TAXIDIENST Speciale groote wagens Telefoon 1210 L E Y T A X 4000 TAXI DE EEMLANDEIÏ TEL. 1788 Belangrijkste ïenws 01 GOEDKOOPSTE baandag 20 Mei 1S35 Uitgave: 'VALKH0FF Go. Bureau: ArnhemscSispoortwal 2a I 33e Jaargang No. 271 LAWRENCE OF ARABIAOVERLEDEN LEGENDARISCHE FIGUUR MET HEM HEENGEGAAN GOERING SPREEKT MET LAVAL WELDRA VREDE IN DEN CHACO? ROOSEVELT'S VETO ACHT EN VEERTIG DOODEN ABESSYNIE'S CONFLICT MET ITALIË LEIDER DER NIRA TREEDT AF NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 HET WORDT ZOMER.... Teraardebestelling van Pilsoedski Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN TEL. 1838 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berieliteo Eerste Wad pag. 3 9 uur 18 min. S-PERSOONS IS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - Week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentién „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 WERELDGEBEUREN De Engelschen beschow wen hem als een nationa- len held BIJ zijn sterven heeft kolonel Lawrence, de „ongekroonde koning van Arabic", bijna een oven groote taaiheid en hardnekkigheid aan den dag gelegd als tij dens zijn veldtocht in de woestijn tegen de Turken; bijna een week lang heeft hij be wusteloos gelegen tengevolge van een sche delbreuk, die hij opliep, toen hij, gezeten op zijn motorrijwiel, een botsing met twee fietsende jongens wilde vermijden. Terwijl Lawrence in het ziekenhuis lag, werden dag na dag bulletins uitgegeven, die over zijn toestand inlichtten. De Londensche ochtendbladen namen nog om 3 en -i uur berichten op, om te kunnen mededeelcn hoe de toestand van Lawrence van Arabië was. De bekwaamste medische deskundigen ver toefden aan zijn bed; toen Zaterdag zich een ernstige complicatie, longontsteking, .voordeed, spoedde zich zelfs 's konings lijf arts naar Lawrence's sponde. Zelden is do laatste worsteling van een simpel mensch zoozeer als een nationale aangelegenheid ervaren als de doodstrijd van den „meca nicien Shaw', die zich in het laatste de cennium vruchteloos uit den ban van zijn vroeger leven heeft trachten to bevrijden. Shaw haatte zichzelf als Lawrence, aange zien hij als zoodanig do belofte, tegenover dc Arabieren in den wereldoorlog uit naam der Britsche regeering afgelegd, niet heeft kunnen inlossen en omdat dc sensatie, die zijn oorspronkciijken naam sinds den Ara- bischen tijd omgaf, hem geweldig tegen stond. Wat hij als organisator en leider van den opstand der Arabieren tegen de Turken in den oorlogstijd presteerde, is bekend, want li ij heeft het zelf beschreven in „Seven pil lars of wisdom" (1826), waarop in 1927 on der den titel „Revolt in the desert" een po pulaire uitgave volgde. Thomas Edward Lawrence, die als man der wetenschap groote talenten bezat en een kenner was der Arabische volksgebruiken, die zich in de ure des gevdars ter beschikking stelde van den geheimen dienst voor Arabië, omdat hij niet frontsoldaat kon worden, daar hij te klein van stuk was, die daarna bij zijn avonturen blijken gaf van weergaloozcn moed, volhardingsvermogen en voorzichtig heid en die tenslotte aan de zijde van den hein tot vriend geworden emir Faisal na vele verbitterde gevechten overwinnaar werd, zal door liet Britsche volk steeds als een held worden beschouwd. Lawrence be loofde den Arabischcn stammen, die op hem vertrouwden, een vrij, vcreenigd Ara bisch rijk onder Britsch protectoraat, doch deze droom ging niet in vervulling, aange zien Groot-Britannië Frankrijks aanspraken reeds, voordien had erkend cn omdat later bleek, dat Engelands financieele draag kracht een vorderen groei van het Empire niet verdroeg. "Wel gelukte het Lawrence, als raadgever van Winstpn Churchill, al thans zijn vriend Faisal op den konings troon van Irak tc plaatsen. Maar dc eens actieve Lawrence werd een verbitterde; was hij in dc oogen zijner Arabische strijd makkers niet iemand geworden, die zijn woord had gebroken? Alle onderschei dingen en