TAXIDIENST Speciale groote wagens s Telefoon 1210 L E Y T A 4000 DE EEMLANDEB UIT MODI ArtLRSFODRT TEL. 1788 DE GOEDKOOPSTE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maanJ 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef Zaterdag 18 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 270 VOLKENBONDSDAG IN DE RESIDENTIE HET ONTSLAG VAN Mr. MARCHANT MR. MARCHANT EN DE HOOGE VELUWE Dr. H. POLAK CONTRA Ir. MUSSERT Uitlating in politieke rede BOTSING -TE LISSE LAVAL NOG NIET NAAR BERLIJN NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYEHHORST - LEUSDERWEG 242 RELIGIEUSE STAAT TERECHT Vijf jaar tuchthuis Dit nummer bestaat uit 4 bladen EXEMPLAREN TEL 1830 TEL. 1093 op andere pagina's WEER VERWACHTING 9 uur 18 min. 6-FERSOONS is HET MOTORPALEIS NIC. BOVEE Kamp 41, Telefoon 1093-1830 Wij vertegenwoordigen; Norton Sunbeam Panther Vraagt vrijblijvend pros pectus. Termijnbetaling toegestaan. AMERSFOORTSCH DAGBLAD t week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 1elke regel meer f 0.25 Liefdadighcids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelj 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Op een bijeenkomst van „Volken* bond en Vrede" spraken o.a. minister de Graeff en oud*ministcr de Geer Aan den "vooravond van den V olkenbonds dag is Vrijdagavond in liet vrijwel geheel ge vulde Geuouw voor Kunsten en Vvetensehap- pen te l>cn naag een bijeenkomst genouuen uitgaande van de Vcreeniging voor Volken bond en Vrede, waar mede vele autoriteiten o.a de burgemeester aanwezig waren. Prof. mr. V. H. Rutgers, voorzitter van het hoofdbestuur der vcreeniging voor Vol kenbond en Vrede, sprak een openingswoord. De minister van Buitenlandschc Zaken, jlir. mr. A. C. D. de Graeff, met hartelijk applaus begroet, kwam vervolgens aan het voord. Z. Excellentie zeide, zich afgevraagd te hebben, of hij zich niet van actieve deel neming aan deze bijeenkomst had te ont houden. Het kan toch niet ontkend worden, dat de internationale toestand er weinig op wekkend uitziet. Onder deze omstandigheden zou het moeilijk zijn hier met trots te gewa gen van het werk van V. en V. en van haar zusterverenigingen in het buitenland. Daar mede zouden we struisvogelpolitiek voeren. We zouden ons schuldig maken aan verblin ding der publieke opinie. Hadden wc nu van deze bijeenkomst moeten afzien? In volle overtuiging heeft spr. dezo vraag ontken nend beantwoord. Juist nu is het noodig de .Volkenbondsgedachte tc verstevigen. Hoe reageert thans ons volk op de interna tionale spanningen? Spr. vreest, dat de theo retische onderstelling, dat het juist nu V. en V. goed gaat onjuist is. Het Ncderlandsehe volk heeft sterke prikkels noodig om zich voor een gedachte als die van den Volken bond warm tc loopen. Van den Volkenbond werden groote verwachtingen gekoesterd. Daarop is de desillusie gekomen. Spr. wijst op de allerwegen toenemende bewapening, op het feit, dat de Volkenbond zich steeds verder verwijdert van de universaliteit, op de toenemende afsluiting. Het nationalisme wordt tot een soort fetisch verheven. Ieder, die de Volkenbondsgcdachic propageert, geeft niets van zijn vaderlandsliefde prijs. Met een eng nationalisme komt men er niet. Elk land maakt deel uit van een grooter ge heel. Aan dit besef geeft do Volkenbond uiting. Spr. hoopte, dat rógeeririg en volk tc zamen steeds meer zullen mogen strijden voor de verwezenlijking van de Volken bondsgedachte. Daarvoor is groot geloof noo dig. Moge zoo'n geloof aan dc vcreeniging nooit ontvallen en moge zij in dat geloof voortgaan. Spr. vertrouwt, dat dit geloof een maal rechtvaardiging zal vinden. (Luide in stemming). Jkvr. Repelaer van DrieI zong hier