No» 1 CITROEN GROOTE EXPOSITIE NIC BOVEE TAXIDIENST Speciale groote wagens Telefoon 1210 DE EEMLANDEU Het verweer van Mr. Marchant L E Y T A X BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING 4000 TAXI Waschbare Zomerjaponnetjes en Kinderjurkjes ontvangen Sff GARAGE VALEWINK TEL. 1788 Medische Help Buitenland Belangrijkste Nieuws DE GOEDKOOPSTE Zaterdag 25 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 276 ZIJN BROCHURE IS VERSCHENEN Waarom hij Katholiek werd voor hef huren van een luxe automobiel met en zonder chauffeur. NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 GROOTE STAKINGSACTIE IN AMERIKA NIEUWSTE 1935 MODELLEN MAANDAG 27 MEI t. m. DONDERDAG 30 MEI BIJ EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 W EER VERW A CHTIN G 9 uur 28 min. 6-PERSOÖNS IS HET MOTORPALEIS Norton Sunbeam Panther AMERSFOORTSOi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor dt helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Een verdediging tegenover de tot hem gerichte verwijten over zijn houding Bij A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. te Leiden is heden verschenen een bro chure van Mr. H. P. Marchant, getiteld „Tot verweer." Wij veroorloven ons hieronder den korten inhoud van deze brochure weer te geven. In den aanvang zegt Mr. Marchant, dat zijn motieven tot spreken tweeërlei zijn hij poogt klaarheid te scheppen, en hij wil geven een ongevraagd advies. Hij betoogt vervolgens dat hij zich steeds beijverd heeft, om in den V.-D. Bond een volslagen omme keer op godsdienstig gebied tot stand te brengen, en in de beginselverklaring wordt dan ook de waarde van den godsdienst als factor in het staatkundig leven uitdrukke lijk erkend. Marchant erkende de organi sche staatsleer als juist, hij verwierp 't indi vidualisme van Rousseau en van de libera len. In dit verband herinnert hij aan ver schillende redevoeringen, door hem gehou den in den laatsten tijd, waaruit men niet de conclusie heeft getrokken dat hij katho liek was geworden, omdat men ze uitslui tend heeft gezien door een politieke bril, als gelegcnheidspolitiek. Mr. Marchant zet dan uiteen hoe het komt, dat, toen hij op 21 December 1934 was opgenomen in de katholieke kerk, hij dit feit heeft geheim kunnen houden. Ilij heeft cr eenige respectabele motieven voor gehad, en.n i e tdat hij ondanks zijn geloof, gaarne minister wilde blijven. Het eerste motief is dit, dat door te spreken in December 1934, hij het kabinet in moeilijkheden zou hebben gebracht vlak voor dat het „aanrmssin<T ontwerp" aanvankelijk zou verschijnen. Mijn felste vijand zal niet kunnen ont kennen, als hij niet door de crisis-psy chose is besmet, dat in deze overweging althans iets begrijpelijks ligt; dat liaar gewicht moet worden begrepen; dat men het feit, dat zij voor mij van betekenis was, niet noodzakelijk behoeft toe te schrijven aan mijn persoonlijke begeerte om maar minister te blijven." De tweede Óvèrweging was, dat de Staten verkiezingen in zicht waren. En dc schrij ver betoogt dan, dat de politieke vijanden van den V. D. B. zich met felheid en met ongegeneerde leugens op dc partij zijn gaan werpen; en het heeft hem verwonderd, dal dc vrijz. dom. dien toeleg niet hebben door zien. „Do vijanden wierpen zich op mij; maar menen dc vrijz. democraten dat zij dit doen uit haat tegen mijn persoon Dan vergissen zij zichdie vijanden beogen nictsanders dan in mij de Partij te treffen. Hoe