militaire titels w-ces hij van de hand. IIij probeerde het weer met wetenschappelijken arbeid, doch de onrust, die zich tijdens den oorlog van hem meester had gemaakt, liet hein niet meer los. Zij stuwde hem voort, cn als een voudig mecanicien diende bij in het Meso potamische vlieger- en tankcorps en een korten tijd aan de Noord-Westgrens van lildics een gebied, waar te allen tijde ge vechten dreigen uit te bicken. Van zijn eigen naam had hij afstand gedaan, omdat hij zijn verleden wilde ornvluchteu. Doch dit baatte niet. Waar men hem duchtte, in Turkije, in Rusland en in Frankrijk, repte men voortdurend opnieuw van intrigues, waarvoor men hem, den ge vaarlijken, geheimen agent, verantwoorde lijk stelde. Wannéér hij ergens in Voor- Azic werd gesignaleerd, was dit voor een wantrouwende internationale pers onmid dellijk een aanduiding, dat daar intrigues in grootcn still werden gesponnen. Zijn autoriteiten waren niet erg handig in het geheim houden van zijn persoonlijkheid cn vergrootten zoodoende nog dc hem achter volgende sensatiezucht, die hem evenmin de laa'sic dagen van zijn leven, toen hu reeds doodziek was, met rust liet. Lawren ce heeft inmiddels zijn vrienden verzekerd, dat hij sinds den wereldoorlog geen enkelen keer meer in verbinding heeft gestaan met den Britschcn geheimen dienst. APen. die hem hebben gekend, schetsen hem als een incnsch, die, na zijn avonturen in Arabië. geen ander wcnschte tc zijn dan de mecanicien Shaw. Als zoodanig moet hij met betrekking tot de. constructie van mo toren bewonderenswaardige dingen hebben gepresteerd. Na /iiu terugkeer naar liet va derland icefdc lm alleen nog maar voor zijn machines cn boeken, maar de wereld bleef er op staan in hem verder den groo tcn geheimen agent te zien. Lawrence, zon merkt, dc Londensche be richtgever «Ier Fr. 7»g. op. zal een Britsche volksheld bliiven. omdat lui niet alleen veel heldhaftigs bezat, maar bovendien eigen schappen, die den Britten bi/ondcr sym pathiek zijn. Door zijn buitengewone be scheidenheid on zijn zeer schuwe wezen, vertoonde hii een excentriciteit, die overal de aandacht trok m die waarschijnlijk voor een doel ei<oc bijdroeg, dat men zich steeds zóóveel me; i 11 persoon bemoeide. De F.n- gclscftcn houden nu eenmaal van een der gelijke excentriciteit bij lieden, die iet' Kolonel Lawrence nresleeren. Zal dc Britsche geschiedenis Lawrence's naam indoelen bii de namen van hen. die het imperium groot maakten? Wanneer Lawrence's droom in vervulling zou zijn gegaan, dan zou ziin roem zich met dien van een Clive hebben kunnen meten, maar. aldus de zoocvcn aangehaalde correspondent, de Britsche kracht was niet meer berekend op de vergrooting. waar op hij aanstuurde. Slechts een klein ge deelte van hetgeen hem voor oogen zweef de. werd volbracht en dit bovendien nog maar op onvoldoende wijze: gebleken is, dat de groei van Britannië de grenzen van zijn prestatievermogen heeft bereikt. Belangrijk onderhoud te Krakau, waarbij ook Bech werd betrokken Laval, dc Fransche minister van buiten landsche zaken en dc Pruisische minister president Goering, die in verband met. do uitvaart van maarschalk Pilsoedski te Kra kau vertoefden, hebben Zaterdag een onder houd gehad en daarna tezamen met den Poolschcn minister van buitenlandsche za ken, Beek, het noenmaal gebruikt. Men neemt aan, dat hun bespreking belangrijke resultaten heeft opgeleverd. Tot de bespro ken onderwerpen behoorde het eventueel bezoek van Laval aan Berlijn, dat vermoe delijk over eenige weken zal plaats hebben. In den namiddag hadden Laval en Goe ring opnieuw een onderhoud in het appar tement, dat maarschalk Pétain in een der hotels bewoont, 's Avonds kwamen zij nog maals' tezamen. In het geheel hebben hun besprekingen Zaterdag drie uren geduurd. Laval verklaarde tegenover Fransche jour nalisten, dat hij een zeer belangwekkend ge sprek met Goering had gevoerd. Hij voegde eraan toe steeds voorstander van een