na cenige aria's van Hasse en Handel, waar voor de begaafde zangeres hartelijk applaus ten deel viel» Het woord was vervolgens aan den minis ter van staat, Jhr. D. J. de Geer, lid der Tweede Kamer. Spr. begon met zich af te Vragen, of het wel juist is steeds elk jaar den achttienden Mei 1S99 to herdenken, na dc bittere teleurstelling welke daarop is ge volgd. De loop der gebeurtenissen laat ech ter altijd inzinkingen zien. Daarom is het goed dezen dag dankbaar te gedenken. In dc 30 jaren, die sinds de conferentie in Den Haag is gehouden, zijn vcrloopen, hebben we vele lessen ontvangen. De gróótste les is wel gelegen in den naam van do Vcreeniging voor Volkenbond en Vrede. Den oorlog dienen we principieel en on voorwaardelijk te vcroordeelen. Als cr iets is, waarvan geen goed woord is te zeggen, en dat moet worden afgeschaft, liefst van daag clan morgen, dan is het dc oorlog (in stemming). Dat werd reeds in den wereld oorlog gevoeld. Na den wapenstilstand zeide Engeland's eerste minister: „Dit is cle laat- sie oorlog geweest of anders zal de volgende een ruïne veroorzaken", cn nog het vorige jaar liet Duitschland's leider zich over den oorlog als waanzin uit. Echter wc leven naast elkaar. We wan trouwen elkaar. Men voorziet zich van vei ligheidsmiddelen. Maar dat zijn tevens mid delen van aanval. Zij geven dus tevens een gevosl van onveiligheid. In tijden van hoog spanning kan een oorlog uitbreken, dien niemand heeft gewild. 1914 is daarvan ge tuige. Een leger wordt wel eens met cle brandweer vergeleken. Echter bestrijdt de brandweer geen kwaad dat ze zelf heeft ge sticht. De militaire macht deze brandweer verhoogt het brandgevaar. Dit wordt he laas niet altijd ingezien. Hoo komen we hieruit? Door 't individualisme, dat inde in ternationale politiek nog bijna onbeperkt hesrscht, te verwisselen voor de gemeen schapsgedachte, niet in dc eerste plaats in móreelen zin, maar in juridischen. Hier is noodig de. ordening, omdat daarvan dc be schaving der wereld afhangt. (Applaus). Het pionierswerk mag niet klein worden geacht. Het is niet voldoende, dat we den vrede wenschen. Dc vrede moet niet slechts worden verkondigd, maar worden georgani seerd. In een rechtsgemeenschap boven de staten, ligt dc weg naar den vrede. Thans meer clan ooit is het dc tijd niet te vertwijfelen en het ideaal hoog tc houden. De roeping geldt hier der kleine naties, die aangewezen zijn om de gedachte tc vertol ken, die onder cle overgrootc meerderheid der volken leeft. We moeten vooral niet spre ken van oen onafwondbaren oorlog. Dit werkt als vergift. Zoodra men meent, dat dc oorlog onafwendbaar is, komt dc oorlog. Spr. herinnerde ten slotte aan de passage hit het telegram van H.M. de Koningin aan president Roosevelt: „Mijn volk verafschuwt den oorlog". Laten wij in deze gedachte verder arbei den; dan zal cr voor een oorlogsdreiging in de internationale rechtsorde geen plaats meer zijn. Mr. Van der Flier sprak een woord van opwekking tot aansluiting bij dc vcree niging voor V. en V. Tot slot van het eerste gedeelte van dc bij eenkomst zong jkvr. Repelaer van Dricl: „Oh Mensch, errettct dciric Seele", aria uit can tate no. 20 van Bacli. Na de pauze werd de film „Niemands land" vertoond, ten besluite van den avond. DEN HAAG, 18 Mei. Naar wij vernemen is bij K.B. van 17 Mei aan mr. II. P. Marchant eervol ontslag verleend als miniss ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met dankbetui» ging voor dc vele cn gewichtige diensten door hem aan den lande bewezen en is het beheer van het departement van Onderwijs, Kunsten cn Wetenschappen ad interim opgedragen aan den mis nistcr voor Sociale zaken prof. Slotcmaker dc Bruine, terwijl