TAXIDIENST Speciale groote wagens Telefoon 1210 L E Y T A X 4000 AX is DE EEMLANDEU BALDWIN OVER HITLER'S REDE TEL. 1788 Belaogr Nieuws BS GOEDKOOPSTE Donderdag 23 ftSei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 274 „ZEER BELANGRIJKE VERKLARINGEN" Oorlog kan worden vermeden Verkiezingen in Tsjecho- Slowakije KABINETSRECONSTRUCTIE IN ENGELAND JANE ADDAMS OVERLEDEN NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. IEYENHORST - LEUSDERWG242 Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN PROCESSEN TEGEN KLOOSTERLINGEN ABESSYNIE'S CONFLICT MET ITALIË Geen Britsche wapenlevering? TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's WEERVERWACHTING 9 uur 28 min. 6-FERS00MS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN vaa 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef elke regel meer f 0.25 Licfdadigheids-advertentièn voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelj 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Uitbreiding der Engelschc lucht* vloot, gebaseerd op Duitschen wensch tot pariteit met Frankrijk LONDEN, 22 Mei (Reuter*. Dc rede van Hitier stond op den voor grond in dc verklaring, die de plaats: vervangende premier Baldwin heden middag in het Lagerhuis over de En gelsche defensiepolitiek en het ver: band daarvan met den internationa len toestand, heeft afgelegd. Toen Baldwin zijn rede aanving, kon men in de zaal een speld hooren vallen. Onmid dellijk in het begin van zijn uiteenzettin gen ging Baldwin in op eenige der dooi Hitler genoemde 13 punten. Hij zeidc daar hij o.ni. het volgende: 1. Dc verklaring van Hitler, dat Duitsch- land in de lucht gelijkheid eischt met de andere afzonderlijke staten, is een bevesti ging van de basis waarop het Engelsche plan gegrondvest is. Baldwin 2. Het Duitsche standpunt, dat Duitsch land niet alleen bereid is tot een verhoo ging, maar ook tot een verlaging van zijn bewapeningsniveau, is een zeer belangrijke gedachtengang. 3. De Duitsche uitlatingen over een lucht- pact op de basis van het verdrag van Lo carno zijn des tc waardevoller daar Hillei zeidc, dat een zoodanig luchtpact begeleid moet gaan door een limitcering der luclit- bewapenirigen. I. Passages in dc redo van Hitler tooncn, dat hij dc Engelschc inconing over de be scherming van de civiele bevolking tegen aanvallen uit dc lucht deelt. 5. Engeland begroot dc bijdrage van Hit ler als hulp voor een algemeene regeling in den zin van de protocollen van Londen. 6. Baldwin verklaart, dat hij niet zou re feree ren aan de uitlatingen van Hitler ovei de Oost-Europecsche pact plannen, daar dit niet in direct verband stond tot dc debatten over de defensie van lieden. 7. Dc Engelschc regeering overweegt het plan van een coördinatie der Engelschc dc- fensieministeries. S. Wat dc Engelschc plannen inzake uit breiding dei bewapening betreft, deed Baldwin onder luiden bijval van het huis een bciocp op liet Lagerhuis en het volk iedere paniekstemming te vermijden. „Wij willen dc fouten van liet verleden niet her halen. Teveel kostbaar bloed is vergoten." 0. De sluier, die ligt over de handelingen van de drie autoritaire stalen in Europa is in Duitschland voor een deel opgelicht. Laat ons hopen, aldus spr., dat hij geheel zal worden verwijderd, opdat wij opgeruimd zullen kunnen zijn. 10. Engeland* maatregelen tot. bewape ning in de lucht worden gebaseerd op do verklaring van Ililler, dat zijn doel de pari teit m de lucht met Frankrijk is. II. Engeland is derhalve voornemens zijn luchtvloot uit te breiden binnen den tijd van 2' jaar tot 1500 frontvliegtuigen. 