TAXIDIENST Speciale groote wagens s Telefoon 1210 HUI L E Y T A X 4000 DË EEMLANDEU HITLER EN BALDWIN SPRAKEN Belangrijkste ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per wrek (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vaa 1—4 f J-05 me< inbegrip van een bewiisnummef Vrijdag 24 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 275 Lagerhuis debat over de dertien punten DERTIEN VERWANTEN VERGIFTIGD INCIDENT BIJ 'S KONINGS JUBILEUM Fa. v. d. Water en v. d. Brink en Zn. Complete Woninginrichting Leusderweg 2224 MARKIEZEN en ZONNESCHERMEN in groote verscheidenheid NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland TEL. 1788 W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 VERVANGTBALDWIN MACDONALD? WENSCHT FLANDIN VOLMACHTEN? Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERW ACHTING 9 uur 28 min. e: 6-PERSOONS is Abessynië's geschil met Italië AMERSFOORTSCH DAGBLAD elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advenentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 tegels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f X.—Bewijsnummer extra 1 0.05 Het vraagstuk der lucht* macht van vele kan* ten bekeken Nadat Baldwin zijn rede, die hij in het La gerhuis heeft gehouden, beëindigd had, deeide de plaatsvervangende voorzitter van de Labour-oppositie, majoor Attlee mede, dat zijn partij niet tevreden was over do regeeringsvooi stellen. Zij zou derhalve stemmen tegen de aanvullende begrooting. De defensie-voorstellen van Baldwin staan in zooverre niet in verhouding tot de door hem geschetste gevaren, dat zij niet in het minst in staat zijn aan deze gevaren het hoofd te bieden. Wat de rede van Hitier betreft, de oppo sitie heeft nooit de Duitsche herbewape ning ondersteund. Zij heeft steeds het ge vaar van verdragbreuk ingezien, doch de rede van I-Iitler behelst zekere verklaringen en voorstellen die de hoop laten op een weer ter hand nemen van het gehcele ont wapeningsprobleem. Spr. wees op de uitlatingen van Ilitler betreffende Sovjet-Rusland en verklaarde dat Duitschland en Rusland in dezelfdo wereld moeten leven. De vrede zal verloren zijn wanneer de kracht der vredelievende staten niet zoo toeneemt, dat deze de kracht van een enkelen staat overtreft. In dit ver band herhaalde Attlee de oude voorstellen inzake een internationale strijdmacht on der den Volkenbond en dc international! seering der vcrkeersluchtvanrt. Namens de liberale oppositie voerde sir Archibald Sinclair het woord. Hij wcnschte Baldwin geluk met zijn verstandige en in drukwekkende redevoering. Verder oefende hij scherpe critick op Duitschland. De toe stand is buitengewoon ernstig. Deze is ont staan, doordat Duitschland onder het voor wendsel, zijn nationale eer te herstellen, zijn verdragsverplichtingen geloochend heeft. Pel criliseerde spreker de koortsachtige phy- sieke én moreclè herbewapening van Duitschland. Voorts oefende spreker ook be sliste critick op de tot dusverre door den Volkenbond ge\oerde politiek. Zoolang art. 19 niet gelijk gestold wordt met art. 10 en 16, draagt de Volkenbond niet zijn karakter van orgaan van het publieke recht en wordt hij tot een bond van mogendheden met het doel de tevredengestelde mogendheden te beschermen tegen de ontevreden mogendhe den. Daaraan mag Engeland niet deelne men. Zoowel in de politiek als in de econo mie moet de vrede hersteld worden. Duitsch land heeft o.a. oók te lijden gehad onder de Engelsche douanepolitiek. Duitschland heeft aanspraak op rechtvaardigheid en rechtsge lijkheid. Churchill, de volgende spreker, prees Bald win, omdat deze heeft geweigerd zijn mee ning uit te spreken over de redevoering van Hitier. Het zou, aldus Churchill, zeer te be treuren zijn, indien de meening zou post vatten, dat deze redevoering een nieuwe en bijzonder hoopvolle situatie zou hebben ge schapen. Churchill noemde dc houding van Iiitler nopens de kwestie der veiligheid al lesbehalve bemoedigend, terwijl hij ook zijn houding nopens de kwestie der niet-inmen- ging in de politiek der Donaulanden teleur stellend noemde. Spreker herinnerde er aan, dat Duitschland een groot aantal bommen werpers met grootcn actieradius heeft. In dien de Duitschers 35 der Britsche ton nage op stapel zetten, is het duidelijk, dat