de overname van het departement op heden za! plaats hebben. Benoemd tot voorzitter van de stichting Men seint ons uit Den Haag, dat minister Marchant voor zijn leven benoemd is tot voorzitter van de stichting „De Hooge Ve= luwe" Aanklacht tegen laatstgenoemde wegens opruiing tot moord LAREN, 17 Mei. Dc lieer dr. Henri Po lak heeft bij den Officier van Justitie le Utrecht een aanklacht ingediend tegen den heer ir. A. A. Mussent, welke als volgt luidt: Edelachtbare I-Iecr, Het zij mij vergund u te verzoeken een strafrechtelijke vervolging in te stellen te gen den heer ir. Anton Adriaan Mussert, Nassaulaan 4, Utrecht, wegens het strafbare feit, door dezen gepleegd in een redevoering, die hij uitgesproken heeft op 30 Maart 1935 in liet R.A.I.-gebouw te Amsterdam in het bijzonder wegens opruiing tot moord op de leden cn aanhangers van de Sociaal-Demo cratische Arbeiderspartij en andere politie ke partijen en groepeeringen; zulks bepaal delijk op grond van de volgende zinsnede, gericht tegen dc leden en aanhangers van alle te voren genoemde en niet genoemde partijen cn grepecringen: „Tot het recht doen behoort in cle eerste plaats het onschadelijk maken van terro risten". De voorafgaande zinsnede luidt: „Wij zullen het volk bevrijden uit dc knechtschap der politieke partijen en wij zullen het recht doen." Als overtuigingsstuk \oeg ik hierbij een exemplaar van het weekblad „Volk cn Va derland" van S April 1935. waarin het ver slag der bedoelde redevoering van den heer ir. A. A. Mussert voorkomt. De vorenge noemde passage heb ik daarin met roode streepen aangeduid. VERHUIS AUTO DOOR G.T.M. GEGREPEN DIEMEN, IS Mei. Hedenmorgen is *cn verhuisauto van «Ic fa. Laan bij het uil rijden op den Muiclerst raat weg gegrepen door de Gooischc stoomtram. De stoomtram sleurde den wagen een eind mede, wat ten gevolge had, dat het voorste gedeelte van de auto en de motor geheel werd vernield. De 3 inzittenden van de cabine kwamen cr wonder boven wonder met lichte kwetsuren af. Waarschijnlijk hebben de remmen van de Gooisehe tram geweigerd te werken. Van de tram werden eenigc ruiten vernield. GROOTBLOEMMUUR Een van de aardigsto verschijningen is v/el dit boschslerretje of oogenklaar, zooals het in Drente wordt genoemd. Men vindt zc hier nu bijna overal, de leden van het geslacht sterremuur. De groote witte bloe- meD versieren nu de randen van het kreu pelhout, vooral van het akkermaalshout. De vijf witte kroonbladcn zijn dubbel zoolang als de spitse kelk; het lijken cr wel tien, daar dc kroonhlaadjes tot op de helft gespleten zijn. De grasachtige lange bladen, die tamelijk ver van elkaar staan, zijn ruw en stijf en hebben geen steeltje, zoodat de overjarige omgevallen plant er op steunen kan. De vrij broze bloemdragende stengels, die uit een langen dunnen wortelstok komen, zijn vooral beneden, vierkant. De bloemen staan tijdens den bloeitijd rechtop, doch na de bestuiving krommen asich de stelen, zoodat zij nu naar beneden gekeerd zijn. Merkwaardig is, dat de binnenste meel draden meer naar buiten groeien dan de buitenste. Dan openen zich de helmknop jes; dc bezoekende insecten als vliegen, kleine bijen en kevers kunnen dan het stuifmeel meenemen om bet in een andere bloem op de stempels over te brengen. Hierna richten zich de 3 stijlen op en bui gen de stempels zich naar buiten, terwijl de buitenste meeldraden het tegenoverge stelde doen cn zich naar binnen richten, zoodat zelfbestuiving mogelijk is. De plant probeert dus eerst de zoogenaamde kruis bestuiving te bewerkstelligen, daar deze in den regel meer en krachtiger zaden levert, terwijl, indien dit niet gelukt, de zelfbestui ving nog overblijft. De losse