dieper zij mij neerhalen, des te dieper hopen zij dat de Partij zal wegzinken." En verder„Ik had verwacht, dat de vrij zinnigdemocraten dat zouden begrijpen. Het belang van de Partij was niet, mij een stootje mee te geven; het belang was niet. dat ook zij mij voorstelden als een die aan zijn ministcrszetcl vastkleefde en door de stoot van een moedigen Siegfried a la mi nute moest worden verwijderd: dat belang eiste iets geheel anders dap dat dc leiders van de Partij met haar vijanden zich gin gen haasten om de strop te draaien, waar aan de vijanden haar wensten op tc han gen. De leiders echter verloren in de schrik hun zelfbeheersing en draaiden lustig mee. Men stelle zich voor, dat dit alles ware gebeurd vóór de Statenverkiezingen. En dat ware gebeurd, indien ik tegen Kerstmis had gesproken. Zoudt gij menen, dat dan de uitslag alleen een tegenslag had vertoond? Het zou een dóbaclc zijn geworden De schrijver zegt, dat de onmiddellijke consequentie van dat besluit was, dat hij moest zwijgen tegenover ieder, en dat het voor hem persoonlijk oneindig veel ge makkelijker ware geweest, indien hij on middellijk zijn vrijheid had genomen. „Waarom voelt men dan neiging om aan de onwaardige insinuatie het oor te lenen, dat ik kleefde aan mijn zetel Twee jaar lang, zoo betoogt de schrijver verder, heb ik ons onderwijs legen de eischen der bezuiniging met hardnekkig heid verdedigd, en voorts dat men hem van vrijzinnig-democratische zijde niet mag ver wijten dat de uitvoering van zijn onderwijs politiek overhaast is geweest. Ziin aanpas singspolitiek was niet, in dolheid neer te slaan wat geld kost, en hij noemt volsla gen valsch de voorstelling, alsof h ij het speciaal op het openbaar onderwijs had voorzien. De periode van stilzwijgen werd verlengd doordat de voorbereiding van het aanpas- singsontwerp zooveel tijd vorderde. Men heeft de voorstelling gepropageerd, alsof minister Marchant in deze periode van zwijgen een dubbelzinnige, ja een bedrieg lijke positie heeft ingenomen. „Meent men soms, dat iemand als ik zijn objectiviteit verliest, zijn ambtsplicht vergeet, zoodra hij Katholiek is gewor den? En wie mocht menen, dat ik gelo vig katholiek, ongecontroleerd katholieke belangen zon dienen, kent mij slecht, en kent de positie van een minister niet". Oudsminister Marchant Mr. Marchant bespreekt vervolgens de ge voerde briefwisseling, zooals die reeds eer der is gepubliceerd en stelt de zaak zóó, dat hij uit de Partij is getreden, en dit uit treden op zichzelf, niet zijn katholiek wor den, bracht automatisch de wijziging in den grondslag van het kabinet. Zijn weige ring op verschillende sommaties van partij- genooten om zich te verklaren, had een an deren grond (hij achtte n.l. deze „partij- inquisitie" in strijd met de vrijz. dcm. be ginselen) en had met den grondslag van het kabinet niets te maken. Ten slotte doet de heer Marchant ccn po ging, om het gewichtigste besluit, dat hij in zijn leven genomen heeft, tc verklaren. Hij zegt, dat hij een neiging tot het Katho licisme sedert het volbrengen van zijn aca demische studie altijd heeft gevoeld. Nu hij door zijn ministerschap meer met katho lieke instellingen en personen in aanraking kwam, zocht hij de noodige voorlichting, en kwam hij tot de conclusie, dat men, staande voor de Evangeliën, gesteld is voor de keuze: gij gelooft erin als liet woord van God, of gij gelooft het niet. liet halve geloof, waarin hij is