12. Het luchtpact en de limiteering van de luchthevvapeningen zijn veel gemakke lijker te bereiken, wanneer de drie landen, Duitschland, Frankrijk en Engeland uil gaan van hetzelfde uitgangspunt, d.w.z. wanneer de pariteit in dc lucht in alle drie staten voorhanden is. 13. Met de Engelsche industrie zijn onder handelingen gaande om de expansie der industrie voor militaire productieijoclcinden te verkrijgen. Op d»t punt wil Engeland bij geen enkel ander land*achtcrstaan. Beroep op Duitschland beantwoord Tn zijn verdere rede zcltc Baldwin o.m. uiteen: liet Lagerhuis zal zich herinneren, dat dc verklaringen, die dc premier en dc mi nister van buitcnlandschc zaken bij de de batten op 2 Mei hebben afgelegd, een be roep op Duitschland behelsden om in een concrcten vorm een bijdrage tc leveren ter oplossing van dc moeilijkheden en gevaren voor de veiligheid en het vertrouwen, die de wereld overstroomden en die slechts door collectieve overeenkomsten uit den weg konden worden geruimd. Het is klaar blijkelijk, dat de rede van den rijkskanse lier onder anderen een antwoord vormt op dit beroep. Wij erkennen dit als zoodanig. Hitler heeft het Duitsche stand punt in verscheidene richtingen van het grootste belang krachtiger gepreciseerd en heeft in een reeks problemen aangeduid, wat Duitsch land bereid is te doen. Wij beschouwen die verklaringen als zeer belangrijk. Zij verdienen het door ons allen zoo ernstig en zoo snel mogelijk be studeerd tc worden. In de rede van Hitler is een punt, dat onmiddellijk betrekking heeft op het thema van de debatten van heden. Hitler hoeft verklaard de Duitsche luchtstrijdkrachten tc beperken tot den stand der andere West- Europecsche mogendheden. Dat is een be vestiging van de basis, waarvan de Briischc luclitplanncn uitgingen. Luchtpact? Ik moet verder den bijzonderen aandacht der afgevaardigden richten op de verwij zing van Hitier naar het voorgestelde lucht pact tusschen de Locarnomogend heden. Wat Hitier thans gezegd heeft, is des te waardevoller, aangezien hij zijn hoop liet doorschemeren, dat liet afsluiten van een zoodanig pact verwerkelijkt zou kunnen worden tezamen met een overeenkomst in zake beperking. Er is nog een Verder punt, waaraan dc Brilsche regeering het grootste belang hecht. Het schijnt ons, dat het afsluiten van een luchtpact zou kunnen worden ver bonden met een streven naar bescherming van dc burgerlijke bevolking tegen dc ge varen van een aanval uit de lucht. En in de rede' van Hitier bevinden zich passages, die schijnen aan tc duiden, dat Hitler deze meening deelt. Voortgaande behandelde Baldwin het eigenlijke Britschc defensieprobleem. Voor de pariteit der drie volken is het getal 1500 frontlinicvlicgtuigcn ten grond slag gelegd. Dat is in overeenstemming met het in het jaarrapport van den Volken hond gepubliceerde getal over dc lucht strijdkrachten. Engeland streeft naar een getal van 1500 vliegtuigen, die met de grootst mogelijke snelheid vervaardigd moeten worden. Dc Engelsche luchtstrijd krachten in liet Verre Oosten zijn niet in begrepen in dit getal. De Engelschc lucht- maatregelen worden thans overwogen en zullen snel verwerkelijkt worden. Aanvullende begrooting Baldwin kondigde daarop een aanvullende bcgrooting aan en ver dedigde het ministerie van lucht vaart tegen de bewering, dat het verantwoordelijk gesteld moet wor den voor een program, dat niet in overeenstemming is met dc behoef ten. liet feit, waaronder alle volkeren lijden, is de. vrees. Zoolang de volkeren en dc re- gceringen van Europa een aanval verwach ten, met alle verschrikkingen van een over val uit dc lucht, zoolang zouden «le staats lieden en volkeren worden afgeleid van hun eigenlijke taak in het binnenland hunner staten. Ik geloof, iu de rede die Dinsdagavond uitgesproken is, een lichtpunt te bespeuren. Wij moeten een nieuw besluit nemen; ik geloof, dat het ons zelfs nog te elfder ure gelukken zal uit deze wereld In bannen, wat voor de menschhcid, belcckcnen