TAXIDIENST Speciale groote wagens DE EEMLANDER L E Y T A X TEL. 1788 4000 TAXi Telefoon 1210 passagiers tot f5000.-verzekerd Licht op DE GOEDKOOPSTE 6-p;e"rsoons Dinsdag 21 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang I io. 272 DE ONDERGANG VAN DE MAXIM GORKI Oordeel van de Prawda POLITIEKE WIJZIGINGEN IN JAPAN DUITSCHE PELGRIMS BIJ DEN PAUS „De tijden zijn critiek" Verkiezingen in Tsjecho- Slowakije NIEUWE WAGENS in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 Eden op het vredespad Volkenbondsraad bijeen Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op aodere pagina's Laatste foericlitein Eerste Iblad pajj. 3 WEERVERWACHTING 9 mur 23 min. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per -week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van l""4 regels f 1,05 mct iobegrip van ca 1 bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadighcids-adv« lentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbeta ling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnumi ner extra 1 0.05 Dc sovjetunie bezit nog meer „dreadnoughts der lucht" In een hoofdartikel, getiteld „Droef ver lies" sell rij 11 de Prawda: Aan. het reusachtige vliegtuig Maxim Gorki was alles solide en stabiel. Langdu- i ige proefnemingen hebben de feilloozc hoe danigheden van zijn constructie bewezen. Niettegenstaande dc geweldige afmetin gen vloog het toestel bewonderenswaardig, het gehoorzaamde onvcrbiddellijk aan het roer en muntte uit door stabiliteit. De man nen. die het groote toestel bestuurden, wa ren bcstó bestuurders. Noch do const ructie- berekeningen, noch dc kwaliteit van de uit voering, noch do piloten zijn verantwoorde lijk voor het ongeluk. Alles was feilloos. De ramp had plaats door een schok, wel ke het vliegtuig werd toegebracht door een ander vliegtuig tijdens de vlucht. Een vleu gel brak af cn do luchtreus werd onbe stuurbaar. In den bouw van dit toestel ont hulde zich het groote kunnen van de Rus sische vliegtuig-industrie. Dc luchtmacht blijft niet beperkt tot één vliegtuig, haar macht bestaat uit een groot aantal vliegtuigen. Dc ramp van de Maxim Gorki, dat tot nu toe als oxperimenteertoe- stcl werd gebruikt, verzwakt dc Russische luchtvloot niet. 1 lot tvpe van dit toestel is door deze ramp niet in discredict gekomen. Zoodra dit nuttig wordt geoordeeld, zal het land in staat ziin in zeer korten tijd net zooveel vliegtuigen te maken, nis men wil. Niettemin, zoo schrijft dc Prawda verder, spreken wij onze diepe droefheid uit bii de ramp van de Maxim Gorki en dit gevoel zal door alle eccivilisccrden van alle lan- dan worden gedeeld, aangezien do Maxim Gorki een waardevolle aanwinst voor dc wereld-rultuur was. De Franschc minister van luchtvaart, generaal Donain. heeft den directeur van de civiele luchtvaart te Moskou een con doleance-telegram gezonden in verhand met de catastrophe van dc Maxim Gorki. Naar Reuter uit Moskou verneemt, hooft dc raad van volkscommissarissen en het centraal comité besloten een drietal nieuwe vliegtuigen te bouwen van hetzelfde type en dezelfde afmetingen als dc verongelukte Maxim Gorki. De leden \an liet corps diplomatique hebben den plaatsvervangend volkscommis saris van buitcnlandschc zaken, K rel tinski. hun deelneming betuigd mei do ramp van ile Maxim Gorki. De commandeur van hef licgtuigeskader, waartoe de Maxim Gorki behoorde, heeft aangekondigd, dat men