opgevoed, moest hij als onjuist cn onlogisch gedacht, verwer pen. En zoo vond hij in dc Katholieke leer de vastheid, die hij had gezocht. „De politiek is interessant; de leiding van ons onderwijs is van groot belang; de functie van het goud, het ondernemen van werken, die alles is van grote bete kenis. Maar boven alles uit gaat de zorg voor het zedelijk welzijn van ons volk, hoog boven alles uit licht het Kruis van Christus. Laten wij, nu de vloedgolf dreigt, te za- men erkennen, dat eerste plicht is, aan dc ontredderde geesten dc waarde van het houvast te leren kennen, dat ons van ons korte bestaan hier op aarde moet brengen in de eeuwigheid. Geen onder ling krakeel, geen haat, maar eensgezinde liefde voor God en voor elkander. Zó al leen zullen wij ons volk kunnen heenlei den door deze ontzettende gevaren". ROND HET IJSSELMEER AMSTERDAM, 23 Mei. Op Maandag 27 Mei zal dc amateur-renner D. Vermeulen, van dc Amsterdamsche Renner Club „Excel sior" een poging doen tot verbetering van het record rond het IJsselmeer, waarvan dc afstand 319.(3 K.M. bedraagt. Dc start vindt plaats des morgeus te zeven uur voor bet Tolhuis over het IJ. De hoeren Zeegers Veeckcns en Hogen kamp, officials der N. W. U., zullen den renner vergezellen. HR. MS. O 15 en O 13 Hr. Ms. O. 13 en O. 13 onder bevel van de Luit. ter zee Ie klas Jhr. E. J. van Hollhe zijn lieden van Brussel vertrokken. BREM Amersfoorl's glorie zou men den weelde- rigen bloei van de gouden brem kunnen noe men, want onze stad is zeer rijk aan deze vlinderbloemen. Wat ^le bloembollen zijn voor Lisse cn Hillegom zou de Brem voor Amersfoort kunnen zijn. Op onzen Berg, in De Vlasakkers en Bokke Duinen kan men thans volop genieten van de gouden kleu renpracht van de Meibrem. Nu staan do dutzende gele op vlinders gelijkende bloemen met hun wapperende vlaggen, hun vleugels cn kieltjes niet voor ons te pronk, doch zij dienen als lokmiddel voor honingbijen en hommels. Zij alleen zijn in staat om de bloem tc laten ontploffen. Wonderlijk is het hoe dit in zijn werk gaat. Met de middelste en achterste pooten om vat zoo'n hommel of bij de zwaarden en ge bruikt deze als hefboomsarmen om de kiel naar beneden le drukken, zoodat er een spleet zich tot het midden van de kiel uit strekt vliegen de 5 korte meeldraden er uit en slingeren zich tegen den buik van het insect. Terwijl de bij hommel steeds voortgaat den kop verder tusschen zwaar den en vlag te drukken gaat de spleet steeds verder open cn nauwelijks is die ge komen tot het punt, waarlegen de top van den stijl drukt of een hevige ontploffing volgt. De lange stijl, die als een gespannen veer in de kiel lag, springt in eens eruit cn slingert zich met zijn top op den rug van hommel of bij, van wier pels deze het wel licht aanwezige stuifmeel van andere bloe men afschuiert cn vasthoudt zoodat be vruchting plaats vindt. Tegelijk doen de lange meeldraden hetzelfde en brengen hun stuifmeel op den rug' van de driftige bezi ge insecten: de laatste geven dus stuifmeel van een andere bloem af cn nemen meteen stuifmeel mee om hetzelfde spel bij een andere brembloem te herbalen, teneinde dc loor de plant begeerde kruisbestuiving tot stand te brengen. Aan de openstaande bloemen kan men nerken, dat zij bezoek hebben gehad. Uit •Jeze zullen wellicht de peultjes gevormd worden, die van den zömer de lucht zullen vervullen van een zacht knetterend cn knal end peultjesvuur, want de brem schiet