ook Engeland in alle schecpsklassen nieuwe bodems moet bouwen. Namens de regeering sloot de onderstaats secretaris van luchtvaart, sir Philipp Sas- soon, de rij van sprekers. Hij verklaarde o.m., dat Engeland behalve de te verdrievou digen luchtvloot voor het moede.rland steeds een deel der in Engeland aanwezige reser ves ter beschikking zal hebben te stellen van de overzeesche luchtstrijdkrachten. Het zou niet in het openbaar belang zijn nauw keurige bijzonderheden te verstrekken om trent de overige vliegtuigen, welke de Brit sche regeering zal bestellen. Buitenlandsche regeeringen zouden hierover evenmin mede deel ingen doen. Sassoon besloot met als zijn overtuiging uit te spreken, dat een sterke Engelsche luchtvloot de beste garantie is voor den Europecschen vrede. „Op drie uur afstands van Londen staat een sterk leger Ook in het hoogerhuis is Woensdag be raadslaagd over de landsverdediging. De consoi va'iicve lord Lloyd verklaarde, zinspe lende op Duitschland, dat op slechts drie uren afstands van Londen een sterk leger bestaat, dat Engeland eens onheil zou kun nen toebrengen. Namens de regeering deed de minister van lurhtvaart, lord Londonderry, verschillende nadere mededeolingen over het Engelsche luchUaartpiogram. Spreker constateerde, dat Engeland gedwongen is geweest de po litiek der eenzijdige ontwapening prijs te geven. Lord Londonderry deelde mede, dat bij de Engelsche luchtmacht 2700 geoefende vlie gers actief dienst doen; 400 vliegers zijn iD opleiding, terwijl een reserve \an 1200 ge oefende militaire vliegers aanwezig is. Goe de militaire'vliegers hebben een opleidng van 12 maanden noodig, oorlogsvlicgers moeten bovendien anderhalf jaar eskader- dienst doen. „Wij kunnen nog steeds s'aan- dc houden, dat wij een lucht wapen bezit ten, dat s'eiker dekking in den rug hefit dan eenige andere luchtvloot in Europa." Er zullen nog 25C0 vliegers moeten worden op geleid, cr zullen 71 nieuwe eskaders worden gevormd. De minister uesiooi met te verma ren, dal de Engelsche regëeriug onder geen omstandigheden „in de lucht" een tweede rangsposiiie zal accepteeren. Hoe Frankrijk reageert De Paris Midi schrijft, dat Ilitler bemin nelijke gestes gedaan heeft naar de mogend heden in het Westen, maar onaangename woorden heeft geuit jegens die in het Oos ten, met name Litauen en sovjet-Rusland. Het blad vraagt zich voorts af, waaruit de eventueele herziening, die Hitier wenscht, zal bestaan, Voorts merkt het blad op, dat, al wil Duitschland ook geen niet-Germaan- sche volkeren annexceren, het tóch wel de Germaansche bevolkingen, die buiten zijn grenzen wonen, zou willen opslokken. Voor Duitschland is de politiek van den status quo onmogelijk. Uitbreiding is voor Duitsch land een levensvoorwaarde. De Intransigeant schrijft, dat Hitier be weert, dat de Entente den oorlog voorbereidt. Volgens zijn opvatting schijnt hel, dat, wan neer verscheidene volkeren de verplichting op zich nemen zich aaneen te sluiten tegen een eventueelen aanval, dit geschiedt uit een oorlogszuchtigen geest. Hitier is vóór de localiscering der conflicten, d. w. z. men moet het aan den aanvaller overlaten, af te rekenen met zijn slachtoffers. Uit Hitler's rede blijkt, dat Duitschland zich machteloos voelt tegenover een Europeesche coalitie, doch de zekerheid zou willen hebben iedere isoleering door de tegenstanders uit den weg te ruimen. Dat weet thans geheel Europa en daarom sluit het zich aaneen. De bewapeningsdebatten in het Engel sche Lagerhuis worden in dc Fransche pers met groote aandacht gevolgd. Hoewel uitvoerig commentaar nog ontbreekt, blijkt reeds in de ochtendbladen van heden, dat men in Frankrijk met voldoening kennis heeft genomen van het Engelsche bewape- nings-program, dat men algemeen be schouwt als het antwoord van Baldwin op de rede van Hitier. De Geneefsche correspondent van I-lavas seint, dat de Franschc minister van buiten- landsche zaken, Laval, die te Gcnève ver toeft. tot nog toe heeft geweigerd een oor deel over de rede van Iiitler uit te spreken en zich een oordeel voorbehoudt tot hij gelegenheid heeft gehad den letterlijken tekst van de rede te lezen. Niettemin be schouwt men de rede van den rijkskanselier als zeer belangrijk en men verklaart, dat zij een aandachtig onderzoek waard