binnenkort zal overgaan tot den houw van een vliegtuig, dat nog grooter zal zijn dan dc Maxim Gorki. Nader wordt bekend: 40 z.g. Oedarniki, arbeiders, die uitblinken door vakbekwaam heid, hadden den voorrang gekregen bij liet maken van een rondvlucht boven Mos kou met dc Maxim Gorki, omdat zij aan den bouw van dit vliegtuig hadden deel genomen. Het ongeluk geschiedde, toen de Maxim Gorki zou dalen. Het vliegtuig werd begin 1934 vervaar digd volgens de plannen van den vliegtuig constructeur Toepolcw. De lijken van de 48 slachtoffers zijn Zon dag in het stedelijke crematorium van Mos kou opgebaard. Uit alle deelen der wereld zijn condoleantietelegrammen ontvangen. De bevolking van Moskou heeft op een voudige, treffende wijze afscheid genomen van de slachtoffers van het ontzettende on geluk. In verschillende steden zijn herden kingsbijeenkomsten gehouden. Gemeld wordt, dat de bij do ramp om het leven gekomen vlieger Michejew zich herhaaldelijk heeft onderscheiden, o.m. bij de vlucht MoskouPeking en bij de vluch ten boven de Noordelijke IJszee. Do Prawada critiseert scherp het gebrek aan discipline, waardoor deze ramp veroor zaakt is. Relaas van een piloot, die het ongeluk beneden zich zag gebeuren De bestuurder van een der twee vliegtui gen, die dc Maxim Gorki op zijn laatste vlucht begeleidden, de piloot Rybuschkin, schildert het ongeluk als volgt: Ik had opdracht met een filmoperateur op te stijgen om de Maxim Gorki en het toestel van Blagin te filmen, om het onder scheid tusschen beide vliegtuigen vast te leggen. Onmiddellijk voor het opstijgen zcide dc piloot van de Maxim. Michejef aan Blagin. dat hij bet kunstvliegen achterwege moest laten en ver van de Maxim moest blijven. Blagin roeide zich gekrenkt en zeide. dat hij geen kleine jongen meer was, doch reeds 15 jaar vloog. Toen de vliegtuigen weer naar het vlieg veld terugkeerden, steeg ik met mijn vlieg tuig iets hoogor om opnamen te maken. Ik zag toen, dat Blagin figuren begon ie maken en daarbij afgedreven werd; ik steeg nog lioogcr om een botsing te ver mijden. Toen voerde Blagin een nieuwe figuur uit. doch dit mislukte en hij raakte den rechtervleugel van de Maxim, ongeveer waar zich de middelste motor bevindt; klaarblijkelijk raakte hij een benzine-reser voir, want er ontwikkelde zich con zware rook. Blagin was door de boven- cn onder- bekleeding van de vleugels gesiooten, de Maxim neeg naar rechts, doch hield zich nog 10 tot 15 seconden in de lucht. Blagin gleed van den vleugel af cn stortte omlaag. Een deel \an den rechtervleugel van de Maxim raakte los, het vliegtuig viel daar- oi loodrecht naar heneden cn sloeg tegen den grond aan splinters. Een beeld van de geweldige drukte, die dc verkiezingen kenmerkte, wclkö giste ren in Tsjecho-Slowakije werden gehouden. Ik sloot de gastoevoer af cn maakte een glijvlucht over dc plaats des onheils; de filmopcratuur had evenwel een zenuwschok gekregen cn greep mij beet, om mij te dwingen een noodlanding te maken. Ik ver loor een oogenblik de macht over mijn machine en moest hem een slag geven om weer vrij te komen. Daarop hield hij zich kalm en kon ik mijn machine aan den grond zetten; cr konden evenwel geen op namen van het ongeluk worden gemaakt. Nieuwe partij in opkomst TOKIO, 20 Mei. (V. D.) De vrocpcre lei ders van do Seyoekai-parlij, die thans lid zijn van de regeering of zilting hebben ge nomen in den raad voor nationuie