zou ontzaggelijke gruwelen en dc vrccsclijkste zelfvernietiging. Dc rede van Baldwin, die 55 minuten duurde, oogstte luiden bijval van alle ban ken van het Huis. In het Lagerhuis werd het Labour-amen- dcniont om dc credietcn voor de lucht be wapening tc verlagen, verworpen met 1052 stemmen. Onderhandelingen over dc vor* ming van een nieuw kabinet PBAAG, 21 Mei. (Reuter.) Officieus zijn de onderhandelingen begonnen over de oiming van een kabinet. Malypctr, dc mi- istcrpresidoht van liet afgetreden kabinet, niet dc vorming belast. De partijen der vroegere coalitie dringen an op deelneming van de Duitsche ngra- iërs en sociaal democraten in weerwil van de verliezen, die zij hebben geleden. VLIEGTUIG NEERGESTORT SJANGHAI, 22 Mei. (V.D.). Nabij Kan ton is een Chineesch militair vliegtuig op een kazerne neergestort. De piloot werd ge dood. terwijl door neervallend muurwerk een 40-tal cadetten werd gewond. EENJARIGE KLIMPLANTEN Deze groep van planten kan ons in kleine tuinen soms goede diensten bewijzen. Dik wijls komt het voor dat we in onzen tuin het een of ander door groen aan het oog willen onttrekken. Niet altijd is er voldoende ruim te voor het aanplanten van opgaand houtge was en soms is de lijd van het jaar ook niet geschikt voor het aanplanten daarvan. In zulke gevallen hebben we in de eenjarige klimplanten het aangewezen materiaal. Een snelgroeiende klimplant is Cobaea scandcns. Dc zaden hiervan worden in Maart of begin April in een warme bak of kas gezaaid, waarna de kleine plantjes in stekpotten wor den geplaatst. In Juni worden ze buiten uit- jjeplant, zoo mogelijk op een zonnig plekje, waar ze dan in den nazomer zullen bloeien met groote, bekervormige, blauwe of witte bloemen. Een eveneens snelgroeiende klim plant is Ipomaea purpurea of purperwinde. Ze wordt ook wel klimmende Convolvulus genoemd en is dan ook een zusje van de in het wild voorkomende haagwinde. Ze bloeit met groote, kelkvormige bloemen, welke blauw, rose, karmijnrood of wil van kleur zijn. Daar ze moeilijk te verplanten zijn zaaien wc nu direct ter plaatse of wel in polten, zoodat ze later met polkluil kunnen worden uitgeplant. Ze bereiken een hoogte van 3 tot 4 M. Een bekende klimplant is O.-I. kers of Tropaeolum majus. Ze stelt geen hooge eischen en kan evenals voor gaande nu direct ter plaatse worden gezaaid Een mooie kleinbloemtge soort is T. pere- grinum. Zelfs op beschaduwde plaatsen geeft deze nog vrij goede resultaten te zien. Ze wordt 1 tot 2 M. hooger dan de gewone O.-I. kers, heeft sierlijke, handvormige, inge sneden blaadjes cn bloeit rijk met kleine goudgele bloempjes. Een zeer sterke eenja rige klimplant is de sierhoon of Phasaeolus multiflorus. Zelfs op winderige plaatsen vol doet deze nog vrij goed. We kunnen ze hel beste nu in kleine potjes onder glas zaaien en begin Juni met polkluit uitplantcn. Ver der worden ze geheel behandeld als stokboo- neri. De meest snelle groeier onder de een- arige klimplanten is zeer zeker de sierpom- poen. Omstreeks half Afaril worden ze on der glas gezaaid, in potjes verder gekweekt, en einde Mei of begin Juni buiten uitge plant. Ze verlangen een 'rijk bemeste grond en vooral voldoende vocht. Ze nemen r"»t hun groote bladeren spoedig sen groot op pervlak in beslag. Noemen we tenslotte nog de bekende siererwt nf Lathyrus odoratus. We kunnen deze in Maart of begin April in kleine poljes onder glas .zaaien en nu bui ten uitplanlen. Ook kunnen we in April of Mei direct ter plaatse zaaien. Dc hardnekkige geruchten blijvenc/riaahouden Dc politieke medewerker van dc Daily Telegraph schrijft, dat men. er in parle mentaire kringen thans niet meer aan twij felt, dat Macdonald een minder inspan nende functie wenscht te aanvaarden cn dat Baldwin zijn opvolger zal zijn. Over andere