eerste, tot 40 in de tweede en 37 in de derde week van April, het aantal geladen vrachtsche pen liep voor beide richtingen samen terug van 126 tot 123 en 107. Zoo ziet de toekomst er voor Rotterdam niet lichtend uit cn het is geen wonder, dat in den laatsten tijd meer en meer gevraagd word om krachtdadiger hulp van regccrings- zijdc om aan de steed, toenemende huiten- 'nndsche concurrentie (die daar ook door •eeeeringsmaafregelen wordt gestimuleerd het hoofd te kunnen bicden. Wie een tocht maakt door de havens ziet er nog wel be drijvigheid. maar hoeveel kranen staan er niet stil en hoeveel ruimte wordt er niet in beslag genomen door ongelegde schepen! Het aantal van deze laatste is wat vermin derd doordat enkele weer in de vaart zijn gebracht, doch meerendeels door slooping verkoop. Rusland heeft er zooals men weet, onlangs nog 7 gekocht, waarvan het eerste juist deze week is bemand en vertrok ken. Daardoor vermeerdert, echter niet de be drijvigheid in de haven, die aan zoovelen werk cn brood moet geven. Meer on meer wint de overtuiging veM. dat er van over heidswege iets meer gedaan moet worden: velen honen dat de regeering zal tooncn de zen oproep (e verstaan. Dit nummer bestaat uit 2 Waden Gclukwensishcn met de grootsche tentoon? stelling DEN HAAG. 16 Mei! M.M. de Koningin heeft na terugkeer in Nederland het vol gende telegram gericht aan Z.M. den Ko ning der Belgen: „In Mijn land teruggekeerd'^ zie Ik met levendig genoegen terug op dStf onver'"- lijke dagen, met U en Astrid doorgebracht. De hartelijke ontvangst, aan Mii en Ju liana door beiden bereid, blijft Ons in voortdurende herinnering. Het is ons een vreugde geweest tevens Uwe lieve kinde ren te hebben leeren kennen. Wil voor U zeiven en voor Astrid nogmaals de, uit drukking van Onzen warmen dank Aan vaarden. Het verheugt Mij oprecht t'at deze hernieuwde persoonlijke aanraki.VK Onze banden wederom nauwer Heeft aan gehaald. Gij weet op welken hijzonderen prijs Ik deze banden stel. niet alleen wegens de voldoening, welke zij Mii on Juliana per soonlijk geven, maar ook wegens de bctee- kenis, welke zij kunnen hebben voor de verdere ontwikkeling van dc vriendschap pelijke gevoelens, welke reeds op zoo ge lukkige wiize tusschen do wedcrzijdsc'hc volken bestaan. Sla Mii toe. deze gelegenheid to baat te nemen. U nogmaals geluk te wenschen met de grootsche tentoonstelling, die een welsprekend blijk is van de durf cn de on dernemingsgeest van België en deszelfs hoofdstad." VOOREERSTEKLAS KLEEDING NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 WERELDGEBEUREN Te Berlijn beschouu-l n\en net pact slechts als een milu fair bondgenootschap ET bezoek van Frankrijks minister van buitenlandsche zaken, Laval, aan Moskou, dat Woensdag zijn beslag heeft gekregen, gold de bezegeling van hot zoogenaamde Fransch-sovjet-Russische bij- tandspact; in Duitschland acht men deze benaming nog al aan den bedriegelijkcn kant, aangezien men van oordeel is, dat men met betrekking tot het tusschen Mos kou en Parijs gesloten pact in werkelijk heid heeft tc doen inet een tweezijdig mili tair bondgenootschap en niet, zooals van Russische en Fransche zijde wordt gesug gereerd, met een instrument, dat zich dc pacificate van Europa ten doel stelt. Wanneer Litwinof en Laval in hun toas ten te kennen geven, dat zij beiden wen schen, dat het bijstandspact nooit in wer king behoeft te treden, dan wordt daar al leen reeds mee bewezen, 7.00 meent men in Duitschland, dat onder dc mom van een veiligheids- en vredesinstrument een ver drag is gesloten, dat tegen een anderen staat is gericht. Te