baar zaadjes zoover mogelijk weg om haar geslacht in stand te houden. Merkwaardig is, dat $itte bezembrem wei nige en kleine blaadjes vormt aan haar sterk vertakte groene stengels; hierdoor is de verdamping gering; vandaar, dat de plant dus erg geschikt is om perioden van groo- te droogte door le maken op onze weinig vochtige zandgronden. V1RIDIS. MUURHUIZEN 40 TEL. 454 Amcrsfoortsche Huisartsen Vcrecniging Zondag hebben dienst do volgende burger gencesheeren Mertens zur Borg, Laantje 5; Tel. 1225. Nicolaï, L. Bergstraat 41; Tel. 633. Hendriks, Berkenweg 25; Tel. 1384. Van de overige gcneesbecrcn heeft dienst Roos, Pieter Bothlaan 34; Tel. 695. Zondag cn de geheele week 's nachts heelt dienst de apotheek van dc lirraa Cramer, Paulus Buyslaan 93; Tel. 902. Zondag hebben dienst dc vroedvrouwen: Mevrouw Daams, Puntenburgerlaan 21. Mcj. v. d. Grient, Breestraat 8. ALBANY, 24 Mei. (Reuter). Tweehonderd vijftigduizend bij vakvereenigingen aange sloten werklieden legden Donderdag het werk neer en zullen een opmarsch naar Madison-Square houden, waar ecu grootc protestmeeting georganiseerd zal worden tegen de door Roosevelt vastgestelde sala- ristaricven voor werken, die voor rekening van dc federale regeering worden uitge voerd. Zij eischen een vaststelling der sa larissen volgens de vakvereenigingsschaal. Do werkwilligen in het industriegebied van Cleveland, die drie dagen lang door postende stakers in hun werkplaatsen wu- ren belegerd, zijn Donderdag bevrijd door meer dan 100 politic-agenten, die de sta kers onder bedreiging met machinegeweren op een afstand hielden en de werkwilligen naar hun woonplaatsen escorteerden. De voorzitter van dc American Federa tion of Labor, William Green, verklaarde gisteren, dat dc Amerikaansche vakbonden eventueel niet zouden terugschrikken voor een algemeene staking indien het congres in geen enkel opzicht tegemoet zou willen komen aan dc voornaamste eischen der ar beiders. In een massabijeenkomst van arbeiders zoo seint Reuter nader heeft Green de bedreiging geuit, de V.S. in den algemeene werkstaking tc zullen dompelen, indien dc N.I.R.A. niet met twee jaar wordt verlengd. Hij voegde hieraan toe, dat de arbeiders zich bij de komende verkiezingen tot een politieke macht zouden organiseeren. SLACHTOFFERS EENER INSTORTING ROME, 24 Mei. (V. D.) Nabij Liltoria hadden tijdens een hevigen storm vier per sonen hun toevlucht gezocht onder een af dak, dat tengevolge van den storm echter plotseling bezweek en instortte. De vier mannen werden onder dc vallende doelen bedolven en gedood. PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS KAMP 41 AMERSFOORT Dit nummer bestaat uit 4 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. STADSNIEUWS Voorzitter der R.S.A.P. lol 2 maanden ver* oordecld. (Zio verslag politierechter). (Tweede Blad, pag. 2). Lezing van Dr. Ilancdocs over luchtbed scherming. (Tweede Blad, pag. 2)'. De nummering der lijsten voor dc a.s. raadsverkiezingen. (Tweede Blad, pag. 1)'« Medegedeeld door liet Kon. Ncd Met. Instituut te dc Bilt. Matige tot zwakke N. lot O. wind gedeeltelijk bewolkt, waarschijn}ijl? weinig of geen regen, overdag iet: warmer. Hoogste barometerstand 773.1 tc Thors- ha vn. Laagste barometerstand 758.3 tc Rcnnes en Brcslau. NIC. BOVEE Kamp 41. Telefoon 1093-1830 Wij vertegenwoordigen: Vraagt vrijblijvend pros pectus. Termijnbetaling toegestaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1