politiek, met inbegrip van den minister voor ver keerswezen Tokonami, den minister voor spoorwegen Oetsjida, cn den minister van landbouw Yamazaki, treffen, naar verluidt, voorbereidingen voor het organisécren van een nieuwe politieke partij door het werven van lerlen onder do Séyockai-partij, die thans 2G0 zetels in liet huis van afgevaar digden heeft. In politieke kringen deelt men vrij alge meen dc hoopvolle opvatting van Oetsjida en gelooft men, dat, wanneer de nieuwe partij georganiseerd zal zijn, deze in staat zal blijken een zeventig zetels te veroveren op dc Seyoekai, welker aantal zetels dan, naar gevreesd wordt, verder zal dalen tot 150 bij de volgende aigemccnc verkiezingen. In verband met de oprichting van een nieuwe politieke partij worden thans reeds verscheidene namen genoemd voor het pre sidentschap dier partij. Men geeft althans volgens dc avondbladen aan den eersten minister Okada dc meeste kans, doch van gezaghebbende zijde wordt er op gewezen, dat de campagne voor de nieuwe partij nog niet in een zoo definitief stadium is geko men, dat over het leiderschap reeds gespro ken zou kunnen worden. VATICAANSTAD, 20 Mei. (Reuter). De Paus heeft heden een aantal Duitscho pel grims uit Keulen, Freiburg, Munchen en Brisgau ontvangen, die naar Rome waren gekomen om de canonisatie bii te wonen van de Engelsche martelaren. De Paus hield een toespraak tot hen, waarin hij zcide, dat dc tijden cri'ick ziin en dat anderen geroc- Paus Pius XI pen zullen zijn het martelaarschap op zich te nemen, „geen martelaarschap des bloeds, misschien, aldus de Paus, maar een mar telaarschap des levens, dat veroorzaakt wordt door dc belemmeringen die in den weg gelegd worden aan de vervulling der plichten, die door God cu dc Kerk ziiu op gelegd." PRAAG, 20 Mei (V.D.) Hedenmorgen vroeg waren officieel de uitslagen bekend uit 20 districten met Tsjechische meerder heid in Bohcmen cn Moravié. Deze luiden als volgt: (tusschen haakjes 't aantal stem men in 1929). Tsjechische soc. dcm. 109000 (110000); Tsjechische Nat. dem. 78000 92000); Tsjechische communisten 75000 (70000); Ambachtspartij 01000 i-4000) Tsjechische fascisten 84000; Oppositioneclc nationale vcreeniging 31000; terwijl alle daarbij aangesloten groepen, de fascisten inbegrepen, in 1933 slechts 88000 stemmen behaalden. I)e Tsjechische reeht- sche oppositie, bestaande uil fascisten en nationale vcreeniging, is dus ongeveer ver dubbeld. Lil, dc tegelijkertijd bekend ge maakte verkiezingsuitslagen In de 15 Duit- sclic districten \an Bohcmen en Moravic blijkt, dat hier hetzelfde beeld valt waar te nemen als bij de reeds gemelde uitslagen van de. Tsjechische disirieten. In tegenstel ling met dc Tsjechische districten hebben hier ook dc communisten belangrijke ver liezen geleden. De soc.-dem. verloren ongeveer dc helft, dc Chr.-Socialon cn de agrarische partij nicer dan dc helft van hun stemmen. Dc ëudcten-dcutsche partij van Conrad Ifenlcin vercenigdo ruim 2/3 van alle uitgebrachte Duitsche stemmen op zich. In het landschap Hultschin, dat overeenkomstig het vredes verdrag van Versailles door Duitsehland en Tsjecho-Slowakije moest worden afgestaan, daalden dc Duitsche soc. dem. van 2591 in 1929 tot 218 stemmen cn de Duitsche Chr.