wijzigingen in de samen stelling van het kabinet wordt nog beraad slaagd tusschen dc leiders der regeerings- partijen. Het doel daarbij is het huidige karakter der regeering te handhaven. Van andere zijde wordt verklaard, dat afgezien van de positie, van Macdonald, alle de ronde doende geruchten over dc komen clc benoeming van een nieuwen staatsse cretaris van buitenlandsche zaken, een mi nister voor de luchtvaart enz. voorloopig nog slechts vermoedens zijn. Havas voegt hier nog aan toe, dat men in parlementaire kringen tc Londen het zoo goed als zeker acht, dat Baldwin Macdonald als eerste minister zal vervangen cn Mac donald de functie van lord president of the council zal waarnemen. Algemeen wordt aangenomen, dat Simon het ministerie van buitcnlandschc zaken zal verlaten en minis ter van binnenlandsche zaken zal worden. Omtrent de 'overige wijzigingen van het kabinet blijft er nog onzekerheid bestaan. CHICAGO, 22 Mei (V.D.) Op 75-jarigen leeftijd is in den afgeloopen nacht tc Chica go overleden één -der bekenefcte en nobelste vrouwen van Amerika, Jane Addanis, een der krachtigste pioniers der internationale vrouwen-beweging, een strijdster voor den vrede en ontwapening cn dc ijverigste werk ster op sociaal gebied. In 1931 kreeg zij den Nobc'prijs voor den vrede. Zondag j.l. heeft zij een gevaarlijke operatic ondergaan, die zij, mede tengevolge van haar lioogcn leeftijd, niet heeft kunnen doorstaan. PROF. CARL MEYER t KOPENHAGEN, 22 Mei. (Reuter.) Op 72-jarigen leeftijd is alhier overleden pro fessor Carl Meyer, een vooraanstaande fi guur in de kringen der Deensche industrie en president van de Kamer van Koophan del alhier. Ilij was tevens professor aan do univer siteit alhier en oen autoriteit op H?t gebied der industrie, waarover liij vele hoeken heeft geschreven. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Weer twee zusters veroordeeld BEHL1JN, 22 Mei. (D.N.B.) Het Berlijn sclie snclschcpengerecht heeft hedenmiddag dc 56-jarige zuster Neophytia, in do wereld Maria Mcnko, wegens herhaald deviezen ver grijp veroordeeld tot 5 jaar tuchthuis, 5 jaar eerverlies cn 121.000 RM boete. In plaats van de boete treedt bij nict-bctaling een ver dere tuchthuisstraf van 12 maanden en 2 dagen. Voorts stonden de generale overste van dc Augustincssen, zuster Neophystia cn de go- neraal-penningmecsteresse van deze orde, zuster Englatia terecht. Zij werden beschuldigt! geld uit Duitsch land te hebben gesmokkeld teneinde een in 1921 bij dc Incassobank tc Amsterdam uitgegeven obligatic-leening weer terug te koopen. Onder bescherming van hel kloosterkleed werden dc benoodigdc sommen door ver schillende zusters naar het Belgische kloos ter St. Villi gebracht, vanwaar het geld ver der werd getransporteerd. Zuster Englatia, in de wereld Dohm ge naamd, werd wegens medeplichtigheid ver oordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf en 1000 RM boete. Voor heide veroordeelden wordt 2 maan den voorarrest in mindering gebracht. Voorts werd bevel gegeven tot confiscatie van 190.000 BM. Hiervoor slaat borg de „Ge nossenschaft der Cellitinnen nach dor Regel des heiligen Augustinus in Koln e.V.". Zuster Englatia zal vrijgesteld worden van vorder arrest, wanneer een cautie van 5000 RM wordt gestort. Dc Volkenbond in ccn moeilijk parket In welingelichte Ethiopische kringen wordt verklaard aldus seint Reuter uit Addis Abeba dat het niet waar is, dat Ethiopië zijn oorlogsvoorbereiding tot het uiterste voortzet en zou beschikken over strijdgas cn militaire vliegtuigen. In con commentaar on het geschil tus schen Italië en Abessynië, dat thans in handen van den Volkenbond wordt gelegd, schrijft dc Asahi. dat de Volkenbond bet buitengewoon moeilijk zal vinden dit pro bleem van 'een zuiver academisch stand punt tc