Berlijn heeft het eveneens de aan dacht getrokken, dat in het slotcommu niqué, in tegenstelling tot de toasten, waar uit deze conclusie niet valt te trekken, geen uitnoodiging tot andere staten is gericht, althans niet op een volkomen duidelijke wijze, om eveneens tot het pact op den grondslag der assistance mutuelle toe te treden. Een stoute bewering achten de Duit- schers hetevenzeer, wanneer in het slot communiqué de opmerking wordt gemaakt, dat het sluiten van het bijstAndsriact een weldadigen invloed, óók op de algemeen- Europeesche ordening, heeft uitgeoefend. In Duitschland, en dit geldt wellicht in niet mindere mate voor Polen, huldigt men te dezen aanzien een volkomen tegenoverge stelde meening. Het slotcommuniqué, zij het natuurlijk onrechtstreeks, bevestigt, dat het plan inzake een Oostelijk plan in zijn oorspronkclijken vorm op een mislukking is uitgcloopcn; cr is dan ook van afgezien het Fransch-Russische bijstandspact voor te stellen als een onderdeel van het Oostelijk veiligheidssysteem; integendeel: het com muniqué trekt duidelijk een scheidslijn tus schen dit verdrag en een regionaal pact voor Oost-Europa, waaraan nog het aanzijn moet worden gegeven. Het communiqué be ijvert zich voorts vast le stellen, dat het bijstandspact op geenerlci wijze te kort doet aan de betcekenis van een regionaal pact voor Oost-Europa. Van Duitsche zijde wordt er verder de aandacht op gevestigd, dat voor de verdere onderhandelingen het voornaamste resul taat der Moskouscho besprekingen de af spraak is, dat Frankrijk en de sovjetunie „met vereende krachten" zullen blijven zoe ken naar de meest geschikte diplomatieke procedure, om een Oostelijk pact in liet le ven te roepen, waarvan de verwerkelijking „urgent" wordt genoemd. In diplomatiek opzicht, aldus het oordeel der Duitschcrs, hebben Litwinof en Laval, juister uitge drukt: wijlen Barthou, met hun oorspron kelijk pactplan oor Oost-Europa een neder laag geleden: het plan moest, voor zoover er een bijstandsverplichting der grootste uifgenoodigde stalen in was opgenomen, ter zijde worden gelegd Het nieuwe doel, dat Litwinof en Laval nastreven, is van veel bescheidener aard, aangezien het regionale pact slechts zal zijn gebaseerd op de ver plichting niet aan te vallen, een aanvaller niet te steunen en overigens, in geval van een conflict, over to gaan tot een ..consul tatie" ter bijlegging van een geschil. Dit beoerkle program is, nerr r"*en van Duit sche zijde laat uitkomen, enigermate aan gepast aan het voorstel der Duitsche regee ring en beantwoordt eveneens aan dc wen schen van Polen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTRCLEERDE OPLAAG VAN (voor biniuen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNI-.ULAND Het Koninklijk bezoek aan Brussel. (Tweede Blad, pag. 2). Aan de Kon. Holl. Lloyd is voorloopige surséance van betaling verleend. (Tweedo Blad, pag. 3). SPORT Yooi beschouwing over Nederland—Enge land. (Eerste Blad, pag. 3). Concours Hippique te Bussum. (Eerste Blad. pag. 3). STADSNIEUWS Verkeyorszondaren voor het Kantongerecht, (Tweede Blad, pag. 1.) Opvoering van den Kunstkring „Amor in do Pastorie" voor „Voor Allen." (Tweede blad. pag 1). WEERV ERWACHTING Medegedeeld door het K.N.M.1. te De Bilt. Verwachting: Meest matige %vind uit Westelijke richtingen, zwaar bewolkt met tijde lijke opklaringen, waarschijnlijk nog regen en natte sneeuwbuien, moge lijk nachtvorst, later iets zachter. Hoogste barometerstand 769.9 Vcstmanór Laagste barometerstand 751.2 Genua Opgericht 1898, TeU 1534

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1