is. Te vens laat men doorschemeren, dat Lava! dezer dagen overleg zal plegen mét de Fransche deskundigen over bepaalde pun ten in deze rede. In tegenstelling tot dit semi-officieelé bericht beweren de Geneef sche correspondenten van verschillende an dere bladen, dat de verklaringen van Iiit ler te Gcnève teleurstelling hebben gewekt. DISCONTOVERHOOGING PARIJS, 23 Mei. (V. D.) De Franschc bank heeft haar disconto van 2','2 ver hoogd tot 3 De daderes ter dood veroordeeld BELGRADO, 23 Mei. (Reuter"). Tc Bje- lovar is een ionge boerin wegens vergifti ging van dertien harer verwanten, waar onder haar echtgenoot, ter dood veroor deeld. Zij had in het zout, dat de slachtof fers gebruikten, arsenicum gemengd, dat zij naar de plaatselijke apotheker ter terecht zitting verklaarde, bii hem had gekocht voor het dooden van ratten. Nadat zij ge arresteerd was. .wendde zij tweemaal krank zinnigheid voor, doch na observatie bleek zij volkomen normaal te zijn. Terwijl zij zich in hechtenis bevond, ver vaardigde zii van den tand van een karn een pen en schreef met bloed uit haar been een brief aan haar vrienden om hun getui genverklaringen te beïnvloeden. Deze brief werd haar echter noodlottig, daar hij door de politie werd onderschept. De aanleiding tot den meervóudigen moord is. dat de da- dei es zich van de bezittingen van de slacht offers meester wilde maken, en dat zij aan andere mannen de voorkeur gaf boven haar eigen echtgenoot. LONDEN, 23 Mei. (V.D.) Gisteravond is ter gelegenheid van het zilveren regeerings- jubileum van koning George in Guild Hall een galabal gegeven, dat werd bijgewoond door den koning en de koningin. Toen de koninklijke stoet Guild Hall naderde, ver schenen plotseling uit dc menigte roode doeken met leuzen en opschriften en hie ven communistische demonstranten en werkloozen spreekkoren aan, waarin zij vroegen wie de kosten voor deze feesten moesten betalen en waarom er geen geld voor de werkloozen was. Bereden politie was spoedig ter plaatse om de bctoogers te ver spreiden. Opgericht 18C8, ToL 1534 LE HAVRE, 23 Mei. (V.D.) De inwij ding van het grootste passagiersschip, dat op het oogenblik ter wereld bestaat, heeft de gehcele stad in een blijde feestelijkheid gehuld. De donkere wolken, die deze plech tig gebeurtenis op.het laatste oogenblik nog dreigden te verduisteren, zijn met de ophef fing van de staking der zeelieden, voorbij- gewaaid. De vele hooggeplaatste persoonlijkheden en gasten, die voor de inwijding van de Nor mandie naar deze havenstad zijn gekomen, hebben zónder eenigen twijfel een opgewek- ten en aangenomen indruk gekregen, van de thans zoo drukke en levendige stad. Vergezeld van zijn echtgcnoote is de pre sident der Republiek, Lebrun, voor deze ge legenheid in Le Havre verschenen en heeft hij de inwijding een korte redevoering uit gesproken, waarbij hij wees 00 het gunstige teeken. dat neleeen is in het feit, dat temid den van den ongunst der tijden, en onder voor dc scheepvaart zoo moeilijke omstan digheden, nog voMoende energie en schep pende krachten in Frankrijk aanwezig ble ken, om werken van den omvang van de Normandie tot stand te brengen, hetgeen nog meer naar voren kwam door de omstan digheid, dat de bouw van dit trotsche zee kasteel gepaard was gegaan met liet aan leggen van grootsche havenwerken in deze stad, welke tegelijk met de inwijding van do Normandie geopend konden worden. Deze hebben niet minder dan 300.000.000 francs gekost en omvatten o.m. een Transatlan tisch Slation van een lengte van 600 Meter en een breedte van 120 Meter, dat een toren draagt van een hoogte van 80 Meter. Dit Station zal het mogelijk maken in een mini mum tijds schepen van den enormen omvang van de Normandie te laden en te lossen. Voorts zijn oliereservoirs gebouwd, waar de ruwe olie uil Irak zal kunnen worden opge slagen en zijn verdere voorzieningen getrof fen, die Le Havre een buitengemeen eer volle plaats onder de groote zeehavens van onzen tijd verzekeren. De reden is gelegen in de gezond» heid van den premier LONDEN, 23 Mei (V.D.). Naar thans verluidt is er geen twijfel meer aan, dat nog voor het einde van het Pinksterreces Baldwin in plaats van Macdonald zal optreden als minister-president. De reden van deze wijziging ligt in het feit, dat de oogarts