onmid dellijk contact te zijn geweest I.OX'DEX', 18 Mei. (V. D.) Dc vooruitzich ten op een regeling van liet conflict tus- schen Bolivia en Paraguay worden thans rooskleuriger geacht, flank zij dc bemidde lingspogingen van dc Chilccnsclie en Argen- tijnsche regieringendie getracht hebben de oorlogvoerende landen tc brengen tot aanvaarding van een plan. gebaseerd op liet rapport van den Volkenbondsraad cn de aanbevelingen van November j.l. De commissie van advies heeft inmiddels een speciale bijeenkomst geconvoceerd van den raad te Genève tegen J^aandag a.s. Het schijnt thans echter waarschijnlijk, dat op deze bijeenkomst een gunstige vordering in de onderhandelingen zal kunnen worden vastgesteld cn dat dc kwestie van verdere bemoeienis van den Volkenbond zal wor den uitgesteld hangende deze onderhande lingen. Presidentieel verzet tegen de bonusmitkeering WASHINGTON, 18 Mei. (V.D.). De strijd om de schadeloosstelling van oud- strijders, welke president Roosevelt van dc hand wijst, neemt ernstige vormen aan. President Roosevelt 1 leeft vandaag ver klaard, dat hij zijn veto tegen de wet zal uitspreken, dat hij zjjn weigering zoo scherp mogelijk zal rcdigccrcn en deze niet floor boodschappers naar het kapitool zal /.«•uien, doch zelf in oen congreszitting zal hekend maken. De president voegde hieraan toe te hopen, dat het congres zijn woorden zal ter harte nemen cn zijn veto bekrachtigen. Voor zoover bekend, is dit de eerste keer, dat een president dc weigering van een wet mondeling in bet congres bekend maakt en bet feit wordt tc belangrijker geacht, dn ar het een der moest geruchtmakend" kwesties betreft. Russisch rcuzcnvliegtuig stort neer cn wordt vernield Het grootste vliegtuig ter wereld, dc Maxim Gorki, hetwelk ruim zeventig perso nen kan bevatten, is blijkens een telegram uit Moskou neergestort en vernield. Dc Maxim Gorki was in de buurt van Mos kou gestart rnet een ander vliegtuig op sleeptouw. Kort na den start begon ae be stuurder van het gesleepte vliegtuig, Laschin acrobatische toeren tc verrichten met zijn vliegtuig, ondanks het v erbod van de lucht vaartautoriteiten Daarbij is hij met zijn vliegtuig tegen de Maxim Gorki gebotst. Bei de vliegtuigen stortten omlaag. Dc bemanning van do Maxim Gorki, be staande uit elf man, onder wie do comman dant, kwam om het leven, terwijl oveneens de zes en dertig passagiers den dood von den. Onder hen waren acht vrouwen en zes kinderen. Aan boord was n.l. een aantal leden van liet centrale aërodynamische insti tuut, van wie verscheidcnén door hun fami lieleden waren vergezeld. Ook de bestuurder van het vliegtuig, dat de botsing veroorzaakte, is om het leven go komen. Een ander groot vliegtuig van dc sovjets is, zooals men zich herinneren zal, in No vember 1933 bij Charkow neergestort. Bij deze ramp kwamen dertien personen om het leven. De slachtoffers zullen allen op staatskos ten worden begraven, terwijl dc nagelaten betrekkingen een staatspensioen zullen ont vangen. Het vraagstuk van de benoeming der arbiters Sir Eric Drummond, de Britsche ambas sadeur te Rome, die naar Londen terugge keerd is, teneinde overleg tc plegen met den minister van buitenlandsche zaken, sir John Simon, heeft Vrijdagochtend met hem een onderhoud gehad en is later aanwezig geweest bii dc zitting van den kabinets raad, waar, naar verluid idu internationale toestand besproken werd met inbegrip van den legen woord igen stand van het Itali- aanschAbcssiinschc conflict, in verband met de bijeenkomst van den Volkenbonds raad Ie Genève, dc volgende weck. Reuter seint uit Addis Abeba: In haar antwoord op dc Ilaliaanschc nota aanvaardt de Abcssiinschc regcering de arbitrage, die beperkt blijft tot liet ge beurde tc Oeal-Oeal en verklaart, dat zij haar pogingen zal voortzetten om een alge- hcclc arbitrage tc verkrijgen in dc kwestie van de interpretatie van bet verdrag betref fende de grensbepaling van Somaliland. Voorts verzoekt, de