- socialon van 4503 tot 1171 stemmen. De heide in 1933 ontbonden Duitsche partijen kregen in 1929 5476 stemmen, terwijl de partij van Ilenlcin thans 15342 stemmen behaalde. Dc Tsjechische partijen kregen in 1929 samen 10725 stemmen. Zondag j.l. slechts 8119, waardoor het Duitsche percentage van liet kiezerscorps steeg van 04 tot G7.6 Duitsche successen Volgens in Duitsche kringen ontvangen berichten zou de partij van Konrad Henlcin (Sudeten-Duitschcrs) 45 a 49 van dc 70 zetels, welke dc Duitsche partijen bij de parlementsverkiezingen hebben behaald, verkrijgen. Men aclit het in deze kringen niet buitengesloten, dat deze partij de sterkste partij in hot parlement zal worden. In het geheel telt het parlement 200 leden. De nationale verceniging (rcchtschc oppo sitie der Tsjechen) zal met meer zetels in het parlement terugkceren. Ook de Tsjechi sche fascisten zouden een groot aantal zetels hebben behaald. De uitslag van de verkiezingen te Praag toont aan, dat in de stad de partij van dr. Benesj, dc partij ven Tsjechische nationale vcreeniging, de sterkste partij is. Zij be haalde ruim 140.000 van de ruim 500.000 uitgebrachte stemmen. AUTO BOTST TEGEN VLIEGTUIG Bij New Jersey heeft een eigenaardig verkeersongeluk plaats gehad. Een klein particulier vliegtuig, dat een noodlanding maakte, werd op een drukken landweg door een auto aangereden en vernield. De heide inzittenden van het vliegtuig werden ernstig gewond, terwijl dc autobe stuurder er met lichte kwetsuren afkwam. v.V- REDE VAN HITLER BERI.IJN. In Nationaal Socialistische kringen is men van mecning dat de rede van Hitler dc grootste gebeurtenis op poli tiek gebied van den laatsten tijd zal zijn. De rijkskanselier zoo verluidt zal de wet ten voorlezen waarin de organisatie van het leger is vastgesteld en voorts de werkzaam heden van de ministers van oorlog, lucht vaart en marine regelen. Verder verwacht men bepaling van den duur van den militairen diensttijd. In dit verband meent men te weten, dat een efiec- tief van 550J300 man zal worden vastgesteld. Misschien zal I lil Ier de geste van verzoe ning nopens Rusland maken, terwijl hij Duitschland's volkomen adhacsio aan Lo carno zal betuigen. Pogingen om verscherping van het ItaliaanschsAbcssynisch conflict tegen te gaan GENÈVE, 20 Mei. Hedenmorgen is dc Vol kenbondsraad voor de 86ste maal bijeen ge komen onder voorzitterschap van den Volkscommissaris van buitenlandsche zaken der Sojet-Unie Litvvinof. Zooals gewoonlijk werd begonnen met een geheime zitting ter behandeling van personeelc kwesties, waar na onmiddellijk dc openbare zitting aan ving. Omtrent den stand van liet ïtaliaansch- Abessynisch conflict verluidt, dat d'c Brit- scho Lord-zcgclbcwaarder Eden reeds gis teren besprekingen heeft gevoerd, voorna melijk met den Spaanschen vertegenwoor diger, Dc Madariaga, die waarschijnlijk tot rapporteur zal worden benoemd, lieden zullen deze besprekingen worden voortgezet met baron Aloisi cn met den te Gcnève aangekomen Abcssynischen gezant te Parijs. Eden Volgens berichten uit Engelsche kringen beslaat dc indruk, dat Eden te Londen zich heeft verzet tegen oen afwikkeling van de zaak door ministerieele besprekingen, doch dat de Engelsche regecring alles in het werk wil stellen om een verdere verscherping van het conflict te vermijden. Het komt voor de Engelsche regeering pas in dc twee de plaats, op welke kwesties de procedure betrekking zal hebben, voornamelijk of slechts het incident van Ocal-Ocal zai wor den behandeld, dan wel, zooals Abessynie wil, het geheele probleem. Naast dc behandeling