geconstateerd heeft, dat Macdonald en Baldwin Macdonalds oogen niet zijn opgewassen te gen de inspanning, die zijn huidige functie met 'zich medebrengt. Volgens oud-Engel- sche traditie zou een verandering van pre mier het formeel e aftreden van alle overige kabinetsleden noodzakelijk maken. De nieu we premier zou dus de vrije hand hebben voor een algeheele reorganisatie van het kabinet. Verder verluidt, dat er redén bestaat aan te nemen, dat Baldwin van deze gelegen heid een ver-gaand gebruik zal maken. Mac donald zou waarschijnlijk in de regcering zitting blijven nemen als president van den staatsraad. Men zal alles in het werk stel len om voor de kiezers te treden met een zoo sterk mogelijke regeering op de tegen woordige nationale basis. De parlements verkiezingen zouden clan waarschijnlijk in den herfst plaats hebben. Ten behoeve van het economisch en financieel herstel Volgens Havas wordt te Parijs in offi- cieele kringen bevestigd, dat de regeering van zins is aan Kamer en Senaat financi- eele volmachten te vragen, welke dezelfde strekking hebben als die, welke in 1926 aan Poincaré zijn verleend ten behoeve van Frankrijks economisch en financieel her stel. Dreigende regeeringscrisis Uit Parijs wordt nader gemeld: In politieke kringen koestert men de vrees, clat de moeilijkheden, waartegenover de regeering zich geplaatst ziet bij haar po ging de nieuwe begrooting in evenwicht te brengen, tot den val van do regeering- Flandin zou kunnen leiden. Tengevolge van de dalende inkomsten zullen ook de uitga ven minder moeten worden cn vervvachi wordt, dat de regeering een tekort van 5 milliard zal moeten dekken o.a. door in grijpende bezuiniging op de sociale maat regelen. wat natuurlijk in linksche kringen verzet zal wekken. De voorstanders van devaluatie vestigen hun hoop op deze moei lijkheden en bepleiten een oplossing der be-grootingsmoeilijkheden met behulp van inflatiemaatrégelen. De regeering heeft dan ook besloten, om uit de moeilijkheden te komen, het parlement de noodige finan- cieele volmachten te vragen, zooals in 1926 Poincaré heeft gedaan, teneinde met uit schakeling van het parlement de begrooting te kunnen vastleggen. Do politieke medewerker van de Echo de Paris, die meestal goed geïnformeerd is, verklaart te weten, dat de regeering in grijpende hervormingen wil aanbrengen in de sociale verzekering, teneinde dc voor het sluitend maken der begrooting noodzakelij ke bezuinigingen te. verkrijgen. Het zou o.a. de bedoeling zijn de zegels der sociale ver zekering af te schaffen en hef technisch administratief apparaat aanzienlijk te ver eenvoudigen. Ook de indeeling der verze kerden in verschillende categorieën zou vervallen, terwijl alle bijdragen zouden wor den verlaagd. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND Ernstige vergiftigingen to Amsterdam. (Tweede Blad, pag. 3). I De Telegraaf vrijgesproken. (Tweede Blad, pag. 3). Begrafenis van mr. J. van Schevichaven* (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Verkeersovertredingen aan de orde. (Tweede Blad, pag. 1). Eerste U.S.O.-concert in het GrandTheatre. (Tweede Blad, pag. 1). De autotocht voor ouden van dagen. (Tweede Blad, pag. 1). Reorganisatieplannen voor Birkhoven. 1 (Tweede Blad, pag. 1). j Medegedeeld door het K.N.M.I. te Do Bilt. Verwachting: Meest matige Ooste lijke tot Noordelijke wind, gedeelte lijk bewolkt met weinig o'f geen regcr in het Noorden, in het Zuiden betrok ken tot zwaar of half bewolkt met meer kan op regen, waarschijnlijk iets warmer. Hoogste barometerstand 771.1 te Storno* wav. Laagste barometerstand 756.0 te Frank fort. Memorandum van Addis Abeba aan den Volkenbondsraad overhandigd GENÈVE, 23 Mei. (Reuter). De secretaris generaal van den Volkenbond heeft den raad gisteren het door de Ethiopische (Abes- sijnsche) delegatie ingediende memoran dum overhandigd, waarin wordt verklaard, dat het Italiaansch-Ethiopisch conflict van Oeal Oeal nog niet is opgelost. Ethiopië wenscht de door Italië verlangde genoeg doening niet te geven, tenzij na onpartijdig onderzoek is gebleken, dat Ethiopië ongelijk heeft. Het document sluit met het uitdruk ken van dc hoop, dat de kwestie langs vreedzamen weg zal worden opgelost.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1