Abessijnsche regcering den arbiters een pPaats van bijeenkomst voor de arbitragecommissie tc kiezen. Volgens mcdedeeling van den Italiaun- schcn gezant te Addis Abeba heeft Abes- synie thans zijn beide vertegenwoordigers benoemd voor dc arbitrage-commissie tot bij legging van liet ltaliaansch-Abcssijnschc geschil. liet zijn de Fransche jurist Albert dc la Fradelle cn de (waarschijnlijk Amerikaan- sche) jurist Pittman Benjamin Pattck. De Italiaansclie gezant heeft met alle voorbehoud kennis genomen van de hem gedane mcdedeeling, aangezien, zooals be kend is, de Italiaansclie regeering op liet standpunt staat, dat arbiters voor Abes- synië van Abessijnsche nationaliteit bchoo- ren te ziin. Nader wordt uit Rome gemeld: Vier groote stoombootcn zijn Vrijdag uit Napels naar Oost-Afrika vertrokken, niet aan boord 5000 mansclia^ocn van dc divisie Cavinana en 1300 arbeiders. lieden zijn volgens een telegram uit Na pcis, de mailschepen Colombia en Dalmatia met nieuwe troepen en materiaal aan boord naar Oost-Afrika vertrokken. WASHINGTON, 18 Mei (Reuter). Do nald Richberg heeft bevestigd, dat hij tc-' gen Juli om gezondheidsredenen ontheven wcnscht tc worden van zijn functie als lei der van den uitvoerenden raad van de N.R.A. Verscheidene oudere functionarissen van dc N.R.A. zouden voornemens zijn bin nenkort af te treden. BLOEDIG INCIDENT ROME, IS Mei. (V.D.). Tc Tricase (Italië) hebben eenige leden van een lund- böuwerscooperatic een bete ging gehouden \oor het gemeentehuis in verband mot dc benoeming van een ambtenaar. De bctoo» gors probeerden met geweld liet gemeente huis binnen tc dringen, waarbij de. politie met vuurwapenen tusschenbeidc kwam. Bij de schietpartij zijn 15 personen gewond, van wie drie korten tijd later zijn overleden. De orde kon worden hersteld. HONDERDEN DOODEN IN CHINA SJANGHAI, IS Mei (Reuter). Het aan tal slachtoffers, dat bij de vreeselijke mijn ramp bij Setsjocau is verdronken, bedraagt volgens de laatste opgave minstens 730. De ontsteltenis in China naar aanleiding van deze catastrofe is zeer groot. Zestien graden vorst sneeuw* storm wolkbreuken LONDEN, 1G Mei (V.D.) Ofschoon thans zachter weer verwacht wordt, heerscht toch op het oogenblik nog een koude, gelijk in honderd jaar in dezen maand niet weer .s voorgekomen. Vele duizenden ponden scha de is gistermorgen aangericht in de tuin bouwdistricten door een vorst van niet min der dan 16 graden. Ook de boomgaarden en overige veldvruchten hebben groote schade geleden. In het Noordden des lands zijn verscheidene wegen door sneeuw geheel ge blokkeerd, terwijl trein- cn autobusverkcer volkomen ontwricht zijn. PARIJS, 18 Mei (V.D.) Dc streek rond Chambcrry in Savoyc is heden door een sneeuwstorm geteisterd. In dc bergen heerscht een koude van 5 tot 15 gradend on der nul. Ook in de Vogezen cn in dc Jura sneeuwt het sinds gisteren ononderbroken NEW-YORK, IS Mei (V.D.) Dagenlang du rende wolkbreuken cn orkaanachtige stor men hebben in Oklahoma cn in Texas groo te overstroomingen veroorzaakt. In Altus (Oklahoma) zijn 12 personen verdronken, vsaarbij een uit negen leden bestaand nc gergezin. De stad Gainsville en andere plaat sen in Texas zijn overstroomd. In Tcague en in San Anonio zijn tal van gebouwen Leslhadigd en is een groot aantal personen gewond. De overbrenging van het stoffelijk overschot van Warschau naar Krakau WARSCHAU, IS Mei (V.D.). Voorafge gaan door ccn pantsertrcin is gisteravond de trein met liet stoffelijk overschot van wijlen maarschalk Pilsoedski uit Warschau vertrokken naar Krakau. waar hij vanmor gen tegen 7 uur is aangekomen, liet is een indrukwekkende tocht geworden, zooals Polen nog zelden heeft meegemaakt. De met de Poojschc vlag bedekte kist was geplaatst op een platten goederenwagen, op het affuit van een kanon. Er omheen hielden zes officieren cn twee generaals met getrokken degen dc wacht. De wagen werd met behulp van schijnwerpers hel verlicht en vormde een