bodem, waarin de plant gewoon lijk slaat, begunstigt dc vorming van hori zontaal uitgroeiende takken aan den wor telstok, dus de ongeslachtelijke vermenig vuldiging. VIRIDIS. Twee electrische trams op elkaar gcloopcn met zware mate* riecle schade Men meldt ons uit Leiden d.d. 17 Mei: Hedenavond omstreeks vijf uur heeft op den rijksstraatweg te Lissc ter hoogte van de rijkstuinbouwschool een ernstige botsing plaats gehad tusschcn twee trams van do N.Z.H.T.M., waarvan dc eene uit. Leiden, de ander uit de richting Haarlem kwam. Het dubbelspoor gaat ter plaatse over in een z.g. strengelspoor, zoodat de trams el kaar daar niet kunnen passceren en de eene tram moet wachten, tptdat de uit de andere richting komende tram van dit stren gelspoor dat ongeveer 40 meter lang is weer op het dubbelspoor gekomen is. De tram uit Haarlem heeft bij het strengelspoor steeds voorrang. Door een tot dusver nog niet opgehelder de oorzaak, want het was nog volop dag, zijn de heide trams tegelijk op het strengel spoor gekomen en geen van de beide wagen- voerders heeft tijdig dc wagens tot stil stand kunnen brengen. Hiervan was de bot sing het gevolg. Van dc beide motorwagens werd het voor ste gedeelte geheel vernield. De bestuurder van de uit Haarlem komende tram, J. van der W. uit Leiden, werd zeer ernstig ge wond en liep ook zware inwendige kneuzin gen op, doordat hij klem geraakt is. Hij wist zich echter uit zijn netelige positie tc be vrijden. Een dame uit Leiden kreeg een vrij ernstige annkwetsuur, beiden zijn na voor- loopig te zijn verbonden naar het Academ. Ziekenhuis te Leiden overgebracht. Behalve deze beide gewonden hebben nog een aantal andere personen onder wie de bestuurder cn dc conducteur van de tram uit Leiden door de glasscherven kwetsuren opgeloopen. Zij zijn in het kantoorlokaal van de firma van Grieken verhonden. De beide trams, waarvan één van het nieuw ste type, een z.g. harrnonika-tram, zijn ont spoord, en liet tramverkeer is heelemaal ge strem d. Uit Haarlem en Leiden zijn kort na de botsing twee montagewagens gearriveerd; onder dc persoonlijke leiding van den chef van exploitatie te Leiden, ir. Modderman, is met het opruimingswerk een aanvang ge maakt. Eerst tegen middernacht was do baan weer vrij. De materieele schade is zeer aanzienlijk. Nader vernemen wij, dat de toesland van den gewonden bestuurder geen ernstige re den tot bezorgdheid geeft. BERLIJN, 17 Mei (Reuter). De woord eerder van de rcgcering verklaarde lieden den correspondent van Reuter: „Warschau is zeker niet de rneest geschik te plaats om Laval dc uitnoodiging om Ber lijn tc bezoeken te overhandigen, aangezien de begrafenis van Pilsoedski meer reden geeft tot droefheid, dan tot politieke onder handelingen. Duitsehland zou zeker gaarne een per soonlijk onderhoud met Laval hebben, doch hpt oogenhlik daarvoor is nog nfc?t gekomen. We zuilen zien of dit komt na dc vergade- incen te Genêve. Amersfoortsche Huisartsen Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burger- geneesheeren: Duyvis, Utr. weg 145; Tel. 396. Kolk, Utr. weg 9; Tol. 579. Lubsen, Snouckaertlaan 12; Tel. 290. Van de overige geneesheeren heelt dienst: Nieuwenhuis, Huygenslaan 41; Tel. 1373. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Kok, Langestraat 74; Tel. 165. Zondag hebben dienst do vroedvrouwen: Mevr. de Leeuw, St. Anfridusstraat 5. Me], v. d. Grient, Breestraat 8. Beschuldigd 250.000 mark naar Nederland te hebben ge smokkeld BERLIJN, 17 Mei. Heden begon het proces inzake dc overtreding van de devio- zenbcpalingcn door de Kloosterorden. Als eerste bckla;rgcle had zich heden zuster Wcrnera van dc orde der Vincentiner-innen, in de wereld Kathcrinc Wiedcnhöfcr, tc verantwoorden. Zij wordt beschuldigd '250000 Mark via België naar Nederland te heb ben gesmokkeld, waar het in guldens werd omgewisseld. Aan het slot van zijn requisitoir, dat bij na een uur duurde, eischte het O.M., Ranke, tegen zuster Wernera wegens deviezenover- tredingen in totaal 5 jaar tuchthuisstraf met 5 jaar eerverlies en 150.000 R.M. boete. Bovendien eischte hij confiscatie van 250.000 R.M. onder borgstelling voor dit bedrag van* de Charitative Vereinigung G.imb.H. Het vonnis Hedenavond heeft de voorzitter van het Berlijnschc snel-schcpcngcrccht, Jordan, het vonnis uitgesproken tegen de 42-jarige Katharina Wiedcnhöfer, genaamd zuster Wernera, die beschuldigd was als provin ciaal-secretaire van de orde der Vincent i- nessen 250.000 R.M. naar het buitenland tc hebben gebracht. De beklaagde werd we gens voortgezet en opzettelijk deviezenver- grijp veroordeeld tot een straf \an 5 jaar tuchthuis, 5 jaar eerverlies en 140.000 R.M. boete. Wanneer deze boete niet betaald wordt, zal de straf in plaats daarvan ver hoogd worden met 14 maanden tuchthuis. Venler werd bevolen tot confiscatie van 250.00C R.M., waarvoor da Charitative Ver einigung tc Keulen borg gesteld werd. In dc motiveering van den cisch werd er de nadruk op gelegd, dat hier niet de katholieke kerk. maar slechts een verte genwoordigster op de beklaagdenbank zat van die elementen, die misbruik gemaakt hadden van hun geestelijk kleed orn gelde lijk voordeel te verwerven, dat hun geen staat in cle hcerschende omstandigheden had kunnen toestaan. De beklaagde heeft zich schuldig gemaakt aan volksverraad in den ergstcn vorm en mag niet gunstiger behandeld worden clan wanneer zij lands- of hoogverraad had gepleegd. WANHOOPSDAAD VAN EEN ECHTPAAR Vanmorgen is in een perceel aan de Vee markt te Rotterdam liet echtpaar de W. met afgesneden hals op bed gevonden. Het po litieonderzoek heeft uitgewezen, dat hier een moord cn zelfmoord heeft plaats gehad, waartoe clc aanleiding moet worden gezocht in een ongeneeslijke ziekte van den man, die uit wanhoop hierover tot cle daad geko men is. Op tafel werd een biicfjc gevonden, waarin het echtpaar afscheid nam. LAWRENCE NOG STEEDS BUITEN BEWUSTZIJN LONDEN. 17 Mei (V.D.). Dc Maandag morgen bij een motorongeval zwaar gewon de kolonel Lawrence, die thans dén naam draagt van T. E. Shaw, lag hedenmiddag om 18 uur nog builen bewustzijn in het mi litaire hospitaal. De doctoren hebhen.de hoop nog niet opgegeven zijn leven, tc red den. DIT BLAD HEEFT EEN DAG ELIJKSCIIE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. STADSMF.VWS Kindcrzorg heeft, geld noodig. (Tweede Blad, pag. 2.) Opvoering \an „Mcin Licbchcn wolmt ara Donuustrand." (Tweede Blad, pag. 1.) Nog een cn ander over'Luchtbescherming. (Tweede Blad, pag. 2.) Medegedeeld door het K.N.M.I. tc Dc Bilt: Zwakke tot matige wind uit Noor delijke richtingen, gedeeltelijk be wolkt, weinig of geen re'gen, weinig verandering in temperatuur. STORM WAARSCHUWINGSDIENST Gcvcind tc De Bilt he don morgen' om 8.15 aan alle posten: Atlcnsicscin neer. AUTO IN HET IJSSELMEER HOORN, 18 Mei. In den afgeloopen nacht is een bij cle Hoornsche Automobiel Mij gehuurde luxe auto omstreeks half drie van dc Zeedijk bij dc Nek onder dc ge meente Schellinkhout in het water van het JJssclmccr gestort. Een den omwonenden heeft op dien tijd een plons gehoord. De wagen is hedenochtend opgehaald doch in zittenden werden niet gevonden. Ook in do directe omgeving in het IJssclmccr worden geen slachtoffers ontdekt. Men vermoedt dat een ingezetene uit Hoorn, zekere Z.. clc auto heeft gehuurd. Dc politic stelt een onderzoek in.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1