van hot Ilon- gaarsch-Jocgoslavisch conflict zal vandaag oen bespreking plaats vinden tusschen den Honganrschen minister van 'buitenlandsche zaken Kanya en den Joegoslavischen verte genwoordiger Fetitsj. Naar verluidt wen- schen beide partijen een nieuwe behande ling in den Volkenbondsraad te vermijden cn wenschen zij de nog te regelen punten onderling te schikken en den Volkenbonds raad daarvan slechts in kennis tc stellen. Hierbij spreken ook groote- politieke kwes ties die het Donau-gebicd betreffen, mee en zal veel afhangen van dc houding, die Hongarije tegenover liet Donaupact aan neemt. De buitengewone volkcnbondsvergadc- ring ter behandeling van hot conflict in den Chaco, ving aan met een plechtigheid ter eerc van den overleden maarschalk Pil- soedski. In zijn kwaliteit van raadspresi- dent en voorloopig voorzitter der vergade ring herdacht Lltwinof de historische ver diensten van den Poolschcn staatsman. In korte redevoeringen sloten zich hierbij aan dc Franschc gedelegeerde Massigli, dc En gelsche gedelegeerde Eden. evenals de ver tegenwoordigers van Spanje. Hongarije, Portugal, Argentinië, Turkije. Finland, Roe menië tevens uit naam van de landen der Kleine Entente en Letland. De Poolsche gedelegeerde antwoordde met een rede, waarin hij uiteen zette, dat de maarschalk nooit de noodzakelijkheid uit het oog had verloren van nauwe samenwer king met andere volken. De Poolsche re geering, als trouwe hoedster van de ge dachten van den grooten doodc. zal niet op- I ruden dc groote belangstelling tot uiting tc. brengen voor de eerlijke internationale samenwerking, die maarschalk Pilsocdski zoo na aan liet hart liceft gelegen. DIT BLAD HEEFT EEN IVAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OI\ LAAG VAN (voor binnen- en buil enland) Standplaats: Hotel „M4 >NOPOLE" Kantoor: KAMP ill. MiS'S'bNLAND B. on W. van Amsterdam vycerleggen de beschuldigingen omtrent „Ier* eur" in het Wilhchninagasthuis. (Tweede Bljad, pag. 3). Dc stichting „Dc Iloogo Va luwe" cn dc regeering. (Tweede Iliad, pag. 1). Dc kwcstic-Gutzcit. (Tweede Blad, pag. 3). OMTREK Drama in een Chincesch restaurant tc Utrecht. (Eerste Bla.d, pag. 2). STADSNIEUWS Dc heer W. Wijk Jr. gekozen, tot voorzit ter van Handel cn Nijverheid. (Tweede B|ad, pag. 1), Medegedeeld door het Kon. Ncd. Met. Instituut te Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige N tot N.O. wind. gedeeltelijk bewolkt aanvankelijk nog kans op regenbuien iets zachter overdag. I-hoogste barometerstand. 771.0 tc Storno- way. Laavxsto barometerstand: 756.3 tc Biar ritz. BVWTENLANDSCH WEEROVERZICHT Een belangrijke daling van den barome ter bii IJsland heeft voorloopig het gevaar voor een nieuwen koude-inval doen wijken. Dc hoo.ee druk breidt zich over de Brit- schc eilanden cn Zuid-Scandinavie uit, ter wijl de <ü'cpressie in het Zuid-Westen haar centrum naar Spanje verplaatste, maar zich nog wel over Frankrijk kan uitbreiden. Do Britschc eilanden en Scandinavië hebben grootendeiIs nog bedekte lucht, zonder re gen van Ltoteekenis. maar in Noorwegen is dc lucht iHJgcklaard. Ook in Duitsehland nam de bewolking af en steeg de tempera tuur. Er is .daar bijna geen regen gevallen. Frankrijk lh«eoft nog zware bewolking rnct regen in hel Westen. De algemeeno toestand duidt op afnemende, regenkans en eenige stijging van temperatuur. ES

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1