benaderen, vooral niet het oog op le delicate betrekkingen tusschen Engeland, Frankrijk cn Italië, waarmede in de hoo- gere politiek in Europa behoorlijk rekening zal moeten worden gehouden, liet blad is dan ook van mcening. dat deze Italiaansch- Abessvnisclie kwestie een feit van belang is. waarbij het prestige van den Volkenbond nog ernstiger op het spel staat dan bii het Mandsjocrijschc conflict of bii dc Duitsche herbewapening. In antwoord op desbetreffende vragen van lont Renncll deelde lord Stanhope na mens dc rcgccring in het Hoogcrliuis mede, dat de Itaiiaansche pers ten aanzien van wapenleveringen door Engeland blijkbaar onjuist is ingelicht. Zooals bekend, aldus lord Stanhope, wordt de uitvoer van oorlogsmunitie uit Engeland streng gecontroleerd, zoo dat zelfs de uit- ocr van een revolver slechts kan gesclu - den met ccn uitvoervergunning van het ministerie van handel. Onder deze omstan digheden kan de rcgccring steeds welen of oorlogsmateriaal is verscheept en mei wel ke bestemming. In liet gc\al van Ethiopi» zijn geen uit\ocrvergunningen verleend, .'oor zoover de rcgccring bekend, is even min oorlogsmateriaal, afkomstig uit andere landen, over bet Britsche grondgebied, dut aan Abessynië grenst, vervoerd. Reuter seint uit Napcis, dat het stoom schip Praga met 500 manschappen en oor logsmateriaal aan boord naar Ervthrca is ertrokken. Bric andere schepen worden geladen. De Times bericht uit Genève. dat de leden van den Volkenbond liet optreden an Italië in het conflict met Abessynië veróordeelen. De toestand schijnt zich thans zoodanig te ontwikkelen, dat t\voA alter natieven mogelijk zijn: of wel de V-> 1 bond verzaakt ziin plicht, of wel de Bond loet een slap, welken Italic misschien niet kan acceptceven. (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel ..IWONQPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND Rcgceringsstcun aan dc zeescheepvaart. (Derde Blad, pag. 1). Vergadering der Eerste Kamer. (Tweede Blad, pag. 3). 1 OMTREK Duizend krokodillen in Rhenen. (Derde. Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt. Verwachting: Matige, aanvan kelijk nog krachtige O. tot N. wind, betrokken tot zwaar of half bewolkt, kans op regen of onweer ooi al in het O., iets zachter 's nachts, overdag iets kouder. Hoogste Barometerstand 770.1 te Aberdeen. Laagste Barometerstand 7iS.t to Marseille. Buitenlandsch weeroverzicht Dc depressie in het Zuiden is sterk in. diepte toegenomen, waardoor dc luchtdruk- gradienl aanziclijk groeide en in onze om geving de wind vrij krachtig werd. Ook ju bet hooge Noorden verdiepte zicli dc depres sie, zoodat in Noord-Scandinavië eveneens krachtige winden waaien. Beide depressies bewegen - zich Oost- en Oost-Noord-Oost waarts. De Zuidelijke bracht aan haar Noordzijde eenigen regen met zelfs onweer in Wecnen. Dc Noordelijke bracht régen en zelfs plaatselijke sneeuw in Lapland. Het hooge drukgebied over de Britsche eilanden nam weinig in beteekenis af. Bij IJsland maakt zich weer een nieuw hooge drukge bied merkbaar. Dc temperatuur daalde nog in Noord-Scandinavië; over Frankrijk veran derde zij weinig, terwijl zij in liet overige gebied steeg. Stijging van den barometer in West-Frank rijk cn daling van den lucht druk in Duitschland doet ten onzent dc re genkansen weer toenemen. Waarschijnlijk zal dc nacht zachter, dc dag morgen weer wat kouder zijn. ZILVERUITVOER BEDREIGD MET DOODSTRAr NANKING, 22 Mei. (V.D.) De Cliineesche regecring heeft bepaald, dat liet uitvoeren en naar buiten smokkelen van zilver moet worden beschouwd als een bedreiging van dc veiligheid der Chineesehe vepubliek en beeft daarom besloten op dit misdrijf dc doodstraf tc sVdlen of een gevangenisstraf van tenminste vijf jaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1