lichtend punt in den donke ren trein, die in langzaam tempo in den nacht door liet Poolscho land trok. Overal op dc stations, die dc trein pas seerde, hadden zicli groote mens'clicnmenig ten verzameld, ondanks het nachtelijk uur, doch ook langs den spoorweg zelf stonden overal menschcn bijeen met brandende toortsen, terwijl op vele heuvels langs of nabij den spoorweg vuren waren ontstoken. Men heeft in de steden en dorpen langs den spoorweg .WarschauKrakau vannacht niet geslapen,'want overal was dc gehcelc bevolking op de been om den „bevrijder van Polen" de laatste eer te bewijzen. Tc Krakau is een reusachtige menigte aangekomen om dc begrafenisplechtigheid bii te wonen. Meer dan 3U0.000 mensclicn zijn van elders naar Krakau gekomen, waaronder alle buitenlandsche delegaties, het diplomatieke corps, de geheelc Pool scho regcering en de leden van Sejm en Senaat, vertegenwoordigers van alle afdce- lingcn van het leger cn tallooze belangstel lenden. Te 8 uur begaf de lijkstoet zich van liet hoofdstation naar de kathedraal. Troepen gingen liet affuit niet de lijkkist vooraf, terwijl het gevolgd werd door het paard van den maarschalk, dat door twee officie ren bij den teugel werd geleid. Dan volgde de liooge geestelijkheid onder leiding van den bisschop-aalmoezenier Gawlina, en ver volgens mevrouw Pilsoedski met haar doch ters, die vergezeld werden door dc gene raals Rydz, Smigly en Sosnkowski. Hier achter schreden de president der republiek en dc vertegenwoordigers der regcering en daarachter kwamen de buitenlandsche de legaties en de deputaties van Poolscho or ganisaties cn instellingen. l)e stoet werd door verschillende afdoeningen militaire troepen gesloten. Langs den gehcclcn weg van het station naar dc kathedraal liad zich een dichte me nigte geschaard, terwijl de straten, die ge volgd werden, met rouwfloers vvai^n be hangen cn op bepaalde afstanden van el kaar zwarte vai;ndcls waren opgehangen. De mis in dc kathedraal werd gccelo- breerd, door deft prins-bisschop mgr. Sa- pieba. T.SGEN HET VSrNNIS VAN KOFJ.. Voor het consulaat-generaal van Litauon te Koningsbergen is Yrijdagawnd betoogd naar aanleiding van hei te Kofno uitge sproken vonnis in bet Memclproces. Ver schillende bladen leveren heftier commen taar op bet vonnis. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. VOETBAL Holland—Engeland 0—1. 1 (Tweede Blad, pag. 1). - yricndenschaar wint met 2—0 van II.V.C, (Tweede Blad, pag. 2). KORFBAL Dc Roodc Duivels winnen. i (Tweede Blad, pag. 3). i STADSNIEUWS Tentoonstelling van het Kunstenaars-» gilde. (Derde Blad, pag. 1). WEERBERICHT Medegedeeld door het K. N. M. I. tc De Bilt. Hoogste barometerstand 772.1 tc Thors- havn. Laagste barometerstand 757.8 tc Yalcntia. Verwachting: Matige tol zwakke, later weer toenemen de Z. tot O. of N.-O. wind, gedeeltelijk be wolkt, kans op enkele regenbuitjes, wei nig verandering in temperatuur. EUITENLANDSCH WEEROVERZICHT Sinds Zaterdag is do hoogc druk nabij IJsland zich weer gaan herstellen. Dc de pressie, welke aan dc Noorsclio kust was gelegen trekt. Oostwaarts af, gevolgd door flinke drukstijgingen. Sinds Zaterdag steeg dc. luchtdruk over Frankrijk en later over Centraal-Europa, zoodat zich ook daar een hoogc drukgebicd heeft gevormd. Tusschen deze beide maxima ligt een lang gerekt lage druk-gebicd met ondiepe kerntjes over Denemarken, de Noordzee en ten Zuiden van Ierland. Rond dc depressie regent het hier en daar. In het hooge drukgebicd van Centraal-Europa is het rustig weer met vrij helderen hemel. Over het geheelc ge bied bleven dc temperaturen nog heneden de normale waarde. In Groot-Britannië cn Ierland, ons land, Frankrijk en Zukl-Scan- dinavië werd het zachter. Er mag ten on zent nog Oostelijke of Noord-Oostelijke krimpende wind worden verwacht. Dc kans op kleine regenbuitjes blijft bestaan. In de temperatuur komt nog weinig verandering.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1